KKIK område   Mått Senaste utfall Vänersborg (utfall år) VGR Riket
Barn och unga
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)
2020
54% Upp
73,22% 62,73%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal
2019
5,67 Ned
5,21 5,18
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
2019
142 054,85 Upp
155 693,96 154 651,17
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)
2019
62,7% Ned
75,57% 73,64%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Elever i åk 6 med lägst betyget E  i matematik, kommunala skolor, andel (%)
2020
86,3% Ned
86,94% 86,79%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor,  andel (%)
2020
77,2% Upp
83,8% 83,37%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)
2018
81,29% Ingen
66,71 66,73%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%)
2020
90,6% Ned
91,96% 91,39%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev
2019
113 766,11kr Upp
115 019,93kr 117 032,18kr
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)
2020
56,42% Ned
63,54% 65,49%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
2020
66,95% Ned
71,94 70,39%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Gymnasieelever med ogiltig frånvaro, kommunala skolor,  andel (%)
2019
6,4% Upp
6,38% 7,82%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev
2019
113 040,51 Upp
132 346,35 135 958,54
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år
2019
20,84 Ned
49,37 59,4
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år
2019
28,49 Upp
28 27,2
Stöd och omsorg
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  - förbättrad situation, andel (%)
2020
79,17% Ned
75,76% 76,52%
Mått för förväntade resultat
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)
2020
69% Ned
80 78,28%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde
2020
4 Ned
11,34 16,24
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
2019
5 046,22kr Upp
4 609,51kr 4 532,71kr
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde
2020
82 Ingen
154,09 159,09
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma
2020
82,89 Ingen
80,64 79,79
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Brukarbedömning  daglig verksamhet LSS  - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)
2020
73% Ned
73,11% 72,81%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv
2019
7 967,95 Upp
7 292,09 6 962,92
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde
2020
34 Ned
66,25 64,02
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde
2020
15 Upp
16 15,21
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng
2018
44,62% Ned
67,03% 68,8%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)
2020
83% Ned
82% 81,44%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)
2020
90% Lika
91% 90,26%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+
2019
261 368,27 Ned
241 176,44 248 134,72
Samhälle och miljö
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
2020
54% Upp
57,45 56,31%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)
2020
28,51% Upp
34,3% 37,09%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)
2019
57% Upp
47 45,49%
Mått för förväntade resultat
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)
2019
25,39% Ned
36,88 35,44%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
2019
73,04 Upp
72,66 73,31
Mått för förväntade resultat
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar
2019
40 Upp
23,12
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Miljömått
Mått för fullmäktiges inriktningsmål
Kolada (integration)
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person
2018
453 Upp
498,92
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)
2020
50,89% Ned
40,99% 32,42%
Mått för förväntade resultat
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Miljömått
Kolada (integration)
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)
2019
27% Lika
29,36% 30,34%