Nämnd T3 2022 Uppdrag. Kommentar T3 2022
(Miljö- och samhällsnämnden) .
Öka kunskapen om hållbart byggande och arkitektur internt och externt.

Arkitekturdiskussioner på alla avdelningsmöten ger insikter och kunskap internt. En föreläsning om styrdokument inom arkitektur- gestaltad livsmiljö för politiker och tjänstemän genomfördes i juni. 

(Miljö- och samhällsnämnden) .
Identifiera vilka underlag som behövs för att göra bedömningar i miljötillsyn och vid samhällsplanering, samt att ta fram en plan för genomförandet.

En sammanställning med prioritetsordning, samt en rapport är framtagen och kommer att presenteras för MSN i februari.

(Miljö- och samhällsnämnden) .
Utveckla och utred hela kommunens behov inom geodata

Inget arbete har utförts på grund av resursbrist.

(Miljö- och samhällsnämnden) .
Utveckla samarbetsformer och rutiner för att nå en hållbar samhällsutveckling.

I arbetet med projektet Hållbar samhällsplanering som pågått under  2022 är denna fråga en viktig del. Under årets workshopar har en önskad process utarbetats. Implementering av processen ska ske under 2023.

(Miljö- och samhällsnämnden) .
Utveckla ett arbetssätt för att genom vår myndighetsutövning få till stånd nödvändiga förändringar för att nå kommunens klimatmål.

Ingår delvis i projektet hållbar samhällsplanering. Kunskapshöjning kommer även ske via Viable cities i hållbart byggande och miljöcertifiering

(Tekniska nämnden) .
Minska felsorterat hushållsavfall.

Planerade arbeten för 2022 är genomförda, exempelvis att en ny sorteringsguide tagits fram. Arbetet fortsätter 2023.

(Tekniska nämnden) .
Utveckla parkförvaltningens lokaler och ytor.

Idag har parkförvaltningen tillgång till ett växthus vid Blomstergården.  Den möjligheten kommer att försvinna i samband med det pågående detaljplanearbetet vid Blomstergården. Idag finns ingen alternativ lösning till detta växthus. En hållbar lösning måste förverkligas senast  hösten 2023. 

(Tekniska nämnden) .
Öka kundnöjdheten på återvinningscentralen

Den nya öppettiderna har slagit väl ut och kunderna är mycket nöjda och intresset för "Grönt kort" i Lit är stort.

(Tekniska nämnden) .
Minimera inläckage i avloppsreningsverken.

Det pågår aktiviteter för att arbeta med detta, men nu startas det upp ett större gemensamt projekt inom vatten för att jobba mer strukturerat och effektivt. Det kommer bli flera olika delar av detta uppströmsarbete, teknikutvecklingen gör det idag möjligt att enklare söka efter vart tillskottsvattnet kommer in.

(Tekniska nämnden) .
Ta fram en beredskapsplan för livsmedelsförsörjning

Beredskapsplaner är framtagna och ska aktiveras i köken under 2023. Livsmedelslager för att klara uppdraget mot Vård och omsorg i femton dagar är beställt. Krislager för uppdraget mot Barn – och utbildning har offererats. I slutet av året hölls en sektorövergripande krisövning med fokus på krisledningsmetodik.

(Tekniska nämnden) .
Arbeta för att öka sorteringsgraden inom hushållsavfall

Planerade arbeten för 2022 är genomförda genom samarbete med Östersundshem och Innanförskapsakademin, Arbetet fortsätter även under 2023.

(Tekniska nämnden) .
Hantera utvecklingsområden i strategi för grönstruktur.

Arbetet med att ta fram en riktlinje för grönstruktur har inte blivit färdigt under 2022. Arbetsgruppen har inte lyckats tillsätta tillräckligt med resurser som har rätt kompetens för uppdraget, interna resurser likväl som externa. Handlingsplanen behöver uppdateras under 2023 och alla behöver samtidigt vara medveten om att arbetet kräver ett par år för att sammanställningen innan riktlinjen är färdig, Efter att det arbetet är klart kommer det regelbundet att behöva investeras i resurser för att vidareutveckla och uppdatera riktlinjen.

