Møtedato Saksnr. Sakstittel Arkivsak-dok. Behandlet av Vedtak Frist Status Kommentar
2020.02.25
1/20
Statlig tilskudd til reduserte takster på E18 Tvedestrand - Arendal
20/02801-3 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Agder fylkesting er positiv til statlig tilskudd til reduserte takster på E18 Tvedestrand – Arendal.
2.Agder fylkesting ber Ferde AS følge opp denne saken i tråd med bestillinger og krav som stilles fra vegdirektoratet og som følger i saksframlegget for denne saken.
3.Agder fylkeskommune bekrefter tidligere garanti og stiller som garantist for bompengeselskapets bompengelån, basert på opplegget referert i saksframlegget.
4.Agder fylkesting forventer at regjeringen følger opp tilskuddet i 2021 for å sikre en reell reduksjon av gjelden slik at takstene kan reduseres med 20%
2021-12-06 AvsluttetAvsluttet
2/20
Kommunedelplan E39 Lyngdal vest - Ålgård - offentlig ettersyn
20/03098-1 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Punkt 1 Agder fylkeskommune mener at alternativ A2 vil være å foretrekke med hensyn til regional utvikling og ikke-prissatte konsekvenser. På grunn av den meget store prisforskjellen mellom A2 og A1, og tilleggsinformasjon i høringsbrevet fra Nye Veier mht mulig ny trasé over Fedafjorden, støtter imidlertid fylkeskommunen anbefalingen til Statens vegvesen om at alternativ A1 bør velges. Det forutsettes at tilførselsvei mellom kryss Lølandsvatn og Flikka bekostes som en del av veiprosjektet og at tilførselsveien står ferdig til åpningen av E39. Når det gjelder øvrige planfaglige forhold vises det til høringsuttalelse gitt av Vest-Agder fylkesting i møte 17. desember 2019.
Punkt 2
Nye Veiers alternative traseforslag gjennom Lister bør utredes videre. Anbefalingen er betinget av at ny planprosess gjennomføres umiddelbart og dette ikke innebærer noen forsinkelser i forhold til bygging av ny E39 gjennom regionen.
Punkt 3
Matjorda er en knapp og ikke-fornybar ressurs som det er det viktig å ta vare på. 3 % av Norges areal er jordbruksareal, men i Agder utgjør jordbruksarealene kun 1,5 %. Med bakgrunn i dette foreslår vi følgende:
Som en del av veiprosjektet, skal utbygger koste nydyrking av tilsvarende arealer med dyrka mark som blir beslaglagt. Nydyrkingen skal sikre at arealene med dyrka mark, totalt sett i de berørte kommunene, ikke reduseres som følge av veiutbyggingen. På arealer med dyrka mark som beslaglegges under bygging av ny E39, skal matjorda tas vare på og gjenbrukes som matjord på erstatningsarealene.
Punkt 4
Tilførselsveien mellom fylkesvei 42 og nytt kryss på Årrestad er en svært viktig veiforbindelse for indre Agder og innbyggerne i Sirdal. Det er ønskelig at den legges inn i kommunedelplanen for ny E39 og realiseres som en del av Nye Veiers utbyggingsportefølje.
2020-02-25 AvsluttetAvsluttet
3/20
Investeringsbudsjett for fylkesveg - fordeling av budsjett
20/01465-1 Fylkestinget
Hovedutvalget for samferdsel
Fylkestinget vedtar disponeringen av investeringsmidlene for fylkesveg for 2020. Budsjettet er satt opp innenfor den styrkede rammen som er gitt av fylkestinget i sak 29/19 og med de justeringer som fremkommer av saken. Forslag til endring av vedtak i sak 4/20, Investeringsbudsjett fylkesvei:Postene Fv 410 Harebakken - Krøgenes og Fv 456 Hølleveien tas ut av budsjettet for 2020. (Minus 6 mill. Kr.)Posten Diverse planlegging økes tilbake til 8,0 mill kr. (Pluss 4 mill. Kr.)Posten Rekkverk og TS tiltak økes til 20,5 mill. Kr. (Pluss 2 mill. kr.)
2020-02-25 AvsluttetAvsluttet
4/20
Sammenslåing av ProFlex AS og Durapart AS - stiftelse av nytt morselskap
20/08369-1 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Agder fylkeskommune benytter sine 3000 aksjer i Durapart AS som stiftelsesinnskudd (aksjekapital) i "Nytt Morselskap AS" ved stiftelsen av dette i 2020. Det vil ikke være behov for å tilføre kapital utover verdien av de aksjene som benyttes som stiftelsesinnskudd. Etter stiftelsen av "Nytt Morselskap AS" vil Durapart AS og ProFlex AS inngå som heleide datterselskap til "Nytt Morselskap AS".  Agder fylkeskommune vil på tidspunkt for stiftelse være tegnet for 3000 aksjer i "Nytt Morselskap AS"  2.Fylkesordfører får fullmakt til å representere fylkeskommunen på stiftelsesmøtet.

Gjennomført

2021-05-06 AvsluttetAvsluttet 2021-05-10

Gjennomført

5/20
Revidering av selskapsavtale - Konsesjonskraft IKS
20/08435-1 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.  Agder fylkeskommune overtar fra 1. januar 2020 alle eiendeler og forpliktelser i Konsesjonskraft IKS fra de tidligere eierne Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune.
2.    Fylkestinget godkjenner revidert selskapsavtale, vedtatt i representantskapet 13. juni 2019.
3.  Fylkestinget forutsetter at innkalling til representantskapsmøter skjer i samsvar med Lov om interkommunale selskaper § 8.
4. Fylkesordfører undertegner selskapsavtalen.
2020-02-25 AvsluttetAvsluttet
6/20
Fv 406 Senumstad bru - prinsipp for finansiering av ny bru
20/08792-1 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Fylkestinget vedtar prinsipp for finansiering av ny Senumstad bru slik det er skissert i saksfremlegget. Prinsippet innebærer at utbygger av vindmøller tar kostnadene ved å etablere midlertidig bru i byggefasen, og at kostnad til ny bru fordeles 50/50 mellom kommune/utbygger og fylkeskommunen. 2.Ny sak fremmes for fylkestinget når endelige kostnader er beregnet.
2021-12-06 AvsluttetAvsluttet
2020.06.16
31/20
Godkjenning av protokoll fra møte 28.04.2020
20/07139-13 Fylkestinget
Fylkestinget godkjenner protokoll fra møte 28.04.2020.
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
32/20
Etteroppgjør - nytt kraftgrunnlag i Sira-Kvina
20/08435-6 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1. Fylkestinget tar redegjørelsen om rettsforlik fra 30. april 2020 til orientering.2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige regnskapsmessige disposisjoner i regnskapet for inndekning av forpliktelsene som gjelder tidligere Vest-Agder fylkeskommune. Dette innebærer bruk av 32,2 mill. kroner fradisposisjonsfond.3. Rettsforliket innebærer også en utbetaling på 41,6 mill. kroner fra Konsesjonskraft IKS som gjelder tidligere Aust-Agder fylkeskommune. a. Midlene avsettes på konto 256080501 – Disposisjonsfond  Bufferfond Konsesjonskraftmidler Aust-Agder. b. Fylkestinget gir sin tilslutning til at disponering av disse midlene skal gå til prioriterte satsningsområder iht. vedtak i fylkestinget 22. oktober 2019 i tidligere Aust-Agder fylkeskommune (FT-sak 19/69).c. Før det foretas utbetaling til de prioriterte satsingsområdene, vil fylkestinget få seg forelagt egne politiske saker.
2021-05-06 AvsluttetAvsluttet
33/20
Søknad om støtte til bevaring av Fullriggeren Sørlandet
20/16873-2 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1. Agder fylkeskommune bevilger Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet 7,5 mill. kroner fordelt over perioden 2020?2022 med 2,5 mill. kroner i økt årlig tilskudd. Vedtaket forutsetter at Kristiansand kommune bevilger samme beløp til stiftelsen.
2. Dersom staten bevilger sin andel fullt ut øker Agder fylkeskommune bevilgningen med ytterligere 2,5 mill. kroner under forutsetning at Kristiansand kommune gjør samme vedtak.
3. Tilskuddet for 2020 finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Videre tilskudd innarbeides i rulleringen av kommende økonomiplan.
4. Agder fylkeskommune justerer driftstilskuddet til Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet med 109 000 kroner som belastes ansvar 500200, prosjekt 50020107.
5. Fylkestinget i Agder er av den oppfatning av at fullriggeren Sørlandet har nasjonal kulturhistorisk verdi. Følgelig bør driftsmidler i fremtiden være 100 prosent statlig finansiert. Fylkestinget legger til grunn at fylkesadministrasjonen arbeider aktivt videre for å nå denne målsetningen, og holder fylkesutvalget orientert om dialogen med departementet. Det bes også at man fra administrasjonens side avklarer om det er likebehandling av finansiering for de tre skoleskipene og hvordan man kan jobbe for å få det til å bli likebehandling hvis det ikke er det i dag.
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
34/20
Rapport for 1. tertial 2020
20/18585-2 Administrasjonsutvalget
Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Fylkestinget tar rapporten for 1. tertial til etterretning.
2.Agder fylkeskommune opprettholder tidligere tilsagn som er gitt med utgangspunkt i deflatoren i statsbudsjettet for 2020, selv om deflatoren for 2020 i Revidert nasjonalbudsjett er nedjustert fra 3,1 prosent til 1,4 prosent.

3.Utgiftene i driftsbudsjettet økes med 143 289 000 kroner. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringene.

4.Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettjusteringer knyttet til administrasjon av fylkesveger innenfor rammen på 89,2 mill. kroner.

5.Rammene i investeringsbudsjettet 2020 økes med 61,85 mill. kroner. 38,3 mill. kroner finansieres med økt låneopptak, 10,9 mill. kroner finansieres med ubrukte lånemidler og 12,65 mill. kroner finansieres med merverdiavgiftskompensasjon.

6.Fylkestinget godkjenner økt låneopptak med 38,3 mill. kroner.

7.Det settes av 2 millioner kroner som tiltakspakke til landbruket. Midlene brukes til å øke dreneringsaktiviteten. Fylkeskommunen bidrar derfor med 2000 kroner pr. daa. i 2020 til grøfting av dyrka mark. Pengene går inn i eksisterende ordning. Midlene tas fra disposisjonsfond
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
35/20
Lån til videre utlån
20/09809-5 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Fylkestinget vedtar prinsipper for lån til videre utlån og garantier, som beskrevet i saken.
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
36/20
Nytt skolesenter TangvallAgder fylkeskommune- Kristiansand kommune
20/19456-1 Administrasjonsutvalget
Fylkesutvalget
Fylkestinget
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
1.Fylkestinget godkjenner forprosjekt for Nytt skolesenter på Tangvall, datert 04.03.2020.
2.Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt som totalentreprise med valgt entreprenør.
3.Kostnadsrammen for prosjektet og kjøp av tomt settes til 467 mill. kroner inkl. mva.
4.Justering av inneværende års investeringsramme, blir fulgt opp i økonomisk rapport per 2. tertial 2020.
5.Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomgå og kvalitetssikre kontraktsgrunnlaget for totalentreprisen og vurdere kostnadsbesparende tiltak som begge parter er interessert i. Arbeidet med nytt skolesenter igangsettes snarest mulig.
6.Skolesenteret organiseres som et seksjonert sameie. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå sameieavtale med Kristiansand kommune.
7.I sameiet skal det utføres verdibevarende vedlikehold som sikrer et teknisk, funksjonelt og kvalitativt nivå på bygningsmassen i hele dens levetid. Minimums tilstandsgrader vedtas som beskrevet i saken under overskriften driftsmodell.
8.Agder fylkeskommune forutsetter at Kristiansand kommune fatter i all hovedsak likelydende vedtak.
9.Fylkestinget forutsetter også at miljøkravene ikke reduseres og at ungdomsmedvirkning prioriteres i den videre prosessen.
10. Administrasjonen får fullmakt til å gå i forhandlinger om delt eierskap av idrettshallen.
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
37/20
Skolebruksplan Fase I
20/19534-1 Administrasjonsutvalget
Fylkesutvalget
Fylkestinget
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
1.Følgende kriterier legges til grunn for planlegging av skolebygg og tilbudsstruktur:
a.Eksisterende skolebygg oppgraderes i henhold til lov- og forskrifter slik det er skissert i rapporten.
b.Ved planlegging av skoler og tilbudsstruktur skal kapasiteten på den enkelte skole tilpasses søkergrunnlag, regionens kompetansebehov og mulighetene for praksis og læreplasser. Når programområdene skal fordeles, er det ønskelig med mer enn en parallell på samme skole. Ønske om større avdelinger må vurderes opp mot grad av desentralisert utdanning.
c.For å sikre tilstrekkelig bredde i fagtilbud ved de mindre skolene, tas det i bruk digitale løsninger.
d.Hovedvekten av elevene skal kunne søke sitt primære ønske i rimelig nærhet slik at det skal være mulig å bo hjemme i Vg1.
e.Eksisterende bygningskapasitet skal utnyttes før det bygges nytt, med mindre reiseavstand vurderes å være for lang for et flertall av elevene.

2.Eksisterende skolebygg planlegges oppgradert i den rekkefølge og med de føringer, som er skissert i skolebruksplanen. Den økonomiske rammen behandles i det årlige budsjettarbeidet.

3.Det etableres tilbud om Bygg- og anleggsteknikk ved Vennesla videregående og ved nye Tangvall i Søgne.

4.Det gjennomføres en mulighetsstudie ved Flekkefjord videregående skole studiested Kvinesdal. Studien må involvere kommunene og lokalt næringsliv i regionen. Mulighetsstudien skal sees i sammenheng med nytt rom og funksjonsprogram ved byggetrinn 2 Flekkefjord videregående skole.  

5.Arbeidet med fremtidig tilbudsstruktur skal baseres på retningslinjene skissert i skolebruksplanen fase I. Arbeidet blir videreutviklet i ny sak ved sluttføring av Skolebruksplanen fase II

6.Elever med bopel øst for Varoddbroa i Kristiansand kommune, får nærskolepoeng både for Lillesand videregående skole og de videregående skolene i Kristiansand.
Elever med bopel der postnummer er 4810 Eydehavn og postnummer 4920 Staubø får nærskolepoeng for Arendal VGS, Sam Eyde VGS og Tvedestrand VGS.
Elever fra Birkenes som bor på Svaland, Engesland og Steinsland får nærskolepoeng på Lillesand VGS, Vennesla VGS, Setesdal VGS og Byremo VGS.
Elever fra øver del av Kvinesdal får nærskolepoeng både til Byremo VGS, Sirdal VGS og Flekkefjord VGS.
7.«Skolestrukturplan 2030» Fase 1, bærer i for stor grad preg av sentralisering. I det videre arbeidet med skolebruksplanen må fylkeskommunen legge større vekt på å sikre et godt utdanningstilbud i hele Agder.

8.I forbindelse med ny skolebruksplan ber vi om at det avsettes både personell og økonomiske ressurser for å kunne gjennomføre en mulighetsstudie for Flekkefjord vgs avd Kvinesdal.
2021-05-06 AvsluttetAvsluttet
38/20
Oppnevning av styremedlem til Avigo
20/08309-22 Fylkestinget
Fra Agder fylkeskommune velges følgende for perioden 2019-2023:Styremedlem: Maiken Messel (H)Varamedlem: Fredrik Jensen (Ap)
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
39/20
Høring - transportetatenes innspill til NTP 2022 - 2033
20/01074-19 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Hovedutvalget for samferdsel
1.Agder fylkeskommune vedtok i fylkestinget 28. april 2020 i sak 18/20 Agder fylkeskommunes innspill og prioriteringer til NTP 2022-2033. Fylkestinget fastholder prioriteringene.
2.Agder fylkeskommune mener de prioriteringer de statlige etater har gjort, ikke møter behovene som denne regionen har for forbedring av den statlige infrastruktur i korridor 3 på alle transportformer.

3.Agder fylkeskommune mener planlegging av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen må startes opp snarest, og sees i sammenheng med bygging av en fremtidsrettet jernbane mellom Stavanger og Oslo, som vil gi kortere reisetid og muligheter for mer gods på bane.

Endringer i ruteplanen må ikke gå ut over dagens stoppmønster på Sørlandsbanen. For mange i distriktene er tog det eneste aktuelle kollektivtilbudet for jobb- og studiereiser.

4.Agder fylkeskommune er enige i prioriteringer som er gjort på veisiden på rute 5a og rute 3, men mener planprosessene også på strekningene E18 Arendal Grimstad og E18/E39 Ytre Ringvei i Kristiansand må forseres.

5.Agder fylkeskommune mener at fullføring av strekningsvise utbedringer på rv 9 som del av rute 4c, må prioriteres i første periode, i tråd med inneværende NTP og behandling i Stortinget ved flere anledninger.

6.Agder fylkeskommune er enig i at det er viktig å sikre innseilingene til havnene og tilrettelegge indre led for nattseilas og sikker navigasjon for fritidsflåten.

7.Agder fylkeskommune anmoder om at reglene for «ferjeavløsningsmidler» tas opp til ny vurdering.
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
40/20
Svar på høringsbrev - Endring av konsesjon Arendal lufthavn, Gullknapp
20/09376-2 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Hovedutvalget for samferdsel
1.Agder fylkeskommune er positiv til at Arendal lufthavn på sikt kan bli et internasjonalt senter for nye og klimavennlige transportløsninger.  2.Agder fylkeskommune anbefaler at det gjennomføres konsekvensutredning før utvidelse av dagens konsesjon. En slik utredning må vise konsekvensene knyttet til økte klimagassutslipp.
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
41/20
Handlingsplan for trafikksikkerhet i Agder 2020-2024
20/15964-1 Fylkestinget
Hovedutvalget for samferdsel
Fylkestinget vedtar at Handlingsplan for trafikksikkerhet i Agder 2020-2024 skal være gjeldende plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Agder. Det må bli et mål at det ikke lenger skal være kombinert gang og sykkelvei, men at det i fremtiden skal være adskilt.Det bør også være et mål at eksisterende g/s veier deles opp der trafikkmengden tilsier det, eventuelt med midtstripe, slik at det er tydelig hvor det er for gående og hvor det er for syklende.
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
42/20
Forslag til handlingsprogram 2020-2023 til Heiplanen
20/09277-6 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Fylkeskommunen godkjenner handlingsprogrammet 2020-2023 til Heiplanen. Fylkeskommunes egenandel for 2021, 2022, og 2023 innarbeides i de årlige budsjettene og i økonomiplanen.2.Fylkeskommunen vedtar å bevilge sin egenandel for 2020. For Agder fylkeskommune er beløpet kr 250.000. Beløpet tas innenfor årets ramme på avdeling for Bærekraftig utvikling.3.Agder fylkeskommune forutsetter at Rogaland, Vestfold og Telemark, og Vestland fylkeskommuner fatter likelydende vedtak, som i pkt.1 og pkt. 2 første setning.
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
43/20
Forprosjekt Unesco Setesdal
20/01576-4 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Forprosjektdokumentet UNESCO Setesdal (07.05.20), med historikk, kartlegging og forslag til oppfølging av status for dans, spel og stev på UNESCOs liste for immateriell kulturarv, tas til orientering. Det opprettes en treårig prosjektstilling fra høsten 2020 med utgangspunkt i rammer og innhold beskrevet i forprosjektdokumentet. UNESCO-statusen er knyttet til et levende og aktivt miljø av tradisjonell musikk, dans og kveding i Setesdal. Prosjektstillingen må legge til rette for å ta vare på og stimulere bruken sammen med lokale krefter, og jobbe på tvers i miljøet og på flere plan. Det er et mål at UNESCO-statusen skal gi økte muligheter for at flere kan bo i dalen og leve av å være utøver.  I tillegg kan det bety mye for kulturturisme spesielt og reiselivet generelt.Inndekning av kostnader for prosjektstillinga, tas med 2 mill. kr fra etteroppgjøret for Sira-Kvina. Kostnadene inneværende år dekkes innenfor egne rammer.
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
44/20
Evaluering av Brukerpanelet
20/09011-2 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Ordninga med Brukerpanel vidareførast.Brukerpanelet for Agder vidareførast med fylgjande justeringar:-Kommunikasjonen mellom administrasjon/politikere og brukerpanelet må betrast, slik at rådet vert ein naturleg del av saksprosessar innanfor alle område som dekkjer LIM-perspektivet.-Det må utarbeidast ein arbeidsinstruks for rådet.-Rådets samansetjing må revurderast.LIM-perspektivet integrerast  i dei lovpålagte råda frå og med 1.1.2021.
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
45/20
Organisering og mandat for ombudstjenesten i Agder
20/20313-1 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Mandatet for ombudstjenesten godkjennes med følgende endring i punkt 3 under arbeidsområde: - jobbe forebyggende for å bevisstgjøre på systemnivå og individnivå slik at man sammen kan bli enda bedre og sikre universelt tilrettelagte tjenester, og motvirke at barn og unge får en utrygg hverdag eller blir utsatt for krenkelser som mobbing, diskriminering, trakassering, rasisme, etc.
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
46/20
Distriktsvennlig høyere utdanning i Agder - status og videre satsing
20/17963-1 Fylkestinget
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
1. Prosjekt for desentralisert kompetansehevende etter- og videreutdanning søkes ogigangsettes.2. Prosjektet knyttes opp mot øvrig arbeid i Kompetansforum Agder, herunder kartlegging og formidling av arbeidslivets behov for kompetanse.3. Prosjektet søkes finansiert med midler fra ny 3-a°rig statlig tilskuddsordning (KMD);Kompetansepiloter, inntil kr. 1.4 mill. i 2020, kr. 1.5 mill. i 2021 og i 2022.4. Administrasjonen legger frem egen sak om desentralisert høyere grunnutdanning for å tydeliggjøre de to ulike kompetanseløpene.
2021-05-06 AvsluttetAvsluttet
47/20
Oppgradering av ferjekaier i Flekkefjord
20/01278-1 Fylkestinget
Hovedutvalget for samferdsel
1.Hovedutvalget for samferdsel vedtar å sende prosjektet «Oppgradering av ferjekaier i Flekkefjord» ut på anbud.2.Agder fylkeskommune legger til grunn alternativ 2, "Mellomalternativet", i anbudsgrunnlaget med en anslått byggherrekostnad på cirka 41 mill. kroner.3.Finansiering av mellomalternativet innarbeides i neste års investeringsbudsjett for fylkesvei. Restfinansiering av «Mellomalternativet» anslås til å være 32,1 mill. kr i 2021.Som en oppfølgning av nye vilkår for fergeavløsningsmidler ber Agder fylkeskommune om et oppdatert kostnadsoverslag for prosjektet Hidra landfast.
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
48/20
Søknad om tilskudd til rundløype og dagsturhytte Hovdenut, Bykle kommune
20/00758-2 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Agder fylkeskommune avslår søknad fra Bykle kommune om tilskudd til rundløype og dagsturhytte på Hovdenuten i 2020.2.Søknaden vil bli tatt med som et innspill til budsjettet for 2021 sammen med andre tilsvarende søknader/prosjekter innenfor destinasjons- og stedsutvikling 3.Agder fylkeskommune vil, dersom kommunen ønsker det, bistå med å videreutvikle konseptet for å kunne posisjonere seg for flere finansieringskilder
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
49/20
Avvikling av seniortiltak i henholdsvis Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune i forbindelse med virksomhetsoverføring til Agder fylkeskommune
20/10219-3 Administrasjonsutvalget
Fylkesutvalget
Fylkestinget
De seniorpolitiske tiltakene i Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune videreføres ikke i Agder fylkeskommune. Fylkesutvalget ber fylkesrådmannen utarbeide hensiktsmessige seniorpolitiske tiltak slik at ansatte blir stående i arbeidslivet frem til pensjonsalder.

