Områden Inriktningsmål Mått   Period Utfall år  
Invånare
Fler invånare upplever livskvalitet, välbefinnande och trygghet
Nöjd Region-Index - Helheten
Ingen 2019 57 Riket
2019
58,94 Riket
2018
61,9 Riket
2017
60,27 VGR medel
2019
58,55 VGR medel
2018
61,72 VGR medel
2017
60,85 Utfall år
2019
57 Utfall år
2017
59 Utfall år Utfall år VGR medel VGR medel Riket Riket
Nöjd Region-Index - Trygghet
Ingen 2019 47 Riket
2019
56,62 Riket
2018
58,08 Riket
2017
56,69 VGR medel
2019
56,27 VGR medel
2018
57,83 VGR medel
2017
57,45 Utfall år
2019
47 Utfall år
2017
48 Utfall år Utfall år VGR medel VGR medel Riket Riket
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal
Ned 2019 5,67 Riket
2019
5,18 Riket
2018
5,13 Riket
2017
5,12 VGR medel
2019
5,21 VGR medel
2018
5,18 VGR medel
2017
5,23 Utfall år
2019
5,67 Utfall år
2018
5,86 Utfall år
2017
5,84 Utfall år Utfall år VGR medel VGR medel Riket Riket
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)
Ingen 2018 84,84% VGR medel (%)
2018
82,35 VGR medel (%)
2016
83,03 Riket (%)
2018
80,94 Riket (%)
2016
83,11 Utfall år (%)
2018
84,84 Utfall år (%)
2016
89,4 Utfall år (%) Utfall år (%) Riket (%) Riket (%) VGR medel (%) VGR medel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%)
Upp 2019 88% Utfall män (%)
2019
92 Utfall män (%)
2018
79 Utfall män (%)
2017
89 Utfall kvinnor (%)
2019
86 Utfall kvinnor (%)
2018
87 Utfall kvinnor (%)
2017
89 Utfall män (%)
2019
92 Utfall män (%)
2018
79 Utfall män (%)
2017
89 Utfall kvinnor (%)
2019
86 Utfall kvinnor (%)
2018
87 Utfall kvinnor (%)
2017
89 Riket (%)
2019
87,91 Riket (%)
2018
87,38 Riket (%)
2017
88,28 Utfall år (%)
2019
88 Utfall år (%)
2018
84 Utfall år (%)
2017
89 Utfall år (%) Utfall år (%) Utfall kvinnor (%) Utfall kvinnor (%) Utfall män (%) Utfall män (%) Riket (%) Riket (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)
Lika 2019 94% Utfall män (%)
2019
92 Utfall män (%)
2018
92 Utfall män (%)
2017
94 Utfall kvinnor (%)
2019
95 Utfall kvinnor (%)
2018
95 Utfall kvinnor (%)
2017
95 Utfall män (%)
2019
92 Utfall män (%)
2018
92 Utfall män (%)
2017
94 Utfall kvinnor (%)
2019
95 Utfall kvinnor (%)
2018
95 Utfall kvinnor (%)
2017
95 Riket (%)
2019
88,67 Riket (%)
2018
88,9 Riket (%)
2017
89,03 Utfall år (%)
2019
94 Utfall år (%)
2018
94 Utfall år (%)
2017
95 Utfall år (%) Utfall år (%) Utfall kvinnor (%) Utfall kvinnor (%) Utfall män (%) Utfall män (%) Riket (%) Riket (%)
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%)
Upp 2018 9,13% Riket (%)
2018
7,45 Riket (%)
2017
7,83 Riket (%)
2016
7,36 Utfall år (%)
2018
9,13 Utfall år (%)
2017
8,94 Utfall år (%)
2016
8,81 Utfall år (%) Utfall år (%) Riket (%) Riket (%)
Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av kultur, idrott, rekreation och föreningsliv
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år
Ned 2018 28,16 Utfall män
2018
32,16 Utfall män
2017
33,38 Utfall män
2016
35,34 Utfall kvinnor
2018
23,51 Utfall kvinnor
2017
23,5 Utfall kvinnor
2016
24,58 Utfall män
2018
32,16 Utfall män
2017
33,38 Utfall män
2016
35,34 Utfall kvinnor
2018
23,51 Utfall kvinnor
2017
23,5 Utfall kvinnor
2016
24,58 Riket
2018
27,34 Riket
2017
29,13 Riket
2016
29,91 Utfall år
2018
28,16 Utfall år
2017
28,74 Utfall år
2016
30,21 Utfall år Utfall år Utfall kvinnor Utfall kvinnor Utfall män Utfall män Riket Riket
Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)
Ned 2016 34,51% Riket (%)
2016
24,55 Riket (%)
2015
25 Riket (%)
2014
25,06 Utfall år (%)
2016
34,51 Utfall år (%)
2015
35,48 Utfall år (%)
2014
36,19 Utfall år (%) Utfall år (%) Riket (%) Riket (%)
Brukar du utöva idrott?
