• Övergripande mål
 • Fullmäktigemål
 • Nämndsmål
 • Övergripande mål 2024

  • Kommunen ska arbeta för en långsiktig hållbar utveckling, förbättrad folkhälsa och ökad trygghet för alla invånare

   • Goda möjligheter för invånare att få utöva samt uppleva kultur med barn och unga som prioriterad målgrupp

    Målvärde
   • Invånare och besökare i kommunen upplever sin fria tid som trygg och säker

    Målvärde
   • Kultur- och fritidsnämndens verksamhet präglas av social-, ekonomisk-, och ekologisk hållbarhet

    Målvärde
   • Nämnden erbjuder en bred verksamhet för barn och unga vilket främjar psykisk hälsa

    Målvärde
  • Kommunens invånare ska känna delaktighet samt vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande

   • Kommunens invånare är nöjda med och väl insatta i kommunens kultur- och fritidsutbud

    Målvärde
   • Invånarna är nöjda och trygga med tillgängligheten i nämndens verksamhet

    Målvärde
  • Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning

   • Medarbetare vid kultur och fritidsförvaltningen är nöjda med och stolta över sin arbetsplats och upplever en god arbetsmiljö med goda möjligheter till utveckling

    Målvärde
  • Kommunens verksamheter ska drivas med rätt kvalitet

   • Invånarna upplever att nämndens verksamhet håller en god kvalité som tillgodoser invånarnas behov och intressen

    Målvärde
  • Kommunen ska ha ett bra näringslivsklimat som värnar och utvecklar näringslivet och företagande

   • Kultur- och fritidsnämndens verksamhet samverkar med kommunens näringsliv och företag

    Målvärde