Mål Indikatorer Västra Götalandsregionen Utfall 2022 Utfall 2023 Utfall 2024 Period    
Sjukvårdens köer ska kortas och tillgängligheten ska öka för en mer jämlik vård
Andel som har väntat 90 dagar eller kortare till första besök inom specialiserad vård (exkl. PVV och MOV)
66% 62% 66% Tertial 1 2024
Andel som har väntat 90 dagar eller kortare till operation/åtgärd inom specialiserad vård (exkl. PVV och MOV)
64% 54% 61% Tertial 1 2024
Antal överbeläggningar i somatisk slutenvård, antal per 100 disponibla vårdplatser
13,48 9,9 8,2 Tertial 1 2024
Beläggningsgrad somatisk slutenvård
107,76% 102,74% 99,93% Tertial 1 2024
Beläggningsgrad psykiatrisk slutenvård
85,91% 85,4% 92,33% Tertial 1 2024
Antal disponibla vårdplatser somatisk slutenvård
2 290 2 268 2 326 Tertial 1 2024
Antal disponibla vårdplatser psykiatrisk slutenvård
618 614 591 Tertial 1 2024
Antal utlokaliserade per 100 disponibla vårdplatser somatik /psykiatri
3,8 3,7 1,2 Tertial 1 2024
Andel fyraåringar med övervikt och obesitas
2021
Andel karies- och fyllningsfria 6 åringar per kommun
82% 83% 2023
Antal förskrivna och uppföljda FaR (Fysisk aktivitet på recept) inom primärvården och specialistvården
696 720 839 Maj 2024
Antal vuxna patienter med minst en vårdkontakt de senaste 12 månaderna som har deltagit i rådgivning angående ohälsosamma levnadsvanor
6 422 5 773 7 824 Apr 2024
Andel patienter med kronisk sjukdom där levnadsvana uppmärksammats, vårdcentral och rehabenhet
55,4% 55,7% 53,7% Tertial 1 2024
Totalt antal väntande till första besök (exkl. PVV och MOV)
74 350 77 361 Tertial 3 2023
Totalt antal väntande till operation/åtgärd (exkl. PVV och MOV)
29 870 30 617 32 957 Tertial 1 2024
Andel som bedömer att väntetiden till besök på sjukhus är rimlig
44% 42% 2023
Andel som bedömer väntetiden till besök på vårdcentralen är rimlig
63% 61% 2023
Andel som bedömer att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver
83% 83% 2023
Andel positiv inställning till att använda digital teknik till vård, konsultation och behandling
46% 47% 2023
En hälso- och sjukvård som arbetar för en ökad psykisk hälsa
Andel accepterade vårdbegäran av totalt antal inkomna inom En väg in
67,7% 63,8% 59% Apr 2024
Andel som har väntat 30 dagar eller kortare till första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (exkl. PVV och MOV)
58% 50% 65% Tertial 1 2024
Andel som har väntat 90 dagar eller kortare till första besök inom vuxenpsykiatrin (exkl. PVV och MOV)
Tertial 1 2024
Andel som har väntat 30 dagar eller kortare till utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin (exkl. PVV och MOV)
Tertial 1 2024
Andel som har väntat 30 dagar eller kortare till behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin (exkl. PVV och MOV)
Tertial 1 2024
Invånarna ska få en god vård på rätt vårdnivå
Antal hembesök utförda av närsjukvårdsteam (specialiserad hälso- och sjukvård)
978 1 102 1 063 Apr 2024
Antal läkare i pågående utbildning till specialist i allmänmedicin
572 580 574 Tertial 1 2024
Hembesök i regional och kommunal primärvård av läkare per 100 listade 75 år och äldre
30,5 30,5 32,9 Tertial 1 2024
Andel besök inom primärvård av totalt antal besök
54,2% 54,6% 52% Apr 2024
Antal listade patienter per läkare
1 164 1 165 1 170 Tertial 1 2024
Andel oplanerade återinskrivningar inom 1–30 efter slutenvård (65 år och äldre)
7,5% 7,3% 2023
Kontinuitetsindex för patienter med kronisk sjukdom, senaste 18 månaderna, läkare
0,38 0,37 0,39 Tertial 1 2024
Andel vårdgarantipatienter som fått medicinsk bedömning inom tre dagar inom vårdval vårdcentral och vårdval rehab
95% 93% 93% Tertial 1 2024
Kontinuitetsindex för patienter med samsjuklighet (mer än eller lika med fyra kroniska sjukdomar), senaste 18 månaderna, läkare
0,41 0,4 0,42 Tertial 1 2024
Patientupplevelseindex av kontinuitet och koordinering i primärvård
0,71 0,72 2023
Kontinuitetsindex för alla patienter, senaste 18 månaderna, läkare
0,35 0,34 0,35 Tertial 1 2024
Andel patienter inom primärvård med diagnos hypertoni som har blodtrycksnivå (<140/90)
66% 66% 2023
Andel oplanerade återbesök inom 72 timmar på akutmottagning.
