Prioriterade mål Indikatorer Västra Götalandsregionen Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Period    
Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras
NedAndel oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar efter slutenvård. Avser 65 år och äldre.
9,3% 8,4% 2021
IngenÖverbeläggningar i somatisk slutenvård, antal per 100 disponibla vårdplatser
2022
IngenAkut öppnande av kranskärl vid större hjärtinfarkt, andel (%)
2022
NedAndel patienter i procent som når målvärde blodtryck <140/90 mmHg vid okomplicerad hypertoni
67% 66% 2021
UppSjälvmord i befolkningen, antal/100 000 inv
14,72 14,07 2021
Fler i arbete genom bättre matchning
NedFörvärvsfrekvens i Västra Götaland
80% 79% 2021
NedMatchningsgrad i Västra Götaland
70,2% 70% 2021
Ökade infrastruktursatsningar för bättre transportnät för gods- och persontrafik
LikaVästra Götalands tilldelning i nationell och regional plan
18% 18% 2021
Det hållbara resandet ska öka och bidra till möjligheterna att bo, verka och vistas i hela regionen
NedKollektivtrafikens marknadsandel av de motoriserade resorna i regionen
23% 21% 2021
Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet och attraktivitet i både stad och land ska öka
UppAndel invånare med <60 min till ett pendlingsnav med kollektivtrafik med minst 10 resmöjligheter per dag
78,9% 79,2% 2021
IngenSysselsättningsgrad i Västra Götalands lokala arbetsmarknader (ökning i samtliga)
0 2021
Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka
NedAndel patienter där total vistelsetid är mindre än eller lika med 4 timmar vid besök på akutmottagning
64,7% 57% Dec 2021
NedAndel vårdgarantipatienter som har väntat högst 90 dagar på första besök
77% 71% Dec 2021
LikaAndel vårdgarantipatienter som har väntat högst 90 dagar på behandling
59% 59% Dec 2021
NedAndel garantipatienter som väntat högst 30 dagar på första besök till barn- och ungdomspsykiatri (BUP)
53% 42% Dec 2021
Deltagandet i kulturlivet ska öka.
NedAndel barn- och ungdomsbesök till kulturinstitutioner
25% 21% 2021
NedAntal unika deltagare i kurser på folkhögskolor
15 492 8 800 2021
NedAntal unika deltagare i kurser på studieförbund
211 603 147 900 2021
Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften för en hållbar industri
LikaTotala FoU-investeringar som andel av BRP (bruttoregionprodukt)
5,8% 5,8% 2021
LikaEU:s regionala innovationsindex
145,4 145,4 2021
Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska
NedUtsläpp av fossilt CO2
10,4 miljoner ton 9,8 miljoner ton 2021
Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling
UppAndel chefer med 10-35 underställda medarbetare (normtal)
72,6% 73,6% 2021
UppSjukfrånvaro i procent av ordinarie tid (obligatorisk redovisning enligt lag)
7,8 % 7,2 % Dec 2021
IngenAndel medarbetare som rekommenderar VGR som arbetsgivare
59% 2020
IngenAndel medarbetare som upplever att de har möjlighet att delta i planeringen av hur deras arbete ska utföras
73,3% 2020
IngenAndel medarbetare som upplever att de har möjlighet att påverka sina arbetstider och/eller sitt arbetsschema
64,3% 2020
Primärvården ska bli den naturliga ingången för personer i behov av vård
UppAntal digitala besök (vårdkontakter)
114 499 249 340 Dec 2021
LikaAndel listade individer med diagnos diabetes, hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt eller KOL som besökt vårdcentralen
88% 88% Dec 2021
UppLäkarkontinuiteten i primärvården vid kronisk sjukdom - Kontinuitetsindex
43,6 45,9 2021
UppAndel patienter som fått medicinsk bedömning inom tre dagar
81% 82% Dec 2021