Område Mått Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Förändring Jämförelse med andra Riket 2019
Barn och unga
Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor?
5,5 Ingen
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?
150 078 153 366 152 215 Upp 154 651
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)
58 55 Ingen 74
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)
82 83 83 Ned Sämsta gruppen 86
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
73 75 68 Ned Sämsta gruppen 81
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
74 75 72 Ned Sämsta gruppen 83
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)
59 Ingen 67
Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%)
84 87 81 Ned Sämsta gruppen 91
Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev
118 549 119 897 119 825 Upp 117 032
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)
73 71 77 Upp Mellersta gruppen 66
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
76 74 78 Upp Bästa gruppen 71
Gymnasieelever med ogiltig frånvaro, kommunala skolor,  andel (%)
11 12 Ingen 8
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev
141 308 134 871 133 656 Ned 135 959
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-20 år
30 47 22 Ingen 59
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år
19 23 23 Ingen 27
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)
7 6 Ingen 15
Stöd och omsorg
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  - förbättrad situation, andel (%)
75 55 81 Upp Mellersta gruppen 77
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)
72 67 77 Upp Mellersta gruppen 79
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde
20 21 22 Upp Mellersta gruppen 15
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
4 129 4 168 4 371 Ingen 4 533
Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde
Ingen 150
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv
7 519 7 124 7 133 Ingen 6 964
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde
99 100 109 Upp Sämsta gruppen 67
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma
65 Ingen Sämsta gruppen 78
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)
73 Ingen 73
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde
17 16 17 Ned Mellersta gruppen 16
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng
96 96 Ingen Bästa gruppen 51
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
83 92 86 Ned Mellersta gruppen 82
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
84 85 86 Ned Sämsta gruppen 90
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+
212 105 201 380 206 215 Ned 248 135
Samhälle och miljö
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? (%)
100 100 100 Lika Bästa gruppen 84
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? (%)
75 78 81 Ned Bästa gruppen 56
Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen? (%)
89 97 95 Ned Bästa gruppen 88
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
42 31 Upp Sämsta gruppen 59
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)
39 38 55 Ingen 38
Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%)
37 35 39 Ingen 45
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)
37 47 39 Ingen 35
Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
68 76 73 Ned 73
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar
7 11 20 Ingen 23
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person
685 604 620 Ingen 503
Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, %
21 25 23 Ned Mellersta gruppen 36
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)
2 6 3 Ned 30