Møtedato   Organ/ Utvalg Saksnr. Sakstittel Arkivsak-dok. Ansvarlig Behandlet av Vedtak   Frist Ansvarlig Status Kommentar
2019.11.11 (ingen ordinære saker)
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse                      
2020.02.11
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 1/20
1/20 Godkjenning av protokoll fra møte 11.11.2019
20/02847-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Protokoll fra møte 11.11.2019 godkjennes.
2020-02-11 Steinar Knutsen AvsluttetAvsluttet
2/20
Videreutdanning for lærere - retningslinjer for Agder fylkeskommune
20/01136-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse godkjenner retningslinjer for videreutdanning Agder.Lærere på stipendordning må tilbakebetale evt. utbetalt stipend. Utdanningsavdelingen kan i spesielle tilfeller etter en konkret vurdering redusere eller frafalle økonomiske krav.
2020-02-11 Line Marie Poppe AvsluttetAvsluttet
3/20
Plan for skolens arbeid med elevenes skolemiljø
20/02690-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse godkjenner plan for skolens arbeid med elevenes skolemiljø med følgende justeringer/tillegg: Legge inn oversikt over referanser/ressurser i starten av planen 9.13 s. 12, «Diskriminering/rasisme»: legge til «kjønnsidentitet og seksuell orientering»Forslag til neste års rullering av planen: Pkt. 1. Planen behandles av relevant utvalg, særskilt ungdommens fylkesting.Pkt. 2.Administrasjonen utarbeider ett kapittel på tema selvmordsforebygging og hvordan dette skal håndteres, hvordan lærere og annet personell skal møte og håndtere det når de får høre om selvmordsutsatt ungdom i skolemiljøet. Pkt. 3.Administrasjonen undersøker før neste års rullering et eget punkt om at lærere som oppdager mobbing i sosiale medier på eksterne kanaler også er ansvarlig for følge opp dette.
2021-06-11 Line Marie Poppe AvsluttetAvsluttet
4/20
Eventuelt
20/02847-2 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Organisering av beslutningsstrukturen for Regionale Forskningsfond Nina Jentoft, Ap, ønsket at utvalget får en orientering om hvordan arbeidet knyttet til Regionalt forskningsfond (RFF) Agder vil blir organisert, etter at fylkestinget i sak 40/19 vedtok en politisk beslutningsstruktur for sitt RFF. Dette også med henblikk på det strategiske, mobiliserende og nettverks- arbeidet som bør gjøres sammen med samarbeidspartnere som feks NFR.
2020-02-11 Sissel Strickert AvsluttetAvsluttet
2020.03.10 (ingen ordinære saker)
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse                      
2020.03.31
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 5/20
Godkjenning av protokoll fra møte 10.03.2020
20/02847-5 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Protokollen fra møtet ble enstemmig godkjent.
2020-03-31 Steinar Knutsen AvsluttetAvsluttet
7/20
Høring om vurdering, eksamen og eksamensordninger i læreplanene
20/02174-2 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Høringsuttalelsen tas til etterretning, med følgende endringer: Del 1 3.3 lærelyst •Formålet med vurdering i fag er å fremje læring og bidra til lærelyst undervegs, og å gi informasjon om kompetanse undervegs og ved avslutninga av opplæringa i faget.»•Mener du/dere det bør tas inn i bestemmelsen at formålet med vurdering blant annet er å bidra til lærelyst underveis? Endres fra Ja – til Nei  Del 1 8.3 samtale om utvikling – utdypende merknader   8.3 samtale om faglig utvikling.
Svaret 8.3. – er utdypet.

•Bør det presiseres at samtalen om sosial og annen utvikling gjelder ved behov?

Det er viktig at elevene og lærerne har samtaler når det er behov for det, behovet kan være både fra lærerens side og fra elevens side. Samtidig er det nødvendig at skolene har en struktur som sier at det skal være et gitt antall samtaler i løpet av året. Elever som ikke selv gir uttrykk for behov for samtale, kan lett bli litt usynlige i klassen. Det bør derfor være faste møtepunkter som ikke styres av et uttrykt behov.

Del 1.
7.3
Spm 1 - Tilleggstekst: Karakterer i orden og oppførsel er også et incentiv for at elevene skal følge ordensreglementet til skolen og gir skolen mulighet til å sanksjonere elever som ikke tilpasser seg etter dette. Dette er positivt ved at det settes krav til elevene.
Spm 2 – Stryk 2. setning i rådmannens forslag.
Spm 3 – Endringsforslag: Karakterer i orden og oppførsel bør videreføres.

8.3
Spm 3 – Endringsforslag: Ja.

Del 2.
9.3
Spm 1. Endringsforslag: Alternativ A – Som hovedregel bør elevene oppnå bestått stangspunktkarakter for å bestå faget. Om faget blitt tatt opp, bør det være tilstrekkelig med bestått eksamenskarakter.
10.3
Spm 1. Endringsforslag: Ja. For å sørge for en mer rettferdig eksamensavvikling er vi positive til å endre trekkmodellen og ønsker å teste muligheter hvor både løsninger hvor alle har eksamen eller andre fordelinger.

Del 3.
4.1.4
Spm 1. Endringsforslag: Ja.

4.20.4.
Spm 1: Endringsforslag: Ja
2020-03-31 Åse Lill Kimestad (borttagen) AvsluttetAvsluttet
10/20
Elevundersøkelsen 2019
20/15022-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Saken tas til orientering
2020-03-31 Åse Lill Kimestad (borttagen) AvsluttetAvsluttet
11/20
Eventuelt 31.03.2020
20/02847-6 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Representanten Ingrid Williamsen hadde meldt inn følgende sak: «Ønsker en sak til utvalget om situasjonen på de videregående skolene på Agder om problemer med narkotika på våre skoler. Da tenker jeg på bruk, salg og lignende. Og hvordan følger skolene dette opp. Ønsker også vite hvilke skoler det er problemer på, og hvordan dette blir håndtert.»Utdanningsdirektøren opplyser til Williamsens sak, at dette vil legges inn i restanselisten, og at det i tillegg kan gis en orientering om dette arbeidet i et senere møte. Utvalgsleder viser til posisjonens verbalforslag om rusforebyggende arbeid, og at saken kan knyttes opp mot det. Dette planlegges det en sak på, i et samarbeid mellom avdeling for folkehelse og utdanningsavdelingen.
2021-06-11 Arly Hauge AvsluttetAvsluttet

Saken behandles av folkehelse.

