T3 2022 Uppdrag. Kommentar T3 2022
.
Gör en översyn av de styrmedel kommunen har så att de i högre grad bidrar till att den geografiska kommunens fossila koldioxidutsläpp minskar (KS)

Uppdraget är genomfört under året

Befintliga styrmedel har identifierats och en bedömning har gjorts ifall de bidrar till en fossilbränslefri kommunförvaltning 2025. Förbättringsförslag har tagits fram och dessa ska presenteras för respektive förvaltningsledning tertial 1 2023.

.
Utred förutsättningar för bildning av naturreservat på Östberget (MSN)

Uppdraget är genomfört under året.

Under 2022 har en naturvärdesinventering över området på och kring Östberget utförts. Inventeringen visar att det på vissa ställen förekommer områden med höga naturvärden. Dialog har även förts med Kultur och Fritid samt Länsstyrelsen gällande arbete med bildande av naturreservat. Resultatet av inventeringen samt andra förutsättningar för att arbeta med inrättande av naturreservat kommer att sammanställas i en rapport i början av 2023.