Møtedato Saksnr. Sakstittel Arkivsak-dok. Behandlet av Vedtak Frist Status Kommentar
2019.11.14 (ingen ordinære saker)
               
2020.02.12
1/20
Godkjenning av protokoll fra møte 14.11.2019
20/02855-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Protokoll fra møte 14.11.2019 godkjennes
2021-06-02 AvsluttetAvsluttet
2/20
Andorsengården i Mandal - Dispensasjon etter kulturminneloven §15a for istandsetting av hovedbyggets fasade mot sør
20/01097-4 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Pkt 1. Agder fylkeskommune gir tillatelse til istandsetting av sør- og østfasaden på hovedbygget på Andorsengården med vilkår, jf. vedlagt vedtak om dispensasjon.Pkt 2. fremmes som egen sak i hovedutvalget.
2021-06-02 AvsluttetAvsluttet
3/20
Utlysning av midler til kulturminnetiltak i 2020
20/02681-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommune utlyser midler til mindre kulturminnetiltak i 2020 slik det framgår av saksframlegget
2021-06-02 AvsluttetAvsluttet
4/20
Tilskudd til opprettelse av Industrihistorisk senter på Ballastbrygga i Mandal
20/01170-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1. Agder fylkeskommune er positive til at Industrihistorisk senter på Ballastbrygga i Mandal etableres slik det fremgår av saksframlegget.
2. Agder fylkeskommune er enige i prinsippene for samarbeid om drift av
Industrihistorisk senter på Ballastbrygga i Mandal som det framgår av
saksframlegget.
3. Agder fylkeskommune bevilger inntil kr 4 mill. til Lindesnes kommune i
investeringsmidler til Industrihistoriske senter på Ballastbrygga i Mandal med
henholdsvis kr 2 mill. i 2020, og har som intensjon å bevilge tilsvarende beløp
i 2021.
4. Bevilgningen pålydende kr 2 mill. til Lindesnes kommune belastes ansvar
500200 i 2020.
5. Agder fylkeskommune øker driftstilskuddet til Vest-Agder-museet IKS med kr
125 000 i 2020. Tilskuddet for 2021 behandles som en del av arbeidet med
økonomiplanen fra 2021.
6. Bevilgningen pålydende kr 125 000 i driftsmidler for 2020 til Vest-Agdermuseet IKS belastes ansvar 500200.
7. Bevilgningene fra Agder fylkeskommune forutsetter at Lindesnes kommune
bevilger sin andel som det fremgår av saksframlegget.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
5/20
Retningslinjer og rammer for søkbare tilskudd til kulturtiltak
20/01575-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet vedtar rammer og retningslinjer for søkbare fylkeskommunale tilskudd til kulturtiltak, slik som omtalt i denne saken (20/01575), med følgende tillegg: Under punkt 2. Vilkår for støtte: - at det tilbys rabatterte priser for barn og unge.anne
2021-06-02 AvsluttetAvsluttet
6/20
Oppfølging av UNESCO-status - Setesdalskulturen
20/01576-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet tar til orientering oppstart av forprosjekt for oppfølging av Setesdal sin UNESCO status. Forprosjektet vil avklare nærmere rammer og innhold i påfølgende prosjekt.
2021-06-02 AvsluttetAvsluttet
7/20
Tilskot til bygningsvern - Utlysing av midlar i 2020
20/02610-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1. Agder fylkeskommune lyser ut tilskotsmidlar for 2020 på kr. 1 000 000 til istandsetting av verneverdige bygningar og anlegg med bakgrunn i vedlagte retningslinjer.2. Det utarbeidast forslag til nye retningslinjer for tilskotsordninga som reisast i ny politisk sak før neste års utlysing.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
2020.03.11
9/20
Godkjenning av protokoll fra møte 12.02.2020
20/02855-5 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Protokollen fra møtet 12. februar ble enstemmig godkjent
2021-06-02 AvsluttetAvsluttet
10/20
Delegering av tilskuddsordninger til paraplyorganisasjonene i Agder
20/08632-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet vedtar følgende: • Ordningen med å delegere drifts- og aktivitetstilskudd til barn og unge til de tre paraplyorganisasjonene Agder Idrettskrets, Agder Musikkråd og Barne- og ungdomsrådet i Agder, videreføres. • Paraplyorganisasjonene utarbeider egne retningslinjer, der hovedformål er å bidra til aktivitet for barn og unge i fylket. Retningslinjer for tildeling legges frem for Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet for uttalelse før godkjenning.• Det skal legges fram årlig rapport om fordeling for Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet. • Tilskuddet til Agder musikkråd justeres som foreslått i saken
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
11/20
Tilskuddsordning amatørteater
20/09352-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet godkjenner retningslinjene for tilskudd til amatørteater i Agder.
2021-06-02 AvsluttetAvsluttet
12/20
Dispensasjon etter kulturminneloven § 15a første ledd -Brogaten 21 (tidligere apotek) gnr/bnr 203/17, Flekkefjord
20/02987-7 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommune gir tillatelse til istandsetting og oppussing av interiørene i andre etasje av hovedhuset på Apoteket, Brogaten 21 i Flekkefjord med vilkår, jf. vedlagt vedtak om dispensasjon.
2021-06-02 AvsluttetAvsluttet
13/20
Administrativt delegeringsreglement - Dispensasjoner etter kulturminneloven § 15a og § 20
20/09231-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Pkt. 1 Framtidige vedtak om dispensasjon etter kulturminneloven §§ 15a og 20 behandles administrativt.Pkt. 2 Dispensasjoner etter kulturminneloven §§ 15a og 20 skal legges frem som orienteringssaker for Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet.
2021-06-02 AvsluttetAvsluttet
14/20
Innvilget søknad om dispensasjon etter kulturminneloven § 8, 1. Skorveheia vindkraftverk, Flekkefjord
20/02095-3 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Fylkeskommunen gjev ikkje dispensasjon etter kulturminnelova §8,1. Ledd for delar av automatisk freda kulturminne/grensegjerde ID: 263803, då omsøkte tiltak vil øydelegge kulturminne av høg kulturhistorisk lokal og regional verdi
2021-06-02 AvsluttetAvsluttet
15/20
Ny hovedvannledning Rykene-Lerestveit, Arendal kommune -Dispensasjon iht. kulturminneloven § 8 første ledd
20/01353-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommune innvilger dispensasjon fra kulturminnelovens bestemmelser for alle berørte kulturminner tilknytta ny hovedvannledning Rykene-Lerestveit i Arendal kommune.Dispensasjonen gis uten vilkår jmf. vedlagte vedtaksbrev.Tillatelsen gjelder bare det omsøkte tiltaket. Tillatelsen bortfaller dersom tiltaket ikke er iverksatt innen 3 år fra tiltakshaver har mottatt vedtaket.
2021-06-02 AvsluttetAvsluttet
16/20
Ytre Møkkalasset fyr - Dispensasjon etter kulturminneloven § 15a for rehabilitering av fyrtårn - Arendal kommune, gnr/bnr 70/162
20/01679-4 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommune gir tillatelse til gjennomføring av rehabiliteringstiltak på Ytre Møkkalasset fyr, samt tilbakeføring til tidligere tilstand av tårnets innredning. Dispensasjonen gis på vilkår jf. vedlagt vedtaksbrev
2021-06-03 AvsluttetAvsluttet
17/20
Dispensasjon etter kulturminneloven § 20 tredje ledd for påbygg av låvekvist på våningshus i det fredete kulturmiljøet i Ny-Hellesund – gnr/bnr 421/63.
20/02891-3 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommune gir tillatelse til påbygg av låvekvist på våningshus i Ny-Hellesund kulturmiljø, jf. vedlagt vedtak om dispensasjon.
2021-06-03 AvsluttetAvsluttet
2020.04.01
19/20
Godkjenning av protokoll fra møte 11.03.2020
20/02855-9 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Protokollen fra møtet 11.03. ble enstemmig godkjent.
2021-06-03 AvsluttetAvsluttet
20/20
Midt-Agder friluftsråd - Mulighetsstudie for Otra Elvepark -høringsuttalelse
20/02406-3 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1. Mulighetsstudien for Otra Elvepark viser både eksisterende og potensielle rekreasjons- og friluftslivsmuligheter langs Otra, og hovedutvalget tar mulighetsstudien til etterretning. 2. Agder fylkeskommune er positiv til å bidra i det videre arbeidet med videreutvikling av flere av satsingsområder slik de fremkommer i rapporten «Mulighetsstudie for Otra Elvepark». Hvordan og i hvilken grad må tas stilling til etter hvert som det etableres ulike samarbeidsprosjekter for oppfølging av mulighetsstudiet.
2021-06-03 AvsluttetAvsluttet
22/20
Forslag til søknad om prosjektmidler til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet - Knaben i Kvinesdal kommune
20/01168-11 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1. Agder fylkeskommune slutter seg til at det sendes en søknad som det fremgår av saksframlegget.2. Agder fylkeskommune bevilger inntil kr 650 000 til gruveutviklingsprosjektet i 2020, og har som intensjon å bevilge tilsvarende beløp for 2021.3. Bevilgningen belastes ansvar 500200, prosjekt 50020103.4. Agder fylkeskommunes bevilgning forutsetter at Riksantikvaren bevilger beløp som foreslått i saken.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
23/20
Organisering og drift av museene i Agder
20/07059-3 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1. Agder fylkeskommune stiller seg bak tidligere vedtatt museumsstruktur som det framgår av saksframlegget, og legger dette til grunn for videre museumsutvikling i regionen.2. Tilskudd fra fylkeskommunen til nye museer skal gå via den konsoliderte strukturen som er vedtatt av de to tidligere fylkeskommunene.3. Agder fylkeskommune vil implementere de foreslåtte satsingsområder for museumssektoren i arbeidet med ny strategi for kulturminnevern og kulturturisme for Agder.
2021-06-03 AvsluttetAvsluttet
24/20
Uttalelse til kulturminneplan for Åmli kommune 2020-2024
20/08838-6 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommune mener kulturminneplanen er i tråd med regionale og nasjonale føringer og på en god måte ivaretar Åmli kommunes kulturminner
2021-06-03 AvsluttetAvsluttet
27/20
Innvilget søknad om dispensasjon etter kulturminneloven § 8, 1. ledd for bygging av vei/fylling
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommune gir ikke dispensasjon etter kulturminneloven § 8 første ledd for å utilbørlig skjemme fangstlokalitet ID: 244097, som er fredet etter kulturminneloven § 4. jf. avmerking på vedlagte kart.
2021-06-03 AvsluttetAvsluttet
28/20
Eventuelt
20/02855-10 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Steinar Bergstøl Andersen tok opp følgende sak fra Høyre, KrF og FrP:
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet er gjort kjent med at man har
utfordringer med å få realisert planene om nytt magasin for VAM, SKMU, Kilden og
Lindesnes fyrmuseum, og VAMs nye formidlingsbygg. Utvalget ber om å få en
orientering om status for disse prosjektene i neste møte.
Dersom det er behov for tiltak i mellomtiden for å sikre fremdriften, ber utvalget
fylkesrådmannen /fylkesordfører i samråd med hovedutvalgsleder ta de nødvendige
initiativ for å sikre denne.
I orienteringen i neste møte bes fylkesrådmannen også vurdere om en fremskynding
av museumsprosjektet på Odderøya inkl. magasin kan være et aktuelt for å bidra til
økt byggeaktivitet i fylket.
Saken tatt opp i sak Eventuelt 1.04.2020, oversendes administrasjonen for videre
oppfølging.
2021-12-31 AvsluttetAvsluttet

Tilstrekkelig informasjon er gitt. 

28/20
Eventuelt
20/02855-10 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Steinar Bergstøl Andersen tok også opp følgende sak:
Reiselivsnæringen i Norge anbefaler nordmenn å feriere i eget land til
sommeren. Hovedutvalg for Kultur, Folkehelse og Frivillighet vil derfor foreslå at man
ser på muligheten for ei ekstraordinær bevilgning til en markedsføringskampanje av
Agder, og våre kulturinstitusjoner til det norske markedet.
Vi har et variert og spennende tilbud til de som velger å legge ferien til Sørlandet, og
hvis det blir en svikt i turismen fra utlandet så må vi ta et ekstra ansvar for å
markedsføre landsdelen mer enn vi har gjort tidligere.
Hovedutvalg for Kultur, Folkehelse og Frivillighet vil derfor foreslå at administrasjonen
utarbeider en sak, der man ser på hvordan man kan markedsføre landsdelen bedre
og legger frem forslag på finansiering. Administrasjonen bes også vurdere om man
skal be en ekstern aktør utarbeide ei markedsføringspakke, eller om man skal gå
gjennom aktører som vi allerede har eierskap i, eller har samarbeid med.
Saken tatt opp i sak Eventuelt 1.04.2020, oversendes administrasjonen for videre
oppfølging.
2021-12-31 AvsluttetAvsluttet

Tilskuddsordninger er etablert. 