2020.04.21
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 12/20
Godkjenning av protokoll fra møte 31.03.2020
20/02847-10 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Protokollen fra møtet 31.03. ble enstemmig godkjent.
2020-04-21 Steinar Knutsen AvsluttetAvsluttet
13/20
Tilbudsstruktur for videregående opplæring Agder
20/16841-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
1.Hovedutvalg for utdanning og kompetanse slutter seg til fylkesrådmannens forslag til programtilbud og dimensjonering ved de enkelte skolene skoleåret 2020/2021, med følgende endringer: - Det videreføres VG1 medier og kommunikasjon med 1/2 klasse ved Risør vgs.- Det startes opp VG2 laboratoriefag Med 1/2 klasse ved Sam Eyde vgs.- Det startes opp VG1 studiespes. m. toppidrett 1/2 klasse ved Kristiansand katedralskole Gimle. Det foreslås samtidig at det reduseres med 1/2 klasse VG1 idrettsfag ved Kristiansand katedralskole Gimle.- VG1 Restaurant- og matfag videreføres med 1/2 klasse ved Flekkefjord vgs. studiested Kvinesdal.
2.Hovedutvalg for utdanning og kompetanse slutter seg til fylkesrådmannens forslag til programtilbud og dimensjonering for voksne. Skal flere voksne som har rett til videregående opplæring få et tilbud, bør rammen til karrieresentrene på sikt økes.
3.Hovedutvalg for utdanning og kompetanse slutter seg til fylkesrådmannens forslag til programtilbud og dimensjonering for Vg3 fagopplæring i skole.
4.Den økonomiske rammen dekker kostnadene i tilbudsstrukturen slik den nå foreligger. Administrasjonen bes komme tilbake med en økonomisk vurdering av tilleggsforslagene.
5.Skolene planlegger undervisningen i samsvar med vedtak fattet i møtet 21.april. 2020 inntil eventuelle nye vedtak er fattet.
6.Ledige plasser der samtlige ungdommer med opplæringsrett har fått plass, tilbys andre i henhold til rangering i sentral og lokal inntaksforskrift.
7.Utdanningsdirektøren og leder av Hovedutvalg for utdanning og kompetanse får fullmakt til å foreta endringer i programtilbud i løpet av sommeren.
8.Korona-pandemien kan medføre endringer som er vanskelig å ta høyde for når tilbudsstrukturen behandles, men eventuelle behov vil bli vurdert fortløpende. En eventuell økning i antall klasser kan medføre at den økonomiske rammen ikke dekker kostnadene til årets tilbudsstruktur. Dersom det skjer, skal endringene behandles i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse.
9.Fylkesrådmannen vurderer å gjøre medieproduksjon søkbar som studieprogram ved Vennesla VGS, Lillesand VGS fremfor medier og kommunikasjon ved neste behandling av tilbudsstruktur.
2020-04-21 Anne Synnøve Sundsteigen AvsluttetAvsluttet
14/20
Ny budsjettmodell og organisering av tilrettelagte grupper (STH-HT-AT)
20/02867-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
1.Dimensjonering av behov for skoleplass for elever som skal ha opplæring rettet mot hverdagslivstrening og eller planlagte grunnkompetanseløp synliggjøres på bakgrunn av          a.En oversikt, fordelt på skoler, som viser antall elever som får eller skal ha opplæring rettet mot hverdagslivstrening, legges ved Tilbudsstruktursaken som legges frem høst og vår. b.En oversikt, fordelt på skoler, som viser antall elever som får eller skal ha opplæring rettet mot planlagt grunnkompetanseløp, legges ved tilbudsstruktursaken som legges frem høst og vår.
2.Tilbudet om opplæring rettet mot hverdagslivstrening gjøres søkbart for de elever som ønsker det, er tilmeldt fra kommunene innen 1.oktober og oppfyller vilkårene etter forskrift til opplæringsloven § 6-17. Elever som oppfyller vilkår etter forskrift til opplæringsloven § 6-17, og som har behov for annen form for tilrettelegging, tas inn til et av tre valgte utdanningsprogram på en skole som er særlig tilrettelagt. Dette innarbeides i lokal inntaksforskrift ved neste revidering.
3.Retningslinjer for tildeling av økonomiske ressurser til tilpasset opplæring og spesialundervisning utarbeides med fremlagt modell som grunnlag.
4.Det utarbeides en temaside på www.agderfk.no som gir informasjon om rettigheter man har i forhold til tilrettelagt undervisning og spesialundervisning.
5.Ny ordning evalueres i slutten av denne fylkestingsperioden og legges frem som sak for Hovedutvalg for utdanning og kompetanse.
6.Endre tekst: dagsenter til aktivitetssenter
7.Hverdagslivstrening-elever som får sin undervisning i et særskilt tilrettelagt tilbud/grupper kan inkluderes i ordinære klasser/basisgrupper i enkelt fag eller delemner i fag
2021-06-11 Anne Synnøve Sundsteigen AvsluttetAvsluttet
16/20
Høringsinnspill til UiAs strategi 2021-2024
20/15408-2 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
1.Universitetet i Agder sin strategi for 2021-2024 harmoniserer godt med regionale målsettinger satt i Regionplan Agder 2030.   2.Fylkeskommunen tar strategien til etterretning, men anbefaler at strategien ytterligere bør tydeliggjøre universitetets regionale rolle. 3.Hovedutvalg for kompetanse og utdanning mener at likestilling må tas inn i strategien under UiAs verdier og samfunnsansvar. I tillegg mener hovedutvalget at det under målbilde for Et attraktivt og moderne universitet må settes fokus på likelønn mellom ansatte.
2020-04-21 Åse Lill Kimestad (borttagen) AvsluttetAvsluttet
17/20
Eventuelt 21.04.2020
20/02847-11 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Representant Lill May Vestly (PDK):Hvor langt er det kommet med verbalforslaget som ble lagt frem før jul, om å utarbeide en strategi om hvordan løfte talentene våre i skolen?Fylkesdirektøren opplyste om at saken ligger i hovedutvalgets restanseliste, men at det på grunn av omfattende arbeid knyttet til Koronasituasjonen, ikke kan prioriteres å sette av ressurser til dette nå. Det vil arbeides videre med dette senere.
2021-06-11 Arly Hauge AvsluttetAvsluttet