Ingen 2019 50 Utfall år
2019
50 Utfall år
2017
56 Utfall år Utfall år
Brukar du delta i kulturaktiviteter (t.ex. musikarrangemang)?
Ingen 2019 58 Utfall år
2019
58 Utfall år
2017
60 Utfall år Utfall år
Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses
Nöjd Medborgar-Index - Helheten
Ingen 2019 51% Riket (%)
2019
53,43 Riket (%)
2018
56,46 Riket (%)
2017
54,93 Utfall år (%)
2019
51 Utfall år (%)
2017
55 Utfall år (%) Utfall år (%) Riket (%) Riket (%)
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde
Upp 2019 17 Riket
2019
15,51 Riket
2018
15,09 Riket
2017
15,07 VGR medel
2019
16 VGR medel
2018
16 VGR medel
2017
16 Utfall år
2019
17 Utfall år
2018
15 Utfall år
2017
16 Utfall år Utfall år VGR medel VGR medel Riket Riket
Elever i åk 8:  Sammanvägt resultat - elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%)
Upp 2016 78% Utfall män (%)
2016
78 Utfall män (%)
2015
79,14 Utfall män (%)
2014
79 Utfall kvinnor (%)
2016
78 Utfall kvinnor (%)
2015
72,71 Utfall kvinnor (%)
2014
76 Utfall män (%)
2016
78 Utfall män (%)
2015
79,14 Utfall män (%)
2014
79 Utfall kvinnor (%)
2016
78 Utfall kvinnor (%)
2015
72,71 Utfall kvinnor (%)
2014
76 Riket (%)
2016
75,14 Riket (%)
2015
75,24 Riket (%)
2014
76,26 VGR medel (%)
2016
74 VGR medel (%)
2015
76 VGR medel (%)
2014
77 Utfall år (%)
2016
78 Utfall år (%)
2015
75,86 Utfall år (%)
2014
77,4 Utfall år (%) Utfall år (%) Utfall kvinnor (%) Utfall kvinnor (%) Utfall män (%) Utfall män (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
Fler invånare anser att kommunen har en öppen dialog med invånare, företag och föreningar
Nöjd Inflytande-Index - Helheten
Ingen 2019 34 Riket
2019
38,98 Riket
2018
42,22 Riket
2017
40,36 VGR medel
2019
38 VGR medel
2018
42 VGR medel
2017
41 Utfall år
2019
34 Utfall år
2017
39 Utfall år Utfall år VGR medel VGR medel Riket Riket
Tycker du att Vänersborgs kommun har en öppen dialog med sina invånare?
Ingen 2019 40 Utfall år
2019
40 Utfall år
2017
47 Utfall år
2016
48 Utfall år
2015
52 Utfall år
2014
45 Utfall år Utfall år
Tycker du att Vänersborgs kommun har en öppen dialog med företagen i kommunen?
Ingen 2019 25 Utfall år
2019
25 Utfall år
2017
30 Utfall år
2016
34 Utfall år
2015
31 Utfall år
2014
25 Utfall år Utfall år
Tycker du att Vänersborgs kommun har en öppen dialog med föreningarna i kommunen?