Ivaretas via tjenestene fra HR-avdelingen og er innarbeidet i lederopplæringen. 

2021-12-31 AvsluttetAvsluttet 2022-05-04

Ivaretas via tjenestene fra HR-avdelingen og er innarbeidet i lederopplæringen. 

50/20
Sørnorsk filmsenter AS - godkjenning av vedtekter og aksjonæravtale
20/18493-1 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Agder fylkeskommune godkjenner vedlagte forslag til vedtektsendring for Sørnorsk filmsenter AS.2.Agder fylkeskommune godkjenner vedlagte forslag til aksjonæravtale. 3.For å oppnå en ønsket lik aksjefordeling mellom alle tre eiere av Sørnorsk filmsenter, selger Agder fylkeskommune 100 aksjer pålydende kr 100 til Vestfold og Telemark fylkeskommune.
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
51/20
Godkjenning endring av selskapsavtale - Risøbank IKS
20/01289-16 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Fylkestinget godkjenner forslag til endring av selskapsavtalen for Risøbank IKS som foreslått i saken.
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
52/20
Årsmelding og regnskap 2019 for Stiftelsen Bratteklev Skipsverft
20/15041-8 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Årsmelding og regnskap 2019 for Stiftelsen Bratteklev Skipsverft tas til orientering.
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
53/20
Årsmelding og regnskap 2019 for Stiftelsen Næs Jernverksmuseum
20/15454-3 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Årsmelding og regnskap 2019 for Stiftelsen Næs Jernverksmuseum tas til orientering.
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
54/20
Årsmelding og regnskap 2019 for Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum
20/15455-2 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Årsmelding og regnskap 2019 for Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum tas til orientering.
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
55/20
Agder kollektivtrafikk AS - årsrapport 2019
20/20148-1 Fylkestinget
Hovedutvalget for samferdsel
Fylkestinget tar årsrapporten fra Agder Kollektivtrafikk AS for 2019 til orientering.
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
56/20
Årsmelding 2019 - fylkeseldrerådet i Vest-Agder
20/19747-1 Fylkestinget
Fylkestinget tar årsmelding 2019 til orientering.
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
57/20
Årsmelding 2019- Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder
20/19899-1 Fylkestinget
Fylkestinget tar Årsmelding 2019 – Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder til orientering.
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
58/20
Oppnevning av skjønnsmedlemmer - delegering til fylkesutvalget
20/00902-10 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Fylkesutvalget gis fullmakt til å treffe vedtak om valg av skjønnsmedlemmer forperioden 2021–2025
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
59/20
Utnevnelse av medlem til representantskapet for Jernbaneforum Sør
20/01146-13 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Agder fylkeskommune oppnevner følgende til representantskapet for Jernbaneforum Sør:Fylkesordfører Arne Thomassen  som representant. Janne Nystøl som vararepresentant.
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
3/20
Interpellasjon fra Jon-Olav Strand - sammensetningen av ungdommens fylkesting
19/00018-6 Fylkestinget
Fylkesordførers svar:Som følge av ny lovgiving ble 2020 et unntaksår med hensyn til rekruttering til Ungdommens fylkesting og dermed ungdommens fylkesutvalg. Høsten 2019 trådte ny kommunelov i kraft. I den nye kommuneloven§ 5-12, står det blant annet at kommuner og fylkeskommuner skal opprette et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Før endringene trådte i kraft hadde alle kommunene i Vest-Agder, med ett unntak, etablert ungdomsråd. I Aust-Agder hadde betydelig færre kommuner etablert ungdomsråd.
1. Hva har blitt gjort for å rekruttere kandidater fra de ulike kommunene i Agder?

De 15 medlemmene i ungdommens fylkesutvalg velges av og blant deltakerne i Ungdommens fylkesting. Ungdommens fylkesting ble gjennomført 15.-16. januar 2020, med til sammen ca. 50 ungdommer fra Agder.
I henhold til reglement for Ungdommens fylkesting kan hver kommune i Agder stille med to kandidater til Ungdommens fylkesting. Alle kommuner i Agder fikk høsten 2019 invitasjon til å sende to representanter fra kommunens ungdomsråd til Ungdommens fylkesting. Informasjon om Ungdommens fylkesting og invitasjon til påmelding ble sendt til alle kommunene i god tid før arrangementet.
De kommunene som ikke hadde sendt påmelding innen fristen, ble forsøkt kontaktet på e-post eller telefon for å avklare den enkelte kommune sin situasjon. Kommunene som hadde utfordringer med å finne kandidater, fikk flere utsatte frister. Det ble også tatt imot etteranmeldte helt frem til arrangementets start 15. januar. Til tross for dette var det flere kommuner i Aust-Agder som ikke klarte å sende representanter til Ungdommens fylkesting januar 2020. Flere av kommunene fikk også mulighet å eventuelt rekruttere kandidater direkte fra ungdomsskole eller videregående skole i den aktuelle kommunen.
Hovedutfordringen var at ungdomsrådene fortsatt ikke var konstituert i kommunene i tidligere Aust-Agder. Flere kommuner hadde heller ikke startet rekrutteringsprosessen. Det endte derfor opp med færre deltakere fra Aust-Agder på Ungdommens fylkesting 2020, og dermed færre å velge blant. I tillegg var det få deltakere fra tidligere Aust-Agder som stilte til valg. På grunn av denne skjevfordelingen innstilte valgkomiteen alle fra tidligere Aust-Agder til Ungdommens fylkesutvalg. Én av kandidatene var ikke valgbar på grunn av alder, én annen trakk seg i etterkant.

2. Er det mulig å se på tiltak for å sikre en bedre geografisk representasjon?

Valgkomiteen skal i henhold til reglementet tilstrebe en god balanse mellom:
• Kjønn
• Alder
• Geografi

Målsettingen er at hele Agder skal tas i bruk.
Ungdommens fylkesutvalg velges for ett år av gangen, og ny rekruttering for 2021 starter høsten 2020. Da vil alle kommuner ha etablert ungdomsråd og administrasjonen vil arbeide for å sikre at ungdommer fra østre del av Agder er godt representert.
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
4/20
Interpellasjon fra Kai Steffen Østensen - Fullfinansiering av LHBTI+-kompetanse
19/00018-7 Fylkestinget
Fylkesordførers svar:Svar på interpellasjon – Kompetansesenter for kjønn og seksualitetRepresentanten Steffensen stiller to spørsmål:1.Ser fylkesordføreren mulighetene en slik kompetanseenhet for kjønn og seksualitetsmangfold kan gi Agder og mennesker med en LHBTI+-bakgrunn?
Siden Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold ble vedtatt i 2015, har fylkeskommunene forsterket sitt arbeid for å bedre levekårene for utsatte grupper. Kunnskapsutvikling og forskning har blitt prioritert, og fylkeskommunene var en aktiv samarbeidspartner i forskningsprosjektet «Skeives levekår i Agder», som Kristiansand kommune tok initiativ til i 2017. Rapporten fra dette prosjektet bekrefter at vår region har særskilte utfordringer når det gjelder LHBT-personers livsvilkår og psykiske helse. Mange informanter forteller om manglende kunnskap eller negative holdninger i skolen og helsevesenet.  Fra en nasjonal undersøkelse gjennomført av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet vet vi også at negative holdninger til denne gruppen er mer utbredt i Agder enn i landet for øvrig.
Rapporten har blant annet blitt fulgt opp ved å tilby Rosa Kompetanse-kurs til skoler og barnehager i hele regionen, som representanten også peker på. Rosa kompetanse som tiltak er nevnt både i LIM-planens handlingsprogram og i Veikart for bedre levekår på Agder. Få kommuner har takket ja til tilbudet. Det er behov for et mer proaktivt arbeid og dedikerte ressurser over tid for å nå de målene som er satt.
Universitetet i Agder har som kjent blitt tildelt midler over statsbudsjettet til å etablere en kompetanseenhet for kjønns- og seksualitetsmangfold ved Senter for likestilling. Tildelingen på 1,5 millioner var tilstrekkelig for å komme i gang. Senteret melder at de har behov for mer ressurser, spesielt til kommunikasjonsarbeid, som er sentralt for å lykkes med oppdraget.

Senter for likestilling vil øke kompetansen om LHBT-relaterte problemstillinger gjennom skreddersydde kurs til kommunene og samarbeid med profesjons-utdanningene ved Universitetet i Agder. På den måten vil man kunne nærme seg målet om likeverdige offentlige tjenester i skoler og helsevesen i regionen i tråd med tema 4 i LIM-planen, og anbefalingene som ble gitt i rapporten «Skeives levekår i Agder.».

2.Og vil fylkesordføreren ta initiativ til at det kommer en politisk sak til fylkesutvalget med mål om å finansiere manglende driftsmidler regjeringen ikke fant rom for i revidert statsbudsjettet for 2020?

Universitetet i Agder har ikke gjort noen henvendelser til fylkeskommunen angående medfinansiering av kompetanseenhet for kjønn- og seksualitetsmangfold. Det er avsatt ressurser i Agder fylkeskommune til satsing på likestilling og levekår på Agder, og denne satsingen er fortsatt under utvikling. Fylkeskommunen er også i dialog med Universitetet i Agder om opprettelsen av et senter for folkehelse og levekår, som også må sees i sammenheng med Senter for likestilling og opprettelsen av kompetanseenhet for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Fylkesordfører ber administrasjonen utarbeide en sak til behandling høsten-2020.
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
5/20
Interpellasjon fra Birte Simonsen - Spørsmål om plastgjenvinning
19/00018-10 Fylkestinget
Fylkesordførers svar:
Representanten Simonsen stiller følgende spørsmål: «Likviditetskrise i Plastretur AS har medført oppsigelsesvarsler av innsamlingsavtalene i flere kommuner i hele landet. Dersom innsamling stanses, vil plasten måtte brennes. Dette er en krise som må finne en løsning både på kort og lang sikt. Tenker fylkesordføreren at fylkeskommunene kan ta en rolle?»
I Norge regulerer Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 7 produsentansvaret knyttet til emballasje. Dette gjelder også plastemballasje. Ifølge forskriften (7-4) skal produsenter som tilfører markedet minst 1000 kg av en emballasjetype per år, finansierer innsamling, sortering, materialgjenvinning og annen behandling av brukt emballasje og emballasjeavfall gjennom medlemskap i et returselskap som er godkjent av Miljødirektoratet. Dette er i tråd med det grunnleggende prinsippet om at «forurenser skal betale». Av forskriften (7-9) fremgår det videre at godkjente returselskaper har en rekke plikter. En av disse er at selskapene til enhver tid skal ha finansielle reserver for minimum seks måneders drift som sikrer at de kan oppfylle forpliktelsene overfor sine medlemmer.

Plastretur AS er et godkjent returselskap for plastemballasje, og selskapet har tilnærmet monopol, dvs. 99% av markedet. Plastretur AS er et «non profit» selskap som kjøper kildesortert plast fra kommuner og interkommunale avfallsselskaper i Norge. Plastretur AS eies av pakkere og fyllere (1/3), emballasjeprodusentene (1/3) og detaljhandelen (1/3).  Plastretur AS er også medeier i Grønt Punkt Norge. Det er Grønt Punkt Norge som skal sikre finansieringen av returordningen for plast (samt annen type emballasje). Grønt Punkt Norge driftere også innsamling og gjenvinning av plastemballasje (samt drikkekartong og emballasjekartong). Etter informasjon fra Agder Renovasjon IKS er det Grønt Punkt Norge som gjennomfører kvalitetskontroll av den kildesorterte plasten avfallsselskapene samler inn.
Når Plastretur AS har økonomiske utfordringer, påvirker dette hele verdikjeden for kildesortering, innsamling, ettersortering og gjenvinning av plast (se figur 1). Plastreturs likviditetsutfordringer utløser eller synliggjør en systemsvikt som både trenger kortsiktig hjelp i form av finansiell støtte, men antagelig også mer dyptgripende endringer.

Plastretur AS solgte i fjor sine aksje- og pengemarkedsfond, og i år har de søkt Finansdepartementet om 60 millioner kroner for å komme over likviditetsutfordringene. I forhandlinger med kommunene og Samfunnsbedriftene (som de interkommunale avfallsselskapene er medlemmer av) har selskapet bedt om et støttekutt på 50% i fire måneder. Samfunnsbedriftene har tilbudt betalingsutsettelse, men vil ikke gå med på støttekutt. Begrunnelsen er at dette vil skyve kostnadene over på kommunene og innbyggerne, noe som går mot prinsippet om at forurenser skal betale. Det nystartede returselskapet Norsirk har sagt seg villig til å ta over forpliktelsene på 1200 tonn plast fra IVAR og en tilsvarende mengde fra en annen aktør. Norsirk AS har også tilbudt seg å bistå Plastretur med henting og behandling i noen kommuner, men har ikke fått svar (Avfallsbransjen.no). Dette ville til sammen ha gitt en samlet utgiftsutsettelse på 7 millioner kroner for Plastretur AS, og er det samme beløpet som selskapet har varslet at de må spare inn på husholdningsplast.

Plastretur AS har sagt opp avtalene de har med kommuner og interkommunale selskaper som benytter blå optibagposer for innsamling av plast. Disse posene har lavere gjenvinningsgrad og er vanskeligere å omsette i markedet. Oslo kommune har varslet at de vil vurdere lovligheten i oppsigelsen. Det er imidlertid fortsatt et håp om å finne en løsning, men ifølge daglig leder i RIG Grenland er det ikke sikkert det blir den beste løsningen. Agder Renovasjons avtale er ikke sagt opp, men daglig leder i Agder Renovasjon IKS er også bekymret. Det er brukt betydelige ressurser på å få husholdningene til å kildesortere plast. Hvis plasten ikke gjenvinnes, men sendes til forbrenningsanlegg sammen med annet restavfall, kan dette får svært negative konsekvenser for både kildesortering og mål om materialgjenvinning.
Både samfunnsbedriftene og enkeltaktører i bransjen uttaler at den økonomiske krisen i Plastretur AS viser at selskapet over lang tid har vært underfinansiert.

Samfunnsbedriftene hevder at regjeringen kan gjøre to ting:
1.Innvilge økonomisk støtte til Plastretur AS (kort sikt)
2.Rette opp skjevhetene i produsentansvarsordningen slik at økonomien i systemet sikres (mellomlang sikt)
Så langt ser det ut som om både Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet mener at løsningen forutsetter at næringslivet og kommunene sammen tar et større ansvar. Her er det i midlertid også et spørsmål om hvordan avfallsforskriften skal tolkes.  

Ut fra hvordan verdikjeden for plast er organisert (se figur 1), kan det være vanskelig å se hvordan fylkeskommunen kan spille en rolle – i hvert fall på kort sikt. Det regionale nivået (fylkeskommunen) har en svært begrenset – hvis noen – rolle i verdikjeden. I de siste par ukene har det også skjedde noen endringer i denne verdikjeden. Grønt punkt Norge har inngått en leveringsavtale med Quantafuel (et hovedsakelig norskeid teknologiselskap) på 10 000 tonn til kjemisk materialgjenvinning (se https://www.grontpunkt.no/nyhet/blir-foerst-i-europa-paa-kjemisk-materialgjenvinning-av-plast/ ) . Dette er et spennende prosjekt som også kan vise vei for hvordan verdiskapingspotensialet i ulike deler av verdikjeden kan utløses og realiseres. Her kan det tenkes at Agderregionen har både kompetanse, teknologi og finansielle ressurser til å utvikle et gjenvinningsanlegg for plast. Et slikt prosjekt vil antagelig kreve betydelige investeringer, men vil gjøre både Agder og Norge mindre sårbare i forhold til endringer internasjonalt. Det vil også kunne redusere transportbehov og bidra til nye arbeidsplasser, samtidig som fylkeskommunen vil kunne ta en rolle i både tilrettelegging for og realisering av prosjektet.

Se vedlagte protokoll under møtedato for figur - verdikjede og sirkulærøkonomi for gjenvinning av plast.
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
2020.10.20.
Spørsmål til fylkesordfører - fylkesblomst
Fylkestinget
Svar fra fylkesordføreren:
Fylkesordfører foreslår at innbyggerne i Agder og relevante fagmiljøer og foreninger inviteres til å komme med forslag til ny fylkesblomst innen 1. januar 2021, og at fylkesutvalget og fylkestinget får saken til behandling i februar 2021.
2020-10-20 AvsluttetAvsluttet
60/20
Godkjenning av protokoll fra møte 16.-17.06.2020
20/07139-15 Fylkestinget
Fylkestinget godkjenner protokoll fra møte 16.-17.06.2020.
2020-06-16 AvsluttetAvsluttet
61/20
Endring av reglement for fylkesting og utvalg
20/16673-7 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Reglement for fylkesting, fylkesutvalg og hovedutvalg vedtas med de foreslåtte endringer. I punkt 24 legges til ordet utvalgsleder etter fylkesordfører og utvalget etter fylkestinget. (Fylkesordfører/utvalgsleder – fylkestinget/utvalget).

Reglement er oppdatert.

2021-05-06 AvsluttetAvsluttet 2021-05-18

Reglement er oppdatert.

62/20
Rapport for 2. tertial 2020
20/18585-7 Administrasjonsutvalget
Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Fylkestinget tar rapporten for 2. tertial til etterretning.
2.Det gjøres reduksjon i driftsbudsjettet med 27 984 000 kroner. Beløpet foreslås avsatt til disposisjonsfond.

3.Prosjektrammen for ny videregående skole på Tangvall utvides til også å inkludere 30 prosent eierskap av idrettshallen som skal bygges sammen med Kristiansand kommune. Samlet prosjektramme for Agder fylkeskommunes andel av prosjektet økes til 517,6 mill. kroner.

4.Prosjektrammen for ny fagskole på Agder i Grimstad settes til 328 mill. kroner.

5.Avsetning til Samferdselspakke 1 – forlengelsesavtalen i Kristiansandsregionen mangler finansiering for å realisere planlagt utbygging av Kjoskysset. Avsetningen i 2020 på 30 mill. kroner, reduseres til 2,5 mill. kroner.

6.Innenfor rammen i investeringsbudsjettet til skolebruksplanen omdisponeres 0,5 mill. kroner til kjøp og opparbeidelse av tomt ved Byremo videregående skole.

7.Fremdriften blant tiltakene i Handlingsprogrammet for fylkesveg påvirker kostnadspådraget for inneværende år, og det foreslås enkelte justeringer innenfor avsatt ramme slik de fremkommer i egen tabell i saksfremstillingen.

8.Rammene i investeringsbudsjettet for 2020 økes samlet med 30,5 mill. kroner. 1 160 000 kroner finansieres ved mottatte salgsinntekter, mervediavgifts-kompensasjon økes med 9,1 mill. kroner og låneopptak økes med 20 240 000 kroner.

9.Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringene som følger av vedtakene og vedleggene til denne saken.

Vedtakene i saken er fulgt opp.

2021-05-06 AvsluttetAvsluttet 2021-05-04

Vedtakene i saken er fulgt opp.

63/20
Regional planstrategi for Agder 2020 - 2024, sluttbehandling og vedtak etter høringen
20/00812-11 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Hovedutvalget for samferdsel
Agder fylkeskommune vedtar regional planstrategi for Agder 2020 – 2024 i henhold til plan- og bygningslovens § 7-2.
Fylkestingets vedtak
Agder fylkeskommune vedtar regional planstrategi for Agder 2020 – 2024 i henhold til plan- og bygningslovens § 7-2.

Fylkestinget vil støtte at det utarbeides regionale planer også for Østre Agder og Setesdal, dersom kommunene ønsker det.
Fylkestinget vedtar at ny revidering av regional plan for Kristiansandsregionen igangsettes så raskt som mulig, og sees i sammenheng med regional plan for handel og senterstruktur og regional plan for mobilitet i Agder. Kommunene bes ta en aktiv rolle i arbeidet med revideringen av regional plan for Kristiansandsregionen.

Under punktet strategier inkluderes den kommende strategien om talentsatsinger i skolen.
Med bakgrunn i studentmeldingen etableres det en strategi som ser på hvordan fylkeskommunen i samspill med andre aktører kan bedre studenters velferd, styrke attraktiviteten til regionen for nyutdannede og nyttiggjøre seg av studenters kompetanse. Strategien skal belyse utfordringer i dag og komme med forslag til konkrete tiltak. Studentene selv skal inkluderes i arbeidet.

Agder fylkeskommunen ser også verdien og nødvendigheten av spredt boligbygging i distriktene. Det må innarbeides som et perspektiv i planstrategien.

Regional ATP plan for Lister igangsettes ikke av fylkeskommunen. Strategi for marine og maritime næringer dekkes gjennom regionplanens handlingsprogram.

Regional planstrategi er lagt ut på vår internettside. 

2020-10-20 AvsluttetAvsluttet 2021-05-02

Regional planstrategi er lagt ut på vår internettside. 

64/20
Regional plan for Kristiansandsregionen
20/19512-14 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Hovedutvalget for samferdsel
1.Agder fylkesting legger til grunn at nullvekstmålet for biltrafikk skal gjelde inn til Kristiansand sentrum. Det er naturlig å bruke bompasseringspunktene som målepunkter. Øvrige områder skal ha mål om reduserte utslipp i tråd med den teknologiske utviklingen av bilparken. På sikt er det et mål at nullvekstmålet også legges til grunn utenfor Kristiansand sentrum, i områder hvor det kan etableres gode alternative transportløsninger til privatbilen. Dette i tråd med endret definisjon av nullvekstmålet fra regjeringen i juni 2020.
2.Fylkestinget endrer planens effektmål om nullutslipp fra:
1.«nullvekstmålet oppfylles i Kristiansandsregionen» til:
«nullvekstmålet oppfylles for innfartstrafikken til Kristiansand sentrum»
2.Fylkestinget endrer planens premiss om nullvekst fra:
«Nullvekstmålet skal innarbeides i planen» til
«Nullvekstmålet for innfartstrafikken til Kristiansand sentrum innarbeides i planen»
3.Parkeringsbestemmelser må differensieres etter sentrumsområdets karakter. Fylkestinget ber administrasjonen komme tilbake med et revidert forslag til parkeringsnorm som innarbeides i planen. Bestemmelsene må tydeliggjøre at det skal være en mer restriktiv parkeringspolitikk i Kristiansand sentrum (Kvadraturen) enn øvrige bydel/kommunesentra.
4.Byggeområdet Hamrevann innlemmes i byggesonen og innarbeides i plankartet.
5.Fylkestinget vedtar at ny revidering av regional plan for Kristiansandsregionen igangsettes så raskt som mulig, og sees i sammenheng med regional plan for handel og senterstruktur og regional plan for mobilitet i Agder. Kommunene bes ta en aktiv rolle i arbeidet med revideringen av regional plan for Kristiansandsregionen.
Regionalplan for Kristiansandsregionen bør legge opp til at det meste av veksten i boligbygging kommer innenfor prioriterte områder, men at det fremdeles er åpning for ny bosetting i distriktene.