Juli 2024
Andel digitala vårdmöten med ljud och bild av totalt antal besök
Tertial 1 2024
Andel patienter med sjukhusförvärvade trycksår (kategori 1-4)
2% 2,2% 1,75% Apr 2024
Andel patienter 75 år och äldre med läkemedel som bör undvikas
13,58% 2022
Andel vårdtillfällen där patienten fått en vårdrelaterad infektion
5,5% 5,5% 5,3% Kvartal 1 2024
Västra Götalandsregionen ska verka för en minskad miljö- och klimatpåverkan i Västra Götaland
Andel skyddad natur i Västra Götaland
2024
Procentuell förändring av utsläpp av växthusgaser i Västra Götaland jämfört med 1990
48% 55% 2023
Stärka innovationskraften - för ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i framkant
Elproduktion (MWh) i Västra Götaland
5 157 420 2022
Totala FoU-investeringar som andel av BRP (bruttoregionprodukt)
6% 6% 2023
Andel företag som upplever att företagsstöd från VGR har bidragit till ökad konkurrenskraft
80% 73% 2023
Västsveriges ranking på EU:s Regional Innovation Scoreboard
15 10 2023
Bygga kompetens - för kompetensförsörjning och livslångt lärande
Förvärvsfrekvens i Västra Götaland
82,1% 80,6% 80,3% Tertial 1 2024
Matchningsgrad i Västra Götaland
70,9% 71% 2023
Andel arbetslösa 16–65 år av arbetskraften*
5,7% 5,8% 5,9% Tertial 1 2024
Antal deltagare i folkhögskolekurser som uppnått behörighet
680 757 2023
Antal elever avgångna (= slutfört program) från gymnasieskolan där Västra Götalandsregionen är huvudman
127 136 2022/2023
Antal unika deltagare i kurser på folkhögskolor
15 000 19 400 2023
Andel elever med behörighet till gymnasieskolans nationella program
84% 84% 2022/2023
Knyta samman Västra Götaland - med hållbara resor och förbättrad tillgänglighet
Andel som upplever att det känns tryggt att resa med Västtrafik
62% 65% 2023
Andel invånare med högst 60 minuters restid med kollektivtrafik till närmaste pendlingsnav och minst 10 resmöjligheter per vardag (i båda riktningarna)
79,1% 79,7% 2023
Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska återtas till 2019 års nivåer
38% 42% 42% Tertial 1 2024
Kultur för ökad inkludering, bildning och konstnärlig frihet
Andel barn- och unga som besökt de regionala kulturverksamheterna
21% 23% 2023
Antal unika deltagare i kurser på studieförbund*
85 200 101 600 2023
Andel invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra
27,6% 2022
Andel invånare 16–84 år med lågt socialt deltagande
31,3% 2022
Andel nöjda med hur demokratin fungerar i Västra Götalandsregionen*
65% 70% 2023
Västra Götalandsregionen ska vara en ledande och attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner och ett hälsofrämjande ledarskap som grund
Andel chefer med 10-35 underställda medarbetare (normtal)
71,7% 71,3% 2023
Andel yrkesgrupper där genomsnittslönen är lika med eller högre än riksgenomsnittet
52% 48% 2023
Andel medarbetare som kan rekommendera VGR som arbetsgivare
60,8% 2022
Personalomsättning
8,8 Apr 2024
Medarbetares arbetsmiljö ska förbättras genom satsning på återhämtning och avlastning och inflytande över sin arbetsmiljö
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie tid
7,9 % 7,2 % 7,5 % Dec 2023
Andel medarbetare som upplever att de har möjlighet att delta i planeringen av hur deras arbete ska utföras
73,2% 2022
Ökad måluppfyllelse för Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål
Andel i befolkningen som uppfattar att vård ges på lika villkor (MålSH 2.3.1)
2023
Procentuell förändring av VGR:s direkta växthusgasutsläpp ska ha minskat med 85% till 2030 jämfört med 2006/2010
2010
Förändring av energianvändningen i egna lokaler (kWh/m2)
157 152 148 Tertial 1 2024