• Övergripande mål
 • Fullmäktigemål
 • Nämndsmål
 • Klippans kommuns befolkning ökar till 19 500 personer år 2026

  • Kommunens medborgare/kunder ska känna delaktighet samt vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande

   • Vi ska anordna/deltaga i minst 4 st. medborgardialoger inkl. lagstadgade samråd.

    Målvärde
    4
  • Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning

   • Förbättrade resultat enligt medarbetarundersökning för plan- och byggavdelningen.

    Målvärde
    81
  • Kommunens verksamheter ska drivas med rätt kvalitet, största möjliga kundnytta och till lägsta möjliga kostnad

   • Vid samtliga nämndsmöten (11 st.) ska ekonomin följas upp.

    Målvärde
    11
  • Kommunens myndighetsutövning ska vara professionell, likvärdig och transparent

   • Vi ska uppnå minst indexvärdet 80, avseende privatpersoners omdöme om vår service vid myndighetsutövning.

    Målvärde
    80
   • Vi ska uppnå minst indexvärdet 80, avseende företagarnas omdöme om vår service vid myndighetsutövning.

    Målvärde
    80
  • Plan- och byggnämnden ska inom ramen för uppdraget prioritera arbetet med en god långsiktig planberedskap och en effektiv myndighetsutövning för en attraktiv och hållbar stadsplanering.

   • Vi ska föra fram minst 2 detaljplaner/planhandläggare för antagande

    Målvärde
    6