Saken er behandlet i HUK

2020.05.26
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 18/20
Godkjenning av protokoll fra møte 21.04.2020
20/02847-14 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Protokollen fra møtet 21.04.2020 ble enstemmig godkjent.
2020-05-26 Steinar Knutsen AvsluttetAvsluttet
21/20
Ny fagforumsmodell Agder fylkeskommune
20/09166-30 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
1.Hovedutvalg for utdanning og kompetanse vedtar ny fagforumsmodell for Agder fylkeskommune i henhold til saksframlegget og vedlagte dokument i saken.2.Det avsettes en årlig økonomisk ramme på 1 700 000 kr for drift av fagforumsmodellen.3.      Modellen og ressursbehov evalueres våren 2021
2020-05-26 Åse Lill Kimestad (borttagen) AvsluttetAvsluttet
25/20
NoU 2019:25 Med rett til å mestre - høringssvar fra Agder fylkeskommune
20/16950-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse vedtar fylkesrådmannens forslag til høringssvar.
2020-05-26 Åse Lill Kimestad (borttagen) AvsluttetAvsluttet
26/20
Høring - endring i forskrift til opplæringsloven kap. 5 om klage på vurdering
20/18452-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse vedtar fylkesrådmannens forslag til høringssvar.
2020-05-26 Åse Lill Kimestad (borttagen) AvsluttetAvsluttet
27/20
Høringsuttalelse NOU 2019:23 Ny opplæringslov
20/19398-2 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse vedtar høringssvar til NOU 2019:23 Ny opplæringslov i tråd med det som går fram av saksframlegget.
2020-05-26 Åse Lill Kimestad (borttagen) AvsluttetAvsluttet
28/20
Ny administrativ klagenemnd for vurdering
20/19438-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
1.Fylkestinget delegerer myndighet til fylkesrådmannen til å oppnevne en administrativ klagenemnd for utdanningssaker etter forskrift til opplæringsloven §§ 5-10, 5-11 første ledd, 5-12 og 5-13. Den nye klagenemnda for navnet Klagenemnda for vurdering.2.Dagens delegasjonsreglement endres i tråd med vedtak i pkt. 1.
2020-05-26 Åse Lill Kimestad (borttagen) AvsluttetAvsluttet
30/20
Eventuelt 26.05.2020
20/02847-15 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
1. Nina Jentoft: Skolegården ved Arendal videregående skole brukes til parkering for lærere. Kan dette tas opp administrativt for å få en løsning på dette? Jentoft påpekte at nytt parkeringshus kan brukes til parkering. Fylkesdirektøren tar med seg signalene fra hovedutvalget.
2.
Utvalgsleder Rune André Sørtveit Frustøl:

1. Bekymring rundt manglende utstyrsmidler til fagfornyelsen. Kan det gjøre at det vil bli vanskelig å gjennomføre undervisning etter nye fagplaner? Spesielt for yrkesfag?
2. Har fylket søkt på ekstramidler til emnet programmering? Skal visstnok være utlyst midler sentralt.


1.Fylkesdirektøren opplyste at dette er løftet inn i tertialrapporteringen, det er foreslått å sette av ekstra midler for å dekke økt bidrag inn mot NDLA. Utfordres inn mot fagfornyelse.
2.Fylkeskommunen søker også på digitale læremidler.
2021-06-11 Arly Hauge AvsluttetAvsluttet

Saken er sendt til bygg og eiendom.

2020.09.01
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 32/20
Godkjenning av protokoll fra møte 16.06.2020
20/02847-18 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Utvalgsleder opplyste at det i møtet 16.06. ikke ble utpekt saksordfører til sak 31/20, som ble anket inn til fylkestinget fra Ap og SV. Saksordfører er Fredrik Jensen (Ap).Protokoll fra møte 16.06. ble dermed enstemmig godkjent.
2020-09-01 Steinar Knutsen AvsluttetAvsluttet
35/20
Uttalelse-stiftelsen Sørlandets Maritime vgs
20/22534-2 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse anbefaler at stiftelsen Sørlandets Maritime videregående skole får godkjenning etter friskoleloven til å etablere TIP, Vg2 Maritime fag (TPMAR2) med 45 elevplasser. Saksframlegg og protokoll sendes Utdanningsdirektoratet som uttalelse fra Agder fylkeskommune.
2020-09-01 Åse Lill Kimestad (borttagen) AvsluttetAvsluttet
36/20
Fagskoleforvaltning i Agder fylkeskommune
20/10115-8 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
1.Rutiner for fagskoleforvaltningen i Agder fylkeskommune godkjennes. 2. Agder fylkeskommune vil jobbe for å styrke fagskolen sin rolle som lokal, regional og nasjonal utviklingsaktør ytterligere. 3. Agder fylkeskommune søker å legge til rette for at tilbydere av høyere yrkesfaglig utdanning kan etablere nye, relevante fagtilbud for innbyggerne i Agder. 4. Agder fylkeskommune vil planlegge for å intensivere fylkeskommunens egen fagskole sitt arbeid for å innfri den nasjonale strategien om økning i antall fagskolestudenter i regionen.5. Agder fylkeskommune vil påpeke viktigheten av et godt desentralisert fagskoletilbud i hele Agder. 6. Agder fylkeskommune vil tilrettelegge for at fagskolenes tilbud i størst mulig grad er tilpasset arbeidslivets behov.
2021-06-11 Åse Lill Kimestad (borttagen) AvsluttetAvsluttet
37/20
Eventuelt 01.09.2020
20/02847-19 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Odd Terje Unhammer Høyland:Finnes det statistikk på elever som søker høyere utdanning, geografiske forskjeller?Arly Hauge svarte at vi sjekker dette ut med vår plan- og analyseavdeling, og kommer tilbake med svar.
2020-09-11 Arly Hauge AvsluttetAvsluttet
2020.09.22
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 38/20
Godkjenning av protokoll fra møte 01.09.2020
20/02847-23 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Protokollen fra møte 01.09.2020 ble enstemmig godkjent.
2020-09-22 Steinar Knutsen AvsluttetAvsluttet
3/20
Klagebehandling 2020
20/19438-6 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Saken ble enstemmig tatt til orientering.
2020-09-22 Åse Lill Kimestad (borttagen) AvsluttetAvsluttet
2020.10.27  Avlyst
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse                      
2020.11.24
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 42/20
Godkjenning av protokoll fra møte 22.09.2020
20/02847-26 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse godkjenner enstemmig protokoll fra møte 22.09.2020
2020-11-24 Steinar Knutsen AvsluttetAvsluttet
43/20
Tilbudsstruktur for de offentlige videregående skolene i Agder 2021/2022
20/26583-19 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
1.Hovedutvalg for utdanning og kompetanse vedtar forslag til tilbudsstruktur for de offentlige videregående skolene i Agder med følgende endringer:Risør videregående skole: -Skolen skal tilby VG2 og VG3 studiespesialiserende i kommende økonomiplanperiode. -VG1 Medier og kommunikasjon gjøres søkbart med 1 klasseressurs. -VG1 Helse og oppvekstfag gjøres ikke søkbart ved Risør.
Tvedestrand videregående skole:
-VG2 Heste- og hovslagerfag gjøres søkbart med ½ klasseressurs.
-VG3 Landbruk gjøres søkbart med ½ klasseressurs.
-VG1 Helse og oppvekstfag tilføres 1 klasseressurs.
Sam Eyde videregående skole:
-Det opprettes VG2 rør som søkbart tilbud på Sam Eyde vgs. Klassen skal ses i sammenheng med VG2 Ventilasjon, membran og taktekking og foreslås som en kombinasjonsklasse ved Sam Eyde vgs.
Lillesand videregående skole:
-VG1 Restaurant- og matfag gjøres søkbart med 1 klasseressurs.
Kristiansand Katedralskole Gimle:
-VG1 Studiespesialiserende toppidrett gjøres søkbart med 1 klasseressurs.
Tangen videregående skole:
-Det opprettes kombinasjonsklasse VG2 kjøttfag og næringsmiddelindustri og VG2 baker og konditor ved Tangen vgs.
Mandal videregående skole:
-VG1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign gjøres søkbart med 1 klasseressurs.
Byremo videregående skole:
-VG2 Tømrer gjøres søkbart med ½ klasseressurs.
Eilert Sundt videregående skole:
-VG2 mur/betong gjøres søkbart med 1 klasseressurs ved avdeling Lyngdal.
Flekkefjord videregående skole:
Studiested Flekkefjord:
-VG1 Medier og kommunikasjon gjøres søkbart 1 klasseressurs.
Studiested Kvinesdal:
-VG1 Restaurant- og matfag gjøres søkbart med 1 klasseressurs.
-VG2 Helseservicefag gjøres søkbart med 1 klasseressurs.

