Nämnd T3 2022 Uppdrag. Kommentar T3 2022
(Vård- och omsorgsnämnden) .
Förbättra medborgarnöjdheten inom VONs olika verksamheter

Arbetet med att förbättra kvaliteten och nöjdheten inom nämndens verksamheter pågår kontinuerligt. Aktiviteterna tas fram på enhetsnivå utifrån respektive enhets resultat från medborgarenkäter/undersökningar och förbättringsområden. Resultatet från Socialstyrelsens brukarundersökning har nu kommit.

När det gäller nöjdhet inom SÄBO så har egen regi förbättrat sitt resultat jmf 2020 med 1%. Nöjdheten vid SÄBO som drivs i privat regi har tyvärr sjunkit från 78% till 64% där ett enskilt boende sticker ut i negativ bemärkelse. Handlingsplan för att komma tillrätta med nöjdheten har redan skapats.

Inom hemtjänst ses inga större skillnader mellan egen regi och privata utförare. Precis som i riket i övrigt så har resultatet för nöjdhet inom hemtjänst sjunkit från 2020 till 2022. För Östersunds del har nöjdheten minskat från 89% till 87%. Även om resultatet för Östersunds kommun fortfarande ligger över rikssnittet behöver resultatet analyseras vidare.

Inom LSS har man sedan den förra nationella brukarundersökningen aktivt arbetat med resultatet för att göra medborgarna delaktiga samt förbättra nöjdheten. Under 2022 var resultatet relativt oförändrat jämfört med föregående mätning.

Inom såväl LSS som inom äldreomsorgen görs det årligen interna mätningar av brukarnöjdheten. Dessa mätningar visar på en hög nöjdhet inom merparten av nämndens verksamheter och vi kan även se tydliga förbättringar jämfört med 2021.

(Vård- och omsorgsnämnden) .
Fortsätta utveckla ett systematiskt arbetssätt för individärenden hos Myndighetsenheten

Arbetet fortgår med att utveckla ett systematiskt arbetssätt för individärenden hos Myndighetsenheten. Nya riktlinjer och rutiner är framtagna i syfte att komma tillrätta med de brister som framkom i samband med Ledningens genomgång 2019 och 2020 och i samband med den externa granskning som genomfördes 2018. Dessa riktlinjer och rutiner har implementerats under 2022 och fortsatt arbete kommer ske under 2023.

(Vård- och omsorgsnämnden) .
Förbereda Vård- och omsorgsnämndens verksamhet inför ev. förändringar pga. den nya Socialtjänstlagen

Förvaltningen har under 2022 bevakat frågan. Ingen förändring av lagstiftning kommer att ske under 2023. Däremot har regeringen lämnat besked om att förslag till ny lagstiftning kommer att hanteras och beräknas läggas fram 2024.

(Vård- och omsorgsnämnden) .
Förbereda Vård- och omsorgsnämndens verksamhet inför ev. förändringar pga. den nya Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förvaltningen har under 2022 bevakat frågan. Inga besked har kommit från nationellt håll gällande förändring i lagstiftning. Bedömningen görs att ingen förändring kommer ske under 2023.

(Social- och arbetsmarknadsnämnden) .
Säkerställ myndighetsutövningen vad gäller orosanmälningar och barnavårdsutredningar

Enheten barn och familj har tagit fram en ny rutin för ärendeprocessen från anmälningsmöte till utredningens genomförande. Syftet är att barnet ska ha en ansvarig socialsekreterare så snart utredning har inletts. Plan för ärendefördelning har upprättats. Direkt fördelning vid anmälningsmöten påbörjades april år 2022. Plan för fördelning veckovis påbörjades i september år 2022. På så vis ska ärenden inte ligga och vänta på fördelning längre än max 1 vecka. Egenkontroll har genomförts tre gånger under året. Antalet utredningar som inte har dokumenterats inom lagstadgad tid har blivit betydligt färre under året.

(Social- och arbetsmarknadsnämnden) .
Fortsätta arbetet med att utveckla verksamheter med stöd av digitalisering

Verksamheternas arbete med digitalisera delar av verksamheten fortgår. Genom tekniska kompletteringar av verksamhetssystemet Viva pågår uppbyggnad av flera e-tjänster som möjliggör digital informationsförmedling för såväl medborgare som samarbetspartners. Vidare utvecklar öppenvården behandlingsinsatser via internet. 