28/20
Eventuelt
20/02855-10 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Spørsmål fra Steinar Bergstøl Andersen:Jeg har fått en henvendelse i fra Norges Hånballforbund, de er som mange andre bekymret for konsekvensene som koronaviruset får for idrettsutøverne og frivillig sektor. En konkret utfordring som de ber oss om er å ikke ta betalt for leie av haller i perioder der idrettsklubber ikke kan bruke dem.Har fylkeskommunen i dag fasiliteter som haller eller andre idrettsanlegg som vi tar betalt for i form av leieinntekter når idrettsklubbene ikke kan bruke dem?Svaret på dette er at det er lite utleie av idrettshaller eller andre anlegg i Agder fylkeskommune. Dersom det kommer søknader vedrørende eksempelvis utsatt leie til Agder fylkeskommunen, vil disse bli behandlet av avdeling for bygg. Saken tatt opp i sak Eventuelt 1.04.2020, oversendes administrasjonen for videre oppfølging.
2021-06-10 AvsluttetAvsluttet
1/20
Overføring av oppgaver knyttet til statlig sikrede friluftslivsområder og skjærgårdstjenesten
20/00822-6 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet viser til tidligere politisk behandling i Aust- og Vest-Agder og vil igjen påpeke at vedtatt ressursfordeling er skjev basert på Agders store satsing på friluftsområder i forhold til landet forøvrig.Lik overføring til fylkene, uavhengig av antall friluftsområder som er opprettet i hvert fylke, fremstår som en urimelig fordelingsnøkkel. Agder ber om at fordelingsnøkkelen revurderes
2021-06-03 AvsluttetAvsluttet
2020.05.27
29/20
Godkjenning av protokoll fra møte 1.04.2020
20/02855-15 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Protokollen fra møtet 1.04. ble enstemmig godkjent.
2020-05-27 AvsluttetAvsluttet
30/20
Tilskuddsordning for etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud
20/00665-8 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet tar saken til orientering.
2020-05-27 AvsluttetAvsluttet
31/20
Fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2020
20/03142-10 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Fremlagt tabell med forslag til fordeling av kr 95 498 000 i spillemidler til idrettsanlegg legges til grunn for fylkeskommunens prioritering av søknader for 2020.
2020-05-27 AvsluttetAvsluttet
32/20
Fylkeskommunal stipendordning for idrett – fordeling av stipendmidler
20/19649-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommune utlyser åtte idrettsstipend á kr 40 000 som skal gå til unge idretts- og parautøvere, som er på vei mot et nasjonalt- eller internasjonalt gjennombrudd i sine idrettskarrierer. Utøver må være fra Agder eller representere en klubb i fylket, og være i aldersgruppa 16 til 23 år.
2020-05-27 AvsluttetAvsluttet
33/20
Fylkeskommunal stipendordning for profesjonelle kunstnere -fordeling av stipendmidler og retningslinjer
20/19603-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet godkjenner fordeling av stipendmidler og retningslinjer for stipend til profesjonelle kunstnere.
2020-05-27 AvsluttetAvsluttet
36/20
Retningslinjer for tilskudd i paraplyorganisasjonene
20/18639-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet tar retningslinjene til orientering.
2020-05-27 AvsluttetAvsluttet
37/20
Fordeling av driftstilskudd til Skjærgårdstjenesten i Agder -2020
20/19560-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1) Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet fordeler driftstilskudd til Skjærgårdstjenesten i 2020 som følger:a) Risør - 504 000 krb) Tvedestrand - 539 000 kr + 25 000 kr øremerket drift i Raet Nasjonalparkc) Arendal - 590 000 kr + 25 000 kr øremerket drift i Raet Nasjonalparkd) Grimstad - 606 000 kr + 25 000 kr øremerket drift i Raet Nasjonalparke) Lillesand - 796 000 krf) Kristiansand - 1 675 000 krg) Lindesnes - 1 280 000 krh) Lister - 1 025 000 kr2) Hovedutvalget avsetter 20 000 kr til møter, kurs og samlinger for skjærgårdstjenesten.Tilskuddene i punkt a-h utbetales fra prosjekt 60010454 «Tilskudd til Skjærgårdstjenesten».
2020-05-27 AvsluttetAvsluttet
38/20
Søknad om tilskudd til videreføring av kyststiprosjekt i Arendal
20/01623-3 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet bevilger 500 000 kroner til gjennomføring av år 2 av kyststiprosjektet i Arendal. Bevilgningen belastes prosjekt 60010457 Friluftsliv. 2. Fylkeskommunens tilskudd kan maksimalt utgjøre 50 % av total kostnad.3. Fylkeskommunen oppfordrer Friluftsrådet Sør til å søke spillemidler til prosjektet.
2020-05-27 AvsluttetAvsluttet
39/20
Prøveprosjektet "Arkeologi på nye veier"
20/00790-23 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Pkt. 1. Dispensasjoner etter kulturminneloven § 8, knyttet til prøveprosjektet "Arkeologi på nye veier", behandles administrativt.Pkt. 2. Dispensasjonene skal legges frem som orienteringssaker for Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet.Pkt. 3. Utvalget orienteres fortløpende dersom en opplever at prosjektet svekkerkulturminnevernet.
2020-05-27 AvsluttetAvsluttet
40/20
Klage på vedtak om avslag på dispensasjon fra kulturminneloven § 8, 1. ledd. Skorveheia vindkraftverk
20/02095-7 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Fylkeskommunen tek ikkje klaga på vedtak om avslag på dispensasjon etter kulturminnelova § 8, 1. ledd, Skorveheia vindkraftverk, til følgje då omsøkte tiltak vil øydelegge kulturminne som kan ha høg kulturhistorisk lokal og regional verdi. Klaga sendast vidare til riksantikvaren for ny klagebehandling.
2020-05-27 AvsluttetAvsluttet
41/20
Klage på vedtak om avslag på dispensasjon fra kulturminneloven § 8, 1. ledd. Buheii vindkraftverk
20/02232-24 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovudutval for kultur, folkehelse og frivillighet er einige med kulturhistorisk museum si vurdering om at ein dispensasjon vil utilbørleg skjemme fangstlokalitet ID:244097, som er freda etter kulturminneloven § 4. jf. avmerking på vedlagt kart. Fylkeskommunen tek ikkje klaga på vedtak om avslag på dispensasjon etter kulturminneloven § 8, 1. ledd, Buheii vindkraftverk, til følgje. Klaga sendast med dette vidare til riksantikvaren for ny klagebehandling.
2020-05-27 AvsluttetAvsluttet
42/20
Høring - Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA)
20/14653-4 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet tar saken til orientering og er positiv til at Riksantikvaren vil løfte frem viktige kulturhistoriske landskap på Agder.
2020-05-27 AvsluttetAvsluttet
43/20
Innvilgelse av dispensasjon fra kulturminneloven §8 første ledd, for graving av grøft knyttet til sprinkelanlegg - Oddernes kirke - gnr 38 bnr 123 Askeladden id: 85195-2 Kristiansand kommune
20/10196-6 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Med hjemmel i kulturminneloven §8 første ledd fatter Agder fylkeskommune følgendevedtak:Agder fylkeskommune innvilger dispensasjon fra kulturminnelovens bestemmelser foraskeladden id: 85198-2, på vilkår av at det foretas en arkeologisk overvåkning avgravearbeidet knyttet til etablering av sprinkelanlegg innenfor den middelalderskekirkegården og dens sikringssone.Tillatelsen gjelder bare det omsøkte tiltaket. Tillatelsen bortfaller dersom tiltaket ikke er iverksatt innen tre år fra tiltakshaver har mottatt vedtaket.
2020-05-27 AvsluttetAvsluttet
44/20
Innvilgelse av dispensasjon iht. kulturminneloven §8 første ledd, for etablering av HC-anlegg og sprinkelanlegg, Søndeled middelalderske kirkested, gnr 51 bnr 29 Risør kommune, Askeladden id: 84718
20/10090-11 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Med hjemmel i kulturminneloven §8 første ledd fatter Agder fylkeskommune følgende vedtak: Agder fylkeskommune innvilger dispensasjon fra kulturminnelovens bestemmelser for askeladden id: 84718-2, på vilkår av at det foretas en arkeologisk overvåkning av gravearbeidet knyttet til etablering av HC-anlegg og sprinkelanlegg. Tillatelsen gjelder bare det omsøkte tiltaket. Tillatelsen bortfaller dersom tiltaket ikke er iverksatt inne 3 år fra tiltakshaver har mottatt vedtaket.
2020-05-27 AvsluttetAvsluttet
45/20
Innvilget søknad om dispensasjon etter kulturminneloven § 8, 4. Detaljregulering for tilførselsvei Greipsland - Ime, Lindesnes kommune
20/15160-5 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Med hjemmel i kulturminneloven § 8 fjerde ledd fatter Agder fylkeskommune følgende vedtak:I forbindelse med detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime gis det tillatelse til å fjerne lok ID. 170377, 170420, 230301, og 230292 som er fredet etter kulturminneloven § 4. jf. avmerking på vedlagte kart.Tillatelse gis på følgende vilkår:Det må foretas en arkeologisk utgravning av alle ovennevnte lokaliteter. Kulturhistorisk museum har budsjettert utgraving av id 170377, 170420, 230301 og 230292 til å koste inntil kr 21 000 000,- (2020- kroner og satser). I henhold til kulturminneloven § 10 skal arkeologiske granskinger bekostes av tiltakshaver.
2020-05-27 AvsluttetAvsluttet
46/20
Tilskudd til fartøyvern over SAVOS-ordningen 2020
20/15768-3 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommune fordeler tilskudd til fartøyvern fra statsbudsjettet 2020 kap. 1429 post 74, og fra SAVOS-ordningen som følger: Kroner 700.000 tildeles losskøyta Songvaar.
2020-05-27 AvsluttetAvsluttet
47/20
Innvilgelse av dispensasjon iht. kulturminneloven § 8 første ledd - skifte grenkum/stakekum ved Flosta kirke
20/18781-4 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommune innvilger dispensasjon fra kulturminnelovens bestemmelser for det berørte kulturminne ID- 84165 for skiftning av grenkum/stakekum ved Flosta kirke, Arendal kommune.Dispensasjonen gis uten vilkår.Tillatelsen gjelder bare det omsøkte tiltaket. Tillatelsen bortfaller dersom tiltaket ikke er iverksatt innen 3 år fra tiltakshaver har mottatt vedtaket.
2020-05-27 AvsluttetAvsluttet
52/20
Eventuelt
20/02855-16 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Tore Askildsen: Hvordan ser saksfeltet vårt ut i forhold til oppgaveoverføring til fylkeskommunene?Ønsker dette tatt opp i et senere møte, i en bredere diskusjon. Fylkesdirektøren foreslo at Riksantikvaren inviteres til et senere møte i utvalget for å redegjøre for oppgavene innen kulturminnevern. Kulturmeldingen bør også settes på kartet.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
52/20
Eventuelt
20/02855-16 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Line Vennesland:
Sørlandet sykehus, UiA og Kristiansand kommune har et spennende prosjekt på
gang. ABUP ved Sørlandet sykehus har vært ledende innen friluftsterapi gjennom
noen år og senest i 2018 dro en delegasjon fra sykehuset til Sydney på en
verdensomspennende konferanse for å fortelle hvordan man jobber aktivt gjennom
friluftsterapi med barn og unges psykiske helse. Denne konferansen har de nå fått
lov å arrangere i Norge i 2021. Det planlegges en omfattende promotering av
Sørlandet for deltakerne og man skal også oppover Setesdal.
Det er gjennomført møte med Agderbenken og vår direktør for folkehelse sitter i en
av arbeidsgruppene som jobber med konferansen. I den forbindelse tenker jeg at
utvalget kunne ha nytte av en orientering fra de som arbeider med konferansen for å
se hva Agder fylkeskommune kan bidra med.
------
Administrasjonen tar kontakt for å avtale en orientering i et senere møte.
2022-05-03 AvsluttetAvsluttet

Konferansen er nært forestående.

52/20
Eventuelt
20/02855-16 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet i Agder vedtok enstemmig følgende uttalelse:
Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet i Agder vil understreke følgende:
Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet er svært bekymret for kulturlivet i
Agder i kjølvannet av Koronapandemien. Vi vil spesielt påpeke at
kompensasjonsordningene for kulturlivet ikke ser ut til å treffe flere av de viktige og
godt innarbeidede festivalene i vårt fylke.
Fylkets innarbeidede festivaler, og andre store kulturarrangement, er av svært stor
betydning både for livskvaliteten til innbyggerne i Agder, for det lokale næringslivet
og frivillige lag og foreninger. Ikke minst er de meget sentrale i vår identitetsbygging,
både for kommunene og fylket. Det er derfor meget viktig at
kompensasjonsordningen treffer riktig, slik at vi sikrer at festivalene og
arrangementene kan opprettholdes, og ikke minst at de kan beholde sin
opparbeidede spisskompetanse.
Festivaler og kulturarrangementer har også betydelig økonomiske ringvirkninger for
fylkets næringsliv, spesielt innen handles- og servicenæringen. De innarbeidede
festivalene og kulturarrangementene er i sine lokalmiljø meget viktig bidragsytere for
å opprettholde driften i næringen i andre deler av året.
Utvalget vil også peke på at for næringslivet, vil en kompensasjon som treffer har en
ekstra positiv effekt, mens det som ikke treffer også har tilsvarende negative effekt.
------------
Uttalelsen sendes til Kulturdepartementet og Agderbenken.
Pressemelding sendes til alle lokale aviser. I tillegg legges det ut på Agder
fylkeskommunes Facebook-side.
Hovedutvalget ber om at administrasjonen utarbeider et utkast til en kronikk,
med utgangspunkt i uttalelsen, på vegne av utvalget.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
2020.09.02
53/20
Godkjenning av protokoll fra møte 27.05.2020
20/02855-21 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Protokollen fra møtet 27.05.2020 ble enstemmig godkjent.
2020-09-02 AvsluttetAvsluttet
54/20
Friluftslivets ferdselsårer i Agder - Status og veien videre
20/08658-7 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalget gir sin tilslutning til foreliggende statusrapport med justert prosjektplan og budsjett for perioden 2020-2023 for Friluftslivets ferdselsårer i Agder.
2020-09-02 AvsluttetAvsluttet
55/20
Agder fylkeskommunes idrettsstipend 2020
20/19649-76 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommunes idrettsstipend for 2020 tildeles følgende utøvere:• Tuva Lislevand (19) – langrenn• Simen Tobias Hægeland (19) – skateboard• Malene Rypestøl (19) – svømming• Mads og Tomas Mathiesen (23) – seiling (mottar ett stipend)• Syvert Senumstad (18) – roing• Aron Åkre Rysstad (21) – langrenn• Fanny Skindlo (18) – håndball• Amalie Anker Johansson (23) - kickboksing
2020-09-02 AvsluttetAvsluttet
56/20
Agderstipendet 2020
20/23618-33 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agderstipendet 2020 for profesjonelle kunstnere tildeles: Rolf Gupta (dirigent og komponist), Kristiansand
2020-09-02 AvsluttetAvsluttet
57/20
Arbeidsstipend 2020
20/23620-21 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Arbeidsstipend 2020 for profesjonelle kunstnere tildeles: Stein Austrud (musiker), MandalIda Fugli (scenekunstner), Kristiansand
2020-09-02 AvsluttetAvsluttet
58/20
Kunstnerstipend 2020
20/23622-30 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Kunstnerstipend 2020 for profesjonelle kunstnere tildeles:Razan Akramawi (billedkunstner), Arendal Gunnhilde Høyer (billedkunstner), Arendal Tomos Young (scenekunstner), Kristiansand
2020-09-02 AvsluttetAvsluttet
59/20
Etableringsstipend 2020
20/23624-6 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Etableringsstipend 2020 for profesjonelle kunstnere tildeles: Kamilla Langeland (billedkunstner), Gjerstad
2020-09-02 AvsluttetAvsluttet
60/20
Eventuelt
20/02855-22 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Even Tronstad Sagebakken Følgende forslag til uttalelse ble lagt frem:
Følgende forslag til uttalelse ble lagt frem:
Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet i Agder mener at forvokterordningen
ved Lindesnes Fyr må videreføres slik den har vært til nå, med to fyrvoktere i turnus.
Lindesnes Fyrmuseum er et unikt kulturområde og landemerke.
Hovedutvalget mener det er flere tungtveiende grunner til at fyrvoktertjenesten må
bestå slik det har vært organisert. Kystverket har ansvaret for Kystverkmusea. Vern
gjennom bruk er en sentral føring for dette arbeidet. Det at fyrvoktertjenesten består
slik den har vært organisert vil være på å sikre følgende:
• Opprettholde kvaliteten på anlegget. Fyrvokterne er håndverkere med
kompetanse på vedlikehold etter vernekriteriene. Lindesnes Fyrmuseum er et
svært attraktivt besøksmål på Sørlandet, hvor det bare er Dyreparken som har
flere besøkende. Det er viktig at vedlikeholdet er kontinuerlig, for å hindre
etterslep, og at anlegget ikke fremstår forfallent. Som for fyrstasjoner flest, må
vedlikeholdet tilpasses et omskiftelig vær, med perioder der de må ta mye ute,
og andre perioder der det ikke er mulig og oppholde seg utenfor døren.
• Sikre fyrets og områdets omdømme. For både Kystverket og Lindesnes
Fyrmuseum utgjør fyrets to fyrvoktere, de siste i landet, et eget image. Dette
er de siste som kan formidle den stolte fyrvoktertradisjonen her i Norge. Det er
ofte fyrvokterne som blir intervjuet, og omtalt når skjer noe ved Lindesnes fyr.
Det er levende formidling ved å ha fyrvokter på stedet, og det hever kvaliteten
for de besøkende ved området og museet.
• Formelt er det utfordringer rundt driften av fyrmuseet uten fyrvoktere ansatt i
Kystverket. Blant annet tilligger det fyrvokterne å drifte tåkeluren, Norges siste
operative diafon. Sikkerheten for slike anlegg ligger hos Kystverket, og slik må
det være.
Til slutt vil utvalget også påpeke tryggheten som bli ivaretatt ved at det er fyrvoktere i
turnus. Fyrmuseet ble i fjor besøkt av 84.000 personer. De besøkende kommer både
i åpningstiden, og utenom museets åpningtid, når ikke er noen fra museet er til stede.
Terrenget er utfordrende, vær og vind er ofte veldig tilstedeværende, og anlegget er
fredet. Spesielt attraktivt er det for noen å besøke området når det er er skikkelig
uvær. Det gjør det ønskelig med konstant vakt/oppsyn av stedet. Dette ivaretar en
fast fyrvoktertjeneste på en tilfredsstillende måte. Fyrvokterne har overoppsyn med
alt fra full parkering med bobiler om sommeren til ubetenksomme besøkende i storm i
januar. Det er en sikkerhet for både museumet, Kystverket som eier, kommune og
lokalt politi og redningsapparat.