2.Krav om 60% oppfylling i klassene for igangsetting av en klasse videreføres som       hovedprinsipp.

3. Elever som mottar tilrettelagte tilbud som Hverdagslivtrening og Arbeidslivtrening må fremkomme tydeligere i Tilbudsstrukturen.

4.Det bes om en egen sak om programbredden ved skolene som har Studieforberedende linjer.

5.Kostnaden med økning i antall klasser innarbeides i kommende budsjett og økonomiplan.
2021-06-11 Anne Synnøve Sundsteigen AvsluttetAvsluttet
44/20
Digital skolehelsetjeneste i Agder
20/02292-15 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse vedtar: 1.Agder fylkeskommune går i dialog med Arendal kommune om opprettelse og videreutvikling av en digital skolehelsetjeneste. 2.Det bevilges 1 million kroner i tilskudd for 2021 til arbeidet. 3.En arbeidsgruppe bestående av representanter fra administrasjon, elevrepresentanter fra ungdommens fylkesutvalg og lærlinger fra yrkesopplæringsnemnda i Agder fylkeskommune samarbeider om innhold i bestillingen. 4.Tjenesten skal være tilgjengelig for alle elever i videregående skoler og lærlinger i Agder. 5.Tjenesten skal være i tråd med gjeldende lovgivning og nasjonale retningslinjer for bruk av sosiale medier i skolehelsetjenesten. 6.Våren 2021 skal det gis tilbakemelding til Hovedutvalg for utdanning og kompetanse på framdrift i saken.
2020-11-24 Åse Lill Kimestad (borttagen) AvsluttetAvsluttet
49/20
Søknad om støtte til etablering av Vegår videregående skole
20/25067-3 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalget for utdanning og kompetanse avslår søknad om økonomisk støtte til etablering av Vegår videregående skole i Vegårshei kommune.
2020-11-24 Wenche Fresvik AvsluttetAvsluttet
51/20
Fagskolemelding 2020
20/28232-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse understreker fagskolens viktige rolle som regional utviklingsaktør, og tar meldingen til etterretning.
2020-11-24 Åse Lill Kimestad (borttagen) AvsluttetAvsluttet
4/20
Agder fylkeskommunes økonomiplan 2021-2024, klimabudsjett og budsjett 2021
20/28444-3 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Saken Agder fylkeskommunes økonomiplan 2021-2024, klimabudsjett og budsjett 2021, tas til orientering.
2020-11-24 Ebba Laabakk AvsluttetAvsluttet
5/20
Eventuelt 24.11.2020
20/02847-27 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Odd Terje Høyland tok opp at han i møtet 1.09.20 stilte spørsmål om statistikk for hvem som søker høyere utdanning i Agder. Fylkesdirektørens svar er at dette er sendt over til avdeling for analyse og statistikk. Dette er ikke statistikk som allerede er tilgjengelig, men det vil bli utarbeidet og formidlet videre til hovedutvalget.
2021-06-11 Arly Hauge AvsluttetAvsluttet

Del av spørsmål er svart ut. Vi har ikke verktøy for å sjekke status for alle kommuner. Saken er sendt til analyse og vil bli vurdert ved en senere anledning