Ingen 2019 37 Utfall år
2019
37 Utfall år
2017
40 Utfall år
2016
43 Utfall år
2015
42 Utfall år
2014
40 Utfall år Utfall år
Samhällsutveckling
Kommunens attraktionskraft ska öka inom näringsliv, regional- och statlig förvaltning, utbildning, kultur och turism
Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare
Ned 2018 3,42 Utfall år
2018
3,42 Utfall år
2017
5,24 Utfall år
2016
4,7 Utfall år
2018
3,42 Utfall år
2017
5,24 Utfall år
2016
4,7 Riket
2018
4,91 Riket
2017
5,16 Riket
2016
5,37 VGR medel
2018
5 VGR medel
2017
5 VGR medel
2016
5 Uddevalla
2018
5 Uddevalla
2017
6 Uddevalla
2016
7 Trollhättan
2018
4 Trollhättan
2017
5 Trollhättan
2016
5 Utfall år Utfall år Trollhättan Trollhättan Uddevalla Uddevalla VGR medel VGR medel Riket Riket
Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare
Upp 2019 3,71 Riket
2019
4,72 Riket
2018
4,66 Riket
2017
4,96 Riket
2019
4,72 Riket
2018
4,66 Riket
2017
4,96 Uddevalla
2019
5,54 Uddevalla
2018
5,76 Uddevalla
2017
6,2 Trollhättan
2019
3,76 Trollhättan
2018
4,22 Trollhättan
2017
4,29 Utfall år
2019
3,71 Utfall år
2018
3,68 Utfall år
2017
5,11 Utfall år Utfall år Trollhättan Trollhättan Uddevalla Uddevalla Riket Riket
Antalet nyanmälda platser (tjänster) i kommunen
Upp Tertial 2 2018 108 Rikets förändring % (%)
T2 2017
-8,7 Rikets förändring % (%)
T1 2017
5,9 Periodens utfall
T2 2018
108 Periodens utfall
T1 2018
333 Periodens utfall
T3 2017
289 Periodens utfall
T2 2017
82 Periodens utfall
T1 2017
357 Periodens utfall Periodens utfall Rikets förändring % (%) Rikets förändring % (%)
Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem, ack. antal/år
Ingen 2019 Utfall år
2018
94242 Utfall år
2017
122517 Utfall år Utfall år
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)
Upp 2018 79,48% Utfall män (%)
2018
80,53 Utfall män (%)
2017
80,34 Utfall män (%)
2016
77,99 Utfall kvinnor (%)
2018
78,38 Utfall kvinnor (%)
2017
78,05 Utfall kvinnor (%)
2016
77,48 Utfall män (%)
2018
80,53 Utfall män (%)
2017
80,34 Utfall män (%)
2016
77,99 Utfall kvinnor (%)
2018
78,38 Utfall kvinnor (%)
2017
78,05 Utfall kvinnor (%)
2016
77,48 Riket (%)
2018
80,56 Riket (%)
2017
80,09 Riket (%)
2016
79,45 VGR medel (%)
2018
82 VGR medel (%)
2017
81 VGR medel (%)
2016
80 Utfall år (%)
2018
79,48 Utfall år (%)
2017
79,21 Utfall år (%)
2016
77,74 Utfall år (%) Utfall år (%) Utfall kvinnor (%) Utfall kvinnor (%) Utfall män (%) Utfall män (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
Fler attraktiva och energieffektiva boenden i hela kommunen
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv.
Upp 2019 1,92 Riket
2019
2,29 Riket
2018
2,24 Riket
2017
1,82 Riket
2019
2,29 Riket
2018
2,24 Riket
2017
1,82 Utfall år
2019
1,92 Utfall år
2018
1,83 Utfall år
2017
2,58 Utfall år Utfall år Riket Riket
Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv.
