Nämnd T3 2022 Uppdrag. Kommentar T3 2022
(Tekniska nämnden) .
Minska matsvinnet inom Måltidsservices uppdrag mot Vård och omsorgsförvaltningen, och på Storsjöbadet.

Mätningar för äldrematsköket  på Solliden startade under året. Första mätperioden var det 17,4 gram svinn per portion. Utfallet av mätningarna tertial 3 blev 17g/port, så en liten minskning.

(Tekniska nämnden) .
Minska förekomst av invasiva arter i parker och natur.

Information och utbildning har genomförts till medarbetare, det finns också information på kommunens hemsida som medborgarna kan ta del av. Några ytterligare insatser har utförts i områdena vid Odensalakärret och i Brunflo. Mindre ansamlingar har dessutom tagits bort på olika platser inom kommunen.

(Tekniska nämnden) .
Minska antalet farliga kemiska produkter

Antalet har minskat en aning sedan föregående år, då en stor minskning skedde till följd av att framförallt sektor Måltidsservice och sektor Städ och service jobbade mycket med substitution. Städverksamheten tillverkar alkaliskt vatten som de använder i den dagliga städningen, och erbjuder alla andra verksamheter att köpa. Arbetet att minska ytterligare och i fler verksamheter fortsätter.

(Tekniska nämnden) .
Testa miljövänliga metoder som minskar kemikalieanvändningen vid maskintvätt av textilier

Städverksamheten har testat alkaliskt vatten istället för traditionellt tvättmedel, som initialt visar gott resultat. Med hjälp av mätutrustning fortsätter arbetet för att kunna påvisa med data att resultat blir tillräckligt bra för att kunna ta beslut om att byta ut befintliga tvättmedel. 

Övriga verksamheter som tvättar inom förvaltningen gör det med miljömärkta kemikalier.

(Tekniska nämnden) .
Ta fram en avvecklingsplan för en fossilfri fordonsflotta till 2025

En avvecklingsplan är redovisad av Fordonsenheten för KLG.

Idag tankas de fordon och maskiner som inte drivs på el eller gas med HVO och har så gjort i många år.

För personbilar följs rutinen "Inköp och uppföljning av miljöfordon i kommunförvaltningen", i de fallen miljöbil inte köps in beslutas avvikelse av respektive förvaltningschef.

(Tekniska nämnden) .
Genomföra en inventering av fossildrivna arbetsmaskiner, snöskotrar och båtar för att nå en fossilbränslefri kommun 2025

Alla sektorer utom Fastighet har genomfört inventering och /eller har pågående arbete kring utbyte. 

Sektor Städ och service har snöslungor, röjsågar och motorsågar som idag drivs på akrylatbensin.

Sektor Gata och Fritids verksamhetssystem håller ett uppdaterad register för verksamheternas fordon och maskiner. Då arbetsmaskiner m.m. ska bytas kontrolleras vid varje tillfälle om det finns eldrivna alternativ.

Sektor Avfall VA har genomfört inventering, för vissa delar finns inga alternativ men där det finns möjlighet planeras det för uppgradering.