2021.01.26
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 1/21
Godkjenning av protokoll fra møte 24.11.2020
21/00482-2 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse godkjenner enstemmig protokoll fra møte 24.11.2020
2021-01-26 Steinar Knutsen AvsluttetAvsluttet
3/21
Retningslinjer for videreutdanning for lærere i Agder fylkeskommune
20/07116-21 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 1.godkjenner Retningslinjer for videreutdanning for lærere i Agder fylkeskommune, versjon 32.støtter fylkeskommunens satsing på etter- og videreutdanning.
2021-01-26 Åse Lill Kimestad (borttagen) AvsluttetAvsluttet
1/21
Revisjon av retningslinjer for skolenes arbeid med elevenes skolemiljø - fremdriftsplan
21/00596-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Saken ble enstemmig tatt til orientering.
2021-01-26 Åse Lill Kimestad (borttagen) AvsluttetAvsluttet
2021.03.23
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 4/21
Godkjenning av protokoll fra møte 26.01.2021
21/00482-4 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse godkjenner enstemmig protokoll fra møte 26.02.2021
2021-03-23 Steinar Knutsen AvsluttetAvsluttet
6/21
Formidling til læreplass - resultater 2020
21/07086-2 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalget for utdanning og kompetanse tar resultatene for formidling til læreplass i 2020 til orientering med tillegg i to punkter:1.Hovedutvalget for utdanning og kompetanse ber om en sak før sommeren 2021 som drøfter utfordringene med formidlingssituasjonen i Agder, og som skal peke på tiltak for å sikre at flere kommer ut i lære i regionen. 2.Regionrådene i Agder inviteres til hovedutvalget for å diskutere saken før den behandles av utvalget. På denne måten sikrer man at kommunene kobles på i det viktige arbeidet.
2021-03-23 Ole Kristian Eivindson AvsluttetAvsluttet
7/21
Resultater lærlingeundersøkelsen 2020
21/07087-3 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalget for utdanning og kompetanse tar resultater lærlingeundersøkelsen 2020 til orientering.
2021-03-23 Ole Kristian Eivindson AvsluttetAvsluttet
3/21
Tiltak og virkemidler rettet mot ungdom for økt gjennomføring og deltakelse i arbeidslivet
21/08228-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalget for utdanning og kompetanse tar tiltak og virkemidler rettet mot ungdom for økt gjennomføring og deltakelse i arbeidslivet til orientering.
2021-03-23 Anne Synnøve Sundsteigen AvsluttetAvsluttet
2021.04.27
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10/21
Godkjenning av protokoll fra møte 23.03.2021
21/00482-9 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse godkjenner enstemmig protokoll fra møte 23.03.2021
2021-04-27 Steinar Knutsen AvsluttetAvsluttet
11/21
Revidert tilbudsstruktur for Agder skoleåret 2021/2022
20/26583-47 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
HUK vedtar tilbudsstrukturen slik den kommer frem av vedlagte tabeller og sakspapirer, men med følgende endringer/tillegg:
Tillegg i punkt 1:
-VG1 Restaurant og matfag ved Flekkefjord videregående skole studiested Kvinesdal opprettholdes med ½ klasseressurs.
-VG2 Restaurant og matfag ved Flekkefjord videregående skole studiested Kvinesdal har 1 søker. Skolen har signalisert opplegg for denne søkeren. Administrasjonen bes gå i dialog med skolen og søkeren om opplegg som ivaretar opplæringen på en tilfredsstillende måte.
-VG2 Helseservice ved Flekkefjord videregående skole studiested Kvinesdal opprettholdes med ½ klasseressurs.
-HUK vedtar å gjennomføre en pilot VG3 fagopplæring i skole ved avgiverskole for elever i VG2 fagene kjøretøy/bilskade, lakk og karosseri fra høsten 2021. Det betyr at det skal tilbys vg3 fagopplæring i skole for kjøretøy ved Eilert Sundt vgs. avd. Lyngdal, Kvadraturen vgs. i Kr.sand og Sam Eyde vgs. i Arendal. Vedtaket forutsetter at det er praktisk mulig å løse ved avgiverskolene.
-HUK foreslår å redusere med en klasse VG2 Elenergi og Ekom på Kvadraturen VGS og erstatter denne med en klasse VG2 Automatisering. Dette begrunnes med at bransjen ikke har nok læreplasser for Elenergi og Ekom, mens industrien har flagget et økt behov for kompetanse innen Automasjon. Administrasjonen bes se på mulighetene som ligger ved skolene i Kristiansandsregionen. Vedtaket forutsetter at det er praktisk mulig å løse.
2.Hovedutvalg for utdanning og kompetanse slutter seg til fylkesrådmannens forslag til programtilbud og dimensjonering for voksne.
3.Hovedutvalg for utdanning og kompetanse slutter seg til fylkesrådmannens forslag og de endringer som er gjort av HUK, til programtilbud og dimensjonering for Vg3 fagopplæring i skole.
4.Den økonomiske rammen dekker kostnadene til tilbudsstrukturen til ungdom, men det vil være behov for å øke rammene til Vg3 fagopplæring i skole og voksenopplæring. Behov for økning i bevilgningene vil bli innarbeidet i rapporten for 2. tertial.
5.Skolene planlegger undervisningen i samsvar med det som fremkommer i denne saken.
6.Ledige plasser etter at samtlige ungdommer med opplæringsrett har fått plass, tilbys andre i henhold til rangering i sentral og lokal inntaksforskrift.
7.Endringer i løpet av sommeren gjøres i samsvar med fylkestingets vedtak ved behandling av delegeringsreglementet i sak 13/2021. En eventuell økning i antall klasser kan medføre at den økonomiske rammen må økes ytterligere for å dekke kostnadene til årets tilbudsstruktur.
8.Ved Risør videregående skole skal VG1 IKT og medieproduksjonsfag gjøres søkbart for skoleåret 2022/2023 (erstatning for MK).
HUK ber administrasjonen utrede i samråd med Flekkefjord videregående skole, omlegging av medier og kommunikasjon til IKT og medieproduksjonsfag fra skoleåret 2022/2023.
HUK støtter yrkesopplæringsnemndas råd om en bredere bruk av VG2-vifta for voksenklasser, eventuelt kombinasjonsklasser med flere VG2-fag i en klasse.
9.HUK ønsker at det fra og med skoleåret 2022/2023, skal det legges større vekt på å se langsiktige trender i utdanningstilbudet. Dette er for å sikre at vi får et endra mer framtidsrettet tilbud for alle elever i Agder.
10.Når tilbud blir erstattet/kuttet på en skole/inntaksregion, må skolen få tid og ressurser til å tenke nytt. Som følge av mulige innsparinger på tilbudsstrukturen, skal innsparte midler være med å finansiere oppgradering av utstyr. Dette kan være til nytt programområdet eller til bruk i fagfornyelsen.
2021-06-11 Anne Synnøve Sundsteigen AvsluttetAvsluttet
2021.05.18
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 12/21
Godkjenning av protokoll fra møte 27.04.2021
21/00482-12 Bente Hamre Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse godkjenner enstemmig protokoll fra møte 27.04.2021.
2021-05-28 Steinar Knutsen AvsluttetAvsluttet
16/21
Digital skolehelsetjeneste - tilbakemelding og status for arbeidet
20/02292-19 Bente Hamre Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - vedtak Status for oppstart av digital skolehelsetjeneste og prosjektplan presentert av Arendal kommune v/arbeidsgruppa tas til orientering. Å bygge en digital skolehelsetjeneste i Agder krever forutsigbare rammer. Fylkeskommunedirektøren anbefaler derfor følgende vedtak:1. Det settes av kr. 1 million til utvikling av tjenesten hvert av årene 2022 og 2023.2. Våren 2022 skal det gis tilbakemelding til Hovedutvalg for Utdanning og Kompetanse, HUK, på status for tjenesten.3. Våren 2023 skal effekten av tiltaket evalueres, gjerne sees i sammenheng med målene i regionplan 2030.4. Våren 2023 skal videreføring av satsingen vurderes, se på organisering samt videre utvikling og drift. Hvorvidt fylkeskommunen skal videreføre prosjektdrift eller om det skal overlates til kommunene i Agder skal vurderes.5. Metoden som har blitt brukt for ungdomsmedvirkning i prosjektet, altså at en har med en ungdomsrepresentant i arbeidsgruppa, videreføres til 2023.
2021-06-11 Line Marie Poppe AvsluttetAvsluttet

Punkt 1,2 og delvis 3 er gjennomført.

Saken er nå overflyttet helse, og derfor bør politisk sak også flyttes.