Framtidig lokaltog på strekningene Kristiansand-Nodeland og Kristiansand-Vennesla fastholdes i den regionale planen.
2021-12-06 AvsluttetAvsluttet
65/20
Offentlig høring av "Utredning av nasjonale føringer for riks- og fylkesveg"
20/19786-5 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Hovedutvalget for samferdsel
1.Det er positivt at Samferdselsdepartementet har bestilt en utredning av Vegdirektoratet for å avklare roller, myndighet og ansvar mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene. Agder fylkeskommune tar til orientering utredningens fase 1 om «Nasjonale føringer for riks- og fylkesveg.
Fylkestingets vedtak
1.Det er positivt at Samferdselsdepartementet har bestilt en utredning av Vegdirektoratet for å avklare roller, myndighet og ansvar mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene. Agder fylkeskommune tar til orientering utredningens fase 1 om «Nasjonale føringer for riks- og fylkesveg.

2.Agder fylkesting bemerker at det er kun vegloven som nå utredes. Endringer i vegtrafikkloven tas det derfor ikke stilling til i høringsnotatet, herunder skiltmyndighet. Fylkeskommunene er den største vegeieren i landet og har nå fått overført SAMS vegadministrasjon, har nødvendig kompetanse, og kan ivareta skiltmyndigheten selv.  Samferdselsdepartementet anmodes derfor om å initiere et arbeid for å få overført skiltmyndighet for fylkesveg til fylkeskommune.  

3.Fylkestinget fremhever viktigheten av å komme raskt i gang med fase 2 om utbyggers plikt til å sikre et «komplett veganlegg». Det er behov for nasjonale retningslinjer for å klargjøre hva som inngår i store vegprosjekt. Dette gjør seg særlig gjeldende for utbyggingsprosjektene i Agder på E18 og E39. Utredningen må avklare blant annet hvilke vegeier som skal ha ansvar for bygging og eierskap av kollektivtiltak (innfartsparkeringsplasser, ventebu for buss, tilrettelegging sykkeloppstillingsplasser), lokal tilførselsveg til riksveg og gang- og sykkelveger.  

4.Fylkestinget forutsetter at fylkeskommunen fortsatt skal ha full frihetsgrad ved planlegging, bygging, forvaltning, drift- og vedlikehold av fylkesvegene, med mindre det er gjort unntak i særbestemmelser.  

Målsetningen med regionreformen var blant annet å få større og mer funksjonelle fylkeskommuner for å styrke lokaldemokratiet og gi regionene større kapasitet og kompetanse til oppgaveløsning. Fylkeskommunene ivaretar vegansvaret på en forutsigbar og god måte ut fra de rammebetingelsene som blir gitt av Stortinget. I vurderinger av «frihetsgrad» til fylkeskommunene bør derfor Samferdselsdepartementet legge til grunn en tillitt til at det regionale nivået løser oppgaver på forsvarlig og god måte og i tråd med viktige nasjonale målsetninger.


Fylkestinget har følgende merknader:
-Det bør ikke innføres en minstestandard for drift- og vedlikehold av fylkesveger. Fylkesvegnettet har store variasjoner med hensyn til klima (høyfjell, innland, kyst), bosetningsmønstre (by og land) og trafikkmengder (fra 20-20000 i ÅDT).  Fylkeskommunen bør derfor ha et handlingsrom til å gjøre lokale tilpasninger i drift- og vedlikeholdskontraktene.
-Det forutsettes at fylkeskommunen beholder fraviksmyndighet som i dag. Det vil si at fylkeskommunen er fraviksmyndighet for fylkesveg og Statens vegvesen er fraviksmyndighet for riksveg.
-Fylkestinget er enig i at det utarbeides en ny forskrift om overgangsbruer for å tydeliggjøre ansvaret for vedlikehold av bruer som krysser riks- eller fylkesveg.
-Fylkestinget mener at tunnelsikkerhetsforskriften bør videreføres som i dag. Det betyr at Statens vegvesen er vedtaksmyndighet etter forskriften.
-Samferdselsdepartementet anmodes om å godkjenne Vegdirektoratets forslag til ny retningslinje om krav til tiltak på avlastet vegnett før nedklassifisering. Formålet er å sikre at ny vegeier ikke skal få unødvendige vedlikeholdskostnader etter at veg er overtatt. Videre forutsettes det at retningslinjen også vil gjelde for Nye Veier AS.
-Fylkestinget anmoder Samferdselsdepartementet om at fylkeskommunene etter forutgående prosess gis rett til å frasi seg ansvar til å overta gammel riksveg, jf. § 7 i vegloven.    

5.Fylkestinget anmoder Samferdselsdepartementet om å ta et overordnet ansvar for arbeidet med Nullvisjonen og utarbeide konkrete delmål for ulykkesutviklingen i Norge. Det anses ikke som nødvendig med nye statlige føringer for trafikksikkerhetsarbeidet som følge av at SAMS vegadministrasjon nå er blitt avviklet.  

6.Agder fylkesting vil realitetsbehandle forslag til endringer i plan- og bygningsloven og rundskriv T-1057 for planlegging av riks- og fylkesveger, vegdataforskriften og endringer i vegsikkerhetsforskriften når det blir lagt ut til offentlig høring.

7.Agder fylkesting forutsetter at dersom det innføres nye statlige krav som medfører økonomiske merutgifter for fylkeskommunene må det kompenseres økonomisk av staten.

8.Fylkestinget er bekymret for at fylkeskommunen overtar dagens Europavei nett etter hvert som Nye Veier ferdigstiller ny hovedvei gjennom fylket. Med den nye finansieringsordningen av fylkesveier frykter fylkestinget for at en eventuelt overtakelse av eksisterende europavei ikke kompenseres fullt ut økonomisk, og kan derfor bidra til å svekke drift- og vedlikeholdet på eksisterende fylkesveinett. Fylkestinget ber om at det gås i dialog med nødvendige myndigheter der bekymringen formidles og konkretiseres. Fylkestinget ber også at det igangsettes en kartlegging av hvilke strekninger på eksisterende europaveinett som kan klassifiseres som fremtidig riksvei.
2021-12-06 AvsluttetAvsluttet
66/20
Gå- og sykkelsatsing på Agder
20/23208-1 Fylkestinget
Hovedutvalget for samferdsel
•Agder fylkeskommune fornyer avtalene med de allerede etablerte sykkelbyene på Agder; Arendal kommune, Grimstad kommune, Lindesnes kommune (Mandal sykkelby) og Farsund kommune.
•Fylkeskommunen tar sikte på å bevilge årlige midler til sykkelbyene, både til investering, drift og vedlikehold og kampanjer.

•I fornyelse av avtaler og i nye avtaler som inngås skal utviklingen av en helhetlig gå- og sykkelsatsning på Agder ivareta universell utforming og sikre universelt utformede tiltak.

•Agder fylkeskommune vil kartlegge potensialet for økt sykling og gåing i de 16 kommunene på Agder som verken har sykkelbyavtale eller statlige belønningsmidler. Det planlegges fire kartlegginger per år fra og med 2021.
Under kartleggingen er det spesielt viktig at barn og unge, eksempelvis gjennom lokale og regionale ungdomsmedvirkningsorganer, blir inkludert og hørt.

•Økonomiske rammer for tiltakene fastsettes i økonomiplan 2021‒2023 og årlige budsjett.

•Skoleveger, områder og fasiliteter rundt skolene burde prioriteres i denne satsingen.

•Gjennomføre mulighetsstudie for hvordan man kan øke andelen reiser som foretas til fots og med sykkel ved våre videregående skoler.

Sykkelbyavtalene er fornyet og undertegnet av de fire kommunene, fylkeskommunen og Statens vegvesen. I sykkelbysamarbeidet blir det særlig satset på:

 • Sammenhengende sykkelvegnett gjennom enkle tiltak
 • Drift og vedlikehold
 • Trygg atkomst til skoler og trygg sykkelparkering ved skoler
 • Opplevelser i nærområdet; Vita Velo
 • Agder som sykkelregionEN

Fra 2022 blir det også gjort tiltak for økt sykling i kommuner som ikke har sykkelbyavtaler eller tilgang på belønningsmidler (Budsjettpost Sykkel i sentrum). Tiltak for disse midlene vil i hovedsak være utbedringstiltak på eksisterende infrastruktur. Det planlegges gjennomført enkle mulighetsstudier for hver kommune, i dialog mellom drift og vedlikehold og fylkeskommunens trafikksikkerhetskompetanse. Plan for utbedring vil deretter bli drøftet med den enkelte kommune, før den settes i bestilling. Medvirkningsorganer for barn og unge skal inkluderes i drøftingen med kommunene.

Denne løsningen vil redusere behovet for tids- og ressurskrevende planprosesser. Dermed vil en større andel av budsjettet kunne disponeres til gode, fysiske tiltak. Tiltakene vil også kunne gjennomføres raskt, til glede for alle trafikantene i de aktuelle områdene.

.

2021-12-06 AvsluttetAvsluttet 2022-01-19

Sykkelbyavtalene er fornyet og undertegnet av de fire kommunene, fylkeskommunen og Statens vegvesen. I sykkelbysamarbeidet blir det særlig satset på:

 • Sammenhengende sykkelvegnett gjennom enkle tiltak
 • Drift og vedlikehold
 • Trygg atkomst til skoler og trygg sykkelparkering ved skoler
 • Opplevelser i nærområdet; Vita Velo
 • Agder som sykkelregionEN

Fra 2022 blir det også gjort tiltak for økt sykling i kommuner som ikke har sykkelbyavtaler eller tilgang på belønningsmidler (Budsjettpost Sykkel i sentrum). Tiltak for disse midlene vil i hovedsak være utbedringstiltak på eksisterende infrastruktur. Det planlegges gjennomført enkle mulighetsstudier for hver kommune, i dialog mellom drift og vedlikehold og fylkeskommunens trafikksikkerhetskompetanse. Plan for utbedring vil deretter bli drøftet med den enkelte kommune, før den settes i bestilling. Medvirkningsorganer for barn og unge skal inkluderes i drøftingen med kommunene.

Denne løsningen vil redusere behovet for tids- og ressurskrevende planprosesser. Dermed vil en større andel av budsjettet kunne disponeres til gode, fysiske tiltak. Tiltakene vil også kunne gjennomføres raskt, til glede for alle trafikantene i de aktuelle områdene.

.

67/20
Studentmelding for Agder - revidert utgave
20/19727-6 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Studentmelding for Agder tas til orientering.
2020-10-20 AvsluttetAvsluttet
68/20
Videreføring av Brukerpanelet i Agder fylkeskommune
20/25528-3 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Møter i Brukerpanelet legges til samme tid som de lovpålagte medvirkningsrådene i fylkeskommunen. Brukerpanelet får, sammen med de lovpålagte rådene, 20 minutter taletid i fylkestinget og møter med politisk ledelse. Medlemmer i Brukerpanelet skal motta samme form for opplæring som de lovpålagte medvirkningsrådene.2.Brukerpanelet reduseres fra 12 til 9 medlemmer, Aktuelle organisasjoner inviteres til å fremme forslag til medlemmer fra 2021.3.Fylkesrådmannen utformer et reglement for Brukerpanelet med utgangspunkt i reglement for medvirkningsrådene.4.LIM-perspektivet integreres i de lovpålagte rådene fra 2021 gjennom felles møter og arrangementer.
2021-05-06 AvsluttetAvsluttet
69/20
Vegår videregående skole- uttalelse fra Agder fylkeskommune
20/10017-8 Fylkestinget
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Agder fylkesting anbefaler at stiftelsen Karmsund ABR-Senter får opprette ny friskole, Vegår videregående skole AS, for 22 elever på Mauråsen i Vegårshei kommune. Saksframlegg og protokoll sendes som uttalelse til Utdanningsdirektoratet.
2020-10-20 AvsluttetAvsluttet
70/20
Uttalelse-Oasen skole Strømme AS
20/21153-2 Fylkestinget
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Agder fylkesting anbefaler søknaden fra Oasen Strømme AS om utvidelse til videregående skole med 252 elevplasser. Saksframlegg og protokoll sendes som uttalelse til Utdanningsdirektoratet.
2020-10-20 AvsluttetAvsluttet
71/20
Uttalelse-Kristen vgs Vennesla AS
20/21211-2 Fylkestinget
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Agder fylkesting anbefaler ikke at søknaden fra Kristen vgs Vennesla får driftsutvidelse med opprettelse av utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (Vg 1-3) med inntil 90 elever anbefales. Agder fylkesting anbefaler at skolen reduserer antall plasser. Agder fylkesting anbefaler at skolen kan opprette med inntil 45 elever ved utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (Vg 1-3). Saksframlegg og protokoll sendes Utdanningsdirektoratet som svar på anmodningen om uttalelse.
2020-10-20 AvsluttetAvsluttet
72/20
Birkenes kommune: Høring av konsesjonspliktige endringer, MTA- og detaljplan for Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk
20/20626-2 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1. Agder fylkeskommune mener at produksjon av fornybar energi skal gjøres på en mest mulig bærekraftig måte. Det skal tas hensyn til viktige naturverdier jf. Regionplan Agder 2030. Agder fylkeskommune mener derfor at:
a) Før tiltaket starter må det utbeides tiltaksplan for sulfid. Det må søkes løsninger slik at prosjektet kan gjennomføres med minst mulig sprenging i sulfidholdig fjell, for å unngå forurensning av vannforekomster jf. Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2016-2021. Dersom det må sprenges i sulfidholdig fjell, må det settes krav til at det utarbeides tiltaksplan for sulfid, og at det inkluderer overvåking både under og etter at arbeidet er utført.

b) Det må av klimahensyn søkes løsninger slik at man unngår myrer, slik at det ikke frigjøres karbon og at myras funksjon til rensing og flomdemping ivaretas.

c) Av hensynet til friluftsliv bør det vurderes flytting vindmøllene 8, 9 og 10 til lokaliteter som er mindre problematisk.

d) Det skal stilles krav om at veiene i vindkraftanlegget skal være åpne for friluftsaktiviteter.

e) Indre Agder har et rikt fugle- og dyreliv som er dårlig dokumentert. Det må stilles krav om etterundersøkelser som kan avdekke kollisjonsfare for fugl. Det må også settes krav om at det kan innføres avbøtende tiltak, som f.eks. stenging av enkelte vindmøller i trekkperioder.

f) Fylkeskommunen anbefaler ikke utsatt frist for idriftsettelse da dette også synes å være i tråd med Stortingets vedtak.

g) Fylkeskommunen mener endringene på vindkraftverket er så store at de utløser krav til ny konsekvensutredning. Det må derfor utarbeides ny konsekvensutredning.

h) Anleggsperioden skal være utslippsfri.

Høringsinnspillet ble sendt innen fristen, og innspillene fra politikerne er innarbeidet i høringsinnspillet.

2021-05-06 AvsluttetAvsluttet 2022-05-02

Høringsinnspillet ble sendt innen fristen, og innspillene fra politikerne er innarbeidet i høringsinnspillet.

73/20
Valg av vara - representantskapene i Agder Arbeidsmiljø IKS og IKT-Agder IKS
20/08309-25 Fylkestinget
Fylkestinget oppnevner fylkesdirektør for innovasjon og organisasjonsutvikling, Knut Lindland som personlig vara for fylkesrådmannen i representantskapene i Agder Arbeidsmiljø IKS og IKT-Agder IKS.
2020-10-20 AvsluttetAvsluttet
74/20
Ny selskapsavtale for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS
20/10130-9 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Fylkestinget vedtar vedlagte selskapsavtale for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS.
2020-10-20 AvsluttetAvsluttet
75/20
Godkjenning endring av vedtekter - Stiftelsen Setesdalsbanen
20/24842-2 Fylkestinget
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Fylkestinget godkjenner forslag til endring av vedtektene for Stiftelsen Setesdalsbanen § 4 slik det fremkommer i saken.
2020-10-20 AvsluttetAvsluttet
76/20
Årsmelding og regnskap 2019 for Risøbank IKS
20/01289-18 Fylkestinget
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Årsmelding og regnskap 2019 for Risøbank IKS tas til orientering.
2020-10-20 AvsluttetAvsluttet
77/20
Årsmelding og regnskap 2019 for Vest-Agder Museumslag
20/01373-7 Fylkestinget
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Årsmelding og regnskap 2019 for Vest-Agder Museumslag tas til orientering.
2020-10-20 AvsluttetAvsluttet
78/20
Årsmelding og regnskap 2019 for Vest-Agder-museet IKS
20/02068-4 Fylkestinget
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Årsmelding og regnskap 2019 for Vest-Agder-museet IKS tas til orientering.Fylkestinget ber Vest-Agder-museet IKS få på plass rutiner for kontantsalg, slik at gjeldende bokføringslov og forskrift overholdes.
2020-10-20 AvsluttetAvsluttet
79/20
Godkjenning endring av selskapsavtale - Furøya IKS
20/15342-3 Fylkestinget
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Fylkestinget godkjenner forslag til endring av selskapsavtalen for Furøya IKS som foreslått i saken.2.Fylkestinget velger Arne Thomassen som representant til representantskapet for Furøya IKS
2020-10-20 AvsluttetAvsluttet
80/20
Årsmelding og regnskap 2019 for Furøya IKS
20/15342-2 Fylkestinget
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Årsmelding og regnskap 2019 for Furøya IKS tas til orientering.
2020-10-20 AvsluttetAvsluttet
81/20
Årsmelding og regnskap 2019 for Bragdøya Kystlag
20/15343-3 Fylkestinget
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Årsmelding og regnskap 2019 for Bragdøya Kystlag tas til orientering.
2020-10-20 AvsluttetAvsluttet
82/20
Godkjenning endring av vedtektene - Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter
20/15452-5 Fylkestinget
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Fylkestinget godkjenner forslag til endring av vedtektene for Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter som foreslått i saken.
2020-10-20 AvsluttetAvsluttet
83/20
Årsmelding og regnskap 2019 for Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter
20/15452-1 Fylkestinget
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Årsmelding og regnskap 2019 for Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter tas til orientering.
2020-10-20 AvsluttetAvsluttet
84/20
Årsmelding og regnskap 2019 for Aust-Agder museum og arkiv IKS
20/00679-10 Fylkestinget
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Årsmelding og regnskap 2019 for Aust-Agder museum og arkiv IKS tas til orientering.
2020-10-20 AvsluttetAvsluttet
85/20
Årsmelding og regnskap 2019 for Stiftelsen fullriggeren Sørlandet
20/15453-2 Fylkestinget
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Årsmelding og regnskap 2019 for Stiftelsen fullriggeren Sørlandet tas til orientering.
2020-10-20 AvsluttetAvsluttet
86/20
Årsmelding og regnskap 2019 for Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter IKS
20/15456-6 Fylkestinget
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Årsmelding og regnskap 2019 for Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter IKS tas til orientering.
2020-10-20 AvsluttetAvsluttet
87/20
Årsmelding og regnskap 2019 for Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne
20/15457-11 Fylkestinget
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Årsmelding og regnskap 2019 for Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne tas til orientering.
2020-10-20 AvsluttetAvsluttet
88/20
Årsmelding og regnskap 2019 for Agder Historielag
20/15458-2 Fylkestinget
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Årsmelding og regnskap 2019 for Agder Historielag tas til orientering.
2020-10-20 AvsluttetAvsluttet
89/20
Årsmelding og regnskap 2019 for Naturmuseum og botanisk hage ved Universitetet i Agder
20/17453-1 Fylkestinget
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Årsmelding og regnskap 2019 for Naturmuseum og botaniske hage ved Universitetet i Agder tas til orientering.
2020-10-20 AvsluttetAvsluttet
90/20
Årsmelding og regnskap 2019 for privatarkivprosjektet i vestre Agder - Arkivverket
20/17454-3 Fylkestinget
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Årsmelding og regnskap 2019 for privatarkivprosjektet i vestre Agder – Arkivverket tas til orientering.
2020-10-20 AvsluttetAvsluttet
91/20
Høring -forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, uttalelse
20/22070-4 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Agder fylkeskommune viser til saksframlegget og ber om at innspill og anbefalinger blir innarbeidet i planretningslinjene. Agder fylkeskommune anbefaler at Agder endrer sone, fra sone 2 til sone 1.

Høringssvar med fylkestingets vedtak er oversendt. 

2020-10-20 AvsluttetAvsluttet 2021-05-02

Høringssvar med fylkestingets vedtak er oversendt. 

6/20
Interpellasjon fra Vidar Kleppe: Forbud for ansatte å bruke burka og niqab på jobb
19/00018-3 Fylkestinget
Fylkesordførers svar: Dette er ikke en aktuell problemstilling da det er ingen ansatte som i dag bruker burka eller niqab. Hvis dette skulle bli aktuelt i Agder fylkeskommune vil saken bli behandlet i administrasjonsutvalget.
2020-10-20 AvsluttetAvsluttet
7/20
Interpellasjon fra Vidar Kleppe: Fyrvoktere ved Lindesnes fyr
19/00018-16 Fylkestinget
Fylkesordførers svar:
Fyrmuseet styre og administrasjon med god støtte av Fylkeskommunen jobber bredt både mot Kystverket og det nasjonale politiske miljø for at stillingene med 2 fyrvoktere som går i turnus, skal videreføres.

Begrunnelsen for dette fundamenteres i 3 viktige poenger:

- Det sikkerhetsmessige
Publikum besøker området langt utenfor fyrmuseet åpningstider.

- Det omdømmemessige
Lindesnes Fyrmuseum er ledende i Kystverkets etatsmuseer, og poenget med å vise historien om fyrvoktertjenestens viktige rolle i utvikling av norsk sjøfartshistorie.

- Det praktiske arbeidet ved fyret
Bygninger og området rundt ligger på et av de mest værutsatte steder vi har. Løpende vedlikehold er helt nødvendig. Fyrvokterne bidrar med service og vedlikehold.

Fylkeskommunen er kjent med at Kystverket er under omorganisering, og skal lande en ny organisasjon fra 1. januar 2021. Som en del av omorganiseringen står fyrvokterordningen som i dag finnes ved Lindesnes i fare for å bli avviklet. Fyrvoktertjenesten ved Lindesnes fyr tilhører en unik kultur og tradisjon langs norskekysten. En helt er delvis avvikling av denne vil medføre flere negative konsekvenser. Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet har derfor sendt en henvendelse til Kystverket for å påpeke viktigheten av å beholde fyrvoktertjenesten – både med hensyn til den stolte og tradisjonsrike historien stillingene representerer, men også det sikkerhetsmessige fyrvokterne ivaretar ved å være på stedet.

Fylkesordfører stiller seg bak uttalelsen under som er sendt Kystverket fra hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet:

Fremtiden for Lindesnes

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet i Agder er kjent med at Kystverket er under omorganisering, og skal lande en ny organisasjon fra 1. januar 2021. I den forbindelse ber herved Hovedutvalget om at Kystverket viderefører fyrvokterordningen ved Lindesnes Fyr som nå, med to fyrvoktere i turnus.

Lindesnes Fyr er et unikt kulturmiljø og landemerke. Lindesnes fyrmuseum er et av Kystverkets fire etatsmuseum, Kystverkmusea, og har det koordinerende ansvaret i dette nettverket.  