Konklusjonen etter behandlingen av saken:
Administrasjonen utarbeider et forslag til uttalelse fra hovedutvalget, basert på
forslaget fra Tronstad Sagebakken. Dette vil bli sendt ut til hovedutvalget, som raskt
kommer med tilbakemeldinger.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
2020.09.23
61/20
Godkjenning av protokoll fra møte 02.09.2020
20/02855-28 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Protokollen fra møte 02.09. ble enstemmig godkjent.
2020-09-23 AvsluttetAvsluttet
67/20
Samarbeidsavtale mellom Agder fylkeskommune og Forum for natur og friluftsliv
20/02140-5 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1. Agder fylkeskommune ønsker å videreføre samarbeidsavtalen med Forum for natur og friluftsliv Agder (FNF Agder). Avtalen skal gjelde for 2020?2023.2. Agder fylkeskommune vil bidra med økonomisk driftstilskudd til FNF Agder. Tilskuddet vil utgjøre 180 000 kroner i 2020.3. FNF Agder sin søknad om økning av driftstilskuddet til 200 000 kroner per år vil bli behandlet i forbindelse med budsjett og økonomiplan for 2021?2024.
2020-09-23 AvsluttetAvsluttet
68/20
Samarbeidsavtale mellom Agder fylkeskommune og turistforeningene i Agder
20/24832-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1. Agder fylkeskommune ønsker å inngå en samarbeidsavtale med turistforeningene i Agder, som ledd i arbeidet med å oppfylle målene i Regionplan Agder 2030.2. Agder fylkeskommune vil bidra med økonomisk driftstilskudd til foreningene Flekkefjord og Oplands Turistforening, Aust-Agder turistforening og DNT Sør etter en gitt fordelingsnøkkel. På det nåværende tidspunkt kan en ikke kan ta stilling til turistforeningenes forslag til økonomisk ramme. Rammen for et økonomisk tilskudd må vurderes i sammenheng med Agder fylkeskommunes totale økonomiske ramme i årsbudsjett og økonomiplan for neste periode. 3. Når de økonomiske rammene er vedtatt i budsjett for 2021, gis administrasjonen fullmakt til å bearbeide og fullføre avtalen i samarbeid med turistforeningene.
2020-09-23 AvsluttetAvsluttet
69/20
Søknad om økt tilskudd til vedlikehold av Setesdalsbanen
20/20459-3 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1. Agder fylkeskommune bevilger 800 000 kroner som en ekstrabevilgning til vedlikehold av Setesdalsbanen i 2020, som regional egenandel som redegjort for i saksframlegget.2. Det er en forutsetning for tildelingen at Vennesla kommune bevilger tilsvarende beløp.3. Tilskuddet belastes ansvar 500200 (kulturminnevern og kulturturisme) ?aktivitet 471 ? prosjekt 50020103 (tilskudd utviklingsprosjekter).
2020-09-23 AvsluttetAvsluttet
2020.10.28
87/20
Godkjenning av protokoll fra møte 23.09.2020
20/02855-32 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Protokoll fra møtet 23.09.2020 ble enstemmig godkjent.
2020-10-28 AvsluttetAvsluttet
88/20
Fylkeskulturpris for Agder
20/26908-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Det opprettes en egen fylkeskulturpris for Agder fylkeskommune. Fylkeskulturprisen er et valgt kunstverk i tillegg til en sum på kr. 50 000 vedtatt i det årlige budsjettet. Forslag til statutter og prosedyre for behandling av fylkeskulturprisen vedtas. Følgende tre politikere oppnevnes til jury for årets fylkeskulturpris: Even Tronstad Sagebakken (Ap)Tore Askildsen (KrF)Sally Vennesland (H)
2020-10-28 AvsluttetAvsluttet
89/20
Søknad om tilskudd til forprosjekt som skal vurdere muligheten for styrking av Olympiatoppen Sør
20/19705-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommune bevilger kr. 100 000 til å etablere et forprosjekt som skal undersøke hvordan man best mulig kan videreutvikle Olympiatoppen Sør. Forprosjektet skal belyse hvilket potensiale som finnes for eventuelt å kunne oppgradere Olympiatoppen Sør til et regionalt toppidrettssenter.
2021-06-03 AvsluttetAvsluttet
90/20
Søknad om medfinansiering av vedlikeholdsprosjekt ved Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter IKS
20/15456-13 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1. Agder fylkeskommune bevilger inntil 250 000 kroner til vedlikehold og utbedring av tak og gulv på bygningsmassen ved Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS, under forutsetning av at Hægebostad kommune bevilger tilsvarende beløp.2. Tilskuddet belastes ansvar 500200 (kulturminnevern og kulturturisme) ? aktivitet 471 ? prosjekt 50020103 (tilskudd utviklingsprosjekter).
2021-06-03 AvsluttetAvsluttet
91/20
Søknad om tilskudd til arkeologiutstilling på KUBEN i Arendal
20/23300-6 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1. Agder fylkeskommune bevilger inntil 300 000 kroner til ny arkeologiutstilling ved KUBEN/Aust-Agder museum og arkiv under forutsetning av at finansieringsplanen blir realisert.2. Tilskuddet belastes ansvar 500200 (kulturminnevern og kulturturisme) ? aktivitet 471 ? prosjekt 50020103 (tilskudd utviklingsprosjekter).
2020-10-28 AvsluttetAvsluttet
92/20
Søknad om støtte til "Det Amerikanske Lista"
20/26289-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1. Agder fylkeskommune bevilger inntil 100 000 kroner til Lista museum for arbeid med utvikling av samlingen «Det amerikanske Lista» i tråd med intensjonen i St. meld. nr. 49 (2008?2009) Framtidas museum.2. Tilskuddet belastes ansvar 500200 (kulturminnevern og kulturturisme) ?aktivitet 471 ? prosjekt 50020103 (tilskudd utviklingsprosjekter).
2020-10-28 AvsluttetAvsluttet
93/20
Uttalelse til kulturminneplan for Tvedestrand kommune 2020-2024
20/26215-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1. Agder fylkeskommune mener kulturminneplanen er i tråd med regionale og nasjonale føringer. Planen ivaretar Tvedestrand kommunes kulturminner på en god måte og vil være et godt utgangspunkt for arbeidet med kulturminner i kommunen fremover.2. Agder fylkeskommune ber kommunen ta hensyn til de innspill og bemerkninger som er nevnt under avsnittet vurderinger.
2020-10-28 AvsluttetAvsluttet
94/20
Innvilgelse av søknad om dispensasjon fra kulturminneloven §8 første ledd for senking av del av terreng ved askeladden id: 84698-2, gnr 96 bnr 6, Høvåg kirke i Lillesand kommune
20/25266-5 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Det innvilges dispensasjon fra kulturminneloven §8 første ledd for senking av del av terreng ved askeladden id: 84698 og 94698-2, gnr 96 bnr 6, Høvåg kirke. Dispensasjonen gis på vilkår av at fjerningen av masser overvåkes av NIKU. Dispensasjonen gjelder bare omsøkt tiltak, og i tre år fra mottatt brev.
2020-10-28 AvsluttetAvsluttet
2020.11.25
96/20
Godkjenning av protokoll fra møte 28.10.2020
20/02855-36 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet godkjenner protokoll fra møte 28.10.2020.
2020-11-25 AvsluttetAvsluttet
100/20
Tursykkelprosjektet Vita Velo - Farsund kommune -overføring av tilskudd fra 2020 til 2021
20/28488-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet bevilger 450 000 kroner til tursykkelprosjektet Vita Velo i Farsund kommune.
2020-11-25 AvsluttetAvsluttet
102/20
Søknad om tilskudd til dokumentasjon av tyske og andre utenlandske omkomne i den norske hjemmeflåtens krigsforlis 1940-1945 - Arkivet freds- og menneskerettighetssenter (Stiftelsen Arkivet)
20/22919-3 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1. Agder fylkeskommune bevilger inntil 50 000 kroner til dokumentasjon av tyske og andre utenlandske omkomne i den norske hjemmeflåtens krigsforlis 1940?1945 under forutsetning av at finansieringsplanen blir realisert.2. Tilskuddet forutsetter at kunnskap og formidlingsmateriale deles med regionale museer og kulturminneverninstitusjoner.3. Tilskuddet belastes ansvar 500200 (kulturminnevern og kulturturisme) ? aktivitet 471 ? prosjekt 50020103 (tilskudd utviklingsprosjekter).
2020-11-25 AvsluttetAvsluttet
103/20
Tilskudd til bygningsvern ved Vest-Agder-museet IKS for 2020
20/23443-6 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1. Agder fylkeskommune utbetaler 1 mill. kroner til bygningsvernprosjekter ved Vest-Agder-museet IKS for 2020, i henhold til vedtatt årsbudsjett.2. Bevilgningen belastes ansvar 500200 - aktivitet 472.
2020-11-25 AvsluttetAvsluttet
105/20
Søknad om tilskudd til DS Hestmandens jubileumstokt 2021
20/26664-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1. Agder fylkeskommune bevilger inntil 170 000 kroner til DS Hestmandens frigjøringsjubileumstokt i 2021, under forutsetning av at finansieringsplanen blir realisert.2. Tilskuddet belastes ansvar 500200 (kulturminnevern og kulturturisme) ? aktivitet 471 ? prosjekt 50020101 (tilskudd kulturarv og museumsutvikling).
2020-11-25 AvsluttetAvsluttet
106/20
Avslag på søknad om driftstilskudd til Vegårshei Bygdetun -gnr/bnr 32/64 - Vegårshei kommune
20/27063-3 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Fylkestinget i Aust-Agder vedtok i FT-sak 58/2017 at støtten til ikke konsoliderte museer via Aust-Agder museum og arkiv IKS (AAma) skulle bortfalle ved etableringen av Agder fylkeskommune. Dette innebar videre at tilskuddet fra AAma til Vegårshei Bygdetun bortfalt fra og med 2020. Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet i Agder fylkeskommune vedtok i møte 1.4.2020 (sak 23/20) å videreføre de samme prinsippene. Driftstilskudd fra Agder fylkeskommune er dermed forbeholdt de museer som er en del av en konsolidert enhet innenfor dagens museumsstruktur. Vegårshei Bygdetun har valgt å ikke være en del av et konsolidert museum. Dette innebærer at Vegårshei Bygdetun ikke vil få driftstilskudd fra Agder fylkeskommune.Drift av lokale museer utenfor konsolidert struktur vil være et kommunalt ansvar.Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet oppfordrer Vegårshei Bygdetun til å ta initiativ til en mulig konsolidering med AAma.
2020-11-25 AvsluttetAvsluttet
107/20
Dispensasjon fra kulturminneloven §8.1, for del av id: 84698-2, nytt rom i Høvåg kirke, Lillesand kommune
20/25802-4 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Dispensasjon fra kulturminneloven §8 første ledd for inngrep i middelalderkirkegård med Askeladden id: 84698-2, for etablering av nytt rom knyttet til Høvåg kirke, gnr 96 bnr 6, Lillesand kommune, på vilkår av at det fortas en arkeologisk undersøkelse innvilges. Dispensasjonen gjelder i tre år fra dato brevet er mottatt, og gjelder bare omsøkt tiltak.
2020-11-25 AvsluttetAvsluttet
108/20
Fylkeskulturprisen 2020
20/28151-9 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Fylkeskulturprisen for 2020 tildeles: Gaute Heivoll
2020-11-25 AvsluttetAvsluttet
2021.01.27
1/21
Godkjenning av protokoll fra møte 25.11.2020
21/00481-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Protokoll fra møtet 25.11.2020 ble enstemmig godkjent.
2021-01-27 AvsluttetAvsluttet
3/21
Dispensasjon fra kulturminneloven §8.1 for del av Askeladden id 85672-2, Tromøy middelalderkirkegård, Arendal kommune, Agder fylke.
20/29227-4 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Det gis dispensasjon fra kulturminneloven §8.1 ledd for graving gjennom deler av middelalderkirkegården med id: 85672-2, under følgende vilkår: 1.det forutsettes at Arendal kirkelige fellesråd får tillatelse til inngrep i selve kirkebygningen fra Riksantikvaren. 2.gravearbeidene går ikke dypere enn henholdsvis 50 cm for strøm og 90-100 cm ned for vanntilførsel.3.gravearbeidene knyttet til vanntilførsel og strømtilførsel koordineres slik at NIKU kan overvåke graving av grøften knyttet til vanntilførsel, mens grøft knyttet til strømtilførsel kan graves rett i forkant av det, men må stå åpen.Tillatelsen gjelder bare det omsøkte tiltaket og bortfaller dersom tiltaket ikke er iverksatt innen 3 år fra dette brevet er mottatt.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
4/21
Søknad om støtte fra Sørlandsfotballens Venner til utdanning av barne- og ungdomstrenere
20/28911-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Barn og unge er vår viktigste, men også vår mest sårbare ressurs. Svært mange av dem bruker mye tid i foreninger og lag for barn og unge, der frivillige legger ned et betydelig engasjement for at barna skal få gode oppvekstvilkår og muligheter til varierte og verdifulle aktivitetstilbud. Det er viktig for barn og unges utvikling at arenaene de deltar på skaper gode rammer for vekst og utvikling. I dette er arbeidet er trygge og gode ledere helt avgjørende.  Hovedutvalget ønsker å bidra til at trenere og ledere i barne- og ungdomsaktivteter, skal tilbys og gjennomgå en opplæring, som i tillegg til faglig trenerkompetanse, også gir dem hjelp til å være trygge og gode trenere/voksenledere med et godt og sundt verdigrunnlag og som fremmer likestilling inkludering og mangfold.Søknaden innvilges. Beløpet finansieres fra aktivitet 493 Idrett, budsjettposten for Prosjekt og arrangement.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
5/21
Prinsipper for tildeling av driftstilskudd til frivillige musikkorganisasjoner for barn og unge gjennom Agder Musikkråd
20/29561-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Tilskudd til drift og aktivitet til underliggende frivillige musikkorganisasjoner for barn og ungdom delegeres til Agder musikkråd.2.Agder musikkråd utformer selv modeller for utregning og fastsetter beløp for søkbare midler. Agder musikkråd må ta hensyn til tildelingskriterier fastsatt av Agder fylkeskommune slik at arbeid for barn og unge prioriteres.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
2021.03.23
6/21
Godkjenning av protokoll fra møte 27.01.2021
21/00481-8 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet godkjenner protokoll fra møte 27.01.2021.
2021-03-23 AvsluttetAvsluttet
7/21
Tannhelsestrategi 2021 - 2024
20/28630-9 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet sender utkast til Tannhelsestrategien på høring. 2.Høringsfristen settes til 24. mai 2021  3.Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet ber fylkesrådmannen komme med egen sak om hvordan fylkeskommunen kan sikre gode kompetansemiljø og rekruttering av ansatte til de eksisterende tannhelseklinikkene i Agder.
2021-09-01 AvsluttetAvsluttet

Høringsfrist er utsatt da flere kommuner og råd meldte om at de ikke hadde samling før etter opprinnelig frist. Alle kommuner og råd har fått informasjon om ny høringsfrist.

 

Høringsfrist er 01.07 og innspillene vil bli gjennomgått i løpet av august

Arbeidsgruppe har jobbet med høringsinnspill i august.  Sak presenteres for fylkeskommunedirektør før eventuell politisk sak lages.

11/21
Fordeling av driftstilskudd til Skjærgårdstjenesten i Agder - 2021
21/07547-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1)Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet fordeler driftstilskudd til Skjærgårdstjenesten i 2021 som følger:a)Risør - 380 000 krb)Tvedestrand - 580 000 kr + 25 000 kr øremerket drift i Raet Nasjonalparkc)Arendal - 650 000 000 kr + 25 000 kr øremerket drift i Raet Nasjonalparkd)Grimstad - 650 000 kr + 25 000 kr øremerket drift i Raet Nasjonalparke)Lillesand - 870 000 000 krf)Lindesnes - 1 305 000 kr g)Kristiansand - 1 705 000 krh)Lister - 1 085 000 kr
2021-12-31 AvsluttetAvsluttet

Tilskuddet er betalt ut.

