Nämnd T3 2022 Uppdrag. Kommentar T3 2022
(Kultur- och fritidsnämnden) .
Utveckla biblioteksverksamheten för att nå nya användare

Bibliotek

Biblioteksverksamheten har genomfört många olika aktiviteter för att nå nya användare i socioekonomiskt svaga områden. I Torvalla har verksamheten startat upp bland annat Läxhjälp i samarbete med Rädda Barnen. 54 PopUp aktiviteter har genomförts under 2022 för att nå nya användare. 

(Kultur- och fritidsnämnden) .
Utveckla arbetet med digital delaktighet

Bibliotek

Biblioteksverksamheten har genomfört 123 aktiviteter för att utveckla arbetet med digital delaktighet. 3 föreläsningar har genomförts samt startat upp digital hjälp för att öka den digitala kompetensen hos kommunens medborgare.

(Kultur- och fritidsnämnden) .
Skapa hållbara driftförutsättningar.

Kultur- och fritidsenheten

En utredning har genomförts och kommer att redovisas för nämnden i form av "Rapport översyn driftutförarersättning" . Förslag till omprioriteringar sker i kommande budgetprocesser efter dialog med nämnden.

(Kultur- och fritidsnämnden) .
Anpassa verksamheterna, för att nå fler medborgare.

Kultur- och fritidsenheten

Den nyss antagna Kulturstrategin kommer att användas som verktyg för att bredda kulturutbudet i kommunen och få fler medborgare att ta del av kulturverksamheten. För att konkretisera Kulturstrategin har arbetet med en handlingsplan påbörjats. Den bedöms vara klar sommaren 2023.