Kystverket har ansvaret for Kystverkmusea, og vern gjennom bruk er en sentral føring for dette arbeidet. Lindesnes fyr er i aktivt bruk både som fyr, som kontor for etatsmuseet, som museum/besøksmål og som friluftsområde. Fyrvoktertjenesten har ulike og viktige roller knyttet til alle disse momentene, og kan på mange måter betraktes som navet i hjulet Lindesnes fyr.

Hovedutvalget mener at en hel eller delvis avvikling av fyrvoktertjenesten ved Lindesnes fyr vil medføre en lang rekke negative konsekvenser.  Fyrvoktertjeneste i turnus ved Lindesnes fyr vil bidra til å:
•Sikre kvaliteten på anlegget. Fyrvokterne er håndverkere med kompetanse på vedlikehold etter vernekriteriene. Lindesnes Fyr er et svært attraktivt besøksmål på Sørlandet, og bare Dyreparken har flere besøkende. Av fyrene i Norge er Lindesnes det mest besøkte! Det er derfor viktig for alle at vedlikeholdet er kontinuerlig, for å hindre etterslep og at anlegget ikke fremstår forfallent. Som for fyrstasjoner flest, må vedlikeholdet tilpasses et omskiftelig vær. I perioder kan mye gjøres utendørs, i andre perioder er det ikke mulig oppholde seg utenfor døren. Daglig tilstedeværelse må anses som avgjørende for å ha mulighet til å opprettholde det kvalitative nivået på all bygningsmasse og uteområde. Dette er viktig for omdømmet til stedet og de involverte parter, ikke minst for eier Kystverket.
•Opprettholde den unike kulturen og tradisjonen med fyrvoktere langs norskekysten. Lindesnes fyr ble etablert i 1656, og fra tidlig 1700-tall har det vært kontinuerlig tilstedeværelse av fyrvoktere her. Fyrvokterne på Lindesnes fyr er i dag de siste i aktiv tjeneste, og kan formidle den stolte fyrvoktertradisjonen her i Norge. Det er ofte fyrvokterne som blir intervjuet, og omtalt når skjer noe ved Lindesnes fyr. Det er levende formidling å ha fyrvoktere på stedet, og det hever kvaliteten for de besøkende til området og museet.
•Opprettholde en sikker drift. Formelt er det utfordringer rundt driften av fyrmuseet uten fyrvoktere ansatt i Kystverket. Blant annet tilligger det fyrvokterne å drifte tåkeluren, Norges siste operative diafon. Sikkerheten for slike anlegg ligger hos Kystverket, og slik må det være.
Til slutt vil utvalget påpeke at det er sikkerhetsutfordringer som blir godt ivaretatt ved at det er fyrvoktere i turnus. Lindesnes fyr hadde i fjor 84.000 besøkende. Disse kommer både i og utenfor museets åpningstider. Terrenget her er utfordrende, og det er attraktivt for mange å besøke området når det er skikkelig uvær. Derfor er det svært betryggende at vakt/oppsyn alltid er på stedet, og dette ivaretar en fyrvoktertjeneste i turnus på en meget tilfredsstillende måte. Fyrvokterne har overoppsyn med alt fra full parkering med bobiler om sommeren til ubetenksomme besøkende i storm i januar. Når det uventede skjer, og det skjer, er fyrvokteren der for å kunne ta hånd om situasjonen. Dette er en sikkerhet for både Kystverket som eier, museum, kommune, lokalt politi og redningsapparat.
2020-10-20 AvsluttetAvsluttet
8/20
Interpellasjon fra Mirell Høyer-Berntsen: Nødvendig oppfølgning i forhold til psykisk helse hos elever på videregående skoler i Agder
19/00018-18 Fylkestinget
Fylkesordførers svar:
I forbindelse med behandling av økonomiplan 2020 -2023 ba fylkestinget om en sak med oversikt og evaluering av det arbeidet fylkeskommunen har innenfor forebyggende arbeid knyttet til psykisk helse og mobbing i dag. Ingen av dagens ordninger opphører før fylkestinget har gjort en vurdering hva som skal videreføres. Fylkestinget ønsker å presentere ulike løsninger for å sikre at elevene har ressurspersoner på skolen å snakke med når de trenger det. Fylkestinget ber også om en vurdering av å innføre programmet VIP Makker på de skolene som ikke har det. Dette arbeidet er igangsatt og en bredt sammensatt arbeidsgruppe skal tidlig i 2021 legge frem en sak til hovedutvalg for utdanning og kompetanse.
Saken skal vise hvordan arbeid/oppgaver innenfor forebyggende arbeid knyttet til psykisk helse og mobbing utføres i dag og på bakgrunn av en evaluering foreslå hvordan arbeidet skal organiseres/utføres. Flere av spørsmålene som etterspørres under vil derfor få en grundigere behandling når saken legges frem.

Spørsmål:
1.Hvilke konkrete tilbud har elvene i de videregående skolene i Agder i dag med tanke på hjelp og oppfølgning av psykiske plager og utenforskap? Elevenes tilbud er dels gjennom daglig møte med fylkeskommunalt ansatte på skolene for å ivareta elevene med små og store utfordringer. Der det er større utfordringer finnes dedikerte ansatte for mer oppfølging, og ved mistanke om behov for helsehjelp kan de bli bedt om å bruke kommunens helsetilbud som dels er å finne på skolen med en helsesykepleierressurs, men i hovedsak utenfor skolen med kommunenes ulike helsetilbud. Kommunenes tilbud varierer mye ut fra kommunestørrelse.  Agder fylkeskommune har også et psykososialt ressursteam med tre psykologer som arbeider med flere tilbud for både elever og ansatte. I tillegg finnes mange gode digitale løsninger ungdommen kan bruke, eksempelvis «Snakk om psyken» gjennom Blåkors som Agder fylkeskommune støtter gjennom et av fire prosjekt i Folkehelseprogrammet. Der drives en anonym chattetjeneste fra kl 15-21 søndag – torsdag som drives av helsepersonell som ungdom i hele Norge kan søke. Røde Kors og Mental Helse driver tilsvarende tjenester digitalt eller på telefon.

2.Hvordan jobbes det i Agder for at elevene på videregående skal ha lik tilgang på nødvendige og kvalifiserte ressurser som helsesøster, samtaletilbud og tverrfaglig oppfølgning? Så lenge ansvar for helsehjelp er lagt til kommunene er det ikke lett for fylkeskommunen å sørge for at dette blir likt. Men alle kommunene må forholde seg til de samme lovkrav med å tilby forsvarlige tjenester. Fra tidligere har vi innhentet oversikt over hvilke ressurser kommunene bruker på skolehelsetjeneste. Dette planlegges det å gjøre kommende år slik at vi kan utfordre kommunene på lik tilgang på kvalifiserte ressurser.  Behov for helsetjenester er vanskelig å definere, ofte blir et hvert behandlingstilbud fylt opp av brukere uten at det nødvendigvis gir stor gevinst. Helsetjenesten arbeider etter LEON-prinsippet. LEON står for Lavest Effektive Omsorgsnivå og er et prinsipp om at alt forebyggende og helsefremmende arbeid bør foregå i så nær tilknytning til hjemmemiljøet som mulig.

3.Hvilke fremtidige planer har man for å sikre at flere får den helsefaglige og tverrfaglige oppfølgningen de trenger for å fullføre videregående opplæring? Her viser jeg til den planlagte saken som legges frem til politisk behandling tidlig i 2021.

4.Er det videregående skoler i Agder som står i fare for å miste sine tilbud eller få redusert sine tilbud for slik oppfølgning? Etter oppstart av Agder fylkeskommune i 2020 er vi ikke kjent med at det er foretatt noen endringer i tilbudet fra de kommunale tjenestene. I tidligere Aust-Agder fylkeskommune er ordningen med psykiatrisk sykepleier avsluttet, men Psykososialt ressursteam er utvidet til 3 psykologer og dekker nå alle de videregående skolene.

5.Foreligger det planer for å i fremtiden ha tilgjengelige ressurser som psykiatrisk sykepleier eller psykolog? Vi mener fylkeskommunen ikke bør påta seg et ansvar vi ikke har. Ansvaret for tilstrekkelige helsetjenester ligger i kommunene. Hvis vi ønsker å styrke helsetilbudet i kommunene bør dette skje gjennom fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler og bruke vår understøtterrolle mot Agders 25 kommuner. Det tilbudet som er i regi av psykososialt ressursteam har som oppgave å hjelpe elevene å mestre skolehverdagen. Teamet gir ikke behandling, men kan hjelpe til å lose eleven inn til behandling.

Se vedlagte protokoll under møtedato for vedlegg.
2020-10-20 AvsluttetAvsluttet
9/20
Interpellasjon fra Dag Eide: Frislepp av Taxi løyvene
19/00018-17 Fylkestinget
Fylkesordførers svar:
•Den nye yrkestransportloven som gjelder fra 1. november 2020, gir sentralene større frihet til å inngå samarbeid med løyvehavere og større mulighet til å dimensjonere antall løyver ved sentralene. Det forventes at dette vil ha en positiv effekt for etablerte aktører i næringen. Det vil bli en endring av tilbudet, og vi ser allerede nå at nye tilbud er under planlegging. For løyver i distriktene som ikke har vært tilknyttet sentral gir ny yrkestransportlov mulighet til å drive drosjevirksomhet på deltid kombinert med annet yrke. Bortfall av driveplikten vil trolig føre til et bedre drosjetilbud på tidspunkter med god omsetning, mens vi i noen områder med få oppdrag kan få et dårligere tilbud siden det ikke lengre er kjøreplikt.

•Løyveplikten for å drive persontransport mot vederlag utenfor rute med motorvogn registrert for inntil ni personer videreføres. Løyvehaver må fremdeles oppfylle krav til vandel, økonomi og varig virksomhet i Norge. Krav om fagkompetanse blir fjernet for løyvehaver, men blir i stedet innført for sjåfører for å sikre viktig kompetanse som førstehjelp og hvordan behandle personer med nedsatt funksjonsevne. Sjåfører må fremdeles ha gyldig kjøreseddel utstedt av politiet som vurderer skikkethet til å utføre persontransport mot vederlag.

Kontrollregimet for drosjenæringen etter 1. november 2020 vil være det samme både for nye og etablerte selskaper. Agder fylkeskommune vil som tidligere følge opp løyvehavere innenfor det regelverket fylkeskommunen skal følge opp.  

•Den største inntektskilden til drosjenæringen i distriktene er offentlige transportoppdrag slik som skoleskyss, pasientreiser og TT-transport. Dette utgjør mange steder mellom 70 og 90 prosent av inntektsgrunnlaget. Slike kontrakter inngås gjennom anbudsprosesser. Disse kontraktene vil være viktige for at det skal være et drosjetilbud i distriktene. Det vil derfor være viktig at offentlige instanser samordner sine innkjøpsbehov for å bidra til et samlet best mulig tilbud i distriktene. Utfordringen er at det ikke er kjøreplikt utenom det som inngår i kontraktene. Med de kravene som skal gjelde for den nye løyveordningen har fylkesordfører ikke grunnlag for å tro at det kan bli mer bruk av svart arbeid eller sosial dumping som følge av endringene i lovverket.

•Drosjenæringen er viktig for å sikre transporttilbudet i distriktene. Fylkeskommunen kan som løyvemyndighet tildele ett eller flere selskaper enerett i kommuner hvor markedet ikke gir et godt nok drosjetilbud. Enerett gir rett til å kjøre enkeltturer med drosje i egen kommune, men ikke kjøring inn og ut av kommunen. Enerett gir heller ikke automatisk annen kontraktskjøring som TT, pasientreiser eller skoleskyss. Eventuell innføring av enerett med krav om døgnåpent drosjetilbud vil utløse krav om fylkeskommunal betaling. Det er foreløpig ikke vurdert om det er områder i Agder hvor en slik ordning kan være aktuell. Fylkesordfører mener det vil være naturlig å se hvordan den nye ordningen vil fungere i distriktene før det vurderes å tilby eneretter.
2020-10-20 AvsluttetAvsluttet
2020.12.15.
Merknader til innkalling
Fylkestinget
Merknader til innkalling: • Representanten Vidar Kleppe (Dem.): praktisering av forfall hvor møtedatoer for bystyre/kommunestyre sammenfaller med fylkestinget. • Representanten Andreas Arff (FrP): uryddig at enkelte representanter går ut i pressen rett i forkant av fylkestinget og kritiserer møtegjennomføringen når rutinene for smittevern er fulgt, det er gjort nøye vurderinger og møteformen er tatt opp i fylkesutvalget.  Merknad til saksliste: • Representanten Gro Bråten (Ap): Kan behandling fra tidligere råd/utvalg sammenstilles i ett dokument hvor forslag i aktuelle møte blir lagt til?

Merknadene er fulgt opp.

2021-05-12 AvsluttetAvsluttet 2021-05-12

Merknadene er fulgt opp.

Spørsmål til fylkesordfører
Fylkestinget
Strømming av politiske møter – svar fra fylkesordføreren til representant Mirell Høyer-Berntsen (SV)
I fylkestingets møte 20. oktober 2020 kom representanten Mirell Høyer-Berntsen (SV) med et tilleggsforslag om at alle de politiske møtene strømmes direkte, og at opptak alltid gjøres tilgjengelig på Agder fylkeskommunes nettside.
Forslaget ble senere endret til et oversendelsesforslag – administrasjonen bes gjøre et kostnadsoverslag og fremlegge en sak til politisk behandling.
Administrasjonen har nå beregnet at en eventuell ekstern innleie av ressurser og teknisk utstyr til å strømme 44 politiske møtedager i året (fylkestinget, fylkesutvalget og hovedutvalgene) anslagsvis ville beløpe seg til 660 000 kroner årlig.
Administrasjonen legger derfor inntil videre opp til å strømme møtene i fylkestinget, fylkesutvalget og hovedutvalgene ved bruk av i hovedsak eget personell og utstyr. Administrasjonen vil eventuelt komme tilbake til fylkestinget i løpet av 2021 for en kost-nytte-vurdering basert på seertall.
(Bakgrunn for kostnadsoverslaget:
• Basert på et forsiktig anslag ville kostnad pr møtedag beløpe seg til 10 000-20 000 kroner til innleie av ekstern ressurs som kan stå for strømmingen, inkludert teknisk utstyr. Kostnaden ville være avhengig av kompleksitet og lengde, sted og teknisk utstyr påkrevd i strømmingen.
• Antall politiske møtedager kan oppsummeres til 44 møtedager i alt. Dette inkluderer 10 i fylkestinget, 10 i fylkesutvalget og 24 møtedager i hovedutvalgene.
• Med utgangspunkt i et snittpris på 15 000 kroner pr møtedag ville totalen bli: 44 møtedager * 15 000 kroner (snittpris) = 660 000 kroner i året til strømming ved ekstern innleie. I tillegg kommer lisenser og andre tilleggskostnader.)
2020-12-15 AvsluttetAvsluttet
Sesongbase for luftambulansetjenesten på Hovden - svar fra fylkesordføreren til representant Gro Bråten (Ap):
Bykle kommune har i flere år arbeidet for å styrke den akuttmedisinske beredskapen i Øvre Setesdal. I et samarbeid mellom Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Bykle kommune ble det gjennomført «påskebaser» på Hovden i flere år.
Fylkestingene i Aust- og Vest-Agder gjorde i 2014 vedtak om at luftambulansetjenesten burde styrkes, og støttet opprettelse av en luftambulansebase på Hovden, i første omgang som et sesongbaseprosjekt.
I 2019 ble følgende vedtatt av de to fylkesting:
1. Luftambulansetjenesten representerer en svært viktig del av den akuttmedisinske behandlingskjeden, og bør videreutvikles. Indre Agder har dårlig dekning for denne viktige tjenesten.
2. Fylkestinget i Vest-Agder mener det bør etableres et sesongbaseprosjekt i en treårs periode. Et bemannet luftambulansehelikopter bør stasjoneres på Hovden i vintersesongen. Vinterbasen på Hovden kan eventuelt kombineres med en sommerbase, der det er store sesongsvingninger. Prosjektet vil gi grunnlag for vurderinger av nytte i forhold til kostnader for et konsept der en flytter tjenesten i tråd med sesongvariabel mobilitet i befolkning, og også gi bedre grunnlag for beslutning om permanente løsninger. En base på Hovden har god plassering med tanke på å forsterke tjenesten. Både fastboende og turister i øvre deler av Setesdal, øvre deler av Telemark og indre deler av Rogaland vil få en betydelig forbedring i det akuttmedisinske tilbudet. En base på Hovden vil dessuten kunne gi avlastning og derved bedre beredskap til flere av de etablerte basene, og kan også brukes i viktig transport mellom sykehus. I tillegg kan det aktuelle helikopteret brukes som viktig støtte i søk og redningstjeneste.
3. Fylkestinget vil invitere helseforetakene og Stiftelsen Norsk Luftambulanse til felles dialog, og be disse om å stille seg positive til prosjektet
Bykle kommune fulgte opp saken videre ift punkt 3 i vedtaket. Agder fylkeskommune har ikke foretatt seg noe i saken.
Bykle kommune er forespurt status i saken og ordfører Jon Rolf Næss har svart følgende:
Noen ord om status.
side 6 av 78
Helse sør/ øst ser nok ikke behov for en luftambulanse base i fjellene i sør Norge. Dette er vi uenige i. Vi mener vi har et grunnlag for å si at behovet er der av følgende grunner:
- vi har hatt påskebase i 4 år på Hovden som har vist seg svært nyttig, de har har mange oppdrag disse årene.
- en slik base vil dekke et stort tomrom i akuttberedskapen i deler av Agder, Telemark, Rogaland og Hordaland. Store områder med lange avstander.
- en base på Hovden vil levere svært viktig reservekapasitet til en rekke andre baser, spesielt den i Arendal som ofte er opptatt med oppdrag eller er utflydd ved mye bruk. (Det er den nest mest brukte basen i Norge)
- det er stadig mere folk i fjellet, de er der oftere og i lengre tidsrom. Vi har samfunnsmessige analyser som sier at dette er samfunnsøkonomisk forsvarlig investering.
- de nye redningshelikoptrene er store, og de er ikke tenkt til å settes inn på ambulanseoppdrag. Sea Kinghelikoptrene ble innimellom brukt i redning og luftambulanseopppdrag, terskelen for å bruke de nye helikoptrene er mye høyere. Realiteten er at beredskapen blir svekket for oss når de nye helikoptrene er faset inn.
Avstanden til sykehus er stor i fjellene i Agder og Telemark, ofte 3- 4 timers kjøring fra skadested til sykehus. I disse områdene er det mye folk, dette er rekreasjonsområde for hele sør og deler av vest Norge.
Status er med andre ord at helse sør/ øst sier nei, det ligger ingenting i statsbudsjettet som tyder på at dette er ønskelig fra myndighetene sin side. SP har i sitt alternative budsjettforslag foreslått 10 mill. Til å utrede dette, men slik det ser ut i dag så er det ikke noe som tyder på at dette vil støttes. Vi mener altså at vi har meget gode faglige grunner til at dette er en god investering, men har pr. I dag ikke den støtten som må til for at dette skal realiseres.

Fylkesordfører ønsker at det på nyåret holdes et møte med helse sørøst.
2020-12-15 AvsluttetAvsluttet
92/20
Godkjenning av protokoll fra møte 20.10.2020
20/07139-21 Fylkestinget
Fylkestinget godkjenner protokoll fra møte 20.10.2020.
2020-12-15 AvsluttetAvsluttet
93/20
Agder fylkeskommunes økonomiplan 2021-2024, klimabudsjett og budsjett 2021
20/28444-2 Administrasjonsutvalget
Fylkesutvalget
Fylkestinget
1. Fylkestinget vedtar økonomiplan 2021?2024 med følgende endringer i forhold tilfylkesrådmannens forslag (beløp i hele tusen kroner): [tabell]
2. Fylkestinget vedtar klimabudsjettet slik det fremkommer av vedlagte dokument.
Tiltak som ikke er tallfestet med en kostnadsvurdering og utslippsreduksjon
fremlegges før fylkestinget gjør endelig vedtak.
3. Fylkestinget vedtar budsjett 2021 med bevilgningene til de ulike virksomheter/ansvarsområdene med tilhørende aktivitetsforutsetninger slik det fremgår av vedlagte dokument og endringene i tabellen ovenfor.
4. Rammen for opptak av lån til nye investeringer settes til 581 295 000 kroner, jf. kommunelovens § 14-15 første ledd. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å avtale rentebetingelser, avdragstid og øvrige betingelser for nye lån ihht. Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Agder fylkeskommune, samt undertegne lånedokumentene. Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommunelovens § 14-18 og avdragsbeløp fastsettes i budsjettet.
5. Renteinntektene tilhørende fonds tilbakeføres ikke fonds i 2021.
6. Ved utskriving av fylkesskatten for 2021 legges den maksimale skatteøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet til grunn.
7. Fylkestinget slutter seg til fylkesrådmannens forslag til finansielle måltall.
8. Premieavviket amortiseres over ett år. Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta regnskapsføringen. Det gis en orientering om premieavviket i årsrapporten for 2021.

Endringer i økonomiplan og budsjett er innarbeidet i dokumentet. Verbalvedtakene har særskilt oppfølging i 2021. 

2021-05-06 AvsluttetAvsluttet 2021-05-04

Endringer i økonomiplan og budsjett er innarbeidet i dokumentet. Verbalvedtakene har særskilt oppfølging i 2021. 