Ned 2019 0,58 Riket
2019
1,1 Riket
2018
1,19 Riket
2017
1,25 Riket
2019
1,1 Riket
2018
1,19 Riket
2017
1,25 Utfall år
2019
0,58 Utfall år
2018
0,66 Utfall år
2017
0,77 Utfall år Utfall år Riket Riket
Färdigställda bostäder i nybyggda flerbostadshus/småhus, antal/år
Ingen 2019 Småhus
2019
26 Småhus
2017
25 Flerbostadshus
2019
76 Flerbostadshus
2017
49 Småhus
2017
25 Flerbostadshus
2017
49 Utfall år
2019
102 Utfall år
2017
74 Flerbostadshus Flerbostadshus Småhus Småhus Utfall år Utfall år
Fler mötesplatser som är till för alla i hela kommunen
Antal nytillkomna mötesplatser som är till för alla i kommunen
Lika 2019 0 Utfall år
2019
0 Utfall år
2018
0 Utfall år
2017
5 Utfall år
2016
6 Utfall år
2015
3 Utfall år Utfall år
Det ska vara enklare för företag att etablera sig och verka i kommunen
Egen företagare, antal
Upp 2018 1 490 Utfall män
2018
1097 Utfall män
2017
1082 Utfall män
2016
1084 Utfall kvinnor
2018
393 Utfall kvinnor
2017
406 Utfall kvinnor
2016
403 Utfall män
2018
1097 Utfall män
2017
1082 Utfall män
2016
1084 Utfall kvinnor
2018
393 Utfall kvinnor
2017
406 Utfall kvinnor
2016
403 Riket
2018
1586,38 Riket
2017
1628,63 Riket
2016
1606,04 Utfall år
2018
1490 Utfall år
2017
1488 Utfall år
2016
1487 Utfall år Utfall år Utfall kvinnor Utfall kvinnor Utfall män Utfall män Riket Riket
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
Upp 2019 73,04 Riket
2019
73,31 Riket
2018
72,97 Riket
2017
71,25 VGR medel
2019
72,66 VGR medel
2018
73,32 VGR medel
2017
69,72 Riket
2019
73,31 Riket
2018
72,97 Riket
2017
71,25 VGR medel
2019
72,66 VGR medel
2018
73,32 VGR medel
2017
69,72 Uddevalla
2019
73,88 Uddevalla
2018
72,7 Uddevalla
2017
70,54 Trollhättan
2019
79,29 Trollhättan
2018
75,92 Trollhättan
2017
77,55 Utfall år
2019
73,04 Utfall år
2018
71,5 Utfall år
2017
70,52 Utfall år Utfall år VGR medel VGR medel Riket Riket Trollhättan Trollhättan Uddevalla Uddevalla
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking
Ned 2019 260 Uddevalla
2019
245 Uddevalla
2018
260 Uddevalla
2017
233 Trollhättan
2019
119 Trollhättan
2018
105 Trollhättan
2017
122 Utfall år
2019
260 Utfall år
2018
194 Utfall år
2017
218 Utfall år Utfall år Trollhättan Trollhättan Uddevalla Uddevalla
Ekonomi
Nämnderna ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt, så att de gör mesta möjliga nytta för kommuninvånarna utifrån de uppgifter som kommunfullmäktige delegerat till dem
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)
Ned 2019 77,83% Utfall män (%)
2019
78,77 Utfall män (%)
2018
77,63 Utfall män (%)
2017
80,95 Utfall kvinnor (%)
2019
76,92 Utfall kvinnor (%)
2018
78,77 Utfall kvinnor (%)
2017
81,22 Utfall män (%)
2019
78,77 Utfall män (%)
2018
77,63 Utfall män (%)
2017
80,95 Utfall kvinnor (%)
2019
76,92 Utfall kvinnor (%)
2018
78,77 Utfall kvinnor (%)
2017
81,22 Riket (%)
2019
76,83 Riket (%)
2018
78,18 Riket (%)
2017
78,54 Utfall år (%)
2019
77,83 Utfall år (%)
2018
78,13 Utfall år (%)
2017