12/21
Fordeling av tilskudd til tilretteleggingstiltak i statlig sikra friluftslivsområder 2021
21/07551-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet fordeler 6 941 500 kroner i tilskudd til tilretteleggingstiltak i statlig sikrede friluftslivsområder i Agder, slik det frem går av vedlegg 2. Tilskuddene belastes statlige midler øremerket tilskuddsordningen til tiltak i statlige friluftsområder.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
13/21
Fordeling av tilskudd til friluftslivsaktiviteter 2021
21/08270-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet fordeler 1 497 000 kroner i tilskudd til friluftslivsaktiviteter, slik det fremgår av vedlegg 2.2.Tilskuddene belastes statlige midler øremerket tilskuddsordningen til friluftsaktivitet.3.Fylkesrådmannen gis fullmakt til å stille vilkår i forbindelse med tildeling av tilskuddene dersom det skjer endringer i de planlagte aktivitetene.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
14/21
Fordeling av tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv 2021
21/08346-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet fordeler 815 000 kroner i tilskudd til friluftslivstilrettelegging slik det fremgår av vedlegg 2.2.Tilskuddene belastes fylkeskommunens egen tilskuddsordning for tilrettelegging av friluftsliv i områder som ikke er statlig sikret.3.Fylkesrådmannen gis fullmakt til å stille ytterligere vilkår knyttet til tildeling av tilskuddene, samt redusere eller trekke tilbake tilskudd dersom endringer i prosjektet eller mangelfull gjennomføring tilsier det.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
16/21
Tilskudd til regional bransjeutvikling innen kulturelle og kreative næringer 2021
21/08055-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Pkt. 1Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet slutter seg til retningslinjer for «Tilskudd til regional bransjeutvikling innen kulturelle og kreative næringer» slik det fremgår av saksframlegget.  Pkt. 2 Det lyses ut en tilskuddsordning til regional bransjeutvikling innen kulturelle og kreative næringer. Utlysningen skjer med forbehold om fylkestingets behandling av rapport for første tertial 2021 i juni.Pkt. 3 Fylkesrådmannen innstiller på fordeling av tilskuddsmidlene. Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet gjør den endelige tildelingen.Pkt. 4 Spørsmålet om ordningen skal videreføres i 2022, og da i hvilket omfang, vil bli tatt stilling til i forbindelse med budsjettbehandling for 2022. Dersom ordningen videreføres skal denne evalueres før tilskudd for 2022 lyses ut.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet

Evalueringen ble gjennomført i mars 2022. 

17/21
Tilskudd kulturhus i Agder fylkeskommune.
21/08085-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1. Agder fylkeskommune skal bidra til et variert kulturtilbud til innbyggere i hele Agder gjennom tilskudd til innholdsproduksjon i regionale kulturhus. Det er et viktig bidrag til at kulturhusene kan tilby et program som har interesse og betydning ut over egen kommune. Driften av kommunale og regionale kulturhus er primært en kommunal oppgave.2. Det kommunale tilskuddet fra Arendal og Kristiansand til kulturhusdrift legges til grunn for tilskuddet fra Agder fylkeskommune i en harmonisert modell.3. Tilskuddet til Arendal kulturhus videreføres på dagens nivå i 2021 og vurderes på nytt igjen i forbindelse med budsjettet for 2022. Målet er en langsiktig og forpliktende avtale. For å sikre nødvendig forutsigbarhet for Arendal kulturhus kan også tilskuddet for 2021 disponeres til drift.4.  Øvrige midler avsatt til regionale kulturhus gjøres søkbare for andre regionale kulturhus i Agder og med mål om at hele Agders befolkning skal kunne oppleve ulike kulturuttrykk i sitt nærområde.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
18/21
Mulig reduksjon av driftskostnader på kulturområdet i Agder fylkeskommune.
21/08086-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet tar reduksjonen i bemanning i avdeling for kultur, idrett og frivillighet til orientering og anbefaler at nivået på dagens tilskudd innenfor avdelingens ansvarsområde videreføres. Det antas at Agder fylkeskommune vil spille en aktiv rolle når kultur- og idrettslivet skal «restartes» etter pandemien.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
20/21
Innvilgelse av dispensasjon iht. kulturminneloven § 8 første ledd - tildekking av slaggdeponi
20/30366-6 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalget innvilger dispensasjon fra kulturminnelovens bestemmelser for det berørte kulturminnet ID-16326 for deler av fredet område og sikringssone til gravfeltet «Kongshaugen» Verksmoen, Evje og Hornnes kommuneDispensasjon innvilges på vilkår om at fyllingen ikke blir høyere enn kote 179.Tillatelsen gis bare på det omsøkte tiltaket. Tillatelsen bortfaller dersom tiltaket ikke er iverksatt innen tre år fra tiltakshaver har mottatt vedtaket
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
21/21
Tilskudd til fredete bygninger i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap
21/00045-5 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommune fordeler tilskudd fra statsbudsjettet 2021 kap. 1429 post 71 fredete bygninger og anlegg i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap, slik det fremgår i tabell.Se protokoll under møtedato.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
22/21
Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner
20/30051-3 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommune fordeler tilskudd fra statsbudsjettet kap. 1429 post 72 teknisk industrielle kulturminner for 2021 med 8,5 mill. kroner og tilsagn for 2022 med 1,0 mill. kroner, som følger:1)Bredalsholmen Verft 3 228 000 kroner i tilskudd for 2021 og 500 000 kroner i tilsagn for året 2022.2)Næs Jernverksmuseum 1 942 422 kroner i tilskudd for 2021 og 500 000 kroner i tilsagn for året 2022.3)Sjølingstad Uldvarefabrik 3 329 578 kroner i tilskudd for 2021. Hovedutvalget ber fylkesrådmannen legge frem forslag til tilleggsbevilgning og inndekking slik at Sjølingstad Uldvrefabrik kan videreføre sin aktivitet på dagens nivå. Riksantikvaren må kontaktes for at tilskuddet skal opprettholdes."
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
23/21
Tilskudd til fartøyvern/ Savos 2021
21/06532-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommune fordeler tilskudd fra statsbudsjettet 2020 kap. 1429 post 74 fartøyvern, og fra SAVOS-ordningen som følger:1)Losskøyta «Songvaar» 700 000 kroner 2)Lokalrutebåten «Pelle» 859 375 kroner i tilskudd og 500 000 kroner i tilsagn for 2022 3)Fraktefartøyet DS Hestmanden 570 000 kroner4)Administrativt fordeles 1 220 625 kroner slik det kommer frem av tabellAdministrasjonen gis mandat til å foreta eventuelle omdisponeringer innenfor tilskuddsrammen.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
24/21
Tilskudd til brannsikring tette trehusmiljø
20/30056-3 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommune fordeler tilskudd fra statsbudsjettet kap. 1429, post 73 tilskudd til brannsikring tette trehusområder, slik det kommer frem av tabell i møteprotokoll under møtedato.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
25/21
Innvilget dispensasjon fra kml §8.1 ledd for etablering av universell utformet adkomstveg, Dypvåg kirke i Tvedestrand kommune
21/07100-4 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
I forbindelse med etablering av universell adkomst og inngang til kirken gis det med dette tillatelse til fjerning av steinhelle, samt påføre noe subbus på det automatisk fredet kulturminne, middelalderkirkegård, id: 84042-2 Dybvåg, gnr 88 bnr 90, Tvedestrand kommune, slik det er markert på vedlagt kart. Tillatelsen gjelder bare det omsøkte tiltaket og bortfaller dersom tiltaket ikke er iverksatt innen 3 år fra dette brevet er mottatt.VilkårTillatelsen gis uten vilkår om arkeologisk undersøkelse, men under forutsetting av at det ikke foretas gravearbeider i forbindelse med tiltaket
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
27/21
27/21 Forslag til fordeling av bygningsvernmidler til museene for 2021
21/06564-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Agder fylkeskommune fordeler midler til bygningsvernprosjekter ved Vest-Agder-museet IKS og Aust-Agder museum og arkiv IKS for 2021 som foreslått i saken. 2.Bevilgningen er i henhold til vedtatt årsbudsjett, og belastes ansvar 500200 ? aktivitet 472.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
28/21
Etablering av utviklingsstipend i tradisjonshåndverk
21/08350-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Hovedutvalget ser på utviklingsstipend i tradisjonshåndverk som et viktig virkemiddel i forvaltninga av den materielle og immaterielle kulturarven og et viktig bidrag for å styrke arbeidet med bygningsvern på Agder.2.Hovedutvalget slutter seg til de foreslåtte kriteriene for Agder fylkeskommune sitt utviklingsstipend i tradisjonshåndverk.3.Det settes av 50 000 kroner til stipendet. Bevilgningen belastes ansvar 500200, aktivitet 471, prosjekt 50020102.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
29/21
Fordeling av tilskudd til mindre kulturminnetiltak 2021
21/08418-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Tilskudd til mindre kulturminnetiltak fordeles slik det framgår av vedlegg.2.Søknaden fra Birkenes Historielag avslås.3.Det gis 100 000 kroner i tilskudd til Sanden media. Samme beløp gis fra tilskuddsordningen for kultur.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
2021.05.19
30/21
Godkjenning av protokoll fra møte 24.03.2021
21/00481-10 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet godkjenner enstemmig protokollen fra møte 24.03.2021.
2021-05-28 AvsluttetAvsluttet
32/21
Tilskuddsordning for etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud. Fordeling Agder 2021
20/00665-13 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet vedtar fylkeskommunedirektørens forslag til fordeling av tilskuddsmidler til kommunale frisklivstilbud på Agder.
2021-06-30 AvsluttetAvsluttet

Penger utbetalt.

35/21
Fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2021
20/22480-4 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalget vedtar at fremlagte tabeller med forslag til fordeling av 82,3 mill. kroner i spillemidler til idrettsanlegg, sammen med videre prioritering utover dette beløpet, legges til grunn for fylkeskommunens prioritering av spillemiddelsøknader for 2021.
2021-05-28 AvsluttetAvsluttet

Tilsagnsbrev skrives ut fortløpende til de ulike søkerne etter vedtatt fordeling. 

36/21
Anvendelse av frie fylkeskommunale friluftslivsmidler -  fordeling på prosjekter og tiltak
21/11685-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet gir tilsagn om økonomisk støtte til: •Friluftsrådet Sør, kyststi 450 000 kroner •DNT-Sør, inkluderende friluftsliv 400 000 kroner •Midt-Agder friluftsråd, mulighetsstudie naturskoleleir 50 000 kroner. Det presiseres at tilsagn om tilskudd kun gjelder for 2021. 2.Øvrige friluftslivsmidler avsettes som følger: •Friluftslivskonferanse høsten 2021, 100 000 kroner •Skilt- og merkekurs etter nasjonal standard, 50 000 kroner •Innkjøp av ferdselstellere, 150 000 kroner •Disponible midler innenfor friluftsliv, 192 000 kroner
2022-01-31 AvsluttetAvsluttet

Formelt svar er sendt ut til alle aktører som har fått økonomisk støtte. Friluftslivskonferansen 2021 ble avholdt 16. november 2021. Skilt- og merkekurset er utsatt pga. manglende kapasitet i kommunene. Ferdselstellere kjøpes inn i desember 2021.

37/21
Søknad om tilskudd til Lister Forsvarshistorisk Forening til kjøp av Hangar 45 på Lista - Farsund kommune
20/01860-4 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Agder fylkeskommune bevilger 1 000 000 kroner til Farsund kommune for kjøp av hangar 45 på Lista flystasjon. 2.Bevilgningen belastes ansvar 500200 (kulturminnevern og kulturturisme) - aktivitet 471 - prosjekt 50020104 (verdiskaping kulturarv og uthavn).
2021-05-28 AvsluttetAvsluttet
41/21
Istandsetting og tilbakeføring av historisk kran for Kristiansandsregionen
21/11834-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet bevilger inntil 850 000 kroner til første fase i istandsettingen av krana på Silokaia.2.Fase to og tre innarbeides i budsjettarbeidet, innenfor rammen til kulturminnevern og kulturturisme. 3.Bevilgningen belastes ansvar 500200, tjeneste 471.4.Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet oppfordrer Kristiansand kommune til å legge til rette for at krana aktivt kan tas i bruk av kulturlivet, fartøyvernet og de andre aktiviteter i området.
2021-05-28 AvsluttetAvsluttet
42/21
Tilskudd til teknisk industrielle kulturminner- Sjølingstad Uldvarefabrik
20/30051-7 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommune opprettholder vedtaket av 24.03.2021 om fordeling av tilskuddene til de tekniske industrielle anleggene som vedtatt, basert på måloppnåelse for anleggene i bevaringsprogrammet.Hovedutvalget ser viktigheten av at Sjølingstad Uldvarefabrik fortsetter sitt arbeid med vedlikehold av anlegget og ber fylkesutvalget finne inndekking for redusert bevilgning drift/vedlikehold på kr. 190.000 når neste tertialrapport skal behandles.
2021-05-28 AvsluttetAvsluttet
52/21
Eventuelt 19.05.2021
21/00481-11 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Steinar Bergstøl Andersen (FrP) foreslo å sende følgende uttalelse fra hovedutvalget: Hovedutvalg for Kultur, folkehelse og Frivillighet ber Helse Sør-Øst om ny behandling av behovet for ny kvinneklinikk og barne- og ungdomsavdeling ved Sørlandets Sykehus i Kristiansand. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet i Agder ber også om tilbakemelding fra Helse Sør-Øst, om hva de mener om dagens fødeavdeling på Sørlandets Sykehus i Kristiansand, og om denne holder nødvendig kvalitet for et moderne sykehus i 2021.
Line Kysnes Vennesland (Ap) Under sak til eventuelt som er sendt ut fra Steinar Andersen fremmer jeg følgende tilleggsforslag på vegne av FrP og AP med mulighet for andre partier å bli med: Hovedutvalget ønsker å fremheve viktigheten av tre fullverdige sykehus med akuttfunksjoner i Agder. Hovedutvalget beklager manglende finansiering fra staten som fører til at SSHF ikke har økonomi til å gjøre nødvendige investeringer i bygningsmassen.

Utvalget sluttet seg til dette. Felles uttalelse fra hovedutvalget sendes til Helse Sør-Øst, Helse- og omsorgsdepartementet og Agderbenken på Stortinget.
2021-06-30 AvsluttetAvsluttet

Fulgt opp.

Steinar Bergstøl Andersen, FrpI Kvinesdal så er det et sted som heter Solbjørg. Det er et gårdsnavn. Det har vært uenighet om navnet på stedet skal hete Solberg eller Solbjørg. Språkrådet, Statens Kartverk og Klagenemda har alle behandlet saken, og det er fortsatt uenighet. Jeg ønsker derfor å ta saken opp i Agder fylkeskommune, og vil be om en sak på navnestriden. Vil i saken be om at det informeres generelt om hvordan navnestrider på steder avgjøres, hvem som behandler slike saker, og ankemuligheter. Dette kan bli en problemstilling fremover, så kan være fornuftig med en sak som opplyser om hvordan dette håndteres.Fylkesdirektør Kristin Tofte Andresen opplyste om at fylkeskommunen har begrenset myndighet i denne typen saker. Rett myndighet er Statens Kartverk. Administrasjonen kan være behjelpelig med å utforme et svar på henvendelsen fra grunneier.
2021-12-31 AvsluttetAvsluttet

Saken er svart ut. 