Verbalforslag: Utdanning og kompetanse
U1 Posisjonen ønsker å opprettholde en desentralisert skolestruktur og dermed ønsker vi å opprettholde muligheten for å gjøre dagens utdanningsprogram søkbare. Vi er imidlertid av den oppfatning at dersom det ikke er nok søkere til tilbudene, med 60 % oppfylling av klassene, så er det ikke hensiktsmessig at alle opprettholdes.
2021-05-06 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Utdanning og kompetanse
U2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere og kostnadsberegne en idrettslinje med spesialisering innen kajakkpadling ved studiested Flekkefjord. Fylkesrådmannen bes involvere forbundet og Olympiatoppen i denne vurderingen. Sak fremlegges hovedutvalg for utdanning og kompetanse i løpet av 2021.
2021-05-06 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Utdanning og kompetanse
U3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen i skolebruksplanen fase 2 utarbeide ulike alternativer og finansieringsmuligheter for å kunne etablere byggfag ved Vennesla videregående skole. Arbeidet med mulighetsstudien ved Flekkefjord videregående skole, studiested Kvinesdal skal prioriteres.
2021-05-06 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Utdanning og kompetanse
U4. Bistå skolene i få gjennomført sertifiseringen som dysleksivennlige skoler.
2021-05-06 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Utdanning og kompetanse
U5. Fylkestinget ber om at det gjennomføres en gjennomgang av virkemiddelapparatet for tiltakene rettet mot dropout-problematikk i Agder.
2021-05-06 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Utdanning og kompetanse:
U6. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om at hovedutvalg for utdanning og kompetanse får en sak på å etablere Unginvest i Arendal etter modell fra
Viken og Rogaland. Dette er for å gi et tilbud til unge mellom 16 og 24 som ikke gjennomfører ordinær opplæring.
2021-05-06 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Utdanning og kompetanse
U7. Fylkestinget ber fylkesrådmannen etablere arenaer for tettere kontakt mellom rådgivere i de videregående skolene og næringslivet, sikre at alle våre rådgivere har tilstrekkelig og oppdatert kompetanse og satse på karriereveiledning allerede fra Vg1.
2021-05-06 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag : Samferdsel
S1. Fylkestinget er opptatt av at AKT videreutvikles som et godt og fremtidsrettet kollektivselskap med forutsigbar økonomi, og som vil være i stand til å imøtekomme ønsket passasjervekst. Bestillingstjenesten AKT – svipp vil kunne bidra til å oppnå økt passasjertilgang til kollektivtransporten. Kollektivtransportens utfordringer økonomisk og driftsmessig bør få en vesentlig utredning i behandlingen av Agder fylkeskommunes mobilitetsplan.
2021-05-06 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Samferdsel
S2. Fylkestinget ber om en sak der veien til nullutslippsbusser frem mot 2030 belyses, og kostnadsberegnes. Saken gir en oversikt over hvilke busskontrakter som skal ut på konkurranse i inneværende periode (2019-2030)

Muntlig orientert

2021-05-06 AvsluttetAvsluttet 2022-02-18

Muntlig orientert

Verbalforslag: Samferdsel
S3. Fylkestinget ber om at følgende behandles politisk i samferdselsutvalget:
a. Fordelingen av handlingsprogrammets programområder kollektivtiltak, rekkverk og TS – tiltak
b. Aktiviteten for asfalt og dekkelegging.
2021-05-06 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Samferdsel
S4. Fylkestinget øker investeringsnivået på og langs fylkesvei slik at nye prosjekter som vedtas i handlingsprogrammet kan igangsettes fra 2022. Det er viktig at administrasjonskostnadene tilpasses investeringsnivået.
2021-05-06 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Samferdsel
S5. Fv 415 er en viktig næringsveg i Agder. En utbedret fv 415 vil bidra til forutsigbar, effektiv og sikker transport til og fra bedriftene som er eller planlegges etablert. Fylkestinget setter av 15 mill kroner i 2021 og 10 mill kroner i 2022 til prosjektet og forventer at det blir gitt statlige tilskudd til å fullfinansiere prosjektet slik at anleggsarbeidene kan komme i gang.
2021-05-06 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Samferdsel
S6. Fylkestinget ber rådmannen om å etablere et mulighetsstudie eller lignende som kan fremvise potensielle og fremtidige utbyggingsmuligheter ved og langs jernbanestasjonene i Agder, og dermed bidra til at næringsetableringer og befolkningen i distriktene kan øke. Bane nor eiendom er en sentral medspiller i et slikt mulighetsstudie ettersom de sitter på arealer tilknyttet jernbanestasjonene.
2021-05-06 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Samferdsel
S7. Fylkestinget ber om at det igangsettes et mulighetsstudie «Fergefritt Agder» og at kostnader dekkes innenfor vedtatt budsjettramme.

Mulighetsstudie er levert og ferdig behandlet. 

2023-06-30 AvsluttetAvsluttet 2023-11-15

Mulighetsstudie er levert og ferdig behandlet. 

Verbalforslag: Samferdsel
S8. AKT bes om å forsere utviklingen i retning av å bli et mobilitetsselskap og prioritere ny forretningsutvikling. Dette må ses i sammenheng med behandling av Agder fylkeskommunes mobilitetsplan.

Mobilitetsplanen er vedtatt og AKT utvikles til å bli et mobilitetsselskap. 

2023-06-30 AvsluttetAvsluttet 2023-11-15

Mobilitetsplanen er vedtatt og AKT utvikles til å bli et mobilitetsselskap. 

Verbalforslag: Kultur, frivillighet og folkehelse
K1. Fylkesrådmannen bes om å legge fram en sak som ser på muligheten for å vektlegge bedrifters arbeid med likestilling, mangfold og inkludering i anbudsprosesser.

Tiltaket er tatt inn og følges opp videre i handlingsplanen for likestilt arbeidsliv. 

2022-05-04 AvsluttetAvsluttet 2022-05-04

Tiltaket er tatt inn og følges opp videre i handlingsplanen for likestilt arbeidsliv. 

Verbalforslag: Kultur, frivillighet og folkehelse
K2. Barn og unge er vår viktigste, men også vår mest sårbare ressurs. Svært mange av dem bruker mye tid i foreninger og lag for barn og unge, der frivillige legger ned et betydelig engasjement for at barna skal få gode oppvekstsvilkår og muligheter til varierte og verdifulle aktivitetstilbud. Fylkestinget ber om at hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse sammen med administrasjonen ser på hvilke behov en ser lag og foreninger har i arbeidet med opplæring av sine ledere. Formålet er å sikre trygge lag og foreninger i Agder.

Er innarbeidet i frivillighetsmeldingen. 

2021-12-31 AvsluttetAvsluttet 2022-04-22

Er innarbeidet i frivillighetsmeldingen. 

Verbalforslag: Kultur, frivillighet og folkehelse
K3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen kartlegge og fremlegge en oversikt over antallet elever som har fritak fra gym undervisning, og vurdere om det er tiltak som kan gjøres for å forebygge og redusere antallet fritak.

Vår saksbehandler har i samråd med utdanningsdirektøren bestemt at saken må utsettes til høsten. 

2021-10-31 AvsluttetAvsluttet 2021-05-12

Vår saksbehandler har i samråd med utdanningsdirektøren bestemt at saken må utsettes til høsten. 

Verbalforslag: Kultur, frivillighet og folkehelse
K4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen innhente og synliggjøre hvorfor Agder er blant de fylkene med lavest arbeidsdeltagelse i landet. Rådmannen bes vurderer hvilke tiltak fra andre steder som har vist seg å fungere for å inkludere flere i arbeidslivet. Sak og fremdriftsplan fremlegges hovedutvalget.
2021-05-06 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Kultur, frivillighet og folkehelse
K5. Fylkestinget ønsker at støtten til Kilden kulturhusdrift og Arendal kulturhus skal harmoniseres, og ber administrasjonen legge fram forslag til avtale om driftsstøtte til Arendal kulturhus og muligheter for å reforhandle avtalen med Kristiansand kommune. Hovedutvalget får i oppgave å utforme en forutsigbar innretning på støtten til alle fylkets kulturhus.
2021-05-06 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Kultur, frivillighet og folkehelse
K6. Intensivere arbeidet for å nå det vedtatte målet om at 5 prosent av alle nyansatte skal være mennesker med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en. Vurdere hvordan fylkeskommunen kan være en ressurs for å bidra til at også kommunene får en mer inkluderende ansettelsespolitikk.

I fylkesutvalget 11.05.2021, under sak 18/21 eventuelt, ble følgende spørsmål tatt opp: 

«Helt med»

I budsjettvedtak for 2020 ble det vedtatt at fylket skulle jobbe for å gi jobb til de med hull i CV mm. Dette ble ikke effektuert i 2020, og forslaget ble på nytt vedtatt i årets budsjett. Når kan vi forvente at saken kommer til behandling? Flere kommuner lyser ut midler til «Helt med», et landsdekkende prosjekt med hensikt å få de med psykisk utviklingshemming inn i arbeidslivet. Er fylkeskommunen delaktig i dette prosjektet?

Administrasjonen ved avdelingsleder for HR besvarte spørsmålet og informerte om at arbeidet med fem prosentmålet inngår i arbeidet med å sertifisere Agder fylkeskommune i Likestilt arbeidsliv. 

Det ble kort orientert om bakgrunnen; Regjeringen har satt et mål om at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Den samme utfordringen har fylkestinget i Agder satt på dagsorden.

Agder fylkeskommune skal være en arbeidsplass som arbeider både systematisk og strategisk med likestilling, inkludering og mangfold. Fylkeskommunen skal sikre kvaliteten på disse områdene internt i organisasjonen. I tillegg er det viktig at fylkeskommunen tiltrekker seg den beste kompetansen og er en attraktiv arbeidsplass for alle i samfunnet.

Agder fylkeskommune har valgt å identifisere disse utfordringene gjennom sertifiseringsløp Prosjekt Likestilt arbeidsliv, der sertifiseringsordningen består av syv innsatsområder. Hvert innsatsområde har tilhørende kriterier for sertifisering. Gjennom sertifiseringsordningen forplikter vi oss på den måten til å arbeide med disse utfordringene på en systematisk måte og ut ifra ulike problemstillinger. Agder fylkeskommune har valgt ut følgende innsatsområder: 

 1. Forankring: Forankringsarbeid handler om å sikre at likestillings- og mangfoldsarbeidet er en integrert del av virksomhetens måte å jobbe på i alle nivåer i virksomheten
 2. Inkluderende arbeidsmiljø: Et inkluderende arbeidsmiljø skapes blant annet ved å forebygge og forhindre utenforskap, kjønnsbasert vold, diskriminering, trakassering og seksuell trakassering
 3. Rekruttering og karriere: Det legges til rette for mangfold og likestilling ved rekruttering og gjennom karriereløpet
 4. Heltidskultur: Virksomheten skal tilstrebe en heltidskultur i virksomheten

Det vil defineres ulike tiltak og konkrete grep med den hensikt å forbedre praksisen rundt mangfold og likestillingsarbeidet i Agder fylkeskommune. 

2021-12-31 AvsluttetAvsluttet 2022-05-04

I fylkesutvalget 11.05.2021, under sak 18/21 eventuelt, ble følgende spørsmål tatt opp: 

«Helt med»

I budsjettvedtak for 2020 ble det vedtatt at fylket skulle jobbe for å gi jobb til de med hull i CV mm. Dette ble ikke effektuert i 2020, og forslaget ble på nytt vedtatt i årets budsjett. Når kan vi forvente at saken kommer til behandling? Flere kommuner lyser ut midler til «Helt med», et landsdekkende prosjekt med hensikt å få de med psykisk utviklingshemming inn i arbeidslivet. Er fylkeskommunen delaktig i dette prosjektet?

Administrasjonen ved avdelingsleder for HR besvarte spørsmålet og informerte om at arbeidet med fem prosentmålet inngår i arbeidet med å sertifisere Agder fylkeskommune i Likestilt arbeidsliv. 

Det ble kort orientert om bakgrunnen; Regjeringen har satt et mål om at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Den samme utfordringen har fylkestinget i Agder satt på dagsorden.

Agder fylkeskommune skal være en arbeidsplass som arbeider både systematisk og strategisk med likestilling, inkludering og mangfold. Fylkeskommunen skal sikre kvaliteten på disse områdene internt i organisasjonen. I tillegg er det viktig at fylkeskommunen tiltrekker seg den beste kompetansen og er en attraktiv arbeidsplass for alle i samfunnet.

Agder fylkeskommune har valgt å identifisere disse utfordringene gjennom sertifiseringsløp Prosjekt Likestilt arbeidsliv, der sertifiseringsordningen består av syv innsatsområder. Hvert innsatsområde har tilhørende kriterier for sertifisering. Gjennom sertifiseringsordningen forplikter vi oss på den måten til å arbeide med disse utfordringene på en systematisk måte og ut ifra ulike problemstillinger. Agder fylkeskommune har valgt ut følgende innsatsområder: 

 1. Forankring: Forankringsarbeid handler om å sikre at likestillings- og mangfoldsarbeidet er en integrert del av virksomhetens måte å jobbe på i alle nivåer i virksomheten
 2. Inkluderende arbeidsmiljø: Et inkluderende arbeidsmiljø skapes blant annet ved å forebygge og forhindre utenforskap, kjønnsbasert vold, diskriminering, trakassering og seksuell trakassering
 3. Rekruttering og karriere: Det legges til rette for mangfold og likestilling ved rekruttering og gjennom karriereløpet
 4. Heltidskultur: Virksomheten skal tilstrebe en heltidskultur i virksomheten

Det vil defineres ulike tiltak og konkrete grep med den hensikt å forbedre praksisen rundt mangfold og likestillingsarbeidet i Agder fylkeskommune. 

Verbalforslag: Kultur, frivillighet og folkehelse
K7. Fylkestinget ber fylkesrådmannen, sammen med hovedutvalg for Kultur, frivillighet og folkehelse, ta en gjennomgang av mulighetene knyttet til en reduksjon av driftskostnadene på kulturområdet med inntil 5%.

Egen sak er fremmet

2021-05-06 AvsluttetAvsluttet 2021-05-18

Egen sak er fremmet

Verbalforslag: Næring, klima og miljø
N1. Vi vil ta et krafttak for å skape nye arbeidsplasser med en offensiv satsing på næringsutvikling, og sikre bedre rammebetingelser for at næringslivsaktører skal lykkes. Posisjonen ønsker derfor å signalisere en vilje til et økonomisk løft for å bidra i denne sammenheng. Etter en gjennomgang av virkemiddelapparatet ønsker vi at fylkestinget får en sak til behandling hvor vi kan få mulighet til å prioritere økonomiske virkemidler for å utvikle næringslivet på Agder. Fylkestinget ber om sak hvor det utredes å opprette et regionalt såkornfond sammen med private investerings miljøer.

Sak fremmet - behandles i fylkestinget i juni 2021

2021-05-06 AvsluttetAvsluttet 2021-05-18

Sak fremmet - behandles i fylkestinget i juni 2021

Verbalforslag: Næring, klima og miljø
N2. 2 mill. kroner av midlene avsatt for mobilisering og kompetansetiltak for gründere prioriteres til sosiale entreprenører, deriblant 750 000 kroner til Hopeful Kristiansand.

Retningslinjer vedtatt og midler utlyst

2021-05-06 AvsluttetAvsluttet 2021-05-18

Retningslinjer vedtatt og midler utlyst

Verbalforslag: Næring, klima og miljø
N3. Fylkestinget er positive til Senter for Innovasjon i Mandal får innvilget et tilskudd til etablering, og ber om at en eventuell søknad behandles i hovedutvalg for næring, klima og miljø.

Sak fremmet og ferdig behandlet.  

2021-12-31 AvsluttetAvsluttet 2022-04-22

Sak fremmet og ferdig behandlet.  

94/20
Endringer i budsjett 2020
20/28808-2 Administrasjonsutvalget
Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Det gjøres endringer i driftsbudsjettet for 2020 slik som det fremkommer av oversikten i denne saken, tabell 1. Beløpet avsettes til disposisjonsfond. 2.Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjøre opp pensjonspremien til KLP og SPK for 2020 mot disposisjonsfond.3.Mottatte midler ved opphør av Agder folkedans- og folkemusikkarkiv, til sammen 962 000 kroner, avsettes til bundne fond.4.Fylkesrådmann får fullmakt til å gjøre endringene i investeringsbudsjettet slik det fremkommer i denne saken, jf. tabell 3. 5.Lånerammen for investeringer i 2020 økes med 1 857 000 kroner.

Budsjettendringene er fulgt opp. Beløpene som skal avsettes til fond er avsatt. 

2021-05-06 AvsluttetAvsluttet 2021-05-04

Budsjettendringene er fulgt opp. Beløpene som skal avsettes til fond er avsatt. 

95/20
Økonomireglement for Agder fylkeskommune
20/28886-1 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Fylkestinget vedtar økonomireglement for Agder fylkeskommune, gjeldende fra 15.12.2020.

Er publisert i QM+. 

2021-05-24 AvsluttetAvsluttet 2021-05-26

Er publisert i QM+. 

96/20
Åpningsbalanse Agder fylkeskommune 2020
20/28208-2 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Fylkestinget i Agder fylkeskommune vedtar følgende balanseoppsett som inngående balanse for Agder fylkeskommune. Se vedlagte protokoll under møtedato for tabell.
2021-05-06 AvsluttetAvsluttet
97/20
Eierskapsmelding
20/28415-1 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Fylkestinget godkjenner eierskapsmeldingen 2020 for Agder fylkeskommune.2.Fylkestinget delegerer til fylkesutvalget å utøve eierskap i henhold til kapittel 3.2 Fylkesutvalget som eierskapsutvalg.

Eierskapsmeldingen følges opp årlig med en Eierskapsberetning til Fylkestinget i desember.

2021-05-06 AvsluttetAvsluttet 2021-04-30

Eierskapsmeldingen følges opp årlig med en Eierskapsberetning til Fylkestinget i desember.

98/20
Kostnad og fremdrift for ny Fv 406 Senumstad bru
20/08792-34 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Hovedutvalget for samferdsel
1.Fylkestinget vedtar å igangsette prosessen om prosjektering og bygging av ny Senumstad bru innenfor en samlet kostnadsramme på 81 mill. kroner eks. mva. 2.Fylkestinget legger tidligere vedtak i fylkestingssak 14/20 til grunn, hvor fylkeskommunenes økonomiske forpliktelse ble satt til 50 % av den opprinnelige rammen på 55 mill. kroner. Fylkestinget forutsetter at RWE AG står ansvarlig for hele kostnadsøkningen som nå er fremlagt.3.Dersom prosjektet ikke bygges, forutsettes det at RWE AG dekker sin halvpart av påløpte prosjektkostnader, som beskrevet i sak 14/20.
2021-12-06 AvsluttetAvsluttet
99/20
Prinsipper for justeringsavtaler for private utbyggere og kommuner som ønsker å gjennomføre tiltak på fylkesveg
20/27236-1 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1. Fylkestinget godkjenner at det inngås avtaler om justeringsrett med private utbyggere eller kommuner som gjør tiltak på fylkesveg.2. Fylkestinget godkjenner prinsippene for slike avtaler som omtalt i saken.3. Fylkesrådmannen delegeres fullmakt til å godkjenne avtaler i tråd med prinsippene. 4. Etter overtakelse av anlegget dekker fylkeskommunen drifts- og vedlikeholdskostnader for tiltak/prosjekt som bygges ut etter ordningen.

Saken avsluttet. Prinsippene er tatt inn i økonomireglementet og det er laget rutiner. Det vurderes om dokumentene skal tilgjengeliggjøres i QM+ og på internett.

2021-07-02 AvsluttetAvsluttet 2021-06-28

Saken avsluttet. Prinsippene er tatt inn i økonomireglementet og det er laget rutiner. Det vurderes om dokumentene skal tilgjengeliggjøres i QM+ og på internett.

100/20
Finansieringsordning for kommuner som ønsker å gjennomføre tiltak på fylkesveg.
20/27236-3 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1. Fylkestinget oppretter en finansieringsordning for investeringer på fylkesvegnettet som initieres av kommuner.  2. Fylkestinget godkjenner prinsippene for slike avtaler som omtalt i saken. Hovedutvalget for samferdsel gis fullmakt til å godkjenne prosjekter i tråd med prinsippene. 3. Lånerammen for finansieringsordningen med tilhørende bevilgning i investeringsbudsjettet vedtas normalt i ordinær budsjettbehandling for Agder fylkeskommune for kjente prosjekter. Ut over dette må låneramme og bevilgning i investeringsbudsjettet vedtas for hvert prosjekt. 4. Fylkeskommunen dekker drifts- og vedlikeholdskostnader for tiltak/prosjekt som bygges ut etter ordningen.

Prinsipper og avtalemal er vedtatt og følges. Prinsippene er tatt i økonomireglementet. Det er laget rutine som skal legges på QM+ og det kan evt. legges lenke til dokumentene på nettsiden. 

2021-07-02 AvsluttetAvsluttet 2021-06-28

Prinsipper og avtalemal er vedtatt og følges. Prinsippene er tatt i økonomireglementet. Det er laget rutine som skal legges på QM+ og det kan evt. legges lenke til dokumentene på nettsiden. 

101/20
Avvikling av Hidra Bompengeselskap AS høsten 2020
20/06306-6 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Hovedutvalget for samferdsel
Agder fylkeskommune, som deleier av Hidra Bompengeselskap AS, vedtar å avvikle selskapet. Fylkesrådmannen bes iverksette prosessen med avvikling.
2021-12-06 AvsluttetAvsluttet
102/20
Høring - På veg mot et bedre bomsystem. Utfordringer og muligheter i det grønne skiftet
20/25900-2 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Hovedutvalget for samferdsel
1.Ekspertutvalgets rapport gir et godt grunnlag for vurdering en ny bompengepolitikk. Fylkestinget tar rapport «På veg mot et bedre bomsystem – Utfordringer og muligheter i det grønne skiftet» til orientering.   2.Fylkestinget ønsker fortsatt reduserte takster for elbiler ved bompasseringer. Fordeler ved kjøp og eie av nullutslippskjøretøy bør videreføres.3.Timesregel og passeringstak bør videreføres som i dag fordi den utjevner urimelig store månedskostnader for enkeltpersoner og næringslivet. 4.Fylkestinget mener ordningen med fylkeskommunal garanti for bompengeprosjekter på riksveg bør avvikles.5.Fylkestinget slutter seg til utvalgets anbefaling om at vegprising må utredes nærmere.
2021-12-06 AvsluttetAvsluttet
103/20
Ny regional strategi for Kilden teater- og konserthus. Søknad om bidrag
20/00998-11 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1. Agder fylkeskommune er positiv til ny regional strategi for Kilden teater- og konserthus.2. Agder fylkeskommune bidrar med kr. 1,25 mill. kroner per år til realisering av strategiens modell for regional tilstedeværelse. Under strategiens Nivå 1 står det følgende: Vi vil også vurdere besøk på de mindre stedene - «Kilden på bygda» Agder fylkeskommune er klare på at dette må de gjøre, og ikke bare vurdere. Vi skal bygge ett Agder, og kultur er viktig for å få det til. I forbindelse med tildelingen må det stilles krav til at «Kilden på Bygda» skal gjennomføres.3. Fylkestinget ønsker en årlig redegjørelse for bruken av midlene, for å sikre at de har tilsiktet effekt. Ordningen evalueres etter to år.4. Nåværende drift og finansiering av Fjæreheia amfi videreføres inntil en robust organisering med muligheter for å videreutvikle aktivitetene i Fjæreheia er på plass. Agder Fylkeskommune anmoder Grimstad kommune om ikke å trekke seg fra samarbeidet før disse forholdene er avklart.

Saken er kvittert ut av fylkesordføreren i forrige fylkestingsmøte.  

2021-05-06 AvsluttetAvsluttet 2021-05-10

Saken er kvittert ut av fylkesordføreren i forrige fylkestingsmøte.  

104/20
Tilskudd til utbedring av Hammeren ved Næs Jernverksmuseum
20/25234-5 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
1.Agder fylkeskommune bevilger inntil 2 mill. kroner til utbedring av Hammeren ved Næs Jernverksmuseum.2.Det forventes at Tvedestrand kommune øker sitt årlige driftstilskudd til museet som sitt bidrag til prosjektet.3.Bevilgningen fra Agder fylkeskommune belastes – Bufferfond Konsesjonskraftmidler Aust-Agder.4.Bevilgningen forutsetter at prosjektet blir fullfinansiert.

Næs jernverk planlegger oppstart for prosjektet i 2021. Prosjektet ble fullfinansiert med siste tildeling av TIK-midler mars inneværende år. Vi vil motta rapport om fremdriften i prosjektet til høsten.

2021-12-31 AvsluttetAvsluttet 2021-05-07

Næs jernverk planlegger oppstart for prosjektet i 2021. Prosjektet ble fullfinansiert med siste tildeling av TIK-midler mars inneværende år. Vi vil motta rapport om fremdriften i prosjektet til høsten.