81,09 Utfall år (%) Utfall år (%) Utfall kvinnor (%) Utfall kvinnor (%) Utfall män (%) Utfall män (%) Riket (%) Riket (%)
Kostnad i förhållande till andel som ej fått examen/studiebevis, kr/elev
Ned 2017 21 006,18 Riket
2017
27767,58 Riket
2016
26362,14 Riket
2015
25809 Riket
2017
27767,58 Riket
2016
26362,14 Riket
2015
25809 Uddevalla
2017
21321,97 Uddevalla
2016
23060,61 Uddevalla
2015
23197,64 Trollhättan
2017
26921,78 Trollhättan
2016
19416,96 Trollhättan
2015
18957,7 Utfall år
2017
21006,18 Utfall år
2016
18585,52 Utfall år
2015
19032,18 Utfall år Utfall år Trollhättan Trollhättan Uddevalla Uddevalla Riket Riket
Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/inv
Upp 2018 5,2 Riket
2018
6,68 Riket
2017
6,75 Riket
2016
6,87 Riket
2018
6,68 Riket
2017
6,75 Riket
2016
6,87 Uddevalla
2018
4,68 Uddevalla
2017
4,68 Uddevalla
2016
5,05 Trollhättan
2018
5,91 Trollhättan
2017
6,2 Trollhättan
2016
3,93 Utfall år
2018
5,2 Utfall år
2017
4,6 Utfall år
2016
4,86 Utfall år Utfall år Trollhättan Trollhättan Uddevalla Uddevalla Riket Riket
Nettokostnad bibliotek, kr/inv
Upp 2019 326,87 Riket
2019
497,74 Riket
2018
501,21 Riket
2017
496,56 Riket
2019
497,74 Riket
2018
501,21 Riket
2017
496,56 Uddevalla
2019
450 Uddevalla
2018
435 Uddevalla
2017
425 Trollhättan
2019
504 Trollhättan
2018
502 Trollhättan
2017
505 Utfall år
2019
326,87 Utfall år
2018
340,21 Utfall år
2017
310,46 Utfall år Utfall år Riket Riket Trollhättan Trollhättan Uddevalla Uddevalla
Insamlat hushållsavfall kommun, kg/inv
Upp 2018 453 Riket
2018
498,92 Riket
2017
514,88 Riket
2016
517,62 Utfall år
2018
453 Utfall år
2017
488 Utfall år
2016
488 Utfall år Utfall år Riket Riket
Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)
Ned 2016 34,51% Riket (%)
2016
24,55 Riket (%)
2015
25 Riket (%)
2014
25,06 Utfall år (%)
2016
34,51 Utfall år (%)
2015
35,48 Utfall år (%)
2014
36,19 Utfall år (%) Utfall år (%) Riket (%) Riket (%)
Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv
Ned 2019 532,62 Riket
2019
291,61 Riket
2018
293,56 Riket
2017
284,95 Riket
2019
291,61 Riket
2018
293,56 Riket
2017
284,95 Uddevalla
2019
245,19 Uddevalla
2018
266,75 Uddevalla
2017
247,8 Trollhättan
2019
234,94 Trollhättan
2018
233,69 Trollhättan
2017
0 Utfall år
2019
532,62 Utfall år
2018
425,54 Utfall år
2017
385,61 Utfall år Utfall år Trollhättan Trollhättan Uddevalla Uddevalla Riket Riket
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare
Ingen 2019 443 472,03 Utfall år
2019
443472,03 Utfall år
2017
226132,03 Utfall år
2017
226132,03 Riket
2019
289439,48 Riket
2018
279191,54 Riket
2017
263760,07 VGR medel
2019
318591 VGR medel
2018
298865 VGR medel
2017
282060 Uddevalla
2019
324703,89 Uddevalla
2018
311070,88 Uddevalla
2017
309466,07 Trollhättan
2019
372348,26 Trollhättan
2018
352057,94 Trollhättan
2017
309048 Utfall år Utfall år Trollhättan Trollhättan Uddevalla Uddevalla VGR medel VGR medel Riket Riket
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)
Lika 2019 90% Utfall år (%)
2019