Even Tronstad Sagebakken (Ap) foreslo å sende følgende uttalelse fra hovedutvalget:Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet i Agder ber regjeringene om å ikke gå videre med plan om videre skjevfordeling av vaksine. Bakgrunnen for dette er at hovedutvalget mener ulempene med dette langt overgår fordelene. Det ville vært forståelse for skjevfordelingen dersom dette var gjort tidligere, og ikke på nåværende tidspunkt. Når det kommer så tett på som det gjør nå, rokker dette ved rettferdighetsfølelsen og dugnadsånden blant befolkningen. Når en også ser at det diskuteres langt flere lettelser for vaksinerte fremfor ikke-vaksinerte, ser vi faren for at dette ikke bare vil rokke ved, men også forsterke urettferdighetsfølelsen og svekke dugnadsånden ytterligere.
Agder er en turistdestinasjon. Dersom regjeringen gjennomfører økt skjevfordeling, vil det for vårt fylke bety at hovedtrykket på vaksinasjon vil være når hoveddelen av turistene er her. Flere av kommunene våre har en kraftig økning i antall turister om sommeren, med det det innebærer av økt trykk på de kommunale helsetjenestene. Spesielt gjelder dette for kommunene med mye fritidsbebyggelse. Dette gjør det sårbart. Lokale utbrudd over tid har også tært på de som står i det. Flere av våre innbyggere vil være på ferie i denne perioden, noe som øker sannsynligheten for at vaksinasjonsprosessene lokalt blir forsinket. Det er vi ikke tjent med.

Hovedutvalget vil også dele sin bekymring for at det, ved en økt skjevfordeling, vil øke sannsynligheten for mer smitte blant vår befolkning, når en risikerer at det kommer flere vaksinerte til områder med færre vaksinerte.

Med bakgrunn i dette, ber Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet her i Agder regjeringen om å ikke gjennomføre planen med økt skjevfordeling av vaksiner, men holde på den oppsatte fremdriften.
Utvalget sluttet seg til dette. Felles uttalelse fra hovedutvalget ble sendt til Statsforvalteren i Agder og Helse- og omsorgsdepartementet, ved statsråd Bent Høie.
2021-05-28 AvsluttetAvsluttet

Fulgt opp.

2021.09.09
43/21
Godkjenning av protokoll fra møte 19.05.2021
21/00481-22 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet godkjenner protokollen fra møte 19.05.2021.
2021-09-17 AvsluttetAvsluttet
55/21
Rapport fra forprosjektet som skal undersøke mulighetene for styrking og videreutvikling av Olympiatoppen Sør
20/19705-8 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet tar saken til orientering. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet har fokus på at paraidretten skal styrkes i forhold til tilbudet som gis i regionen på toppidrettsnivå. Det er derfor ønskelig at det i den videre utredningen hensyntas spesifikke tiltak som legger til rette for et styrket tilbud på toppnivå for paraidrettsutøvere.Hovedutvalget vil også peke på viktigheten av å vektlegge psykisk helse og forhold til riktig kosthold til idrettsutøverne.Fagkompetanse rundt disse temaene må prioriteres.
2021-12-31 AvsluttetAvsluttet
57/21
Oppfølging og økonomisk støtte til Setesdalsfolk - UNESCO Setesdal
21/15027-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet tar saken til orientering. Det sendes en henvendelse fra hovedutvalget til Agderbenken.
2021-09-30 AvsluttetAvsluttet

Henvendelse er oversendt. 

59/21
Eventuelt 09.09.2021
21/00481-23 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
FolkehelseSally Vennesland orienterte om nettverksmøte i Sunne kommuner, som Agder fylkeskommune er medlem i. Nettverksmøtet ble holdt i Ålesund. Mye fokus på sosial bærekraft og bærekraftig samfunnsutvikling. FNs bærekraftsmål ligger til grunn. Vennesland nevner også Partnerskap for radikal innovasjon, hvor man setter dette i system, og foreslår at utvalget får en orientering om dette.Fylkesdirektør Vegard Nilsen orienterte og deltok i dialogen om hva som er utfordringene og mulighetene for å oppnå bedre folkehelse.
2021-09-21 AvsluttetAvsluttet

Orientering utført.

Verbalforslag om arbeidsinkludering Utvalgsleder ba administrasjonen sjekke status for arbeidet med dette.
2021-09-21 AvsluttetAvsluttet

I fylkesutvalget 11.05.2021, under sak 18/21 eventuelt, ble følgende spørsmål tatt opp:
«Helt med»
I budsjettvedtak for 2020 ble det vedtatt at fylket skulle jobbe for å gi jobb til de med hull i CV mm. Dette ble ikke effektuert i 2020, og forslaget ble på nytt side 33 av 33 vedtatt i årets budsjett. Når kan vi forvente at saken kommer til behandling? Flere kommuner lyser ut midler til «Helt med», et landsdekkende prosjekt med hensikt å få de med psykisk utviklingshemming inn i arbeidslivet. Er fylkeskommunen delaktig i dette prosjektet?
Administrasjonen ved avdelingsleder for HR besvarte spørsmålet og informerte om at arbeidet med fem prosentmålet inngår i arbeidet med å sertifisere Agder fylkeskommune i Likestilt arbeidsliv.
Det ble kort orientert om bakgrunnen; Regjeringen har satt et mål om at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Den samme utfordringen har fylkestinget i Agder satt på dagsorden.
Agder fylkeskommune skal være en arbeidsplass som arbeider både systematisk og strategisk med likestilling, inkludering og mangfold. Fylkeskommunen skal sikre kvaliteten på disse områdene internt i organisasjonen. I tillegg er det viktig at fylkeskommunen tiltrekker seg den beste kompetansen og er en attraktiv arbeidsplass for alle i samfunnet.
Agder fylkeskommune har valgt å identifisere disse utfordringene gjennom sertifiseringsløp Prosjekt Likestilt arbeidsliv, der sertifiseringsordningen består av syv innsatsområder. Hvert innsatsområde har tilhørende kriterier for sertifisering. Gjennom sertifiseringsordningen forplikter vi oss på den måten til å arbeide med disse utfordringene på en systematisk måte og ut ifra ulike problemstillinger. Agder fylkeskommune har valgt ut følgende innsatsområder:
 

2021.09.30.
44/21
Godkjenning av protokoll fra møte 09.09.2021
21/00481-28 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet godkjenner protokollen fra møte 09.09.2021.
2021-09-30 AvsluttetAvsluttet
45/21
Agder fylkeskommunes idrettsstipend 2021
21/11256-36 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommunes idrettsstipend for 2021 tildeles følgende utøvere:•Brage Takle (18) – Orientering •Emelia Tveitå (19) – Kulestøt og diskos•Pål Myhren Kristensen (21) – Skøyter •Silje Gundersen (17) – Ishockey •Mathias Holbæk (18) – Langrenn•Anine Linnea Keen Hansen (17) – Vektløfting, Functional Fitness•Nils Gunnar Ringøen (20) – Sandvolleyball •Stella Weinberg (23) – Spydkast
2021-12-31 AvsluttetAvsluttet

Stipendene er utdelt. 

46/21
Arbeidsstipend 2021
21/10600-5 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Arbeidsstipend 2021 for profesjonelle kunstnere tildeles: Bjørn Charles Dreyer (musikk), LindesnesHanne Thyholdt (kunsthåndverk), Lindesnes
2021-12-31 AvsluttetAvsluttet

Stipendene er utdelt. 

47/21
Kunstnerstipend 2021
21/11517-55 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Kunstnerstipend 2021 for profesjonelle kunstnere tildeles:Thyra Dragseth (billedkunst), Kristiansand Birger Emanuelsen (litteratur), Arendal Steffan Strandberg (film), Vennesla
2021-12-31 AvsluttetAvsluttet

Stipendene er utdelt.  

48/21
Agderstipendet 2021
21/11632-9 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agderstipendet 2021 for profesjonelle kunstnere tildeles: Sidsel Hanum (kunsthåndverk), Tvedestrand
2021-12-31 AvsluttetAvsluttet

Stipendene er utdelt.

49/21
Etableringsstipend 2021
21/11634-5 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Etableringsstipend 2021 for profesjonelle kunstnere tildeles: Andreas Lian (kunsthåndverk), Kristiansand
2021-12-31 AvsluttetAvsluttet

Stipendet er utdelt.

50/21
Regional bransjeutvikling innen kulturelle og kreative næringer i Agder - Fordeling av tilskudd
21/08055-4 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Tilskudd til regional bransjeutvikling innen kulturelle og kreative næringer i Agder fordeles slik: Nr.Prosjektnavn og søkerForeslått tildeling1EiK – Entreprenørskap i Kunst SØRF – Sørnorsk kompetansesenter for musikk400 000 kr2GloKaltSØRF – Sørnorsk kompetansesenter for musikk200 000 kr3Konseptutvikling – kunsthub østMonk AS 100 000 kr4Press Refresh på kulturarv Kastellet kultursenter AS100 000 kr5Music Masterclass Norway (Agder) BPM Production AS200 000 kr
2021-12-31 AvsluttetAvsluttet

Tilskuddene er utdelt.

51/21
Oppnevning av jury til fylkeskulturprisen 2021
21/18315-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet oppnevner følgende tre politikere til jury for årets fylkeskulturpris:  Maiken Messel (H)Kristin Ljosland (Sp)Arild Buli (Dem.)
2021-12-31 AvsluttetAvsluttet
54/21
Årsaker til utenforskap i Agder og oversikt over tiltak for inkludering i arbeidslivet fra andre steder i landet.
21/17536-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet tar saken til orientering.  2.Eventuelle nye tiltak for inkludering i arbeidslivet utvikles gjennom regional samhandlingsstruktur for Agder og forankres i handlingsprogram for Regionplan Agder ved neste rullering.
2021-11-24 AvsluttetAvsluttet
65/21
Eventuelt 30.09.2021
21/00481-27 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommune forlenger avtalen med BURIA ut 2022. En eventuell videreføring etter dette tas stilling til i frivilligstrategien for Agder fylkeskommune.
2022-03-31 AvsluttetAvsluttet

Avtalen er forlenget ut 2022. 

2021.11.17
55/21
Godkjenning av protokoll fra møte 30.09.2021
21/00481-34 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet godkjenner protokollen fra møte 30.09.2021.
2021-11-18 AvsluttetAvsluttet
56/21
Fylkeskulturprisen 2021
21/18682-12 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Fylkeskulturprisen for 2021 tildeles Mette Midling-Jensen og Elisabeth Lindland for arbeidet med SPOR-forestillingene.
2021-12-31 AvsluttetAvsluttet

Stipendene er utdelt.

57/21
Søknad om tilskudd til styrking og videreutvikling av Olympiatoppen Sør
20/19705-10 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommune gir allerede et betydelig tilskudd til Olympiatoppen Sør og søknaden om økt driftstilskudd i 2022 avslås.Fylkeskommunen mener OLT Sør er en stor og viktig aktør for idrettsmiljøet på Agder og vil vurdere en eventuell ny søknad som del av et spleiselag med andre finansielle bidragsytere.
2021-12-31 AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er tatt inn i budsjettet for 2022. 

60/21
Tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud-Ekstratilskudd for 2021
20/00665-19 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet vedtar fylkeskommunedirektørens forslag til fordeling av ekstra tilskuddsmidler til kommunale frisklivstilbud på Agder.
2021-12-31 AvsluttetAvsluttet

Utebtalinger utført

61/21
Rusforebyggende arbeid for ungdom i alderen 16-24 år
21/17303-4 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Fylkeskommunen vil styrke det rusforebyggende arbeidet som del av en helhetlig satsing på barn og unge, jf. Regionplan Agder 2030s handlingsprogram punkt 2.1.
2021-11-25 AvsluttetAvsluttet

Orientert om den helhetlige tilnærmingen det jobbes med.

62/21
Fritak fra kroppsøving og forebyggende tiltak
21/20053-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Oversikt over prosentandel fritak fra kroppsøving vg1-nivå skoleåret 2020/2021 tas til orientering.2.Forebyggende tiltak for å redusere antall fritak ivaretas i eksisterende alternative opplegg på den enkelte skole.----------------------------Oversendelsesforslag: Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet får tilsvarende informasjon som i denne saken til behandling hvert år slik at vi har oversikt og er informert.
2022-05-31 AvsluttetAvsluttet
73/21
Eventuelt 17.11.2021
21/00481-33 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Sally Vennesland tok opp følgende: Koronamillionen. Hvordan er status for koronamillionen som ble vedtatt bevilget til lag og foreninger? Avdelingsleder opplyser at det kommer en rapport på dette når året er omme.Agder kunstsenter. Hva er innholdet i dette, og hva er fylkeskommunens rolle inn mot Agder Kunstsenter? Bør dette tas i sammenheng med andre saker, eller som egen sak? Fylkesdirektøren opplyste at Agder Kunstsenter er et av våre viktige kompetansesentre på kunstfeltet, og at det vil komme en sak som presenterer alle kompetansesentrene, i februarmøtet.
2022-02-28 AvsluttetAvsluttet

Sendt egen orienteringssak til hovedutvalget for utdanning og kompetanse. 

Knut Henning Thygesen tok opp følgende sak:Levekåra opp! Thygesen tok opp at et av Agder fylkeskommunes mål er å bedre levekårene, og stiller spørsmålet om hvilke muligheter/rammer hovedutvalget har i å kunne føre politikk for mindre forskjeller – sett i forhold til 1) staten/storting/regjering og 2) kommunene. Altså rollene og fordelinga for 3) fylket. Dette settes opp som egen sak til neste møte.
2022-05-31 AvsluttetAvsluttet
2022.02.02.
1/22
Godkjenning av protokoll fra møte 17.11.2021
22/00095-1 Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet godkjenner protokoll fra møte 17.11.2021
2022-02-02 AvsluttetAvsluttet
2/22
Samarbeidsavtale mellom turistforeningene i Agder og Agder fylkeskommune - handlingsplan for 2022
20/24832-9 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Vedtatt samarbeidsavtale med turistforeningene i Agder videreføres, men med en justering av den økonomiske rammen og med en presisering når det gjelder punktene om rapportering og oppfølging slik det fremkommer i saksfremlegget.
2.Handlingsplan for 2022 vedtas.

3.DNT-Sør vil på vegne av turistforeningene levere en felles sammenstilt rapport til fylkeskommunen knyttet til tiltakene i handlingsplan, og frist for rapportering settes til 1. desember 2022.

4. Agder fylkeskommune går i dialog med turistforeningene for å se på hvilke områder som bør prioriteres for kollektivtrafikk for å gjøre friluftslivsområder mer tilgjengelig for alle.
2022-02-11 AvsluttetAvsluttet
3/22
Uttalelse til kulturminneplan for Hægebostad kommune 2022 KIK-plan
21/23166-4 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Agder fylkeskommune mener kulturminneplanen er i tråd med regionale og nasjonale føringer. Planen ivaretar Hægebostad kommunens kulturminner på en god måte og vil være et godt utgangspunkt for arbeidet i kommunen fremover.2.Agder fylkeskommune ber kommunen ta hensyn til de innspill og bemerkninger som er nevnt under avsnittet vurderinger.
2022-02-11 AvsluttetAvsluttet
4/22
Uttalelse til kulturminneplan for Froland kommune 2022 KIK-plan
22/04470-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Agder fylkeskommune mener kulturminneplanen er i tråd med regionale og nasjonale føringer. Temaplanen ivaretar Froland kommunes kulturminner på en god måte og vil være et godt utgangspunkt for arbeidet med kulturminner i kommunen fremover.2.Agder fylkeskommune ber kommunen ta hensyn til de innspill og bemerkninger som er nevnt under avsnittet vurderinger
2022-02-11 AvsluttetAvsluttet

Vedtak oversendt kommunen.

6/22
Tilskudd til Mandals byjubileum
21/22902-4 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet bevilger kr. 100 000 som støtte til Mandal bys 100års jubileum. Tilskuddet kommer i tillegg til tidligere tilsagn om kr. 100 000 til samme formål.
2022-02-28 AvsluttetAvsluttet

Støtten er tildelt. 