(Social- och arbetsmarknadsnämnden) .
Samverkan externt med andra huvudmän ska fortsätta att utvecklas

Samverkan med polismyndigheten gällande orossamtal har återupptagits.  Under hösten har arbete gällande Barnsäkert påbörjats tillsammans med Region JH där beslut fattats att startat ett pilotprojekt tillsammans med Torvalla Hälsocentral, Zätagränd, Familjestöd Bryggan och Familjelotsen. Pilotprojektet kommer att pågå under 2023. Sektorchef ingår i arbetsgrupp missbruk/beroende med Regionen m.fl. Huvudfrågan är integrerad verksamhet, gemensamma utbildningsinsatser, samverkan på chefsnivå m.m.  Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i december år 2022 att upprätta avtal med länets övriga kommuner och Region Jämtland Härjedalen gällande att starta upp en integrerad verksamhet för ungdomar med missbruksproblematik, MiniMaria, under år 2023.

(Social- och arbetsmarknadsnämnden) .
Samverkan internt med andra förvaltningar och bolag ska fortsätta att utvecklas

Arbetet med handlingsplanen kopplat till processkartläggningen "Ge stöd till familjer där barn och/eller föräldrar har funktionsnedsättning" pågår för fullt. Flera av aktiviteterna är på gång och några är klara och det har redan visat på positiva effekter i det direkta samarbetet med Myndighetsenheten vid VOF. Grundskolans alla rektorer och socialsekreterare från barn och familj möttes i en workshop som handlade om samverkan med barnet i fokus. Arbete med samverkansavtalet med Familjecentralerna pågår. 

(Social- och arbetsmarknadsnämnden) .
Öka medborgarnas inflytande och delaktighet

Förvaltningsledningen har under år 2022 inhämtat kunskap om arbets- och förhållningssättet tjänstedesign som tar sin utgångspunkt i att gå från medborgarfokus till medborgarens fokus. Förvaltningsledningen har tagit fram en implementeringsplan för de kommande fem åren med implementeringsstart år 2023. Därtill har flertalet aktiviteter genomförts inom förvaltningen för att ta tillvara medborgarnas upplevelse av förvaltningens insatser och verksamheter. Medborgarnas upplevelser beaktas i förbättringsarbete av insatser och verksamheter inom förvaltningen.

(Gemensam överförmyndarnämnd) .
Upprätta nytt arbetssätt avseende rekrytering av ställföreträdare.

Nytt arbetssätt utvecklat med rekryteringssystemet Recruto som bas.
Rekryteringsteamet har förfinat arbetssättet under året och har veckovisa uppföljningar och utvärderingar av arbetet.

(Gemensam överförmyndarnämnd) .
Fastställa rutin för tillsyn samt genomföra riktade tillsynsinsatser.

Rutinen är beslutad, insatsen pågår september-december.
I några fall har tillsynsobjekten begärt att få skjuta på insatsen till januari-februari året därpå för att kunna samordna vilket har godtagits.

(Gemensam överförmyndarnämnd) .
Upprätta rutin för handläggning av ärende som innefattar medborgare, huvudmän samt ställföreträdare, med skyddade personuppgifter.

Begränsningar i verksamhetssystemet Provisum har medfört att enheten hanterar akter som innefattar personer med skyddade personuppgifter analogt utanför verksamhetssystemet. Uppdatering av verksamhetssystemet som innebär förstärkt skydd och ökade möjligheter att utveckla nya rutiner för den här specifika kategorin av ärenden är schemalagd till 2023 enligt förvaltningsplanen.
Handläggaren som utsetts till att driva arbetet med rutinen har avslutat sin anställning i kommunen, ny handläggare kommer att utses under T1 2023. Upprättande samt implementering av rutin kommer därmed att bli förskjuten till efter årsskiftet 22/23.

(Gemensam överförmyndarnämnd) .
Öka kompetensen hos boenden gällande ställföreträdarens uppdrag.

Erbjudande om informationstillfällen har skickas ut på enhetens initiativ under hösten till utvalda boenden inom LSS och SÄBO.
Informatörsgruppen på enheten har besökt och informerat boendepersonal och chef om ställföreträdarens uppdrag och vad som ingår i de olika förordnandeomfattningarna.