105/20
Regional virkemiddelgjennomgang i Agder
20/10252-8 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Den fremlagte rapporten om det regionale virkemiddelapparatet tas til orientering. Rapporten følges opp av en konsekvensanalyse som kartlegger og analyser kostnadene og effektene av anbefalte tiltak og skisserte modeller sammenlignet med dagens organisering.
2.Prosjektet regional virkemiddelgjennomgang videreføres. Prosjektet har et eksternt prosjektstyre bestående av representanter for Agder fylkeskommune og ulike virkemiddelaktører. Leder av hovedutvalg for næring, klima og miljø, en representant fra opposisjonen i hovedutvalget, en representant fra regionalt næringsliv samt en representant fra arbeidstakersiden deltar som observatører.
3.Konsekvensanalysen lyses ut med en økonomisk ramme på inntil 900 000 kroner.
4.Prosjektfinansieringen dekkes av overførte KMD midler.
5.Basert på kunnskapsgrunnlaget fra den regionale virkemiddelgjennomgangen og konsekvensanalysen arbeider fylkesrådmannen videre med forslag til modell, og en eventuell Agder-pilot som sees i sammenheng med den nasjonale virkemiddelgjennomgangen. Forslaget legges frem til politisk behandling innen juni 2021.

Regional virkemiddelgjennomgang er gjennomført i 2 prosesser med tilhørende politiske vedtak. Forslag til endringer som fremkommer i rapportene tas inn i avdelingen for virkemiddel og entreprenørskap.  

2021-12-31 AvsluttetAvsluttet 2022-07-06

Regional virkemiddelgjennomgang er gjennomført i 2 prosesser med tilhørende politiske vedtak. Forslag til endringer som fremkommer i rapportene tas inn i avdelingen for virkemiddel og entreprenørskap.  

106/20
Samarbeidsavtale om Det kommunale oppgavefellesskapet, Nasjonal Digital Læringsarena, (NDLA)
20/20557-8 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
1.Agder fylkeskommune vedtar representantskapets forslag til samarbeidsavtale for NDLA. 2.Samarbeidsavtalen trår i kraft når alle deltakerfylkene har vedtatt avtalen.
2020-12-15 AvsluttetAvsluttet
107/20
Elever med stort læringspotensial i Agder fylkeskommune
20/25522-2 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Agder fylkeskommune etablerer en arbeidsgruppe med representanter for elevene som både går studieforberedende og yrkesfaglig, pedagogisk ansatte, skoleledelse, næringslivet, Universitetet i Agder og fylkesadministrasjonen. Arbeidsgruppen skal samordne de eksisterende tilbudene til elever med høyt læringspotensial, og vurdere behovet for nye, lokale tiltak.Forslag til tiltak skal kunne gjennomføres i hele Agder og ivareta ulike skoler og elever i alle Agders regioner. Arbeidsgruppen må også legge fram forslag til videreføring av opplæringen for pedagoger og skoleledere i kartlegging og identifisering av elever med høyt læringspotensial som hadde oppstart i 2019. Opplæringen må omfatte både kommuner og fylkeskommunen.
2021-05-06 AvsluttetAvsluttet
108/20
Tilstandsrapport for videregående opplæring 2019
20/28150-1 Fylkestinget
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Fylkestinget vedtar:
1.Tilstandsrapport 2019 for videregående opplæring tas til orientering.
2.Tilstandsrapport 2019 for videregående opplæring legges til grunn for arbeidet med å nå målene i regionplan Agder 2030.
3.Følgende legges til grunn for videre kvalitetsarbeid i videregående opplæring:
a)Arbeidet for å øke gjennomføringen, gjennom tett oppfølging av elever og lærlinger i hele opplæringsløpet, videreføres.
b)Arbeidet for å sikre god progresjon mellom trinn, og legge til rette for at flere elever på Vg2 yrkesfag velger læreplass, prioriteres.
c)Tiltak for at alle søkere får læreplass og gjennomfører læretiden, prioriteres.
d)Arbeidet for å sikre god, relevant og tilpasset opplæring, slik at elevene opplever mestring og læring, videreføres.
e)Arbeidet for å nå nullvisjonen for mobbing i skole og lærebedrift videreføres.
f)Arbeidet for å kvalifisere voksne og innvandrere til videre studier og arbeidsliv videreføres.  
g)Arbeidet for å redusere VG3 fagopplæring fortsetter slik at flest mulig formidles ut i lære.
h)Samarbeidet med kommunene styrkes ytterligere for å bedre produksjonen av grunnskolepoeng og for å sikre en god overgang fra grunnskole til videregående opplæring.
2021-05-06 AvsluttetAvsluttet
109/20
Vedtak av forskrift om utvidet jakttid for kanadagås og stripegås i perioden 2021–2022, Agder
20/26595-2 Fylkestinget
Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Med hjemmel i forskrift 25. januar 2017 nr. 106 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2017 til og med 31. mars 2022 § 3. nr. 2 bokstav b, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (Viltloven) § 9 vedtar fylkestinget i Agder ny forskrift om utvidet jakttid for kanadagås og stripegås for perioden 2021-2022, Agder.

Må revideres på nytt innen våren 2022

2021-05-06 AvsluttetAvsluttet 2021-05-31

Må revideres på nytt innen våren 2022

110/20
Sørlandets Europakontor – fremtidig eierskap og organisering
20/28763-2 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Fylkestinget vedtar at Agder fylkeskommune, som majoritetseier av Sørlandets Europakontor AS, setter i gang et arbeid for å avvikle selskapet i sin nåværende form med sikte på å styrke Agders internasjonale arbeid ved en bedre koordinering og samordning av den samlede kompetansen knyttet til internasjonalt samarbeid.2.Fylkestinget ber om at de øvrige eierne og selskapets administrasjon og styre inviteres til en prosess om alternative eierskaps- og organisasjonsmodeller for Sørlandets Europakontor. Målet med arbeidet er å finne en bedre rollefordeling og samordning mellom aktørene i det regionale virkemiddelapparatet for internasjonalisering.3.Fylkestinget understreker at en eventuell virksomhetsavvikling må ivareta de ansatte på en god måte. 4.Fylkestinget forutsetter at Agders interesser i både offentlig og privat sektor fortsatt skal ivaretas gjennom aktiv deltakelse og tilstedeværelse i Brussel

Administrasjonen har gjennomført vedtaket.

2021-11-01 AvsluttetAvsluttet 2022-05-03

Administrasjonen har gjennomført vedtaket.

111/20
Farsund kommune - reguleringsplan Bastuvika - offentlig ettersyn - innsigelse
20/00963-15 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1. Agder fylkeskommune minner om nasjonale og regionale føringer for ivaretakelse av 100-metersbeltet langs sjø.
2. Agder fylkeskommune mener at det er tatt tilstrekkelige hensyn til landskapsvirkninger når det gjelder BK7. Utbyggingen bryter ikke med fjordlandskapet på en uheldig måte selv om tiltaket blir eksponert mot sjøen.
3. Agder fylkeskommune gir følgende faglige råd:
a. Boliger i området B5.2 bør gis bedre landskapstilpasning. Dette gjelder særlig den delen som ligger i 100-metersbeltet.
b. Rekkefølgebestemmelse som sikrer etablering av gang- og sykkelveg må innarbeides i tråd med kommunedelplan for området.
c. Utformingen av nytt kryss for atkomstvei til boligområdet må endres av trafikksikkerhetsmessige årsaker.
d. Det bør innarbeides flere grønne forbindelseslinjer gjennom tomterekkene og ut til friluftsområdene.
e. Våningshuset i Bastuvika med omgivelser og tilhørende strand bør bevares.
4. Agder fylkeskommune ber om at øvrige planfaglige innspill innarbeides i planen.
2020-12-15 AvsluttetAvsluttet
112/20
Inndekning av tilskudd til TENK Eiendom AS
20/18899-13 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Det omdisponeres 500 000 kroner fra «Satsing på blå og grønne næringer» i avdeling for Virkemidler og entreprenørskap for å følge opp vedtatte tilskudd til TENK Eiendom AS.

Saken gjennomført og utbetalt i henhold til vedtak. 

2020-12-31 AvsluttetAvsluttet 2022-07-06

Saken gjennomført og utbetalt i henhold til vedtak. 

113/20
Arendal kommune - uttalelse til oppstart av detaljregulering med planprogram for Krøgenes nord
20/26753-3 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Fylkesutvalget mener det er viktig med tilgjengelig næringsarealer og ser positivt på oppstart av detaljregulering med planprogram for Krøgenes nord.
2020-12-15 AvsluttetAvsluttet
114/20
Endring av reglement for fylkeseldrerådet
20/28722-1 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Fylkestinget vedtar endringer i reglementet for fylkeseldrerådet med administrasjonens tillegg om fjernmøte.
2020-12-15 AvsluttetAvsluttet
115/20
Reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse
20/28722-2 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Fylkestinget vedtar endringer i reglementet for råd for personer med funksjonsnedsettelse med administrasjonens tillegg om fjernmøte.
2020-12-15 AvsluttetAvsluttet
116/20
Reglement for Ungdommens fylkesting/Ungdommen fylkesutvalg
20/28722-3 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Fylkestinget vedtar følgende endringer i reglementet for Ungdommens fylkesting (UFT)/ Ungdommens fylkesutvalg (UFU):
Punkt 5.1: Ungdommens fylkesutvalg har møte-, tale- og forslagsrett i fylkesting, fylkesutvalg og hovedutvalg. Ungdommens fylkesutvalg kan sende to representanter til hvert møte i fylkesting, fylkesutvalg og hovedutvalg.

Punkt 5.2: UFT og UFU følger fylkestingets møteplan. UFU kan i tillegg arrangere arbeidsmøter ved behov.  

Punkt 10: Samhandling mellom Brukerpanel og øvrige råd i Agder fylkeskommune.

Administrasjonens tillegg om fjernmøte tas inn.

Opptil fylkesrådmannens å vurdere hvor det er hensiktsmessig å legge inn punktet: Lederen av ungdommens fylkesutvalg skal hete ungdommens fylkesordfører og nestlederen skal hete ungdommens fylkesvaraordfører.  

Punkter jeg hvor skal inn.
1. Følgende setning av 4.2 strykes UFU konstituerer seg selv og velger leder og nestleder.
2. Nytt punkt 2.5 «UFT Velger UFU, Ungdommens Fylkesordfører og Ungdommens Fylkesvaraordfører»
3. Punkt 2.3 endres til «UFT nedsetter en egen valgkomite på 4 personer sammensatt av: avtroppende medlem(mer) av UFU, deltakere på UFT som ikke stiller til valg og en person fra administrasjonen. Valgkomiteen innstiller 13 representanter til UFU, en person som Ungdommens Fylkesvaraordfører og en som Ungdommens Fylkesordfører. Det skal tilstrebes en god balanse mellom kjønn, alder og geografisk tilhørighet.»
2020-12-15 AvsluttetAvsluttet
117/20
Reglement for Brukerpanel i Agder
20/28722-4 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Fylkestinget vedtar reglement for Brukerpanelet i Agder med administrasjonens tillegg om fjernmøte.
2020-12-15 AvsluttetAvsluttet
118/20
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 og plan for eierskapskontroll 2020-2023
20/07139-18 Fylkestinget
Risiko- og vesentlighetsvurderinger av Agder fylkeskommune tas til orientering.    Plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll 2020-2023 vedtas med følgende prosjekter med aktuelle tema for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll:  Forvaltningsrevisjon (ikke prioritert rekkefølge) -Samferdsel og eiendom•Planlegging og styring av investeringsprosjekter.-Tillitsskapende forvaltning•Overordnet internkontroll-Regionplan 2030•Bærekraftig utvikling-Folkehelse•Folkehelse og levekårEierskapskontroll (ikke prioritert rekkefølge)-Vest-Agder Museet IKS-Aust-Agder Museum og Arkiv IKS-Kilden teater og konserthus for Sørlandet IKSFylkestinget delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte områdene i planene.

Saken er tatt til orientering.

2021-05-06 AvsluttetAvsluttet 2021-05-11

Saken er tatt til orientering.

119/20
Oppnevning - representantskapet for Furøya IKS
20/08309-31 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Fylkestinget vedtar følgende oppnevnelse til representantskapet i Furøya IKS:Som representant velges: Birte Simonsen Som personlig vara velges: Oddbjørn KyllandSom personlig vara for Arne Thomassen velges: Bjørn Ropstad
2020-12-15 AvsluttetAvsluttet
120/20
Årsmelding 2019,  Vigo IKS
20/28802-1 Fylkestinget
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Årsmelding fra Vigo IKS tas til orientering.
2020-12-15 AvsluttetAvsluttet
121/20
Godkjenning ny selskapsavtale - Agder Arbeidsmiljø IKS
20/28732-1 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Fylkestinget godkjenner forslag til endring av selskapsavtalen for Agder Arbeidsmiljø IKS som foreslått i saken.
2020-12-15 AvsluttetAvsluttet
122/20
Revidert selskapsavtale for Konsesjonskraft IKS
20/00810-11 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Fylkestinget godkjenner revidert selskapsavtale 2020?2029 for Konsesjonskraft IKS, vedtatt i representantskapet 24. juni 2020.
2020-12-15 AvsluttetAvsluttet
123/20
Behandling av selskapsavtale - VETAKS IKS
20/07139-19 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Fylkestinget godkjenner selskapsavtalen for Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS som vedtatt i representantskapet 17.11.2020.
2020-12-15 AvsluttetAvsluttet
124/20
Godkjenning endring av selskapsavtale med tilhørende samarbeidsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS
20/00679-20 Fylkestinget
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
Fylkestinget vedtar vedlagte selskapsavtale med tilhørende samarbeidsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS.
2020-12-15 AvsluttetAvsluttet
2019.10.23
1/19
Godkjenning av fylkestingsvalget 2019
19/00009-17 Fylkestinget
Fylkestingsvalget 2019 i Agder erklæres gyldig.
2019-10-23 AvsluttetAvsluttet
2/19
Godkjenning av reglement for fylkestinget
19/00009-26 Fylkestinget
Fylkestinget godkjenner reglement for fylkestinget.
2019-10-23 AvsluttetAvsluttet
3/19
Godkjenning av reglement for fylkesutvalget
19/00009-27 Fylkestinget
Fylkestinget godkjenner reglement for fylkesutvalget.
2019-10-23 AvsluttetAvsluttet
4/19
Valg av fylkesutvalg
19/00009-10 Fylkestinget
Se vedlagte protokoll under møtedato for vedtak.
2019-10-23 AvsluttetAvsluttet
5/19
Valg av fylkesordfører
19/00009-6 Fylkestinget
Følgende velges som fylkesordfører for valgperioden 2019-2023: Arne Thomassen (H).
2019-10-23 AvsluttetAvsluttet
6/19
Valg av fylkesvaraordfører
19/00009-7 Fylkestinget
Følgende velges som fylkesvaraordfører for valgperioden 2019-2023: Bjørn Ropstad (KrF)
2019-10-23 AvsluttetAvsluttet
7/19
Valg av kontrollutvalg
19/00009-32 Fylkestinget
Se vedlagte protokoll under møtedato for vedtak.
2019-10-23 AvsluttetAvsluttet
8/19
Godkjenning av delegeringsreglement
19/00009-18 Fylkestinget
Fylkestinget godkjenner delegeringsreglement for Agder fylkeskommune.
2019-10-23 AvsluttetAvsluttet
9/19
Godkjenning av reglement for hovedutvalg for utdanning og kompetanse
19/00009-28 Fylkestinget
Fylkestinget godkjenner reglement for hovedutvalg for utdanning og kompetanse.
2019-10-23 AvsluttetAvsluttet
10/19
Valg til hovedutvalg for utdanning og kompetanse - valg av leder og nestleder
19/00009-1 Fylkestinget
Se vedlagte protokoll under møtedato for vedtak.
2019-10-23 AvsluttetAvsluttet
11/19
Godkjenning av reglement for hovedutvalg for næring, klima og miljø
19/00009-29 Fylkestinget
Fylkestinget godkjenner reglement for hovedutvalg for næring, klima og miljø.
2019-10-23 AvsluttetAvsluttet
12/19
Valg av hovedutvalg for næring, klima og miljø- valg av leder og nestleder
19/00009-2 Fylkestinget
Se vedlagte protokoll under møtedato for vedtak.
2019-10-23 AvsluttetAvsluttet
13/19
Godkjenning av reglement for hovedutvalg for samferdsel
19/00009-30 Fylkestinget
Fylkestinget godkjenner reglement for hovedutvalg for samferdsel.
2019-10-23 AvsluttetAvsluttet
14/19
Valg av hovedutvalg for samferdsel - valg av leder og nestleder
19/00009-3 Fylkestinget
Se vedlagte protokoll under møtedato for vedtak.
2019-10-23 AvsluttetAvsluttet
15/19
Godkjenning av reglement for hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
19/00009-31 Fylkestinget
Fylkestinget godkjenner reglement for hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
2019-10-23 AvsluttetAvsluttet
16/19
Valg av hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet - valg av leder og nestleder
19/00009-22 Fylkestinget
Se vedlagte protokoll under møtedato for vedtak.
2019-10-23 AvsluttetAvsluttet
17/19
Godkjenning av reglement for godtgjøring til folkevalgte
19/00009-15 Fylkestinget
Fylkestinget godkjenner reglement for godtgjøring til folkevalgte med de vedtatteendringene.
Det gjennomføres en evaluering i løpet av perioden
Endringer innarbeides i budsjett for 2020.
Fylkestinget ber om en sak der alle valgte representanter kan innlemmes i
fylkeskommunens pensjonsordning.
2021-04-30 AvsluttetAvsluttet
18/19
Valg av valgnemnd
19/00009-21 Fylkestinget
Se vedlagte protokoll under møtedato for vedtak.
2019-10-23 AvsluttetAvsluttet
19/19
Valg av fylkesvalgstyre
19/00009-24 Fylkestinget
Se vedlagte protokoll under møtedato for vedtak.
2019-10-23 AvsluttetAvsluttet
20/19
Valg av opposisjonsleder
19/00009-20 Fylkestinget
Følgende velges som opposisjonsleder for valgperioden 2019-2023: Gro Bråten (Ap).
2019-10-23 AvsluttetAvsluttet
21/19
Valg til KS' fylkesmøte
19/00009-9 Fylkestinget
Se vedlagte protokoll under møtedato for vedtak.
2019-10-23 AvsluttetAvsluttet
22/19
Valg til KS' Landsting
19/00009-23 Fylkestinget
Se vedlagte protokoll under møtedato for vedtak.
2019-10-23 AvsluttetAvsluttet
23/19
Valg av representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrer 2020-2023
19/00009-11 Fylkestinget
Til verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane ogFrafjordheiane foreslås følgende to kandidater, i prioritert rekkefølge:
1. Janne Nystøl (KrF)
2. Tore Askildsen (KrF)
Til verneområdestyret for Oksøy Ryvingen og Flekkefjord foreslås følgende to kandidater, i prioritert rekkefølge:
1. Sally Vennesland (H)
2. Harald Fauskanger Andersen (H)
Til styret for Raet Nasjonalpark foreslås følgende to kandidater, i prioritert rekkefølge:
1. Gro Bråten (Ap)
2. Oddbjørn Kylland (Sp)
2019-10-23 AvsluttetAvsluttet
24/19
Valg av medlemmer til representantskapet i Konsesjonskraft IKS
19/00009-25 Fylkestinget
Som medlem av representantskapet i Konsesjonskraft IKS velges 1. Arne Thomassen (H) 2.Gro Bråten (Ap). Som varamedlem av representantskapet i Konsesjonskraft IKS velges 1. Bjørn Ropstad (KrF) 2.Oddbjørn Kylland (Sp).
2019-10-23 AvsluttetAvsluttet
25/19
Godkjenning av reglement for fylkeseldrerådet
19/00009-13 Fylkestinget
Fylkestinget vedtar reglement for fylkeseldrerådet i Agder.
2019-10-23 AvsluttetAvsluttet
26/19
Godkjenning av reglement for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
19/00009-14 Fylkestinget
Fylkestinget vedtar reglement for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
2019-10-23 AvsluttetAvsluttet
27/19
Godkjenning av reglement for ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutvalg
19/00009-19 Fylkestinget
Fylkestinget godkjenner reglement for ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutvalg
2019-10-23 AvsluttetAvsluttet
28/19
Møteplan 2020
19/00008-1 Fylkestinget
Se vedlagte protokoll under møtedato for vedtak.
2019-10-23 AvsluttetAvsluttet
2019.12.18
Godkjenning av protokoll
Fylkestinget
Protokollen fra møtet 23.-24. oktober 2019 ble enstemmig godkjent.
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
29/19
Agder fylkeskommunes økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020
19/00015-18 Administrasjonsutvalget
Fylkesutvalget
Fylkestinget
Se vedlagte protokoll under møtedato for vedtak.
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Utdanning og kompetanse
U1. Fylkestinget ber om en sak med en oversikt og evaluering av det arbeidet fylkeskommunen har innenfor forebyggende arbeid knyttet til psykisk helse og mobbing i dag. Ingen av dagens ordninger opphører før fylkestinget har gjort en vurdering av hva som skal videreføres. Fylkestinget ønsker å få presentert ulike løsninger for å sikre at elevene har ressurspersoner på skolen å snakke med når de trenger det. Fylkestinget ber også om en vurdering av å innføre programmet VIP Makker på de skolene som ikke har det.
2021-06-16 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Utdanning og kompetanse
U2. Fylkestinget har fått et utvidet ansvar for ungdommer i alderen 16-24 år. Det bes derfor om en sak om hvordan vi sammen med kommunene kan styrke det rusforebyggende arbeidet for denne aldersgruppen.
2022-05-31 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Utdanning og kompetanse
U3. Fylkestinget ber om at hovedutvalg for utdanning og kompetanse får en sak om hvordan vi kan øke antallet læreplasser. Saken må også inneholde en evaluering av de ulike opplæringskontorene.
2021-06-16 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Utdanning og kompetanse
U4. Fylkestinget ber om at hovedutvalg for utdanning og kompetanse får en sak om hvordan vi bedre kan ivareta næringslivets behov og tilgang på læreplasser i dimensjoneringen av tilbudsstrukturen for videregående skoler.
2021-06-16 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Utdanning og kompetanse
U5. Fylkestinget vil starte arbeidet med en studentmelding som ser på studenters velferd, tilknytning til regionen og det regionale arbeidsmarkedet i samarbeid med relevante parter som regionalt næringsliv, vertskapskommunene Grimstad og Kristiansand og representanter fra studentmassen.
2021-06-16 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Utdanning og kompetanse
U6. Fylkestinget ber hovedutvalg for utdanning og kompetanse utarbeide en strategi for hvordan vi bedre kan løfte talentene i skolene våre. Strategien bør inneholde tiltak for å videreutvikle de satsingene vi allerede har, som elevpriser, talentsatsinger innen idrett og talentsenter i realfag, men også satsinger innenfor nye fagområder. Strategien bør også omfatte en plan for å øke læreres og skolelederes kunnskap om barn med stort læringspotensial.
2021-06-16 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Utdanning og kompetanse
U7. Fylkestinget ber om at Hovedutvalg for utdanning og kompetanse får en oversikt over kompetansen i rådgivingstjenesten, og hvilke tiltak som er nødvendige for at rådgiverne skal kunne kartlegge elevenes evner, kompetanse og interesser.
2021-06-16 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Levekår og folkehelse
L1. Fylkestinget ber om en statusrapport for det vedtatte målet om at 5 prosent av alle nyansatte skal være mennesker med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en. Saken skal også inneholde en oversikt over hvor fylkeskommunen er i arbeidet med at ansatte i Agder fylkeskommune skal gjenspeile befolkningen i sin helhet, inkludert etnisitet og variasjon i funksjonsevne.