11/22
Eventuelt 02.02.2022
22/00095-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Innretning på ordningen for tilskudd til innholdsproduksjon på de regionale kulturhusene
AP ønsker å drøfte denne og om det bør avholdes møte med de berørte parter og utvalget for å se om vi treffer godt nok behovene til kulturhusene med ordningen.
Etterspør om det er mulig å få orienteringer fra de ulike kulturinstitusjonene, før saken om kulturhuset i Arendal kommer til behandling.
Dette vil bli gjort til neste møte i hovedutvalget.

Avdelingsleder Anne Tone Hageland gjorde rede for hvordan dette løses nå.
Ordningen ligger i budsjettet, men enkelte har en usikkerhet knyttet til dette.
Det kan gjøres noen grep, eks. å inngå intensjonsavtaler. Man må se på om dette er regionalt eller kommunalt område. Det kan også diskuteres forholdet mellom innhold og drift.
2022-02-28 AvsluttetAvsluttet

Behovene og ordningen er belyst i en egen sak til hovedutvalget for utdanning og kompetanse. 

Bygningsvernsenter i Setesdal som nasjonalt kompetansesenter
AP ønsker en orientering på hvordan saken ligger an og når vi kan forvente å få den til behandling i hovedutvalget.

Avdelingsleder Yvonne Fernmar Willumsen orienterte om hva som er gjort med tanke på å jobbe for at Setesdal skal bli et kompetansesenter for kultur.
Planen er at saken skal behandles i hovedutvalget i april.
2022-12-31 AvsluttetAvsluttet
Kristin LjoslandUtvikling av servicebygg på Rygnestadtunet
Fylkeskommunen skal i samarbeid med Valle Kommune og Setesdalsmuseet, setje ned ei administrativ arbeidsgruppe som skal starte arbeidet med å utgreie ulike alternativ og kostnadar knytt til utvikling av servicebygg på Rygnestadtunet. Administrasjonen kjem tilbake til hovudutvalet med ei sak innan september 2022.

Avdelingsleder Yvonne Fernmar Willumsen svarte at dette kan tas opp i møtet med kulturinstitusjonen, og at det deretter vil bli tatt tilbake som en orientering i hovedutvalget.
2022-12-31 AvsluttetAvsluttet
Steinar Bergstøl AndersenHva er status på formidlingsbygget til Vest-Agder museet på Odderøya, og hva mer kan vi gjøre for å fremskynde og realisere etableringen?
Nå har lokal- og regionalfinansiering kommet på plass, og vi vet at dette museumsbygget er blant de mest prioriterte. Derfor vil jeg ta initiativet til at vi som Hovedutvalg i kultur, folkehelse og frivillighet i Agder sender en henvendelse til kulturdepartementet der vi ber om at dette prioriteres i neste statsbudsjett fra regjeringen.
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet ber administrasjonen om å utarbeide en uttalelse fra oss der vi ber om at dette prioriteres, uttalelsen sendes deretter til departementet. Vi ber også om svar slik at vi er orientert, og dette settes opp som en egen sak på neste møte i utvalget.

Fylkesdirektør Kristin Tofte Andresen gjorde rede for at dette ligger i museumsmeldingen, men at det ikke ligger i dagens budsjett.
Foreslår også at direktør for museet kommer med innspill til hva han mener er behovet. Dette settes på agendaen i neste møte i hovedutvalget.
2022-04-22 AvsluttetAvsluttet

Tilstrekkelig informasjon er gitt. 

Knut Henning Thygesen Gamle hus, støtteordninger for rehabilitering av disse. Hvilken rolle har fylkeskommunen i dette med rehabilitering og hvordan er ansvarsfordelingen mellom fylkeskommunen og riksantikvaren?
Yvonne Fernmar Willumsen besvarte spørsmålet.
Vi har fokus på dette, og riksantikvaren har en egen strategi knyttet til rehabilitering. Det jobbes også med nye bevaringsstrategier, fylkeskommunen mener at det bør være et samarbeid om dette.  
Det er særlig bygningsvernsentrene som følger opp dette, i samarbeid med ansatte hos avdeling for kulturminnevern. Avdelingen gir også i dag råd om eks. isolering.
2022-02-14 AvsluttetAvsluttet

Svart ut i møtet.

2022.04.06.
10/22
Høring ny folkehelsemelding
22/08487-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet gir innspill til ny folkehelsemelding som er nevnt under avsnittet vurderinger.
Vurderinger

Arbeidet med ny folkehelsemelding gir mulighet til å sette fokus på kjernen av folkehelsearbeidet; at det er samfunnets felles ansvar å legge til rette for et samfunn som fremmer helse og livskvalitet.

Folkehelsemeldingen må bli tydelig på hva folkehelsearbeid egentlig er, at det dreier seg om forebygging og helsefremming og ikke reparasjon.

Folkehelse er et stort og bredt fagfelt.

Vi valgt innspill knyttet til det vi mener er i kjernen av det som bør prioriteres.

1.Folkehelsemålene bør operasjonaliseres til delmål, og det bør utarbeides indikatorer til delmålene. Dette vil bidra til å styrke det langsiktige og målrettede arbeidet.
2.Det bør benyttes nasjonale strategier fremfor regionale strategier på områder hvor dette er hensiktsmessig. Dette gjelder særlig på områder hvor det er stor enighet både om utfordringer og løsninger.
•Økt innsats på forebygging av fysisk og psykisk uhelse.
•Det må jobbes aktivt med å få flere i jobb.
•Større satsing på veiledning og oppfølging av førstegangsforeldre.
Perspektiver knyttet til samfunnsutvikling som fremmer helse og livskvalitet må styrkes i alle samfunnssektorers arbeid gjennom lov/forskrift, retningslinjer og veiledere.
3.Folkehelsearbeidets store potensiale ligger i de eksisterende tjenester. Tjenestene må ta i bruk de verktøy de har for å bedre folkehelsa. Tjenestene må videre prioritere tiltak som virker best, og jobbe målrettet med å sikre tidlig innsats og forebygging fremfor reparasjon. Utvikling i dagens tjenester, skjer ofte gjennom prosjekttilskudd, noe som kan føre til mer byråkrati enn utvikling.  

Folkehelseloven

1.Loven legger til rette for et godt og systematisk folkehelsearbeid. Lovens innhold og omfang er imidlertid ikke godt nok kjent i kommuner/fylkeskommuner og blir dermed ikke godt nok utnyttet.
2.Folkehelseloven må synliggjøres tverrsektorielt, og alle som jobber med planlegging kjenner innhold og omfang. Loven må gjøres relevant for alle sektorer.
3.Loven bør synliggjøre Statsforvalterens veileder- og tilsynsrolle. (Får ikke gitt veiledning pga de kan bli tilsynsmyndighet)

Sosial ulikhet
1.Det er bred enighet både i kommuner, fylkeskommuner og stat om å redusere sosial ulikhet. Likevel beveger vi oss i feil retning. Økonomisk ulikhet har økt siste generasjon. Dette er den grunnleggende utfordringen det bør jobbes mest med. Kompenserende tiltak for å begrense sosial ulikhet i helse er også viktig, men vil ikke ha like stor effekt som å ta tak i det strukturelle.
2.Tiltak for å redusere sosial ulikhet må gjennomføres langs hele årsakskjeden. For å sikre dette, bør det jobbes med et mer systematisk mål og indikatorsystem.
3.Sosial ulikhet bekjempes med å ha et variert arbeidsmarked, attraktive arbeidsplasser, arbeidsmarkedstiltak som inkluderer flere i arbeidslivet, og tett oppfølgning av de som mister jobb eller sliter på skolen.
2022-04-26 AvsluttetAvsluttet

Høringssvar er sendt til regjeringen.

11/22
Tilskudd regionale kulturhus
21/21254-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommune inngår en avtale med Arendal kommune og/eller Arendal kulturhus om tilskudd til Arendal kulturhus. Avtalen inngås med utgangspunkt i Arendal kommunes tilskudd i 2022 og tilsvarende avtale som ligger til grunn for fylkeskommunens tilskudd til Kilden teater og konserthus. Ferdig utarbeidet avtale legges fram for hovedutvalget til orientering.
2022-12-31 AvsluttetAvsluttet

Agder fylkeskommune er i dialog med Arendal kommune. 

12/22
Søknader om tilskudd til kulturtiltak - fordeling av tilskudd over kr. 100 000
22/07156-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet vedtar å fordele tilskudd over 100 000 kroner til innkomne søknader slik:Risør kommune – byjubileum 2023, 200 000 kronerArendal kommune – byjubileum 2023, 200 000 kronerCanal Street – festivalstøtte 2022, 346 000 kronerSanden media – filmen Broene over Otra, 200 000 kronerMedia Service – filmen Folket som forsvant, 200 000 kronerStiftelsen Arkivet – forestillinga Vi er tilbake, 200 000 kronerTidemands teater – spillet om Tidemand «Brudeferden», 200 000 kronerSørveiv – musikkbransjetreff i Agder 2023, 200 000 kroner
2022-12-31 AvsluttetAvsluttet

Tildelingen er gjennomført, tilskuddene utbetales når arrangørene sender inn rapport.

13/22
Regional bransjeutvikling innen kulturelle og kreative næringer i Agder - Fordeling av midler 2022
22/08024-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet vedtar å fordele tilskudd til regional bransjeutvikling innen kulturelle og kreative næringer i Agder slik:
Nr.Søker og prosjektnavn

Tildeling
1Come back films AS, Kristiansand
Multiplattform kunstportrettserie210 000 kr

2Dokufilm AS, Kristiansand
To blikk – et bakteppe0 kr
3Equippe AS, Grimstad
Workshop # 1250 000 kr
4Fokk forlag, Oslo
Smedmyra (Lillesand)0 kr
5Norsk forfattersentrum Sørlandet, Kristiansand
Nettverk for bokbransjen i Agder100 000 kr
6Norwegian Made AS, Skien
Norwegian Made Agder40 000 kr
7Publizm AS, Gjeving
Lyden av litteratur0 kr
8Scenekunst sør, Færvik
Produsentveiledning60 000 kr
9SØRF – Sørnorsk kompetansesenter for musikk, Kristiansand
Glokalt fase 2200 000 kr
10Sørnorsk filmsenter, Kristiansand
Produsentutdanning for film og spill i Agder100 000 kr
11VISP – produksjonsenhet for visuell kunst, Bergen Kompetanseheving for kunstnere 202240 000 kr

Sum
1 000 000 kr
2022-12-31 AvsluttetAvsluttet

Tildelingene er gjennomført, tilskuddene utbetales når aktørene sender inn rapport.

14/22
Forslag til fordeling av bygningsvernmidler til museene for 2022
21/22003-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Agder fylkeskommune bevilger inntil 1,2 mill. kroner til bygningsvernprosjekter ved Vest-Agder-museet IKS for 2022.2.Bevilgningen er i henhold til vedtatt årsbudsjett, og belastes ansvar 500200 ? aktivitet 472 – prosjekt 50020210
2022-06-30 AvsluttetAvsluttet
15/22
Finansiering av fyrvokterstillinger i turnus ved Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum
22/00125-5 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Fylkeskommunen har i sitt budsjettvedtak satt av 240 000 kroner per år for økonomiplanperioden 2022?2025. Dette under forutsetning at de øvrige parter bidrar med sin avtalte del. Kystverket bekrefter i vedlagt brev at de har satt av 0,6 mill. kroner per år for perioden 01.07.22 til 21.06.27 til fyrvokterstillinger ved Lindesnes fyr. Kystverket har dermed innfridd sin del av avtalenLindesnes kommune bekrefter i vedlagte e-post satt av 240 000 kroner per år for økonomiplanperioden 2022?2025 til fyrvokterstillinger ved Lindesnes fyr. Lindesnes kommune har dermed innfridd sin del av avtalen.Etatsmuseet ved Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum bekrefter i vedlagte e-post at de har satt av 120 000 kroner i sitt årsbudsjett for 2022 til fyrvokterstillinger ved Lindesnes fyr. Etatsmuseet har dermed innfridd sin del av avtalen.
2022-04-26 AvsluttetAvsluttet
16/22
Uttalelse til kulturminneplan for Flekkefjord kommune 2022-2036
22/07174-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Agder fylkeskommune mener kulturminneplanen er i tråd med regionale og nasjonale føringer. Planen ivaretar Flekkefjord kommunes kulturminner på en god måte og vil være et godt utgangspunkt for arbeidet med kulturminner i kommunen fremover.2.Agder fylkeskommune ber kommunen ta hensyn til de innspill og bemerkninger som er nevnt under avsnittet vurderinger.
2022-04-26 AvsluttetAvsluttet

Vedtak oversendt kommunen.

17/22
Søknad om økonomisk støtte til formidling av tømmerfløtningshistorikken og verdiskapingsarbeid, Tovdalselva.
22/09444-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Agder fylkeskommune bevilger 450 000 kroner til Birkenes historielags prosjekt «Fra hei til hav».2.Bevilgningen belastes ansvar 500200 (kulturminnevern og kulturturisme) ? aktivitet 471 (kulturarv) ? prosjekt 50020103 (utviklingsprosjekter).
2022-06-30 AvsluttetAvsluttet
18/22
Fordeling av tilskudd til mindre kulturminnetiltak 2022.
22/09553-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Tilskudd til mindre kulturminnetiltak fordeles som det fremgår av vedlegg. Søknader på 100 000 kroner eller mer gis tilskudd slik det fremgår av øvrige vedtakspunkt.2.Sanden Media gis ikke tilskudd.3.Listeskøyta Kystkultursenter gis 10 000 kroner i tilskudd.4.Åseral Sogelag gis 100 000 kroner i tilskudd.5.Stiftelsen Risør Kystkultursenter gis 100 000 kroner i tilskudd.6.Risør Trebåtfestival gis inntil 100 000 kroner i tilskudd.7.Bragdøya kystlag gis 150 000 kroner i tilskudd til Landsstevnet Forbundet Kysten.8.Mandals Trebåt og Motorforening gis 200 000 kroner i tilskudd.9.Mandals Trebåt og Motorforening gis samlet tilskudd i henhold til punkt 8.10.Bragdøya kystlag gis 180 000 kroner i tilskudd til kulturhistorisk båtrute.11.Jan Helge Samuelsen gis 100 000 kroner i tilskudd.12.Foreningen Furulundens venner gis 50 000 kroner i tilskudd.13.Aust-Agder museum og arkiv gis ikke tilskudd.
2022-06-30 AvsluttetAvsluttet

Tilskuddsbrev sendt.

