• Övergripande mål
 • Fullmäktigemål
 • Nämndsmål
 • Klippans kommuns befolkning ökar till 19 500 personer år 2026

  • Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och hög livskvalitet för invånarna

   • Elevfrånvaron för elever med mer än 20% minskar.

    Målvärde
  • Kommunen ska bidra till långsiktigt hållbar utveckling

   • Andelen högskoleutbildad personal i förskolan ökar.

    Målvärde
    60
   • Högre andel elever i årskurs ett kan läsa och förstå enkla meningar

    Målvärde
    85
   • Högre andel elever i årskurs ett har god taluppfattning

    Målvärde
    85
   • Högre andel elever är behöriga till gymnasieskolan

    Målvärde
    80
   • Högre andel elever slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år.

    Målvärde
    82
   • Jag känner mig trygg i skolan

    Målvärde
    90
   • Jag är nöjd med min skola som helhet.

    Målvärde
    90
  • Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning

   • Sjukfrånvaron för personal minskar

    Målvärde
    4,5%
  • Kommunens verksamheter ska drivas med rätt kvalitet, största möjliga kundnytta och till lägsta möjliga kostnad

   • Fler personer inom arbetsmarknads- och utvecklingsenheten går vidare till arbete eller studier

    Målvärde
    60