T3 2022 Uppdrag. Kommentar T3 2022
.
Skapa en tydlig och gemensam omvärldsbild av Östersund (KS)

Uppdraget är inte genomfört under året.

I den översyn av styrdokument som gjorts de senaste åren har det visat sig att det finns ett flertal dokument inom kommunen som styr förhållandet till vår omvärld som ex. internationell strategi, plan för utveckling av besöksnäring, evenemangsstrategi, Mitt ÖS handlingsplan och platsvarumärket. Resurser satsas även i olika nätverk, och vänortssamarbeten. Som helhet bedömdes området som spretigt och en översyn behöver göras för att skapa en gemensam och resurseffektiv omvärldsbild av Östersund.

Inom ramen för uppdraget har det i september genomförts en workshop för att reda ut huvudprocesserna inom processgrupp Omvärld. Därtill har varumärkesplattformen Östersundspulsen tillämpas av verksamheterna under året. Översynen är inte färdigställd och en analys behöver göras för att komma fram till vilken omvärldsbild som Östersunds kommun ska stå och verka för.

.
Öka barns välbefinnande genom att lägga ökat fokus på friskfaktorer (KS)

Uppdraget är genomfört under året.

Under året har workshopen "En dag om psykisk (o)hälsa hos unga" genomförts med 120 deltagare där både ungdomar i kommunen, politiker, medarbetare inom kommunen och representanter från regionen medverkade. Under workshopen tydliggjordes en samlad  bild av vilka friskfaktorer och konkreta åtgärder som minskar den psykiska ohälsan hos unga. Resultatet har presenterats för berörda nämnder och förvaltningar. En viktig friskfaktor är rörelse hos kommunens elever. Under hösten har Östersunds kommun initierat ett samarbete med Region Jämtland Härjedalen för att utveckla olika nivåer av rörelseprogram för skolorna.

.
Genomför åtgärder för att minska den psykiska ohälsan hos barn- och unga (KS)

Uppdraget är genomfört under året.

Under året har workshopen "En dag om psykisk (o)hälsa hos unga" genomförts med 120 deltagare där både ungdomar i kommunen, politiker, medarbetare inom kommunen och representanter från regionen medverkade. Under workshopen tydliggjordes en samlad  bild av vilka faktorer och konkreta åtgärder som minskar den psykiska ohälsan hos unga. Resultatet har presenterats för beröra nämnder och förvaltningar. 

.
Genomför en översyn och kvalitetssäkring av investeringsprocessen i sin helhet (KS)

Uppdraget är genomfört under året.

En översyn har gjorts på investeringsprocessen och riktlinjen är reviderad och antagen. Det nya arbetssättet träder i kraft i samband med investeringsbudget för 2023.

.
Utveckla resursfördelningsmodellen så att den på ett tydligare sätt styr mot de kommunövergripande målen (KS)

Uppdraget är inte genomfört under året.

Arbetet med att se över resursfördelningsmodellen är påbörjat och bedöms att kunna presenteras under 2023.

.
Öka kunskapen om val för förstagångsväljare och grupper med lågt valdeltagande (KS)

Uppdraget är genomfört under året.

Kommunkansliet tillsammans med område Näringsliv och Tillväxt har i samarbete med ideella föreningar genomfört en valskola för medborgare med möjlighet till praktisk övning på att rösta. Valskolan arrangerades på tre platser, varav en var i det valdistrikt där det var lägst valdeltagande förra valet. Kommunkansliet har tagit emot gymnasieklasser och informerat om valet, hur man röstar och kommunal demokrati.