(Tekniska nämnden) .
Utveckla träddatabas

Träddatabasen har under 2022 utvecklats enligt plan. Bland annat har en inventering av trädbeståndet genomförts.

(Tekniska nämnden) .
Arbeta för att kommunens förutsättningar att klättra i avfallstrappan

En viktig del i detta är den planerade Kretsloppsparken som är politiskt beslutad under 2022. Uppstart av det kommunövergripande projektet genomförs i januari 2023..

(Tekniska nämnden) .
Minimera utläckage av dricksvatten.

En del aktiviteter pågår för att arbeta med detta och nu startas det upp ett större gemensamt projekt inom vatten för att jobba mer strukturerat och effektivt. Med ny teknik finns möjligheter att få mer kontroll på hela ledningsnätet kopplat till vad vi producerar och därmed upptäcka och hitta läckor snabbare samt identifiera där mätare saknas.

(Tekniska nämnden) .
Utveckla ny metod för slamhantering

Väntar fortfarande på styrande direktiv, utredningen kommer att fortsätta under 2023. Visst arbete är genomfört. Ser över möjligheten att ställa om produktionen till anläggningsjord. Branschen avvaktar direktiv från EU

(Tekniska nämnden) .
Öka kunskapen om vattnets kretslopp hos medborgarna.

Planering för vad detta arbete skall innehålla och hur det skall genomföras pågår och fortsätter 2023.

(Tekniska nämnden) .
Fortsätta att utveckla återvinningscentraler

Planerade arbeten för 2022 är genomförda, exempelvis inköp av nya roll-packers som komprimerar avfallet effektivt.

(Tekniska nämnden) .
Utreda mobil återvinningscentral

Förstudie har startats och en del studiebesök har genomförts för att se hur andra kommuner har löst detta. Dock oklart med finansiering av detta kommande år.

(Tekniska nämnden) .
Utveckla ett styrsystem för föreningars gatubelysning.

Utveckla styrsystemet för vägbelysningsföreningars gatubelysning med 170 st enheter med tänd/släck funktion för energibesparing. Material upphandlat men försenat pga komponentbrist och monteringsarbete pågår.

(Tekniska nämnden) .
Utveckla arbetssätt med hjälp av nya tekniska lösningar.

Sektorn tar hjälp av tekniska lösningar för att göra våra processer säkrare och för att effektivisera vårt arbete. Ett gott exempel är implementeringen av ett digitalt verktyg för ansökningen av grävtillstånd. Ett annat exempel är att tjänsten Felanmälan numera sköts digitalt. Sektorn jobbar kontinuerligt se över om det är möjligt med någon form av teknisk lösning som ger uppdraget antingen en högre kvalitet eller ett effektivare hanteringssätt. Det är ett ständigt pågående förhållnings- och arbetssätt.

(Tekniska nämnden) .
Utveckla arbetssätt som säkrar närvaro av kompetenser/resurser inom område gata, väg och parkering inom planprocessen.

Goda exempel  är regelbundna samordningsmöte på sektornivå där samtliga teknikområden deltar och att sektorn ingår i en samordnad workshop där samhällsbyggnad är sammanhållande.

(Tekniska nämnden) .
Implementera nya tekniska lösningar inom driften och underhållet av gatumiljön.

Ett brett digitaliseringsarbete pågår med en GIS-baserad gatudatabas som ska beskriva och klassa all förvaltad mark. Systemen har stor utvecklingspotential för att följa upp och utvärdera alla arbeten och processer som är kartbaserade. Att implementera nya tekniska lösningar är ett ständigt pågående arbete för att effektivisera, förbättra arbetsmiljö och miljö.