Pågående arbeid. En del av attraktiv arbeidsgiver satsingen. 

2023-07-31 AvsluttetAvsluttet 2023-10-29

Pågående arbeid. En del av attraktiv arbeidsgiver satsingen. 

Verbalforslag: Levekår og folkehelse
L2. Fylkestinget bevilger kr 500 000 for å styrke pilotprosjektet i Arendal om fritidskort for unge, i henhold til søknad fra Arendal kommune.

Tilskuddet er utbetalt. 

2020-12-31 AvsluttetAvsluttet 2022-05-02

Tilskuddet er utbetalt. 

Verbalforslag: Levekår og folkehelse
L3. Tilskuddet til gratistilbudet Tvedestrand badepark videreføres med 150 000,- for 2020.

Tilskuddet er utbetalt. 

2020-12-31 AvsluttetAvsluttet 2022-05-02

Tilskuddet er utbetalt. 

Verbalforslag: Levekår og folkehelse
L 4. Friluftsråd: øke bevilgningen fra 4,5 kr. pr. innbygger til 6 kr. pr. innbygger.

Innarbeidet i budsjett og utbetales.

2021-02-28 AvsluttetAvsluttet 2022-05-03

Innarbeidet i budsjett og utbetales.

Verbalforslag: Levekår og folkehelse
L5. Foreningen for barnepalliasjon jobber med etablering av et barnehospice for alvorlig syke og døende barn på Eg i Kristiansand. Foreningen har hovedkontor i Kristiansand. Fylkestinget ber rådmannen om å aktivt bidra inn mot statlige myndigheter med mål om å få til en slik etablering.  Det bes samtidig om en sak der muligheten for et samarbeid mellom fylkeskommunen, UiA, Sørlandet sykehus og foreningen utredes, der målet er å etablere et tilbud for utdanning og kvalifisering av helsepersonell med spisskompetanse i barnepalliasjon. Et slikt tilbud vil samtidig bidra med kompetanse innen barnepalliasjon i kommunene.

Det har vært gjennomført flere møter med Foreningen for barnepalliasjon (FFB) og ett fellesmøte med UiA og SSHF med formål å etablere et tilbud for utdanning og kvalifisering av helsepersonell. Vi har ønsket å benytte allerede-etablerte samarbeidsstrukturer. Saken har vært tatt opp i OSS og Helsefellesskapet. Begge disse instansene mener det ikke er behov for ytterligere satsning på dette nå. Selve hospicet er under bygging via statlige midler.

2022-04-30 AvsluttetAvsluttet 2022-05-02

Det har vært gjennomført flere møter med Foreningen for barnepalliasjon (FFB) og ett fellesmøte med UiA og SSHF med formål å etablere et tilbud for utdanning og kvalifisering av helsepersonell. Vi har ønsket å benytte allerede-etablerte samarbeidsstrukturer. Saken har vært tatt opp i OSS og Helsefellesskapet. Begge disse instansene mener det ikke er behov for ytterligere satsning på dette nå. Selve hospicet er under bygging via statlige midler.

Verbalforslag: Levekår og folkehelse
L6. Fylkestinget ønsker å etablere et NAV-ombud. Fylkesrådmannen utarbeider en sak med organisering og mandat.

NAV-ombudet er tilsatt. 

2022-03-31 AvsluttetAvsluttet 2022-05-02

NAV-ombudet er tilsatt. 

Verbalforslag: Næring
N 1. Det opprettes et nytt forum som skal jobbe med blå vekst. Hovedutvalg for næring, klima og miljø utarbeider forslag til sammensetning av forumet.

Forumet er opprettet. 

2021-12-31 AvsluttetAvsluttet 2022-04-22

Forumet er opprettet. 

Verbalforslag: Næring
N 2. I lys av den nasjonale gjennomgangen av virkemiddelapparat bes administrasjonen gjennomføre en tilsvarende gjennomgang av det regionale virkemiddelapparatet

Dette er gjennomført. 

2021-12-31 AvsluttetAvsluttet 2022-04-22

Dette er gjennomført. 

Verbalforslag: Næring
N 3. Fylkestinget ber om vurdering av å legge inn Sørlandets Europakontor i fylkeskommunens administrasjon.

Saken er fulgt opp med nytt vedtak i desember 2020, og arbeidet pågår. 

2021-06-16 AvsluttetAvsluttet 2021-06-30

Saken er fulgt opp med nytt vedtak i desember 2020, og arbeidet pågår. 

Verbalforslag: Næring
N 4. Som en overgangsordning etter at avtalen om overføring av konsesjonskraftmidler opphører, gis Setesdal regionråd et tilskudd på 3 mill. for 2020.

Tilskuddet er utbetalt. 

2021-12-31 AvsluttetAvsluttet 2022-04-22

Tilskuddet er utbetalt. 

Verbalforslag: Klima og miljø
K 1. Fylkestinget ber om en sak der forslag til klimabudsjett- og klimaregnskap blir innført fra og med 2021.
2021-06-16 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Klima og miljø
K 2. Fylkestinget ber om en gjennomgang av tiltakene knyttet til satsingen på sykkelbytiltak.
2021-06-16 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Klima og miljø
K 3. Fylkestinget ber om at det vurderes solcellebelysning langs fylkesveier.
2021-06-16 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Samferdsel og eiendom
S 1. Fylkestinget ber om få en sak med oversikt over bredbåndsdekningen i Agder med fokus på forsyningssikkerhet
2021-06-16 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Samferdsel og eiendom
S 2. Bedre busstilbud: Fylkestinget ber om en oversikt over hvilke områder som kan være aktuelle for reduserte busspriser eller endringer av soneinndeling. Saken må belyse hvordan et eventuelt fylkeskommunalt tilskudd for reduserte priser kan gi synergier til det varslede bidrag fra staten om å reduserte priser. Fylkestinget ønsker også at saken inneholder forslag til hvordan bestillingstransport og nye løsninger kan gi bedre mobilitet i distriktene.
2021-06-16 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Samferdsel og eiendom
S 3. Handlingsprogram for fylkesveger og trafikksikkerhetstiltak styrkes med 20 millioner i 2020 med en økning i økonomiplanperioden. Hovedutvalg for samferdsel foretar prioritering av nye tiltak i handlingsprogrammet med særlig vekt på sykkelveier.
Prioriteringen fremmes for fylkestinget.
2021-06-16 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Samferdsel og eiendom
S 4. Fylkestinget imøtekommer søknaden fra Kvinesdal kommune og bevilger kr. 300 000,- til arbeidet med å etablere en nasjonal trafikksikkerhetskonferanse med Kvinesdal kommune som vertskap.

Utsatt pga korona

2021-06-16 AvsluttetAvsluttet 2022-02-21

Utsatt pga korona

Verbalforslag: Samferdsel og eiendom
S 5. Det avsettes kr 150 000,- til en mulighetsstudie/trafikksikkerhetsanalyse for Sundekrysset i Flekkefjord.
2021-06-16 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Samferdsel og eiendom
S 6. Fylkestinget ber rådmannen om å redusere prosjektkostnadene på fylkeskommunens veiinvesteringer når det utbedres/bygges etter handlingsprogram for fylkesveger. Det skal ved hvert prosjekt fremvise trafikksikre alternativer med ulike standarder, slik at fylkeskommunen får mest mulig infrastruktur av finansieringen.
2021-06-16 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Samferdsel og eiendom
S 7. Fylkestinget ber rådmannen om en kartlegging som et forarbeid til utarbeidelsen av ny handlingsplan for utbedring/bygging av fylkesvei av blant annet følgende:
-   strekninger som kommunene har definert som særlig farlig
    eller vanskelig skolevei, og som kommunene pr. 1.12-2019
    betaler for skoleskyss.
-  strekninger med høy andel skolebarn der det ikke er
    avgrenset gang eller sykkelvei.
-   Strekninger med høy andel tungtrafikk
-   Skoleveier med høy eller middels skredfare, men som ikke
    er tiltenkt statlige rassikringsmidler
-   Ulykkesstatistikker på strekninger med middels eller alvorlig
     personskade siste 10 år.
-    Strekninger med ulike «flaskehalser» for næringslivet
2021-06-16 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Samferdsel og eiendom
S 8. Fylkestinget ber rådmannen om at fordelingen av midlene avsatt til rekkverk, trafikksikkerhetstiltak og kollektivtiltak skal vedtas i samferdselsutvalget, gjerne gjennom 2-3 fordelinger årlig. Midler til fast dekke på grusveier og skredsikring vedtas av samferdselsutvalget.
2021-06-16 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Kultur og kulturminnevern
K 1. Videreføre driftsstøtte til Sylvartun med kr. 150 000,- for 2020

Driftsstøtten er utbetalt. 

2021-12-31 AvsluttetAvsluttet 2022-04-22

Driftsstøtten er utbetalt. 

Verbalforslag: Kultur og kulturminnevern
K 2. Videreføre driftsstøtte til Bjoren med kr. 100 000,- for 2020

Driftsstøtten er utbetalt. 

2021-12-31 AvsluttetAvsluttet 2022-04-22

Driftsstøtten er utbetalt. 

Verbalforslag: Kultur og kulturminnevern
K 3. Fylkestinget ber om at Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet får en gjennomgang av nåværende tilskudd og støtte innen kulturfeltet som gis både årlig og etter søknad. Målet er å utarbeide prosedyrer for tildeling som gir en helhetlig og forutsigbar behandling.

Gjennomgangen er gjennomført. 

2021-12-31 AvsluttetAvsluttet 2022-04-22

Gjennomgangen er gjennomført. 

Verbalforslag: Kultur og kulturminnevern
K 4. Driftsstøtte til nytt industrihistorisk senter Mandal.

Driftsstøtten er utbetalt. 

2021-12-31 AvsluttetAvsluttet 2022-04-22

Driftsstøtten er utbetalt. 

Verbalforslag: Kultur og kulturminnevern
K 5. Fylkestinget ber rådmannen kartlegge og synligjøre vedlikeholdsetterslepet på kulturinstitusjoner der fylkeskommunen er eier/deleier. En statusrapport legges frem for hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet i løpet av 2020.
2022-05-01 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Kultur og kulturminnevern
K 6. Fylkestinget ber rådmannen vurdere muligheten for å styrke og utvide Olympiatoppen Sør, med tanke på å utvikle et Toppidrettssenter i Agder. Det bes om en sak der dette konkretiseres etterfulgt av en søknad om midler som sendes kulturdepartementet.

Politisk bestilling er gjennomført. 

2021-12-31 AvsluttetAvsluttet 2022-04-22

Politisk bestilling er gjennomført. 

Verbalforslag: Politisk rådgiver
Fylkestinget ber om at tilgjengelige midler til rådgiverstilling i fylkesrådmannens stab omdisponeres til å ansette en politisk rådgiver for politisk ledelse.

Saken er lukket. Behovet er ivaretatt på annen måte og ikke prioritert i budsjettet for 2021. 

2021-06-16 AvsluttetAvsluttet 2021-06-14

Saken er lukket. Behovet er ivaretatt på annen måte og ikke prioritert i budsjettet for 2021. 

Verbalforslag: Effektivisering
Prosjekt innsparing øker med 10 mill. til 60 mill. årlig fra 2021 med videre økning i økonomiplanperioden.

Kravet til innsparing er tatt inn i budsjettet for 2021, og følges opp i alle budsjetter fremover.

2021-06-16 AvsluttetAvsluttet 2021-06-14

Kravet til innsparing er tatt inn i budsjettet for 2021, og følges opp i alle budsjetter fremover.

Verbalforslag: Investeringer
Fylkestinget utsetter prosess om nytt fylkeshus i Elvegata og ber om en sak så fort som mulig der følgende momenter blir ivaretatt:
- Fylkesrådmannen vurderer om vi skal eie eller leie
- Fylkesrådmannen vurderer ulike lokasjoner langs metroaksen i Kristiansand
- Fylkesrådmannen vurderer om vi skal bygge nytt fylkeshus som et offentlig/privat samarbeide
- Fylkestinget forutsetter at den pågående arkitektkonkurransen vedr. Elvegata 4 fortsetter parallelt med at disse vurderingene over foretas, men uten at en forplikter seg til at dette blir den endelige lokaliseringen
2021-06-16 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: Forprosjekt for UNESCO-senter i Valle.

Politisk bestilling er gjennomført. 

2021-12-31 AvsluttetAvsluttet 2022-04-22

Politisk bestilling er gjennomført. 

Verbalforslag: Det bes om en sak på hvor mye energi vi kan ta ut ved å montere solceller på alle fylkeskommunens bygg og videregående skolebygg i Agder fylkeskommune, og kostnaden knyttet til det, samt kartlegging av energiforbruk og mulige effektiviseringstiltak.
2021-06-16 AvsluttetAvsluttet
Verbalforslag: I Agder fylkeskommune skal det legges til rette for desentralisert høyere utdanning og fagskole i hele fylket. Fylkesrådmannen bes gå i dialog med universitetet og fagskolen for å sikre tilbud som kan tilbys i hele regionen.
2021-06-16 AvsluttetAvsluttet
30/19
Prinsipper for eierstyring i Agder fylkeskommune
19/00015-13 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Agder fylkeskommune skal utøve et aktivt eierskap. Selskaper der fylkeskommunen har eierinteresser eller er deltaker i skal aktivt bidra til oppfyllelse av Regionplan 2030s hovedmål: Å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. Fylkestinget skal hvert år orienteres om status og måloppnåelse på arbeidet med Regionplan Agder 2030 i de fylkeskommunale selskapene.
2.Virksomheten skal arbeide målrettet for å ivareta sitt samfunnsansvar, herunder etiske og miljømessige forhold.
3.Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskaps egenart. Styresammensetning skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskapets egenart.
4.Det skal være åpenhet knyttet til fylkeskommunens eierskapsutøvelse og selskapets virksomhet. Dette innebærer bl.a. løpende arkivering av dokumenter tilknyttet selskapet i fylkeskommunens arkiver.
5.Eierstyring skal foregå på generalforsamling og i representantskap. Fylkeskommunens satsninger i regionplan Agder 2030 må vises igjen i eierstyringen.
6.Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet og skal herunder ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne.
7.Etiske og forretningsmessige prinsipper og praksis i selskaper som fylkeskommunen har eierinteresser i, skal være forenlig med fylkeskommunens egne prinsipper og praksis.
8.Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset selskapets formål og situasjon.
9.Eiere skal likebehandles.
10.Lønns- og incentivordninger bør utformes slik at de fremmer verdiskapingen i selskapet og fremstår som rimelige.
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
31/19
Revidert regional plan for Kristiansandsregionen
19/00015-24 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Saken utsettes.
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
32/19
Salg av aksjer til Arendal kommune og forslag til ny aksjonæravtale
19/00015-9 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Agder fylkeskommune tilbyr Arendal kommune å kjøpe 170 aksjer i Agder Kollektivtrafikk AS til kroner 10 000 per aksje, samlet 1,7 mill. kroner.
2.Det forutsettes at Arendal kommune, utover delfinansiering av grunnskoleskyss, bidrar med årlig tilskudd på 2,189 mill. kroner som årlig reguleres med statsbudsjettets forutsetninger om pris- og lønnsutvikling (deflator).
3.Det forutsettes at selskapets generalforsamling godkjenner salg av aksjer til Arendal kommune.
4.Fylkestinget godkjenner vedlagte forslag til aksjonæravtale gjeldende fra og med en eventuell inntreden av Arendal kommune som aksjonær i selskapet.
5.Det er en forutsetning at Kristiansand kommune også godkjenner vedlagte forslag til aksjonæravtale.
6.En forutsetning for at Arendal kommune kjøper seg inn i selskapet er at kommunen undertegner aksjonæravtalen.
7.Fylkesrådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Arendal kommune om overføring av aksjene.
8.Dagens aksjonæravtale gjelder inntil videre. Dersom Arendal kommune likevel ikke ønsker å kjøpe aksjer i selskapet vil fylkesrådmannen legge frem ny revidert aksjonæravtale mellom Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune
9.Fylkesrådmannen bes om å utarbeide en sak i perioden om prinsipper for samhandling- og eierstruktur i AKT, som sikrer et godt regionsamarbeid og gode kollektivtjenester i hele Agder. Det utredes også hvordan det kan sikres større politisk styring med kollektivtilbudet i regionen.
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
33/19
Jernbaneforum Sør – Samarbeidsavtale og oppnevnelse av representanter til forumet
19/00015-1 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Vedlagt forslag til samarbeidsavtale godkjennes av Agder fylkeskommune.
2.Agder fylkeskommune oppnevner følgende som medlemmer (inkludert varamedlemmer) i Jernbaneforum Sør:

Medlem: Rune Hagestrand, H
Medlem: Bjørn Ropstad, KrF
Medlem: Unni Nilsen Husøy, FrP
1. vara: Beate M. Johnsen, V
2. vara Ingebjørg Godskesen, PP
3. Vara: Janne Nystøl, KrF
Medlem: Neda Blakstad, Ap
Vara: Knut Henning Thygesen, Rødt
Medlem: Oda Pettersen, MDG
Vara: Morten Ekeland, SV

3.Agder fylkeskommune oppnevner én representant (inkludert vararepresentant) til representantskapet for Jernbaneforum Sør

Agder fylkeskommune bevilger en årlig sum på kr. 500 000,- til Jernbaneforum Sør
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
34/19
Oppnevning til yrkesopplæringsnemnda 2020 - 2024
19/00015-22 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Fylkestinget oppnevner ny yrkesopplæringsnemnd i Agder fylkeskommune for perioden 2020-24 i henhold til fremlagte forslag.
Fylkestingets vedtak
1.Fylkestinget oppnevner ny yrkesopplæringsnemnd i Agder fylkeskommune for perioden 2020-24 i henhold til fremlagte forslag.
Politisk oppnevnte medlemmer:
Fast: Maiken Messel (H)
vara Anders Kylland (FrP)
Fast: Venke Anny Nes, Ap
Vara: Morten Ekeland, SV
Øvrige:
LO: Medlem: Dagfinn Svanøe vara: May-Lene Noddeland
Medlem: Hildegunn Fardal vara: Christian Heinecke

NHO: Medlem Anne Klepsland Simonsen vara: Eva Katrine Moi Skøie
Medlem: Svein Jåtun vara: Svein Bøgwald

KS: Medlem: Christiane Marie Ødegårdvara: Jarl Vidar Erichsen
Medlem: Dorrit Svenning vara: Magnus Mork

Utdanningsforbundet: Medlem: Vemund Jensen vara: Sheila Vaage Benestad

Elevorganisasjonen: Medlem: Rahman Rezaivara: Zhile Shen

Lærlingerepresentant: Medlem: Kevin Fossnes vara: Fidan Mamedova

Spekter: Medlem: Bente Jahnsen vara: Hans-Harald Nome

Virke: Medlem: Geir Ausland vara: Thomas Voldheim

2.Fylkestinget vedtar reglement for yrkesopplæringsnemnda.
Fylkestinget oppnevner i tillegg til valgnemndas forslag til organisering av nemnda en lærlingrepresentant med møte-, tale- og forslagsrett.
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
35/19
Valg i fylkestinget
19/00015-20 Fylkestinget
Se vedlagte protokoll under møtedato for vedtak.
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
36/19
Valg av medlemmer til representantskapet i IKT Agder IKS
19/00015-15 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Agder fylkeskommune velger fylkesrådmann Tine Sundtoft som medlem i IKT Agder IKS sitt representantskap med fylkesdirektør Bjørn Ø. Kristiansen som personlig varamedlem fra 1.1.2020
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
37/19
Kompetansestrategi Agder 2030 - orientering om oppfølging: Kompetanseforum
19/00015-16 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Agder fylkeskommune tar saken til orienteringFylkestinget ber fylkesrådmannen ta initiativ til en samarbeidsavtale mellom Agder fylkeskommune, Universitetet i Agder og Sørlandet sykehus for å sikre at utdanningene både i videregående opplæring og innenfor høyere utdanning kan tilby praksisplasser og lærlingeplasser i hele regionen, også i ytterkantene. Det er viktig at tilbud til praksis gjøres på en effektiv og god måte.
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
38/19
Høring: Områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet
19/00015-19 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Fylkeskommunene støtter en helhetlig gjennomgang av virkemiddelapparatet.
2.Fylkeskommunene legger til grunn at endringene vil støtte oppunder målene med regionreformen og understøtte fylkeskommunes regionale samfunnsutviklerrolle.

3.Fylkeskommunenes eierandel i Innovasjon Norge beholdes og styrkes.  

4.Fylkeskommunene foreslår en alternativ modell, basert på dagens arbeidsmåter.  (Se kapitel 5 i dokumentet.)

5.Fylkeskommunenes mulighet til å påvirke utformingen av nasjonale virkemidler må styrkes gjennom utforming av nasjonale programstyrer, der fylkene gis reell påvirkning.  

6.Fylkeskommunene må gis adgang til å disponere næringsrettede økonomiske virkemidler fra staten til bruk i aktiviteter som støtter fylkeskommunenes oppgaver relatert til mobilisering, strategisk retning og koordinering.  

7.Fylkeskommunene støtter at Siva legges inn i Innovasjon Norge.  
8.Fylkeskommunene støtter at den nasjonale reiselivsprofileringen utredes med mål om å skille denne ut i egen enhet.  

9.Fylkeskommunene mener mandatet i områdegjennomgangen er for snevert og ber om at også andre ordninger og virkemidler vurderes, f.eks. ordninger under Enova og kompetansevirkemidler.  

10.Fylkeskommunene finner det naturlig å ta en rolle i utviklingen av nye kunnskaps og innovasjonssentre gjennom å overta deler av eiendomsdivisjonen i Siva.  

11.Fylkeskommunene vil også understreke betydningen kommunene har for gründere og næringslivet for øvrig.  