16.06.2020
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse                      
2021.09.28.
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 20/21
Godkjenning av protokoll fra møte 16.08.2021
21/00482-27 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse godkjenner protokoll fra møte 16.08.2021
2021-09-29 Steinar Knutsen AvsluttetAvsluttet
21/21
Elever med stort læringspotensial - arbeidsgruppas rapport
20/25522-8 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse tar rapporten “Elever med stort læringspotensial” til etterretning. Rapporten gjøres kjent for skolene, og det blir utarbeidet handlingsplan for videre arbeid med kompetanseheving og elevretta tiltak. Det legges fram statusrapport per 01.03.2022 for hovedutvalget
2021-10-06 Line Marie Poppe AvsluttetAvsluttet
23/21
Rusforebyggende arbeid for ungdom i alderen 16-24 år
21/17303-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Fylkeskommunen vil styrke det rusforebyggende arbeidet som del av en helhetlig satsing på barn og unge, jf. Regionplan Agder 2030s handlingsprogram punkt 2.1.Saken blir videre behandlet også i hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
2021-10-31 Vegard Nilsen AvsluttetAvsluttet

Orientert om den helhetlige tilnærmingen det jobbes med.

24/21
Flere læreplasser
21/18187-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
1.Det kommer en årlig sak om flere i lære. Saken vil omhandle status, utfordringsbilde og forslag til forbedringstiltak, og bidra til å sikre en helhetlig satsing om økt gjennomføring innenfor fag- og yrkesopplæringen.2.Ny organisering av Vg3 fagopplæring i skole er en del av arbeidet med flere ut i lære. Egen sak legges frem til behandling i november.3.Agder fylkeskommune deltar i programmet «Flere i arbeid» i regi av Kristiansand kommune. Fylkeskommunens arbeid i dette programmet organiseres slik at tiltak og arbeidsform kan benyttes i hele Agder.
4.Målrettede tiltak:
a.Organisering av språkopplæring for voksne flerspråklige utvikles. For 2021 benyttes statlige pandemimidler. Behov for fremtidige ressurser innarbeides i økonomiplanen.
b.Fylkeskommunen i førersetet. Dagens hjemler på 100 lærlinger økes. Det skal gjøres et systematisk arbeid i å fylle opp hjemlene, samt sikre at et visst omfang av unge og voksne med behov for særskilt tilrettelegging får læreplass i fylkeskommunen.
c.Videreføre og intensivere arbeidet med flere læreplasser i offentlig sektor. Tilby hjelp til kommuner/ offentlige institusjoner slik at de lykkes med å øke antall læreplasser.
5.Fylkeskommunedirektøren utarbeider en rapport der det langsiktige behovet for fagarbeidere og tilgang på læreplasser vurderes. Rapporten vil være et grunnlagsdokument til den årlige tilbudsstruktursaken. Yrkesopplæringsnemnda har en sentral rolle i dette arbeidet.
6.For å lykkes med å øke antall læreplasser anbefaler HUK at arbeidet måles etter flere måleparametere (KPI). Måltallene bør være antall formidlet til læreplass, fullføringsgrad av videregående opplæring etter 5 år og andel elever som har vært utplassert i bedrift (YFF) på VG1, VG2 og VG3 særløpsfag.
        HUK anbefaler at tilbudsstrukturen av videregående opplæring i større grad styres etter arbeidslivets behov. Å ta utgangspunkt i antall ledige læreplasser, såkalt vg3 i bedrift, bør være førende når det videregående skoletilbudet i regionen skal besluttes.
7.Agder fylkeskommune må ha som mål å ta sin del av samfunnsansvaret for å utdanne nok lærlinger i Agder. Fylkeskommunen er en selvstendig arbeidsgiver som selv har ansvar for å utdanne lærlinger. Når det nå finnes et ønske om å øke antallet lærlinghjemler i fylkeskommunen, må antallet være ambisiøst og realistisk, samtidig som antallet lærehjemler må være bedre enn det samlede antallet for de tidligere fylkene.
2021-10-06 Ole Kristian Eivindson AvsluttetAvsluttet
15/21
Eventuelt 28.09.2021
21/00482-28 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Digital skolehelsetjenesteSpørsmål fra Fredrik Jensen (Ap): Vi i Arbeiderpartiet er glade for at vi endelig har fått på plass en digital skolehelsetjeneste og at denne startes opp nå. Vi ønsker å vite hvordan man ser for seg at punkt 5 blir ivaretatt med en chatte- tjeneste."Fremme god psykisk, fysisk og seksuell helse, og forebygge uhelse hos elever ved videregående skoler og gjennom universell informasjon i sosiale medier." Spørsmålet vil bli besvart i et senere møte.
Ung Invest
Nina Jentoft ønsket å få vite hva som er status for saken.

