KKIK område   Mått Senaste utfall Vänersborg (utfall år) VGR Riket
Barn och unga
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)
2020
54% Upp
73,22% 62,72%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal
2021
4,74 Ned
5,17 5,16
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
2021
151 988,33 Upp
164 629,53 162 335,43
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)
2019
62,7% Ned
75,57% 73,64%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Elever i åk 6 med lägst betyget E  i matematik, kommunala skolor, andel (%)
2021
86,8% Upp
86,85% 86,89%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor,  andel (%)
2021
82,9% Upp
84,21% 83,43%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)
2021
71,9% Ingen
67,49 65,84%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%)
2021
93,2% Upp
92,65% 91,78%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev
2021
119 072,71kr Upp
120 942,85kr 122 740,63kr
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)
2021
57,44% Upp
66,04% 64,26%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
2021
66,3% Ned
73,43 70,8%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Gymnasieelever med ogiltig frånvaro, kommunala skolor,  andel (%)
2019
6,4% Upp
6,38% 7,82%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev
2021
121 162,2 Upp
135 771,33 141 447,18
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år
2021
7,85 Ned
26,46 41,45
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år
2020
25,84 Ned
24 23,82
Stöd och omsorg
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  - förbättrad situation, andel (%)
2021
77,19% Ned
72,45% 75,15%
Mått för förväntade resultat
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)
2021
84% Upp
80 78,51%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde
2021
7 Ned
14,31 15
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
2021
5 151,71kr Ned
4 722,66kr 4 823,58kr
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde
2021
176 Ned
159,8 141,77
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma
2021
84,72 Upp
81,62 80,73
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Brukarbedömning  daglig verksamhet LSS  - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)
2021
71,58% Ned
74,35% 74,56%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv
2021
8 437,83 Ned
7 833,33 7 461,72
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde
2021
12 Upp
46,31 43,74
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde
2021
21 Ned
16 15,69
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng
2021
32% Upp
52,1% 50,58%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)
2022
74% Ingen
79% 77,23%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)
2022
87% Ingen
89% 88,11%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+
2021
261 093,63 Ned
248 647,53 255 949,77
Samhälle och miljö
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
2021
54% Lika
59,73 58,44%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)
2021
34,44% Upp
37,66% 40,01%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)
2020
50,28% Ned
44,09 41,45%
Mått för förväntade resultat
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)
2021
8% Ned
28,35 29,74%
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
2021
76,45 Upp
74,33 74,68
Mått för förväntade resultat
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar
2020
48 Upp
24,83
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Miljömått
Mått för fullmäktiges inriktningsmål
Kolada (integration)
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person
2020
466 Ingen
516,87
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Kolada (integration)
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)
2020
58,66% Upp
42,13% 34,1%
Mått för förväntade resultat
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
Miljömått
Kolada (integration)
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)
2020
25% Ned
28,78% 29,26%