90 Utfall år (%)
2018
90 Utfall år (%)
2017
93 Utfall år (%)
2019
90 Utfall år (%)
2018
90 Utfall år (%)
2017
93 Riket (%)
2019
90,5 Riket (%)
2018
90,56 Riket (%)
2017
91,64 VGR medel (%)
2019
91 VGR medel (%)
2018
91 VGR medel (%)
2017
92 Uddevalla (%)
2019
91 Uddevalla (%)
2018
91 Uddevalla (%)
2017
92 Trollhättan (%)
2019
89 Trollhättan (%)
2018
88 Trollhättan (%)
2017
85 Utfall år (%) Utfall år (%) Trollhättan (%) Trollhättan (%) Uddevalla (%) Uddevalla (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare
Ingen 2019 943 944,56 Utfall år
2017
862352,57 Utfall år
2017
862352,57 Riket
2019
969399,99 Riket
2018
944693,6 Riket
2017
892546,41 VGR medel
2019
927052 VGR medel
2018
922497 VGR medel
2017
916653 Uddevalla
2019
915482,31 Uddevalla
2018
822872,44 Uddevalla
2017
766794,27 Trollhättan
2019
887667,06 Trollhättan
2018
845490,54 Trollhättan
2017
773381,17 Utfall år Utfall år Trollhättan Trollhättan Uddevalla Uddevalla VGR medel VGR medel Riket Riket
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)
Ned 2019 85% Utfall år (%)
2019
85 Utfall år (%)
2018
90 Utfall år (%)
2017
91 Utfall år (%)
2019
85 Utfall år (%)
2018
90 Utfall år (%)
2017
91 Riket (%)
2019
81,53 Riket (%)
2018
82,14 Riket (%)
2017
82,92 VGR medel (%)
2019
83 VGR medel (%)
2018
84 VGR medel (%)
2017
85 Uddevalla (%)
2019
85 Uddevalla (%)
2018
81 Uddevalla (%)
2017
82 Trollhättan (%)
2019
66 Trollhättan (%)
2018
73 Trollhättan (%)
2017
72 Utfall år (%) Utfall år (%) Trollhättan (%) Trollhättan (%) Uddevalla (%) Uddevalla (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
Andel vårdnadshavare som upplever att miljön på förskolan är bra för deras barns utveckling
Upp 2014 91 Utfall år
2014
91 Utfall år
2013
90 Utfall år
2012
86 Utfall år Utfall år
VA-taxan för en normalvilla, kr/år
Upp 2018 4 945 Uddevalla
2018
8592 Uddevalla
2017
8420 Uddevalla
2016
9060 Trollhättan
2018
6737 Trollhättan
2017
6310 Trollhättan
2016
5790 Utfall år
2018
4945 Utfall år
2017
4710 Utfall år
2016
4710 Utfall år Utfall år Trollhättan Trollhättan Uddevalla Uddevalla
Renhållningstaxan
Lika 2018 1 673 Utfall år
2018
1673 Utfall år
2017
1673 Utfall år
2016
1673 Utfall år Utfall år
Nettokostnad avfallshantering, kr/inv
Upp 2019 11,19 Riket
2019
27,3 Riket
2018
16,08 Riket
2017
4,08 Utfall år
2019
11,19 Utfall år
2018
29,43 Utfall år
2017
33,33 Utfall år Utfall år Riket Riket
Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng
Upp 2018 483,36 Utfall år
2016
359,28 Utfall år
2017
481,88 Utfall år
2016
359,28 Riket
2018
450,65 Riket
2017
439,59 Riket
2016
382,27 VGR medel
2018
443 VGR medel
2017
432 VGR medel
2016
373 Uddevalla
2018
436,87 Uddevalla
2017
440,01 Uddevalla
2016
396,46 Trollhättan
2018
440,98 Trollhättan
2017
413,48 Trollhättan
2016
366,06 Utfall år Utfall år Trollhättan Trollhättan Uddevalla Uddevalla VGR medel VGR medel Riket Riket
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (16 ämnen)
Upp 2019 200,15 Utfall män
2019
185,57 Utfall män
2018