Fylkesdirektørens svar er at det er en målsetting at det skal komme en sak i november, men det er noe usikkert hvor dette står.
2021-10-06 Arly Hauge AvsluttetAvsluttet
2021.11.16
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 25/21
Godkjenning av protokoll fra møte 28.09.2021
21/00482-32 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse godkjenner protokoll fra møte 28.09.2021
2021-11-17 Steinar Knutsen AvsluttetAvsluttet
26/21
Tilbudsstruktur for videregående skoler i Agder 2022/2023
21/17695-46 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
1.Hovedutvalg for utdanning og kompetanse vedtar forslag til tilbudsstruktur for de offentlige videregående skolene i Agder, slik det foreligger i vedlagte tabeller. Hovedutvalget mener forslaget ivaretar arbeidslivets behov, elevenes ønsker og skolenes kapasitet. Det gjøres følgende endringer i vedlagte tabeller.  I påvente av ferdigstillelse av mulighetsstudien for Flekkefjord vgs, gjøres Restaurant- og matfag VG1 ved avdeling Kvinesdal søkbart.
2.Det stilles krav om 60% oppfylling for igangsetting av klasser. Det gjøres unntak for klasser etter kriteriene beskrevet i denne saken.
3.Endringer etter innsøking gjøres etter kriterier for dimensjoneringen, slik de fremkommer i denne sak. En eventuell økning i antall klasser, ut over estimert innsparing, vil medføre at de økonomiske rammene må økes ytterligere.
4.Dersom det er behov for endringer utover det som fremkommer i kriteriene for behandling av tilbudsstruktur i punktene over, vil det blir lagt frem som egen politisk sak i april.
5.Det legges inn et effektiviseringskrav på 3.0 mill i forbindelse med vårbehandlingen.
6.Arbeidslivets behov for kompetanse legges til grunn for karriereveiledning av voksne.
7.Idrettsfag ved Sirdal videregående skole følger alternativ fag- og timefordeling i Vg1 og Vg2 slik det kommer frem av vedlagte lokale forskrift.
8.HUK ber administrasjonen utrede VG2 Treteknikk ved Tvedestrand VGS, som et mulig søkbart tilbud ved skoleåret 2023/2024.
9.Oppstart av flere klasser i Kristiansandsregionen vurderes etter innsøking
10.Innsøking til private skoler legges fremtidig med som en saksopplysning til tilbudsstrukturen.
11.Økte økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjettbehandlingen i 2021.
2021-11-25 Arly Hauge AvsluttetAvsluttet
31/21
Helhetlige yrkesfaglige utdanningsløp - ny modell for Vg3 fagopplæring i skole
21/20724-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Ny ordning for Vg3 fagopplæring i skole planlegges fra høsten 2022 og inngår i skoleeiers satsing på å utvikle mer helhetlige yrkesfaglige utdanningsløp-Opplæringen på Vg3-nivå (lærefagene) skal i hovedsak foregå i bedrift som lærling/lærekandidat, alternativt som Vg3-elev med utplassering i bedrift-Skoler som tilbyr yrkesfag med overgang til læreplass har ansvar for opplæring/oppfølging helt frem til fullført sluttkompetanse. Når det tegnes lære-/opplæringskontrakter overføres ansvaret for opplæring/oppfølging til lærebedrift/opplæringskontor.-Utviklingen av helhetlige yrkesfaglige utdanningsløp må sees i sammenheng med utviklingen av skolenes elevtjeneste, YFF-faget og arbeid med formidling til læreplass
2021-11-25 Ole Kristian Eivindson AvsluttetAvsluttet
2021.12.13
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 32/21
32/21 Godkjenning av protokoll fra møte 16.11.2021
21/00482-35 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse godkjenner protokoll fra møte 16.11.2021
2021-12-14 Steinar Knutsen AvsluttetAvsluttet
34/21
34/21 Uttalelse fra Agder fylkeskommune, utvidelse av Akademiet Kristiansand AS
21/21293-2 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Agder fylkeskommune stiller seg nøytral til Akademiet Kristiansand AS sin søknad om at eksisterende skole skal bli godkjent som livssynsskole på livssynshumanistisk grunnlag.Søknaden fra Akademiet Kristiansand AS om utvidelse med 180 elevplasser blir ikke anbefalt fra Agder fylkeskommune. Konsekvenser for tilbudsstruktur innenfor studiespesialisering blir for store med de elevtallsprognoser som foreligger og vedtatt skolebruksplan.Saksframlegg og protokoll sendes som uttalelse til Utdanningsdirektoratet.
2021-12-21 Line Marie Poppe AvsluttetAvsluttet

Saksbehandler Lene R Kyllesdal har sendt saksfremlegg og protokoll til Utdanningsdirektoratet på mail 14.12.21

17/21
Eventuelt 13.12.2021
21/00482-36 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Erik Johan Tellefsen LindøeKan vi få en orientering om saken med FrPs ungdom som ikke fikk stå på stand på Tangen vgs, eventuelt også få en diskusjon om det prinsipielle i saken? Utvalgsleder foreslo å ta temaet opp i marsmøtet. Nina Jentoft: Det er kommet innspill om at det er strammere rammer for YFF. Hva blir gjort for å følge opp hva som er den faktiske ressurssituasjonen for YFF-lærerne i de enkelte skolene? Kan HUK få informasjon om dette i marsmøtet?Utvalgsleder: det kommer informasjon om dette når HUK får informasjon om YFF. Alternative tilbud til ungdom. Jentoft etterlyser tilbakemelding på hvordan det går i saken.Fylkesdirektøren opplyser at denne saken ligger inne til behandling til møtet 22. mars.
2021-12-21 Arly Hauge AvsluttetAvsluttet
2022.02.01
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 1/22
Godkjenning av protokoll fra møte 13.12.2021
22/00092-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse godkjenner protokoll fra møte 13.12.202
2022-02-01 Steinar Knutsen AvsluttetAvsluttet
2/22
Høring- forslag til endringer i friskoleloven
22/05332-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
1. Agder fylkeskommune støtter ikke forslagene til endring av tittel på Lov om frittståande skolar med rett til statstilskot (friskolelova) til Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskoleloven).
2. Agder fylkeskommune støtter ikke forslag om å oppheve muligheten for godkjenning etter § 2-1 andre ledd bokstav h) vidaregåande opplæring i yrkesfaglig
utdanningsprogram og i) særskilt profil.

3. Agder fylkeskommune støtter også at det fremover vil legges større vekt på uttalelser fra kommuner og fylkeskommuner i godkjenning av nye skoler og endringer i eksisterende skoler.

4. Saksprotokoll sendes som høringssvar.
2022-02-11 Anne Synnøve Sundsteigen AvsluttetAvsluttet

Høringssvar ble ved en feil også sendt sammen med protokollene fra både Y-nemnd og HUK. Alt er bekreftet mottatt av KD

6/22
Retningslinjer for videreutdanning - revisjon
22/04665-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Saken ble enstemmig tatt til orientering
2022-02-11 Line Marie Poppe AvsluttetAvsluttet
2022.03.22
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 8/22
Fordeling av utstyrsmidler til de videregående skolene i Agder
22/05855-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse vedtar:1.Midler til utstyr bevilget i investeringsbudsjettet 2022 fordeles slik at hovedgrunnlaget er antallet yrkesfaglige utdanningsprogram på Vg1 samt kostnadskrevende Vg2-tilbud. Andre hensyn som tas er nye tilbud, antallet paralleller og at TIF har behov for mer kostnadskrevende utstyr enn de andre yrkesfaglige utdanningsprogrammene. De skolene som har fått statlig tilskudd, vil få noe mindre midler enn øvrige skoler.
2.Midler til utstyr over driftsbudsjettet i planperioden fordeles slik at yrkesfagklasser vektes det dobbelte av studieforberedende klasser. Nye tilbud skal prioriteres. Tilbudsstrukturen brukes som grunnlag. Fordelingen vil være avhengig av tildelingen i budsjett.

3.Skolene som går til innkjøp av nye maskiner og utstyr, må sørge for at det medfølger kursing og opplæring på nye maskiner og utstyr til lærerne.

4.Skolene har dialog med lokalt næringsliv for å prioritere utstyr for å oppfylle læreplanmål og som passer til det lokale arbeidslivets behov

5.HUK ber administrasjonen fremme en skolebrukssak til fylkestinget i juni, som omhandler ny verkstedhall ved Byremo videregående skole.