19/22
Forslag til tildeling av tilskudd til arbeid med kyststi
22/10032-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet fordeler kr 500 000 til arbeid med kyststi som følger:1.325 000 kr til Friluftsrådet Sør til «Kyststi Grimstad - prosjektår 1 av 2».2.97 000 kr til Kristiansand kommune til «Skilting og opparbeidelse av kyststi i Kristiansand, delområde Kroodden - Tangen og Hånes -Hamresanden».3.78 000 kr til Farsund kommune til «Kyststi Farsund».
2022-04-26 AvsluttetAvsluttet
20/22
Omdisponering av midler til friluftslivsformål for å øke tilskuddsrammene i 2022
22/10083-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet omdisponerer 800 000 kr fra prosjektet «kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder» til tilskuddsordninger for friluftsliv som følger:-500 000 kr omdisponeres til tilskuddsordningen «tilskudd til friluftslivsaktiviteter».-300 000 kr omdisponeres til tilskuddsordningen «tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv».
2022-04-26 AvsluttetAvsluttet
21/22
Tildeling av tilskot til istandsetting av verneverdige bygningar og anlegg 2022
22/09861-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommune fordelar tilskot til istandsetting av verneverdige bygningar og anlegg for søknadar over 100 000 slik det går fram av tabell NamnKulturminneTotalkostnadSøknadssumTilskotOlav SkrelandEldhuskr 264 000kr 120 000kr 40 000Sander FrøitlandLegevollenkr 584 450kr 474 483kr 40 000Hans Thorvild ThomassenSkolehuskr 210 000kr 151 250kr 40 000Odd Arnfinn DøbleGammel løe kr 575 000kr 180 000kr 40 000Bjørn Anders FredriksenKvennvollen gårdkr 220 000kr 150 000kr 30 000Berit K. J. BjørkelidBryggerhuskr 112 500kr 112 500kr 25 000Ole Bernhard EriksenHolvikveien 2kr 370 000kr 185 000 0Kari-Anne RøislandThuesensheikr 410 050kr 300 000kr 30 000Marit TomstadHellebakken 50kr 110 000kr 104 000 0Marit TomstadHellebakken 50kr 700 000kr 350 000 0Olav StraumeBur på Haugenkr 1 312 500kr 131 250kr 40 000Eivind ByglandSkogskoie kr 108 750kr 108 750kr 30 000
2022-06-30 AvsluttetAvsluttet
22/22
Søknad om økonomisk støtte til ny flytebrygge på Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter - Kristiansand
22/09424-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Agder fylkeskommune bevilger inntil 340 000 kroner til ny flytebrygge ved Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter.2.Tilskuddet belastes ansvar 500200, prosjekt 50020103, aktivitet 471.
2022-06-30 AvsluttetAvsluttet
23/22
Utvikling av Setesdal bygningsvernsenter som nasjonalt kompetansesenter
21/12075-5 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Agder fylkeskommune bevilger inntil 900 000 kroner til lønnsgaranti for en stilling ved Setesdal bygningsvernsenter – Aust-Agder museum og arkiv.2.Lønnsgarantien gis for tre år3.Fylkeskommunedirektøren gis mandat til å utarbeide samarbeidsavtale mellom de to bygningsvernsentrene i Setesdal.4.Bevilgningen belastes ansvar 500200 – aktivitet 472 – prosjekt 50020213
2022-06-30 AvsluttetAvsluttet
24/22
Prosjektstøtteordning- kystkultur og uthavner
22/08143-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Agder fylkeskommune oppretter en prosjektstøtteordning for kystkultur, uthavner og europeisk kulturell rute.2.Fylkeskommunedirektøren gis mandat til å utarbeide retningslinjer til ordningen. Retningslinjene legges frem til politisk behandling.3.Prosjektet har en tidsramme på fem år hvor det settes av til sammen inntil 15 mill. kroner fordelt på følgende vis:-5 mill. kroner fra Agder fylkeskommune – Bufferfond Konsesjonskraftmidler Aust-Agder-2,5 mill. kroner avsatt i økonomiplan for 2022 – belastes ansvar 500200 – aktivitet 471 – prosjekt 50020204-De fire neste årene settes det av inntil 2 mill. kroner per år i økonomiplanen (forutsetter tilskudd fra Riksantikvaren)
2022-12-31 AvsluttetAvsluttet
22/22
Eventuelt 06.04.2022
22/00095-6 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Utvalgsleder la frem følgende forslag til uttalelse på vegne av hovedutvalget: Mennesker som flykter til Norge.
Nyankomne som innvilges opphold i Norge skal møte trygghet, frihet, helsehjelp, og få muligheter til jobb og utdanning.

Det kan muligens komme flere tusen ukrainere til Agder dette året, og de må sikres trygghet, helsehjelp og språkopplæring raskt.
Vi har et stort ansvar i å sørge for at som er klare til å jobbe får mulighet til å komme inn i arbeidslivet.

1.     Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillig håper at Arbeids- og inkluderingsdepartementet tar imot vår utfordring, og gir Agder statlige midler for å utvide bruken av NAV lønnskompensasjon.
Får Agder mulighet til å få lønnskompensasjon for inntil 1000 av de nyankomne så vil vi kunne gi flere arbeidserfaring, bedriftene vil være positive og de vil bli raskt integrert.  

2.     Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet ber om at fylkestinget informeres om situasjonen om nyankomne til Agder. Og hvilken rolle fylkeskommunen kan spille i den videre håndteringen av flyktningsituasjonen.

Fellesforslag fra Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet 06.04.2022

Punkt 1 sendes til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
Punkt 2 sendes til fylkesordfører.
2022-04-26 AvsluttetAvsluttet
Line Kysnes Vennesland:Tannlegevakt.Vennesland har fått opplyst at det er tannlegevakt på helligdager og helger fra kl. 11.00 til kl. 13.00. Ønsker en redegjørelse for hvorfor det er så kort åpningstid. Fylkesdirektør Vegard Nilsen bekrefter at det er så kort åpningstid. Arbeidstid blir flyttet fra ukedager til helg, og foregår innenfor ansattes totale arbeidstimer.Vegard Nilsen presiserte at alle som henvender seg innenfor tidsrommet, får hjelp. Dersom det er behov for hjelp utenfor tidsrommet, kontaktes egen lege eller legevakt. Det kommer en sak på organiseringen av tannlegevaktordningen.
2023-03-31 AvsluttetAvsluttet

Det er mange uklarheter knyttet til organiseringen av dagens tannlegevakt. Svært lite er formalisert rundt ansettelser og engasjementer. Det må graves i historikk, og det må lages en ryddig beskrivelse av hvordan dagens tannlegevakt er innrettet, og hva som må legges til grunn av endringer i fall tannlegevakt i offentlig regi skal fortsette

Fylkesdirektør Kristin Tofte AndresenOpplyste om oppfølging av vedtak i fylkesutvalget. Institusjonene i museumsområdet har hatt en fysisk samling, med oppstartmøte på Kuben i Arendal. Positivt møte, alle tre institusjonene var representert. Prosessen må begynne i institusjonene. Det jobbes med mandat for dette, og det kommer en sak til hovedutvalget, trolig til høsten. Sally Vennesland spør om det er laget en rapport. Fylkesdirektøren opplyser at det er tilknyttet prosjektleder. Mangler det kunnskapsgrunnlag, skal dette innhentes.
2022-04-26 AvsluttetAvsluttet

Tilstrekkelig orientering er gitt. 

2022.05.25.
27/22
Fordeling av midler gjennom tilskuddsordning for etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud 2022
22/09729-3 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet vedtar fylkeskommunedirektørens forslag til fordeling tilskuddsmidler til kommunale frisklivstilbud på Agder.
2022-06-08 AvsluttetAvsluttet
29/22
Fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2022
22/12357-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalget vedtar at fremlagte tabeller med forslag til fordeling av 116,1 mill. kroner i spillemidler til idrettsanlegg, legges til grunn for fylkeskommunens prioritering av spillemiddelsøknader for 2022.
2022-06-08 AvsluttetAvsluttet
30/22
Etablering og finansiering av Senter for forskning på folkehelse og levekår Agder 2022-2025
22/12859-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Pkt. 1Agder fylkeskommune bevilger Universitetet i Agder et tilskudd på kr 505.000,- dekkes gjennom midler fra området folkehelse i fylkeskommunen. Dersom slike midler ikke finnes, bes Fylkesutvalget finne inndekning.Pkt. 2Bevilgningen forutsetter at øvrige finansieringspartnere bevilger resterende 3 090 000 kroner fordelt over perioden 2022-2025.Pkt. 3Tilskudd for årene 2023-2025 kommer en tilbake til ved behandling av budsjett for 2023 og økonomiplan 2023-2026.
2022-06-08 AvsluttetAvsluttet
32/22
Eventuelt 25.05.2022
22/00095-16 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Sally Vennesland fremmet følgende forslag på vegne av Høyre og FrP: Uttalelse om økonomiske utfordringer for museumsmiljøet på Sørlandet
Hovedutvalg for Kultur, folkehelse og frivillighet i Agder Fylkeskommune ser med stor bekymring på nye utfordringer som våre regionmuseer møter på grunn av økte strømutgifter og for noens tilfeller, også drivstoffpriser.

Takket være statlig bistand, kom kulturlivet gjennom coronakrisen og ruster seg for å møte publikum med normal drift.

Nå er det imidlertid oppstått en ny økonomisk utfordring.
Pris på strøm til anleggene er økt dramatisk uten at man har verktøy for å kompensere dette bortsett fra at strømforbruk er redusert til et minimum, hensyn tatt til bevaring av kulturminnene.

I tillegg er Agder vertskap for en rekke teknisk industrielle kulturminner.
Sjølingstad Uldvarefabrikk i Lindesnes og Næs Jernverk i Tvedestrand rapporterer om lavere tilskudd til lønn, drift og vedlikehold samtidig som økte kostnader til strøm og drivstoff løper.

Hovedutvalg for Kultur, folkehelse og frivillighet understreker alvoret i situasjonen og peker på nødvendigheten av at denne ekstraordinære situasjonen må kompenseres med økte overføringer.

Vest-Agder museet har doblet sine utgifter til strøm fra 2020 til 2021.
Næs Jernverksmuseum har i samme periode økt sine utgifter med kr. 70.000.- til tross for beinhard strømsparing.
Hadde D/S Hestmanden skulle gjennomført sitt jubileumstokt fra Kristiansand til Tromsø i 2022, ville drivstoffutgiftene vært kr. 700.000.- høyere enn hva det kostet i 2021.

Vi må ta et nasjonalt ansvar for vedlikehold av vår kulturarv, og dagens økonomiske rammer er ikke tilstrekkelig. Disse må økes. Vi ber om hjelp til å sette lys på saken slik at museene får de nødvendige rammer for sunn videre drift.

Sendes til Agderbenken og departementet.
2022-05-25 AvsluttetAvsluttet
2022.08.31.
32/22
Fordeling av midler etter årsoppgjøret 2021 - tilskudd til lokale historiske ferdselsårer.
21/22784-11 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet bevilger 700 000 kroner til arbeid med lokale historiske ferdselsårer.2.Midlene fordeles slik det fremgår av vedlegget.3.Midlene belastes 500200 – 471 – 50020101.
2022-12-31 AvsluttetAvsluttet

Utgående tilskuddsbrev under utarbeiding.

33/22
Søknad om tilskudd til rehabilitering av Arendal og omegn kunstisbane
22/12879-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommune avslår søknad om tilskudd til rehabilitering av kunstisbanen i Arendal idrettspark.
2022-09-09 AvsluttetAvsluttet
44/22
Eventuelt 31.08.2022
22/00095-26 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet ber administrasjonen i utdanningsavdelingen om å utarbeide en sak for utvalget der man ser på muligheten for å legge til rette for overnatting og bespisning på våre videregående skoler for idrettslag/frivillige organisasjoner slik det var tidligere. Saken bes også fremlagt for hovedutvalg for utdanning og kompetanse.Hovedutvalget sluttet seg til forslaget.
2022-12-31 AvsluttetAvsluttet

Er overført og behandlet i eiendomsstrategien. 

TannhelseLine Vennesland (Ap) stilte spørsmål om tidspunkt for behandling av saken om tannklinikkstruktur.Fylkesdirektør Vegard Nilsen besvarte spørsmålet. Saken med den endelige rapporten kommer til behandling i hovedutvalgets neste møte, 28. september. Den blir sluttbehandlet i fylkestinget i oktober. Saksfremstilling og rapport sendes til utvalget så snart de er ferdigstilt, trolig i uke 36. Tannlegevaktsaken kommer i møtet 16. november.
2022-11-30 AvsluttetAvsluttet

Sak ble vedtatt i fylkestinget 25.10.22

Uthavnsprosjektet.  Sally Vennesland (H) stilte spørsmål om status for uthavnsprosjektet, og spurte om det ville komme en løypemelding i neste møte. Avdelingsleder Yvonne Fernmar Willumsen svarte at det jobbes jevnt med dette. Forpliktende nettverk ble også nevnt. Retningslinjene for prosjektstøtteordning legges frem som referatsak i neste møte. Det jobbes også parallelt med riksantikvaren på et prosjekt om verdiskaping. Vennesland ber om å få en løypemelding når dette er mulig.
2022-09-09 AvsluttetAvsluttet

Fulgt opp med en orientering 16.11.22 for hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet.

2002.09.28.
37/22
Agder fylkeskommunes idrettsstipend 2022
22/07511-61 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommunes idrettsstipend for 2022 tildeles følgende utøvere (alder i parentes):•Sigurd Tveit (22) – Friidrett, mellomdistanse •Birk Lee Johansen (19) - Svømming•Vilde Baas (22) - Skøyter•Celine Helleren (19) - Padling•Jesper Stiansen (17) - Landeveissykling•Adam Arsaev (18) - Boksing•Nikkolaj Gulbrandsen (18) – Friidrett, sprint og hopp•Idun Benestvedt Kydland (18) - Fotball•Kamilla Bruhjell (18) - Fotball
2022-10-07 AvsluttetAvsluttet
38/22
Agderstipendet 2022
22/16026-71 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agderstipendet 2022 for profesjonelle kunstnere tildeles:Ann Cathrin November Høibo (billedkunstner), Kristiansand
2022-10-07 AvsluttetAvsluttet
39/22
Arbeidsstipend 2022
2/16028-21 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Arbeidsstipend 2022 for profesjonelle kunstnere tildeles: Regien Cox (billedkunstner), ArendalGeir Stian Orsten Ulstein (forfatter), Lindesnes
2022-10-07 AvsluttetAvsluttet
40/22
Etableringsstipend 2022
22/16029-7 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Etableringsstipend 2022 for profesjonelle kunstnere tildeles: Anders Skjerdal (musiker), Kristiansand
2022-10-07 AvsluttetAvsluttet
41/22
Kunstnerstipend 2022
22/06475-27 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Kunstnerstipend 2022 for profesjonelle kunstnere tildeles:Morten Martens (musiker), KristiansandSharron Roberts (scenekunstner), KristiansandAnn Beate Tempelhaug (kunsthåndverker), Kristiansand
2022-10-07 AvsluttetAvsluttet
48/22
Innspill til stortingsmelding om kunstnerpolitikken.
22/13197-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet slutter seg til de innspill og vurderinger som framkommer i saken.
2022-10-07 AvsluttetAvsluttet

Ferdig behandlet i hovedutvalg, skal til fylkesutvalg og fylkesting. 

