T3 2022 Uppdrag. Kommentar T3 2022
.
Genomlys hemtjänsten för att möjliggöra en ökad personalkontinuitet i hemtjänstbesöken hos den enskilda medborgaren (VON)

Uppdraget är genomfört under året.

Genomlysningen är genomförd via extern konsult. Resultatet kommer att redovisas till nämnden vid sammanträdet i mars 2023. Arbete pågår inom Vård- och omsorgsförvaltningen med fokus på att förbättra kontinuiteten gentemot medborgarna.

.
Minska fallskador genom samverkan med andra berörda nämnder (VON)

Uppdraget är genomfört under året.

Arbetet med Age Friendly Cities and Communities (AFCC) pågår och involverar och engagerar övriga nämnder i kommunen. Utöver detta har Vård- och omsorgsnämnden haft gemensamt presidium med Teknisk nämnd där det funnits möjlighet att lyfta frågor kopplat till fallolyckor. Utifrån att de flesta fall sker i medborgarnas hem så har Vård- och omsorgsnämnden, tillsammans med Region Jämtland/Härjedalen, störst påverkansmöjlighet för att på sikt kunna minska fallolyckorna ytterligare.

.
Utred möjligheten att anlita förvaltarenhet (ÖFN)

Uppdraget är genomfört under året.

En omvärldsanalys har gjorts bland rikets kommuner för att söka goda exempel på hur kommuner med aktiva förvaltarenheter löst frågan.
Till exempel har Göteborgs stad en fungerande förvaltarenhet inom kommunen och med stöd av inhämtat material har Gemensamma överförmyndarnämnden utrett behovet av förvaltarenhet i länet och kommit fram till att behov finns och att en eventuell förvaltarenhet lämpligen bör upprättas i någon av kranskommunerna.
Frågan har ställts om Krokoms möjligheter till att inrätta en förvaltarenhet och de ställde sig positiva till att utreda frågan vidare under början av 2023.