183,72 Utfall män
2017
169,43 Utfall kvinnor
2019
217,18 Utfall kvinnor
2018
202,9 Utfall kvinnor
2017
212,56 Utfall män
2019
185,57 Utfall män
2018
183,72 Utfall män
2017
169,43 Utfall kvinnor
2019
217,18 Utfall kvinnor
2018
202,9 Utfall kvinnor
2017
212,56 Riket
2019
211,36 Riket
2018
210,73 Riket
2017
204,74 Utfall år
2019
200,15 Utfall år
2018
192,7 Utfall år
2017
188,46 Utfall år Utfall år Utfall kvinnor Utfall kvinnor Utfall män Utfall män Riket Riket
Kostnad förskola och skolbarnsomsorg, kr/inskrivet barn
Upp 2019 89 278,6 Utfall år
2019
89278,6 Utfall år
2018
86465,18 Utfall år
2017
79636,56 Utfall år
2019
89278,6 Utfall år
2018
86465,18 Utfall år
2017
79636,56 Riket
2019
100620,19 Riket
2018
98666,71 Riket
2017
96021,97 Uddevalla
2019
100026,66 Uddevalla
2018
99029,41 Uddevalla
2017
95454,58 Trollhättan
2019
90045,92 Trollhättan
2018
90122,13 Trollhättan
2017
87380,51 Utfall år Utfall år Trollhättan Trollhättan Uddevalla Uddevalla Riket Riket
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor,  andel (%)
Upp 2019 74,3% Riket (%)
2019
81,35 Riket (%)
2018
81,89 Riket (%)
2017
79,39 VGR Medel (%)
2019
82,05 VGR Medel (%)
2018
82,23 VGR Medel (%)
2017
79,71 Utfall år (%)
2019
74,3 Utfall år (%)
2018
73,8 Utfall år (%)
2017
73,8 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR Medel (%) VGR Medel (%) Riket (%) Riket (%)
Kommunens tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande och effektivt sätt
Fastighetsunderhåll, kr/kvm
Upp 2016 243 Utfall år
2016
243 Utfall år
2015
183 Utfall år
2014
149 Utfall år Utfall år
Gatuunderhåll, kr/km
Upp 2016 251 000 Utfall år
2016
251000 Utfall år
2015
245000 Utfall år
2014
245000 Utfall år Utfall år
Förnyelsetakt av befintligt VA ledningsnät, antal år
Upp 2017 188år Målvärde (år)
2017
100 Målvärde (år)
2016
1 Målvärde (år)
2017
100 Målvärde (år)
2016
1 Dagvatten (år)
2017
0 Dagvatten (år)
2016
0 Spillvatten (år)
2017
188 Spillvatten (år)
2016
100 Dricksvatten (år)
2017
294 Dricksvatten (år)
2016
280 Dricksvatten (år) Dricksvatten (år) Spillvatten (år) Spillvatten (år) Dagvatten (år) Dagvatten (år) Målvärde (år) Målvärde (år)
Vänersborgs kommun ska i alla sammanhang ha en välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i en anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål och ramar
Andelen nämnder med budget i balans
Lika Tertial 3 2019 Uppnås Uppnås Utfall år
T3 2019
1 Utfall år
T3 2018
1 Utfall år
T3 2017
1 Utfall år
T3 2016
0 Utfall år
T3 2015
1 Utfall år
T3 2014
0 Utfall år Utfall år
Verksamhetsutveckling
Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och kompetens ska stödjas och utvecklas
Andel medarbetare som anser att deras kompetens och idéer tillvaratas
Lika 2017 80,4 Utfall år
2017
80,4 Utfall år Utfall år
Verksamheten ska i ökad grad utformas så att den inkluderar alla
Kommunen har en samlad plan för personalens kompetensutveckling inom arbete med personer med funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0).