49/22
Søknad fra Agder idrettskrets om ekstratilskudd.
22/17391-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet bevilger et ekstratilskudd til Idrettsgalla Sør 2022 på kr. 185 000.
2022-10-07 AvsluttetAvsluttet
50/22
Oppnevning av jury til fylkeskulturprisen 2022.
22/18015-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet oppnevner følgende tre politikere til jury for årets fylkeskulturpris:Line Kysnes Vennesland (Ap)Knut Henning Thygesen (Rødt)Steinar Bergstøl Andersen (FrP)
2022-10-07 AvsluttetAvsluttet
2022.11.16.
52/22
Fylkeskulturprisen 2022
22/17825-20 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Fylkeskulturprisen for 2022 tildeles Bragdøya kystlag.
2022-11-30 AvsluttetAvsluttet
59/22
Søknad om tilskudd til videre arbeid med Knaben gruver og driftsbygningene på gruvebakken.
20/01168-128 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommune bevilger inntil 500 000 kroner til videre arbeid med Knaben gruver og driftsbygningene på gruvebakken.
2022-12-31 AvsluttetAvsluttet
60/22
Retningslinjer for prosjektstøtteordning - kystkultur, uthavner og europeisk kulturell rute.
22/08143-9 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Forslag til retningslinjer for prosjektstøtteordning – Kystkultur, uthavner og europeisk kulturell rute vedtas som fremla
2022-12-31 AvsluttetAvsluttet
61/22
Tilskudd til rehabilitering og formidlingsprosjekt i haubits- og kaldkrigsanlegget på Odderøya
22/06189-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Agder fylkeskommune bevilger inntil 1 000 000 kroner til arbeid med rehabilitering og formidling av haubits- og kaldkrigsanlegget på Odderøya. Bevilgningen forutsetter tilsvarende beløp fra Kristiansand kommune.2.Bevilgningen belastes 500200 – 471– 50020103.
2022-12-31 AvsluttetAvsluttet
62/22
Søknad om bygningsvernmidler til restaurering av Waages hus i Farsund - Vest-Agder-museet IKS
21/22003-7 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Agder fylkeskommune bevilger 550 000 kroner til Vest-Agder-museet IKS i 2022 for restaurering og istandsetting av Waages hus i Farsund.2.Bevilgningen fra fylkeskommunen forutsetter at finansieringsplanen blir realisert i tråd med søknaden.3.Bevilgningen er i henhold til vedtatt årsbudsjett, og belastes ansvar 500200 – aktivitet 472 – prosjekt 50020213.
2022-12-31 AvsluttetAvsluttet
63/22
Omdisponering av midler bevilget til lønnsgaranti ved Setesdal bygningsvernsenter til utvikling av Rygnestadtunet
21/12075-9 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Agder fylkeskommune godkjenner at tidligere vedtatt lønnsgaranti for håndverkerstilling ved Setesdal bygningsvernsenter endres til å gjelde for perioden 2023–2025. Hvis stillingen ikke er besatt innen utgangen av 2023 bortfaller lønnsgarantien.2.Agder fylkeskommune godkjenner at Aust-Agder museum og arkiv omdisponerer bevilgningen til lønnsgaranti for Setesdal bygningsvernsenter for 2022. Beløpet på inntil 900 000 kroner omdisponeres til arbeid med utvikling av Rygnestadtunet som besøksmål.Aust-Agder museum og arkiv utarbeider en prosjektbeskrivelse for det videre arbeidet på Rygnestad, med tilhørende budsjett- og finansieringsplan.
2022-12-31 AvsluttetAvsluttet
64/22
Søknad om tilskudd til sentrumsutvikling av "Myraparken" i Vegårshei kommune
22/15306-6 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Agder fylkeskommune innvilger 250 000 kroner til Vegårshei kommune til utvikling av «Myraparken» i 2022.2.Bevilgningen belastes ansvar 500200 – tjeneste 471 – prosjekt 50020103.
2022-12-31 AvsluttetAvsluttet
2023.02.08.
4/23
Søknad fra ØIF Arendal om tilskudd til gjennomføring av Final 8 (NM-finaler i håndball)
23/04625-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på 250 000 kroner til ØIF Arendal for å invitere skole- og idrettsbarn gratis til Final 8.
2023-06-30 AvsluttetAvsluttet
5/23
Søknad om tilskudd til bygningsvern for 2023 – Vest-Agder-museet IKS
22/12141-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Agder fylkeskommune bevilger 1 750 000 kroner til Vest-Agder-museet IKS i 2022 for restaurering og istandsetting av Waages hus i Farsund, Årestua ved Kristiansand museum, maling av Bygada ved Kristiansand museum, samt istandsetting av Andorsengården i Mandal.2.Fylkeskommunen forventer at finansieringsplanen blir realisert i tråd med søknaden.3.Bevilgningen er i henhold til vedtatt årsbudsjett, og belastes ansvar 500200 – aktivitet 472 – prosjekt 50020213.
2023-06-30 AvsluttetAvsluttet
6/23
Søknad om tilskudd til ny utstilling på Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS
22/18192-4 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Agder fylkeskommune bevilger 500 000 kroner i tilskudd til Vest-Agder-museet til utstilling pa° Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS. Fylkeskommunen er positive til å øke bevilgningen, dersom behov for økte midler er en forutsetning for å realisere prosjektet med ønsket kvalitet. 2.Bevilgningen fra fylkeskommunen forutsetter at finansieringsplanen blir realisert. 3.500 000 kr av tildelingen belastes ansvar 500200 – kulturminnevern og kulturturisme.
2023-06-30 AvsluttetAvsluttet
7/23
Søknad om tilskudd til stilling som maritim rådgiver/kaptein på museumsskipet MS Gamle Oksøy, samt driftstilskudd til MS Gamle Oksøy
22/20280-3 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder Fylkeskommune innvilger søknad om tilskudd til stilling som maritim rådgiver/kaptein på museumsskipet MS Gamle Oksøy. Det forutsettes at Kystverket bevilger tilsvarende beløp.Fylkeskommunen ber Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum om å holde tett dialog med Kystverket om fordeling på sikt, slik at Kystverket tar en større andel. Inndekning gjøres ved økt bruk av fond, og innarbeides i neste tertialrapport.Ordningen evalueres i forbindelse med evalueringen av fyrvokterne.
2023-06-30 AvsluttetAvsluttet
2023.03.29.
8/23
Søknad om tilskudd til steinlegging ved hovedhuset på Furøya
22/21392-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Agder fylkeskommune bevilger inntil 175 000 kroner til steinlegging ved hovedhuset på Furøya.2.Tiltaket gjennomføres i tett dialog med fylkeskommunen, og i tråd med dispensasjonen for tiltaket.3.Bevilgningen belastes ansvar 500200, prosjekt 50020103.
2023-04-06 AvsluttetAvsluttet
9/23
Høring - Kulturmiljøplan Lindesnes kommune
23/08379-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommune mener at kulturmiljøplanen er i tråd med regionale og nasjonale føringer. Planen ivaretar Lindesnes kommunens kulturminner og kulturmiljøer på en god måte og vil være et godt utgangspunkt for arbeidet i kommunen fremover.Agder fylkeskommune ber kommunen ta hensyn til de innspill og bemerkninger som er nevnt under avsnittet vurderinger.
2023-04-06 AvsluttetAvsluttet

Vedtak og saksdokumenter oversendt Lindesnes kommune.

10/23
Fordeling av tilskudd til mindre kulturminnetiltak 2023
23/09109-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Tilskudd til mindre kulturminnetiltak 2023 fordeles slik det fremgår av vedlegg. Søknader på 100 000 kroner eller mer gis tilskudd slik det fremgår av både vedlegg og øvrige vedtakspunkt.
2.Lister friluftsråd gis 20 000 kroner i tilskudd til bok om kulturhistoriske turer i Kvinesdal.
3.Mandals Trebåt og Motorforening gis 100 000 kroner i tilskudd til lærlingeordning trebåtbyggerfag.
4.Marka kystforts venner gis 200 000 kroner i tilskudd til rehabilitering og tilrettelegging for bruk av kommandobunker Marka kystfort.
5.Foreningen skolehuset Ny-Hellesund gis 40 000 kroner i tilskudd til formidling skolehuset Monsøya.
6.Sanden Media gis ikke tilskudd til film Setesdal stavkyrkje.
7.Agder Kulturakademi gis ikke tilskudd til presentasjon av stue Torbjørnsbu.
8.Risør trebåtfestival gis 50 000 kroner i tilskudd til jubileumsfestival med laft og klink.
9.Listeskøyta kystkultursenter gis ikke tilskudd til bok om Listeskøyta, men gis 20 000 kroner i tilskudd til seminar om Listerbåten.
10.Sanden Media gis 100 000 kroner i tilskudd til Filmspel Odderøya.
11.Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand gis 100 000 kroner i tilskudd til digitalisering av historielagets fotosamling.
12.Rønnesferjas venner gis 60 000 kroner i tilskudd til restaurering og bruk av   Rønnes II.
2023-04-06 AvsluttetAvsluttet

Sendt ut brev om innvilget tilskudd eller avslag til alle søkere.

12/23
Regional bransjeutvikling innen kulturelle og kreative næringer 2023
23/08225-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet vedtar å fordele tilskudd til regional bransjeutvikling innen kulturelle og kreative næringer i Agder slik:
Nr.Søker og prosjektnavn Tildeling
1Braak AS
Lydrom – Skippergata 24B200 000 kr
2Tørrfisken ANS
Sammen for Agder 0 kr
3Kobbel Kunstbyrå AS
Forprosjekt og kartlegging av kunst- og kulturfeltet i Agder0 kr
4Publizm AS
Litteratur og teknologi tilpasset ungdommens medievaner0 kr
5Wallevik Management AS
Kreativt entreprenørskap – fra drøm til virkelighet 0 kr
6Bærekraft Kristiansand AS
Medvirkende omstilling til et sosialt rettferdig lavutslippsamfunn350 000 kr
7Sørveiv AS
Sørveiv 50 000 kr
8Louise Pariggi Coaching
Kreativ rådgivning 0 kr
9Agder Kulturakademi AS
HMS for store arrangementer og festivaler 0 kr
10Musikkontoret SØRF
EIK Tverrfaglig bransjeutviklingsprosjekt 400 000 kr
Sum 1 000 000 kr
2023-06-30 AvsluttetAvsluttet
13/23
Tilskudd til kulturtiltak 2023 - tilskudd over kr. 100 000.
23/09329-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Det bevilges følgende tilskudd til kulturtiltak: Assitejfestivalen kr. 200 000, Canal Street kr. 300 000, Jubileumskonsert Bjøro Håland kr. 200 000, Nordlek 2024 kr. 200 000 og Tour of Norway kr. 150 000.
2023-04-06 AvsluttetAvsluttet
2023.05.25.
15/23
Fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2023
22/14348-21 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalget vedtar at fremlagte tabeller, med forslag til fordeling av 141,2 mill. kroner i spillemidler, legges til grunn for fylkeskommunens prioritering av spillemiddelsøknadene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2023.
2023-06-06 AvsluttetAvsluttet
18/23
Søknad om tilskudd fra Aust-Agder museum og arkiv IKS til anskaffelse av skannere for digitalisering av Fædrelandsvennens bildearkiv
23/10118-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommune avslår søknaden om tilskudd til anskaffelse av skannere for digitalisering av Fædrelandsvennens bildearkiv.
2023-06-06 AvsluttetAvsluttet

Svarbrev sendt

19/23
Fordeling av prosjektstøtte til arbeid med kystkultur, uthavner og kulturrute
23/10750-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet vedtar å fordele midler til prosjekter som har søkt på prosjektstøtteordning for uthavner, kystkultur og kulturrute i henhold til tabell under.
Se møteprotokoll vedlagt.
2023-06-30 AvsluttetAvsluttet
20/23
Forslag til fordeling av tilskudd til arbeid med kyststi
23/12646-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet fordeler 500 000 kroner til arbeid med kyststi som følger:1.350 000 kroner til Friluftsrådet Sør til «Kyststi Grimstad - prosjektår 2».2.150 000 kroner til Lillesand kommune til «Lillesand – strekning i sentrum».
2023-06-30 AvsluttetAvsluttet
24/23
Fordeling av midler gjennom tilskuddsordning for etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud 2023
23/12555-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet vedtar fylkeskommunedirektørens forslag til fordeling av tilskuddsmidler til kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud på Agder.
2023-06-06 AvsluttetAvsluttet
2023.08.30
27/23
Fordeling av ekstra tilskudd til frivilligheten på Agder 2023
23/16281-2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Se vedlagte protokoll under møtedato for vedtak.
2023-09-12 AvsluttetAvsluttet
Eventuelt i møte 30.08.2023
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet ønsker en prinsipiell sak om lokalisering av tannklinikker, inkludert økonomiske konsekvenser for ulike alternativer. Vi forutsetter en tett kontakt med primærkommunene og tillitsvalgte som bakgrunn når forslag legges frem.
2023-10-18 AvsluttetAvsluttet

Ny sak legges frem for politisk behandling første halvår 2024. 

2023.09.20
28/23
Forslag til frivillighetsstipend med retningslinjer
23/17421-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Det opprettes to årlige frivillighetsstipend på 50 000 kroner, med tilhørende retningslinjer, for å motivere og styrke frivillig virksomhet i Agder. En eventuell justering av retningslinjene behandles av hovedutvalg for næring, kultur og miljø årlig, i forkant av utlysning.
2023-12-31 AvsluttetAvsluttet
29/23
Tilskudd til utvikling av lokal frivillighetspolitikk
23/17425-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommune oppretter en tilskuddsordning fram til og med 2025 for kommuner som vil utarbeide en lokal frivillighetspolitikk. Søkerkommunene må vise til en egenandel som tilsvarer søknadssum. Retningslinjene for tilskudd til utvikling av lokal frivillighetspolitikk vedtas.
2023-12-31 AvsluttetAvsluttet
31/23
Søknad om tilskudd til bygningsvern for 2023 - Aust-Agder museum og arkiv IKS
22/12141-9 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Agder fylkeskommune bevilger 850 000 kroner til Aust-Agder museum og arkiv IKS til istandsetting av Rygnestadtunet.2.Bevilgningen er i henhold til vedtatt årsbudsjett, og belastes ansvar 500200 – aktivitet
2023-10-03 AvsluttetAvsluttet
32/23
32/23 Søknad om ekstra tilskudd til Stiftelsen fullriggeren Sørlandet
23/09941-6 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Agder fylkeskommune bevilger inntil 231 000 kroner for 2023 til mellomklassing av skipet fullriggeren Sørlandet.2.Bevilgningen belastes ansvar 500200, tjeneste 471, prosjekt 50020103.3.Agder fylkeskommune behandler søknad om tilskudd til hovedklassing i 2024 ved rullering av økonomiplanen, eller som egen sak på et senere tidspunkt.
2023-10-03 AvsluttetAvsluttet
35/23
Søknader om tilskudd til større kulturtiltak høsten 2023.
23/20656-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Se vedlagte protokoll under møtedato for vedtak.
2023-10-03 AvsluttetAvsluttet
36/23
Agderstipendet 2023
23/20459-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agderstipendet 2023 for profesjonelle kunstnere tildeles:Tore Kvæven (forfatter), Sirdal
2023-10-03 AvsluttetAvsluttet
37/23
Kunstnerstipend 2023
23/20461-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Kunstnerstipend 2023 tildeles: Erlend Gunstveit (musiker), GrimstadDaisuke Kosugi (billedkunstner), FarsundArmstorn Lian (filmregissør), Lindesnes
2023-10-03 AvsluttetAvsluttet
38/23
Arbeidsstipend 2023
23/20462-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Arbeidsstipend 2023 for profesjonelle kunstnere tildeles: MiRee Abrahamsen (forfatter), ArendalLasse Årikstad (billedkunstner), Kristiansand
2023-10-03 AvsluttetAvsluttet
39/23
Etableringsstipend 2023
23/20465-1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Etableringsstipend 2023 for profesjonelle kunstnere tildeles: Aasa Skjeldal Gravdahl (billedkunstner), Kristiansand
2023-12-31 AvsluttetAvsluttet
40/23
Idrettsstipend 2023
22/21111-49 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommunes idrettsstipend for 2023 tildeles følgende utøvere (alder i parentes):•Thomas Linnebo Mollestad (20) – Langrenn, Kristiansand•Andreas Aas (20) – Skiskyting, Birkenes•Ole Marius Rist Jensen (22) – Svømming, Lillesand•Jarl Emil Sørensen (18) – Alpint, Bykle•Jonas Østhassel (21) og Julie Andersen Abusdal (20) – Badminton, Kristiansand•Marie Mørk (21) – Badminton, Kristiansand•Nikolai Rinde (15) – Skyting, Farsund•Even Stray Aas (18) – Volleyball, Kristiansand
2023-10-03 AvsluttetAvsluttet
Eventuelt
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Knut Henning Thygesen (Rødt) fremmet følgende forslag:  Agder må bygge kulturen i distriktene.
Fylkeskommunen må ha en tydelig, målrettet og konkretisert satsing på kunst og kultur, også profesjonelle kunst- og kulturmiljøer i hele Agder.
I utkantene, både i øst, vest og i indre Agder er det nedlagt betydelig kommunal satsing gjennom tiår. Satsingen vil kunne få et helt nødvendig løft med en bredere støtte fra fylket. Støtten må være strategisk og sees i regional sammenheng.
Kunst og kultur har verdi i seg sjøl, det har verdi som bærebjelker i lokalsamfunn og regioner, og gir store ringvirkninger for andre næringer.
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet ønsker en sak hvor man ser på hvordan man konkret kan støtte opp om kunst -og kulturmiljøene i distriktene basert på hva det kan bety med en ytterligere kunst -og kultursatsing for distriktene. Utvalget vil også foreslå at uttalelsen ligger ved i saken om revidering av regionplanen som behandles oktober 2024.

Hovedutvalget sluttet seg enstemmig til uttalelsen.
2023-12-31 AvsluttetAvsluttet