T3 2022 Uppdrag. Kommentar T3 2022
.
Genomför insatser kopplade till stadsrumsanalys Torvalla-Odensala för att motverka segregation och socioekonomiska ojämlikheter (KS)

Uppdraget är genomfört under året

Under året har ett antal analyser genomförts. Resultatet har förts in i arbetet med ombyggnation av Torvallaskolans skolgård och Råplan. Budgeten räckte dock inte till utan prioritet gavs till själva innehållet i skolgård och Råplan. Det kommer finnas behov av att genomföra förändringar i den fysiskt byggda miljön för att för att nå önskat mål. Arbetet med stadsrumsanalyser kommer fortsätta under 2023 för att än tydligare identifiera vilka åtgärder som är mest effektiva. Arbetet synkroniseras med den fördjupade översiktsplanen för södra Östersund.

.
Tillsammans med polisen genomföra förebyggande utbildningsinsatser och tillsynen på restauranger och krogar för att minimera risken för överservering (SAN)

Uppdraget är genomfört under året

Gemensam tillsyn med Polismyndigheten har genomförts vid fem tillfällen, 48 restauranger besöktes. Skatteverket har deltagit vid ett tillsynstillfälle. Utbildning i alkoholservering samt narkotikakunskap genomfördes under våren. Uppdraget var planerat att utföras i större utsträckning men fick begränsas till följd av resursbrist.

.
Ta fram en kommunövergripande strategi för fredstida kriser och höjd beredskap (KS)

Uppdraget är inte genomfört under året.

Del av uppdraget är utfört, strategi framställs under år 2023.

.
Utveckla arbetet med effektiv samordning för trygghet, EST (KS)

Uppdraget är genomfört under året

Arbetet är genomfört (upphandling av verksamhetssystem och utbildning) och är numera i förvaltningsfas av EST.

.
Utveckla ett nytt linjenät för stadstrafiken (MSN)

Uppdraget är genomfört under året.

Ett nytt busslinjenät har upphandlats och planerades trafikeras från 1 juli 2023. På grund av överprövningen av upphandlingen kommer dock trafiken med allra största sannolikhet att dröja ytterligare 6-12 månader. Arbetet för att skapa en helhetsbild av hållplatslägen och vilka investeringar som behövs för att anpassa hållplatslägen till nya busslinjenätet är utfört. I detta arbete samverkar kommunen  med Region Jämtland Härjedalen. För att finansiera nödvändiga anpassningar i infrastrukturen är en ansökan till stadsmiljöavtal för Östersundslänken under framtagande. Fast trafiken med största sannolikhet kommer dröja anses uppdraget utifrån kommunens ansvar vara genomfört. 

.
Utred nya lösningar på dagvattenhantering i vår gatumiljö, både vid nybyggnationer och inom befintlig gatumiljö (MSN, TN)

Uppdraget är genomfört under året.

Ökade nederbördsmängder kräver en annan hantering av dagvatten än tidigare. Olika lösningar för hantering av dagvatten diskuteras löpande i ärenden gällande om- och nybyggnationer men även vid framtagandet av nya detaljplaner och i översiktsplaneringen. Ett flertal studier för att se på nya dagvattenlösningar har genomförts av Sektor Avfall VA. De deltar även i flera samarbeten med olika organisationer (LTU, Formas, SODA). En ny dagvattenanläggning har under året anlagts på Tjalmargatan vilken är en ny typ av anläggning som kan komma att byggas på fler platser i staden. Men även andra dagvattenanläggningar planeras och kommer att genomföras framöver.

I de senaste gång- och cykelvägsprojekten har kommunen provat olika lösningar på dagvattenhantering med ett varierat resultatet. 

.
Öka tryggheten i stadskärnan genom att arbeta för att nå en Purple Flag-certifiering (KS, TN)

Uppdraget är genomfört under året.

Uppdraget utgår från ett av kommunens medborgarlöften och syftar till att förbättra centrums kvällsekonomi och öka den upplevda tryggheten i stadskärnan, främst under kvälls- och nattetid. Under året har representanter från tekniska förvaltningen representerat kommunen när projektgruppen för organisationen kallat till möte. En utredning om mörka områden har satts igång och eventuella identifierade behov kommer att åtgärdas inom ramen för avsatta medel och resurser.

.
Genomför trygghetsvandring på de områden/platser i kommunen som identifierats i polisens och kommunens lägesbild inom det brottsförebyggande arbetet (TN)

Uppdraget är inte genomfört under året.

Uppdraget utgår från ett av kommunens medborgarlöften. Trygghetsvandringar är en metod för att undersöka hur medborgarna trivs och om de känner sig trygga i sin närmiljö. De åtgärder (ex sanering av klotter, förbättrad belysning) som tas upp under trygghetsvandringarna ska sammanställas och följas upp. 

Tekniska nämnden som fick uppdraget av Kommunfullmäktige har inte genomfört några trygghetsvandringar under året och uppdraget är därmed inte att se som ej genomfört.