Upp 2014 1 Riket
2014
0,34 Riket
2013
0,23 Riket
2012
36,24 Utfall år
2014
1 Utfall år
2013
0 Utfall år
2012
100 Utfall år Utfall år Utfall kvinnor Utfall kvinnor Utfall män Utfall män Riket Riket
Information om teckenspråk för LSS finns på kommunens hemsida, (Ja=1, Nej=0)
Lika 2014 1 Riket
2014
0,05 Riket
2013
0,05 Riket
2012
0,03 Riket
2011
0,67 Utfall år
2014
1 Utfall år
2013
1 Utfall år
2012
1 Utfall år Utfall år Utfall kvinnor Utfall kvinnor Utfall män Utfall män Riket Riket
Information om talad information för LSS på kommunens hemsida, (Ja=1, Nej=0)
Lika 2014 1 Riket
2014
0,47 Riket
2013
0,43 Riket
2012
0,38 Riket
2011
1 Utfall år
2014
1 Utfall år
2013
1 Utfall år
2012
1 Utfall år Utfall år Utfall kvinnor Utfall kvinnor Utfall män Utfall män Riket Riket
Aktuella rutiner för samordning med hemlöshet för personer med funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0).
Upp 2013 1 Riket
2013
0,35 Riket
2012
0,34 Utfall år
2013
1 Utfall år
2012
0 Utfall år Utfall år Utfall kvinnor Utfall kvinnor Utfall män Utfall män Riket Riket
Aktuella rutiner för samordning med missbruk- och beroendevård för personer med funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0).
Lika 2014 1 Riket
2014
0,43 Riket
2013
0,42 Riket
2012
0,38 Utfall år
2014
1 Utfall år
2013
1 Utfall år
2012
0 Utfall år Utfall år Utfall kvinnor Utfall kvinnor Utfall män Utfall män Riket Riket
Aktuella rutiner för samordning med våld i nära relationer för personer med funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0).
Lika 2014 1 Riket
2014
0,48 Riket
2013
0,46 Riket
2012
0,44 Utfall år
2014
1 Utfall år
2013
1 Utfall år
2012
1 Utfall år Utfall år Utfall kvinnor Utfall kvinnor Utfall män Utfall män Riket Riket
Fysisk tillgänglighet - framkomlighet busshållsplatser vid snöröjning, poäng (max=3)
Lika 2015 3 Riket
2015
1,93 Riket
2014
2,38 Utfall år
2015
3 Utfall år
2014
3 Utfall år Utfall år Utfall kvinnor Utfall kvinnor Utfall män Utfall män Riket Riket
Tillgänglighet idrott - information  om aktiviteter för personer med funktionsnedsättning, poäng (max=3)
Upp 2016 3 Riket
2016
0,87 Riket
2015
0,71 Riket
2014
0,74 Utfall år
2016
3 Utfall år
2015
1 Utfall år Utfall år Utfall kvinnor Utfall kvinnor Utfall män Utfall män Riket Riket
Tillgänglighet kultur -  sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng
Upp 2016 58,97% Riket (%)
2016
35,52 Riket (%)
2015
34,14 Riket (%)
2014
33,62 Utfall år (%)
2016
58,97 Utfall år (%)
2015
28,21 Utfall år (%)
2014
27,78 Utfall år (%) Utfall år (%) Utfall kvinnor (%) Utfall kvinnor (%) Utfall män (%) Utfall män (%) Riket (%) Riket (%)
Mångfald bland kommunens anställda
Ned 2016 0 Årets utfall
2016
0 Årets utfall
2015
77 Årets utfall
2014
80 Periodens utfall
2016
0 Periodens utfall
2015
77 Periodens utfall Periodens utfall Årets utfall Årets utfall
Medarbetare
Vänersborgs kommun upplevs i högre grad som en attraktiv arbetsgivare
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex
Lika 2017 78,14 Utfall män
2017
75,69 Utfall kvinnor
2017
78,78 Riket
2017
79,04 Utfall år
2017
78,14 Utfall år Utfall år Utfall kvinnor Utfall kvinnor Utfall män Utfall män Riket Riket
Hur troligt är det att du skulle rekommendera någon att söka jobb på din arbetsplats?
Ingen 2020

Inga tillgängliga data