12.Fylkeskommunene forventer å bli direkte involvert i den videre prosessen.
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
39/19
Samordning av tilskuddsordninger for friluftsliv
19/00015-21 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Fylkestinget i Agder oppretter en fylkeskommunal tilskuddsordning kalt "Tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv". Tidligere fylkeskommunale tilskuddsordninger for friluftslivstiltak i Aust-Agder og Vest-Agder avvikles.2.Fylkestinget i Agder vedtar retningslinjer for tilskuddsordninger for friluftsliv slik de fremgår av vedlegg 4, 5, 6 og 7
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
40/19
Styringsmodell for Regionale forskningsfond Agder
19/00015-2 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Fylkestinget vedtar handlingsplan og årsrapport for Regionale forskningsfond Agder.2.Beslutningsmyndighet for tilskuddsordningens hovedprosjekter legges til fylkesutvalget. 3.Beslutningsmyndighet for tilskuddsordningens kvalifiseringsprosjekter på inntil 300 000 kroner delegeres til fylkesrådmannen.
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
41/19
Reglement for finans- og gjeldsforvaltning fra 01.01.2020
19/00015-12 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Fylkestinget vedtar nytt reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Agder fylkeskommune, gjeldende fra 01.01.2020.Nytt kulepunkt under generelle rammer og begrensninger:Fylkeskommunens finansforvaltning skal være basert på en klima- og miljøvennlig og etisk forsvarlig profil. Fondsinvesteringer i selskap som er engasjert i bruk av kull i energiproduksjonen skal unngås.
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
42/19
Styrevedtekter Fagskolen i Agder
19/00015-23 Administrasjonsutvalget
Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Fylkestinget godkjenner styrevedtekter for Fagskolen i Agder.2.Fylkestinget gir fylkesutvalget fullmakt til å oppnevne Fagskolen i Agders styre, styrets leder og nestleder.3.Vedtektene til styret for Agder fagskole endres slik at styret får 8 medlemmer hvor fylkestinget oppnevner 6 medlemmer. Tre av disse skal representere arbeids- og næringslivet.Endring i § 5.3 «Minst halvparten» endres til «mer enn halvparten» Jf. fagskoleloven § 11
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
43/19
Reglement for administrasjonsutvalget i Agder fylkeskommune
19/00015-28 Administrasjonsutvalget
Fylkesutvalget
Fylkestinget
Fylkestinget godkjenner reglement for administrasjonsutvalget.
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
44/19
Reglement for godtgjøring av prøvenemnder
19/00015-31 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Agder fylkeskommune vedtar reglement for godtgjøring av prøvenemnder fra 01.01.2020 i Agder fylkeskommune.
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
45/19
Revidering av selskapsavtale – Konsesjonskraft IKS
19/00015-26 Fylkesutvalget
Fylkestinget
Saken trekkes. Oversendelsesforslag: Som følge av at Aust-Agder og Vest-Agder fra 1/1 blir slått sammen justeres §14 i Selskapsavtalen slikDe midlene som tilføres Konsesjonskraft IKS skal fordeles i samsvar med denne paragrafen.- kommunene prioriterer den rimeligste kraften innenfor det til enhver tid er forbruket til alminnelig forsyning.- overskytende kraft utover forbruket til alminnelig forsyning fordeles slik:- fylkeskommunen 90 %- kommunene 10 %Endringen iverksettes fra 1/1 2020 og dekkes innenfor avsatte konsesjonskraftinntekter.
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
46/19
Ny selskapsavtale for VIGO IKS
19/00015-32 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.    Agder fylkeskommune overtar fra 1.1.2020 eierandeler og forpliktelser i VIGO IKS fra de tidligere eierne Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune.  2.    Fylkestinget vedtar vedlagte selskapsavtale. Fylkesordføreren gis fullmakt til å underskrive selskapsavtalen. 3.    Fylkestinget oppnevner Rune André Frustøl som representant til representantskapet, med utdanningsdirektør Arly Hauge som personlig vararepresentant.
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
47/19
Ny selskapsavtale for Vest-Agder-museet IKS
19/00015-3 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Agder fylkeskommune overtar fra 1.1.2020 eierandeler og forpliktelser i Vest-Agder-museet IKS fra den tidligere eieren Vest-Agder fylkeskommune.  2.    Fylkestinget vedtar vedlagte selskapsavtale. Fylkesordføreren gis fullmakt til å underskrive selskapsavtalen. 3.    Fylkestinget oppnevner fylkesordfører Arne Thomassen som representant til representantskapet, med fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad som personlig vara.
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
48/19
Ny selskapsavtale for Kilden teater og konserthus for Sørlandet IKS
19/00015-4 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Agder fylkeskommune overtar fra 1.1.2020 eierandeler og forpliktelser i Kilden teater og konserthus for Sørlandet IKS fra de tidligere eierne Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune.  2.    Fylkestinget vedtar vedlagte selskapsavtale. Fylkesordføreren gis fullmakt til å underskrive selskapsavtalen. 3.    Fylkestinget oppnevner fylkesordfører Arne Thomassen som representant til representantskapet, med fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad som personlig vara
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
49/19
Ny selskapsavtale for Risøbank IKS
19/00015-5 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Agder fylkeskommune overtar fra 1.1.2020 eiendeler og forpliktelser i Risøbank IKS fra den tidligere eieren Vest-Agder fylkeskommune.  2.Fylkestinget vedtar vedlagte selskapsavtale. Fylkesordføreren gis fullmakt til å underskrive selskapsavtalen.3.Fylkestinget oppnevner fylkesordfører Arne Thomassen som representant til representantskapet, med fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad, Torunn Ostad og Janne Nystøl som personlige vararepresentanter.
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
50/19
Ny selskapsavtale for Agder Kommunerevisjon IKS
19/00015-6 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Agder fylkeskommune overtar fra 1.1.2020 eierandeler og forpliktelser i Agder Kommunerevisjon IKS fra den tidligere eieren Vest-Agder fylkeskommune.  2.    Fylkestinget vedtar vedlagte selskapsavtale. Fylkesordføreren gis fullmakt til å underskrive selskapsavtalen. 3.    Fylkestinget oppnevner fylkesordfører Arne Thomassen som representant til representantskapet, med fylkesvaraordfører som personlig vara.
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
51/19
Ny selskapsavtale for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
19/00015-7 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Agder fylkeskommune overtar fra 1.1.2020 eierandeler og forpliktelser i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS fra de tidligere eierne Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune. 2.Fylkestinget slutter seg til inntreden av Vestfold Interkommunale kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKS) i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (Temark). Selskapets nye navn blir Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS.3.Fylkestinget vedtar vedlagte selskapsavtale. Fylkesordføreren gis fullmakt til å underskrive selskapsavtalen.4.Fylkestinget oppnevner fylkesordfører Arne Thomassen som representant til representantskapet, med fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad, Gro Bråten og Kai Steffen Østensen som personlig vara.
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
52/19
Ny selskapsavtale for Etablerersenter Vest-Agder (EVA) IKS
19/00015-8 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Agder fylkeskommune overtar fra 1.1.2020 eierandeler og forpliktelser i EVA IKS fra den tidligere eieren Vest-Agder fylkeskommune.  2.    Fylkestinget vedtar vedlagte selskapsavtale. Fylkesordføreren gis fullmakt til å underskrive selskapsavtalen. 3.    Fylkestinget oppnevner fylkesordfører Arne Thomassen som representant til representantskapet, med fylkesvaraordfører som personlig vara.
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
53/19
Ny selskapsavtale for Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS
19/00015-10 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Agder fylkeskommune overtar fra 1.1.2020 eierandeler og forpliktelser i Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS fra den tidligere eieren Vest-Agder fylkeskommune.  2.    Fylkestinget vedtar vedlagte selskapsavtale. Fylkesordføreren gis fullmakt til å underskrive selskapsavtalen. 3.    Fylkestinget oppnevner fylkesordfører Arne Thomassen som representant til representantskapet, med fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad som personlig vara.
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
54/19
Ny selskapsavtale for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS
19/00015-11 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Agder fylkeskommune overtar fra 1.1.2020 eierandeler og forpliktelser i Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS fra den tidligere eieren Vest-Agder fylkeskommune.  2.    Fylkestinget vedtar vedlagte selskapsavtale. Fylkesordføreren gis fullmakt til å underskrive selskapsavtalen. 3.    Fylkestinget oppnevner fylkesordfører Arne Thomassen som representant til representantskapet, med fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad som personlig vara.
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
55/19
Ny selskapsavtale og samarbeidsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS
19/00015-14 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Agder fylkeskommune overtar fra 1.1.2020 alle eierandeler og forpliktelser i Aust-Agder museum og arkiv IKS fra den tidligere eieren Aust-Agder fylkeskommune.  2.    Fylkestinget vedtar vedlagte selskapsavtale 3.    Fylkestinget oppnevner fylkesordfører Arne Thomassen som representant til representantskapet, med fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad og Torunn Ostad som personlig vara.4. Fylkestinget vedtar ikke vedlagte forslag til samarbeidsavtale slik forslaget foreligger.
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
56/19
Ny selskapsavtale Agder Arbeidsmiljø IKS
19/00015-17 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.    Agder fylkeskommune overtar fra 1.1.2020 alle eiendeler og forpliktelser i Agder Arbeidsmiljø IKS fra den tidligere eieren Aust-Agder fylkeskommune.  2.    Fylkestinget vedtar vedlagte selskapsavtale. 3.    Fylkesordføreren gis fullmakt til å underskrive selskapsavtalen.4.Fylkestinget oppnevner fylkesrådmann Tine Sundtoft som representant til representantskapet med vara Bjørn Kristiansen.
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
57/19
Ny selskapsavtale Aust-Agder Revisjon IKS
19/00015-30 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.    Agder fylkeskommune overtar fra 1.1.2020 alle eierandeler og forpliktelser i Aust-Agder Revisjon IKS fra den tidligere eieren Aust-Agder fylkeskommune.  2.    Fylkestinget vedtar vedlagte selskapsavtale. 3.    Fylkesordføreren gis fullmakt til å underskrive selskapsavtalen.4.    I tråd med selskapsavtalen § 5 skal fylkesordfører Arne Thomassen representere Agder fylkeskommune i representantskapet. Vara er fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad og Torunn Ostad.
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
58/19
Søknad om fritak fra politiske verv - Alf Erik Andersen
19/00021-1 Fylkestinget
1.Alf Erik Andersen innvilges midlertidig fritak fra sitt fylkeskommunale folkevalgte verv i perioden han fungerer som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.2.I permisjonstiden trer 1. vara Jan Kløvstad (V) inn som medlem i kontrollutvalget.3.Nye varamedlemmer: 1.vara: Melina Danika (FrP)2.vara: Andreas Jacobsen (FrP)
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
1/19
Interpellasjon fra Gro Bråten: Tannhelse – og tilbud til barn med spesielle behov
19/00015-35 Fylkestinget
Fylkesordførers svar:
1. Kan fylkesordføreren gi en redegjørelse for hvordan denne tjenesten er ivaretatt overfor disse barna i hele Agder i påvente av nye lokaler i Grimstad?
Svar: Tannhelsetjenesteloven gir bestemmelser om fylkeskommunens ansvar for ulike pasientgrupper. Tannhelsetjenesten/personalet lang erfaring i behandling av alle grupper loven omfatter. Alle pasientgrupper håndteres i størst mulig grad på våre lokale klinikker. Ved behov for spesialistertete tjenester benyttes offentlige eller private spesialister lokalt og en del ganger nasjonalt. Alle spesialister, unntatt pedodontist, (barnetannlege) finns i Agder. Tannbehandling i narkose foregår på sykehusene i Arendal og i Kristiansand.
2. Hvordan er informasjonen til foreldre og brukerorganisasjonene ivaretatt.
Svar: Det finnes ikke spesifikke interessegrupper eller brukerorganisasjoner for tannhelsetjenesten. Det har vært et møte med flere representanter for Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og det er etter dette møtet opprettet direkte kontakt via mail og telefon om det skulle dukke opp problemstillinger. Dette gjelder en svært liten pasient gruppe. Tannhelsetjenesten fikk opplyst fra TKS at dette dreier seg om 10-15 pasienter. Ledelsen i tannhelsetjenesten, inkludert alle klinikklederne har diskutert oppfølgingen av disse aktuelle barna og sikret at de får en god ivaretakelse. Det er ikke meldt om spesielle problemstillinger etter at TKS i praksis ble avviklet.
3. Hvor mange barn er i behandling/står på venteliste for tilbudet for narkose og kirurgi?
Svar: Det behandles ca. 50 000 pasienter årlig i den offentlige tannhelsetjenesten i Agder. Det står til sammen ca. 50 barn og unge på venteliste for tannbehandling i narkose og ca. 10 barn/unge på venteliste til kirurgi. Ventetiden generelt er mellom 4 og 6 måneder. Det prioriteres hvem som trenger det mest. Disse har kortere ventetider. De sårbare barn som trenger øyeblikkelig hjelp får det og de trenger ikke å
side 81 av 83
vente lenge.
4. Hvordan ser en for seg organiseringen av tilbudet totalt sett for hele Agder når det gjelder spesialisttjenester?
Svar: Behovet for spesialisttjenester er svært begrenset for barn og ungdom (unntatt tannregulering) pga. gjennomgående god tannhelse Spesialisttilbudet generelt vil bli organisert ved bruk av offentlige og private spesialister. Dette er beskrevet i sak i Fellesnemnda: "Spesialistbehandling, forskning og fagutvikling i tannhelsetjenesten" (Sak 19/00017-1). Det er inngått avtale med private spesialister som kan utvides og gjelde hele Agder Det ble utlyst og ansatt spesialist i pedodonti (barnetannlege) men søkeren takket nei til tilbudet. Denne stillingen vil bli lyst ut på nytt.
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
2/19
Interpellasjon fra Vidar Kleppe - Opprette NAV-ombud i Agder
19/00018-1 Fylkestinget
Fylkesordførers svar:
Interpellanten spør om fylkesordfører vil støtte Demokratene i at det nå må opprettes et NAV-ombud i Agder.
NAV er en del av den offentlige forvaltning i Norge. Det er etablert ordninger for å ivareta den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen.
Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å ivareta den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen. Du kan klage til Sivilombudsmannen hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. Dette kan for eksempel være hvis du mener at et vedtak eller en avgjørelse er feil, eller at saken din har vært behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte av myndighetene. Ombudsmannen foretar en rettslig og objektiv vurdering av klagen din. Det er gratis å klage.
Hvorvidt det i tillegg er behov for et eget NAV-ombud kan diskuteres, og dette er en sak som enkelte partier kjemper for på nasjonalt nivå. Som fylkesordfører i Agder mener jeg at innføring av NAV-ombud er en sak for nasjonale myndigheter i første omgang men posisjonen i Agder fylkesting har lagt inn dette i budsjett. Støttes av fylkesordfører.
2019-12-18 AvsluttetAvsluttet
2020.04.28
7/20
Godkjenning av protokoll fra møtene 18.12.2019 og 25.02.2020
20/07139-1 Fylkestinget
Fylkestinget godkjenner protokoll fra møtene 18.12.2019 og 25.02.2020.
2020-04-28 AvsluttetAvsluttet
8/20
Årsregnskap 2019 og årsberetning 2019 for Vest-Agder fylkeskommune
20/01958-19 Administrasjonsutvalget
Fylkesutvalget
Fylkestinget
1. Fylkestinget godkjenner Vest-Agder fylkeskommunes driftsregnskap for 2019.
2. Fylkestinget godkjenner Vest-Agder fylkeskommunes investeringsregnskap for 2019. Finansiering av årets investeringsutgifter godkjennes som endelig.

3. Årsberetningen for 2019 tas til orientering.

4. Netto mindreforbruk på driftsbudsjettet på 107,4 mill. kr for seksjoner og driftsenheter overføres til 2020 som foreslått i saksfremlegget og vedlegg 1 og 2.

5. Fylkestinget avsetter 38,6 mill. kr av årsresultatet til disposisjonsfond. Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringer.

6. Det foretas en budsjettregulering vedr. overføring av bundne drifts- og investeringsfond (øremerkede tilskudd og bompenger) fra 2019 til 2020. Reguleringen vil ikke ha noen netto virkning på budsjettet.

7. Overføring av merforbruk på prosjekter i investeringsregnskapet på netto 98,9 mill. kr godkjennes, som spesifisert i vedlegg 3 og 4. Finansiering endres tilsvarende ved at lån økes med 82,6 mill. kr og momskompensasjon økes med 16,3 mill. kr.
2020-04-28 AvsluttetAvsluttet
9/20
Årsregnskap 2019 og årsrapport 2019 for Aust-Agder fylkeskommune
20/15780-2 Administrasjonsutvalget
Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Fylkestinget godkjenner årsregnskapet for 2019 for Aust-Agder fylkeskommune.2.Fylkestinget tar årsrapporten for 2019 til etterretning. 3.Overskuddet for 2019 avsettes til disposisjonsfond. 4.Virksomheter med merforbruk i 2019 får tilsvarende trekk i rammen for 2020, til sammen 1 250 000 kroner. Beløpet avsettes til disposisjonsfond.5.Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringer.
2020-04-28 AvsluttetAvsluttet
10/20
Prosjektforslag nytt fylkeshus i Agder
20/16901-1 Administrasjonsutvalget
Fylkesutvalget
Fylkestinget
1.Agder fylkeskommune avslutter arbeidet med Elvegata 4 som nytt fylkeshus.2.Agder fylkeskommune starter prosessen med å innhente tilbud og forslag til løsninger for kjøp av eller leid fylkeshus med opsjon for mulig kjøp. Sentral beliggenhet vil vektes høyt i den videre prosessen.3.Det er ønskelig å se alternativet Elvegata 4 i sammenheng med skolebruksplanen. Det er kjent at det vil bli behov for betydelig flere elevplasser i videregående skole i Kristiansandsområdet fra 2024. Elvegata 4 kan være en egnet plassering for undervisningslokaler. For fylkeskommunen er bærekraft og miljø viktige kriterier.
2021-05-06 AvsluttetAvsluttet
11/20
Tiltakspakke knyttet til koronapandemien
20/16890-1 Fylkesutvalget
Fylkestinget
1. I forbindelse med korona-pandemien vedtar fylkestinget en tiltakspakke som innebærer endringer i årsbudsjett vedtatt i sak 29/19.Fylkestinget ser hvor alvorlig pandemien påvirker regionens innbyggere og næringsliv og vil følge situasjonen tett for å vurdere ytterligere tiltak. Det er viktig at tiltakene ses i sammenheng med de statlige tiltakene, så de treffer godt og får maksimal effekt. Fylkestinget ser at det kan bli behov for nye tiltak når vi får mer oversikt over behovet. Fylkestinget ser også at det kan bli nødvendig å bevilge ekstra midler til våre egne virksomheter som har fått økte utgifter eller sviktende inntekter på grunn av den ekstraordinære situasjon.
2. Prioriteringer knyttet til tiltakspakken skal gjøres etter følgende kriterier:
a. Rask igangsetting
b. Skape stor sysselsetting
c. Prosjekter med ulikt omfang
d. Geografisk spredning
e. Overordnede føringer fra vedtatt budsjett for 2020
f. Det overordna og langsiktige målet for tildeling av krisepakke skal være å forsterke fylkets målsetting om «å få utslippene ned og levekåra opp.  Forankring i regionplanen.

3. De økonomiske konsekvensene av endringene innarbeides i forbindelse med tertialrapporteringene for 2020.

4. Lærlingplasser
a.Fylkeskommunen innfører et ekstraordinært stimuleringstilskudd i 2020 og 2021 for å sikre tilstrekkelig antall lærebedrifter. Fylkesrådmannen går i dialog med opplæringskontorene om innretningen på tilskuddet.
b.Fylkeskommunen gir bruk av lærlinger høy vekting i tildelingskriteriene for innkjøp og anbud.

5. Investering fylkesveg
Handlingsprogram for fylkesveg utsettes. Det utarbeides en tiltakspakke for investeringstiltak for 2020 og 2021, og et handlingsprogram som gjelder fra 2022.

6. Budsjettposten for vegutbygging kan økes med inntil 120 mill. kr. Det kan prioriteres på tvers av program. Hovedutvalg for samferdsel fatter beslutning om prioritering av tiltakene.

7. Fylkeskommunen vil anmode staten om å bevilge tiltaksmidler for forsert realisering av store fylkesvegprosjekter som er klare til bygging.

8. Næringsutvikling
a.Agder fylkeskommune utbetaler midler som er satt av i Budsjett 2020 til næringshagene. I stedet for å knytte midlene opp mot tiltenkte utviklingsprosjekter, rettes de mot behov for tiltak som melder seg av koronakrisen.
b.Fylkestinget ber om at det betales ut skoleskyss til drosjesentralene for mars og april og månedlig fremover så lenge korona-pandemien varer. Dette for å kunne ivareta den enkeltes løyvehavers økonomi gjennom korona-pandemien - slik at det også etter krisen fremdeles skal finnes et trygt og godt drosjetilbud i hele Agder. Utbetalingene ses i sammenheng med eventuelle ekstraordinære statlige tilskudd og organiseres slik at de ikke er i strid med Lov om offentlig støtte.
c.Reiseliv er en sentral næring i Agder. Det er viktig å trygge eksisterende virksomheter og legge til rette for videre vekst. Fylkeskommunen vil bidra med tilskudd, og vil gå i dialog med næringen om behov og prioriteringer.
d.Landbruksnæringen har utfordringer som følge av koronapandemien. Særlig knyttes dette til rekruttering og opplæring av arbeidskraft. Fylkeskommunen vil bidra med ekstra tilskudd til næringen når oversikt over behovet foreligger. Et variert landbruk, jordvern og økt produksjon er viktig for matsikkerheten og må prioriteres i regional landbrukspolitikk.
e.Fylkestinget ser med bekymring på konsekvensene for offshore-relaterte virksomheter. Vi vil jobbe sammen med nasjonale myndigheter og næringen for å sikre gode rammevilkår for omstilling og fortsatt sysselsetting i en utsatt bransje.

9. Drift og vedlikehold fylkesveg
a.Drift- og vedlikeholdsbudsjettet for 2020 økes med inntil 50 mill. kr til tiltak for å redusere forfall på vegnettet.
b.Hovedutvalg for samferdsel fatter beslutning om prioritering av tiltakene.

10. Drift og vedlikehold eiendom
a.Budsjett til ekstraordinære vedlikeholdstiltak økes med inntil 15 mill. kr per år for 2020. Budsjettmidlene innrettes som en tiltakspakke. Tiltakene skal rettes spesielt mot ENØK og inneklima, hvor det søkes om ENOVA-støtte. Tiltakene kan også inkludere andre vedlikeholdstiltak. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å prioritere innenfor vedlikeholdstiltakene.
b.Tiltakene kan også inkludere andre vedlikeholdstiltak, som midler til rehabilitering/vedlikehold av bygninger og anlegg der vi er direkte eller indirekte eiere.

11. Utbygging eiendom
Investeringsplanen for eiendom gjennomføres i tråd med vedtatt budsjett. For å forsere investering i klimavennlige energikilder avsettes det inntil 15 mill. kr til investering i solcelle- og batterianlegg på eksisterende bygningsmasse, med sikte på at det utløses ENOVA-støtte til tiltaket. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å prioritere innenfor nevnte prosjekter.

12. Øvrige tiltak
a.Fylkeskommunen bevilger ekstraordinær støtte til bredbåndsutbygging på 5 millioner administrert gjennom DDA (Det Digitale Agder). (Forslag fra Sp)
b.Det bevilges 1 mill. til tilskuddsordning innen kultur. Innovative løsninger med vekt på kulturformidling i tråd med anbefalinger i koronapandemien prioriteres. Midlene lyses ut innen mai og fordeles med fokus på geografisk spredning og på ulike størrelser av prosjekter.

13. Fylkesrådmannen kommer tilbake med sak om hvordan fylkeskommunen kan sikre ytterligere tiltak som støtter opp idrettsaktiviteter, kultur og frivillighet i Agder. (Forslag fra Ap)

14. Fylkestinget ber fylkesutvalget holde tett dialog med administrasjonen og regionens næringsliv og foreta eventuelle nødvendige justeringer for at tiltakene skal vurderes i sammenheng med statlige tiltakspakker og næringslivets behov.

Det bevilges 4 millioner som kan deles ut av Hovedutvalg for Næring- klima og miljø i neste møte. Pengene skal gå til markedsføringstilltak for Agder som reiselivsdestinasjon. Dette skal gjøres etter dialog med alle destinasjonselskapene i regionen.
2021-12-06 AvsluttetAvsluttet
12/20