Prioriterat mål Indikatorer Västra Götalandsregionen Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Period    
Stärka innovationskraften - för ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i framkant
UppTotala FoU-investeringar som andel av BRP (bruttoregionprodukt)
5,8% 6% 2022
UppEU:s regionala innovationsindex
145,4 158,2 2022
Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras
UppAndel oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar efter slutenvård. Avser 65 år och äldre.
8,4% 7,5% 2022
NedÖverbeläggningar i somatisk slutenvård, antal per 100 disponibla vårdplatser
7,8% 12,9% 2022
NedAkut öppnande av kranskärl vid större hjärtinfarkt, andel (%)
79,8% 80% 2022
LikaAndel patienter i procent som når målvärde blodtryck <140/90 mmHg vid okomplicerad hypertoni
66% 66% 2022
NedSjälvmord i befolkningen över 20 år, antal/100 000 inv
18,3 18,6 2022
Bygga kompetens - för kompetensförsörjning och livslångt lärande
UppFörvärvsfrekvens i Västra Götaland
78,7% 80,2% 2022
UppMatchningsgrad i Västra Götaland
70% 70,9% 2022
UppAntal deltagare i folkhögskolekurser som uppnått behörighet
660 680 2022
UppAntal elever avgångna från gymnasieskolan (= slutfört program) från gymnasieskolor där Västra Götalandsregionen är huvudman
106 114 2021/2022
Knyta samman Västra Götaland - med hållbara resor och förbättrad tillgänglighet
NedAndel invånare med högst 60 minuters restid med kollektivtrafik till närmaste pendlingsnav och minst 10 resmöjligheter per vardag (i båda riktningarna)
79,2% 79,1% 2022
UppAndelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska återtas till 2019 års nivåer
30% 38% 2022
Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka
NedAndel vårdgarantipatienter som har väntat högst 90 dagar på första besök
71% 69% Dec 2022
UppAndel vårdgarantipatienter som har väntat högst 90 dagar på behandling
59% 64% Dec 2022
NedAndel patienter där total vistelsetid är mindre än eller lika med 4 timmar vid besök på akutmottagning
57% 55% Dec 2022
UppAndel garantipatienter som väntat högst 30 dagar på första besök till barn- och ungdomspsykiatri (BUP)
42% 48% Dec 2022
NedAntal digitala besök (vårdkontakter)
249 340 224 626 Tertial 3 2022
Kultur för ökad inkludering, bildning och tillit
LikaAndel barn- och ungdomsbesök till kulturinstitutioner
21% 21% 2022
UppAntal unika deltagare i kurser på folkhögskolor
14 100 15 000 2022
NedAntal unika deltagare i kurser på studieförbund
121 100 85 200 2022
NedAndel elever med behörighet till gymnasieskolans nationella program
85% 84% 2021/2022
NedAndel nöjda med hur demokratin fungerar i Västra Götalandsregionen
66% 65% 2022
Vara föregångare - VGR:s eget arbete ska ligga i framkant
UppProcentuell förändring av utsläpp av växthusgaser i Västra Götaland jämfört med 1990
-18% -27% 2022
NedProcentuell förändring av VGR:s utsläpp av växthusgaser jämfört med 2006/2010
-47% -48% 2022
Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling
NedAndel chefer med 10-35 underställda medarbetare (normtal)
73,6% 71,7% 2022
NedSjukfrånvaro i procent av ordinarie tid (obligatorisk redovisning enligt lag)
7,2 % 7,9 % Dec 2022
IngenAndel medarbetare som rekommenderar VGR som arbetsgivare
60,8% 2022
Primärvården ska bli den naturliga ingången för personer i behov av vård
NedLäkarkontinuiteten i primärvården vid kronisk sjukdom - Kontinuitetsindex
45,9 37,6 2022
UppAndel patienter som fått medicinsk bedömning inom tre dagar
82% 95% 2022
Säkra behovet av återhämtning och avlastning samtidigt som köer betas av
IngenAndel medarbetare som upplever att de har möjlighet att delta i planeringen av hur deras arbete ska utföras
73,2% 2022
IngenAndel medarbetare som upplever att de har möjlighet att påverka sina arbetstider och/eller sitt arbetsschema
64,8% 2022