Administrasjonen vil fordele midlene ut til skolene etter disse prinsippene.
2022-04-04 Line Marie Poppe AvsluttetAvsluttet
7/22
Eventuelt 22.03.2022
22/00092-7 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Erik Johan Tellefsen Lindøe (H) tok opp følgende sak: Kompetansebehov i Østre Agder. I disse dager starter byggingen av Morrow sin pilotfabrikk i Eyde Energipark utenfor Arendal, og samtidig ser vi at bedrifter i hele batterikjeden popper opp langs kysten. En fullskala batterifabrikk snakker om et behov på 2000 ansatte, og erfaringer fra blant annet Northvolt i Skellefteå er at mange av disse bør være fagarbeidere og fagskoleteknikere.
Bare batterifabrikken vil føre et til et stort behov for kompetanse som fylkeskommunen leverer gjennom videregående opplæring og fagskole, og legger vi til de andre bedriftene i batterikjeden det vil bli behov for blir kompetansebehovet i regionen enda større.

På kort sikt vil batterinæringen ta kompetanse fra eksisterende arbeidsplasser som må avgi medarbeidere og vil medføre et tap av kompetanse. Skal vi klare å skaffe nok kompetanse må vi både hente inn arbeidere fra andre deler av landet og verden, men også utdanne flere innen de relevante fagområdene lokalt. Som skoleeier har Agder fylkeskommune et særlig ansvar for å fremskaffe denne kompetansen gjennom å tilby relevante studieretninger og fagutdanninger på de videregående skolene våre, oppfordre ungdom til å velge arbeidsrelevante studieretningene og utvikle fagskoleutdannelser og bransjeprogrammer som dekker de kompetansebehovene som kommer i regionen i fremtiden.

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse ønsker å bli koblet nærmere på hvordan Agder fylkeskommune jobber med å utvikle og fremskaffe nødvendig fagkompetanse i regionen og særlig østre Agder knyttet til batterinæringen.

Hovedutvalg for utdanning ber om en sak som viser hvilke kompetansebehov en batterifabrikk etablering i Arendal medfører både i direkte arbeidsplasser og ringvirkningene gjennom batterikjeden og eksisterende arbeidsplasser som avser kompetansearbeidere. Det settes også i gang et arbeid med å utrede hvordan de videregående skolene i regionen bør tilpasse studietilbudet sitt for å utdanne nok fagarbeidere i årene som kommer.
Temaet tas spesielt opp i den årlige saken om tilbudsstrukturen.
2022-05-31 Arly Hauge AvsluttetAvsluttet
2022.04.21.
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 12/22
Mulighetsstudie Flekkefjord vgs
22/10768-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
1.Hovedutvalget for utdanning og kompetanse tar innholdet i sluttrapporten fra Mulighetsstudiet Flekkefjord videregående skole til orientering.2.Administrasjonen skal ta sluttrapportens innspill og vurderinger med i det videre arbeid med utvikling og dimensjonering av Flekkefjord videregående skole. Årlig dimensjonering fremmes i Tilbudsstruktursaken, mens langsiktige vurderinger og påfølgende bygningsmessig tilrettelegging, fremmes gjennom Skolebruksplanen. 3.Tilbudsstrukturen legges frem årlig i Hovedutvalget for utdanning og kompetanse.4.Oppfølging av Skolebruksplanen fremmes for Fylkestinget. 5.Det bes om en utredning av transportkostnader knyttet til de to ulike alternativene. 6.Hovedutvalg for utdanning og kompetanse ber om en sak som kartlegger behovene og mulighetene for desentralisert høyere utdanning og fagskoleutdanning vest i Agder, i samarbeid med FiA, UiA, Lister kompetanse og andre relevante aktører.
2022-05-31 Anne Synnøve Sundsteigen AvsluttetAvsluttet
13/22
Uttalelse angående utvidelse av tilbud ved Vegår videregående skole
22/10879-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse anbefaler at Vegår videregående skole får utvide tilbudet med Vg1 Salg, service og reiseliv og Vg2 Salg og reiseliv.
2022-05-03 Anne Synnøve Sundsteigen AvsluttetAvsluttet

Svar oversendt udir. 

15/22
Samarbeid med Vitensenteret Sørlandet, undervisningsopplegg for vgs
22/00086-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
1.Agder fylkeskommune bevilger Vitensenteret Sørlandet v/Arendal kommune en øvre ramme på inntil 750 000 kroner årlig i tilskudd til utvikling og gjennomføring av undervisningsopplegg til videregående skole for 2023?2025.Årlig ramme innarbeides i fylkeskommunens budsjett og økonomiplan.2.Rammer for utvikling og gjennomføring følger føringene gitt i denne saken.For 2022 økes rammen med inntil 319 000 kroner for utvikling og gjennomføring inneværende år. Økningen dekkes innenfor rammen til utdanningsområdet. Bevilgningen er en øvre ramme.
2022-05-03 Line Marie Poppe AvsluttetAvsluttet
16/22
Elever med stort læringspotensial - handlingsplan
20/25522-12 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalget for utdanning og kompetanse slutter seg til forslag til tiltak i handlingsplanen for elever med stort læringspotensial.  - Hovedutvalg for utdanning og kompetanse ber om en sak som ser på muligheten for å opprette en klasse innen studiespesialisering for elever med spesielt stort læringsutbytte og vurderer muligheten for å tilby å ta VGS på 2 år. Hovedutvalget for utdanning og kompetanse slutter seg til forslag til tiltak i handlingsplanen for elever med stort læringspotensial.  - Hovedutvalg for utdanning og kompetanse ber om en sak som ser på muligheten for å opprette en klasse innen studiespesialisering for elever med spesielt stort læringsutbytte og vurderer muligheten for å tilby å ta VGS på 2 år.
- Alle elever i Agder skal få tilbud og mulighet til tilpassede løp hvor de har forserende løp i både ungdomsskole og videregående opplæring.

- Hovedutvalg for utdanning og kompetanse ber om at det opprettes en pris for elever som utmerker seg akademisk i Agder. Fylkeskommunedirektøren kommer tilbake til utvalget med retningslinjer for prisen.

- Det arrangeres årlig en kompetanse dag for skoleledere, rådgivere og samtlige lærere med fokus på elever med stort læringspotensiale.

- Vedr. “Samarbeid på skolenivå”, punktet
“- Skolene bruker rapporten og handlingsplanen til implementering av hensiktsmessige tiltak”, bed HUK om tilbakemelding frå skulane på implementerte tiltak i løpet av skuleåret 2022/2023.
2022-05-03 Line Marie Poppe AvsluttetAvsluttet

Saken var til behandling i april 2023. Nye vedtak følges opp og denne saken avsluttes.

9/22
Eventuelt 21.04.2022
22/00092-11 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Fraværsstatistikken. Erik Johan Tellefsen Lindøe (H) ønsket å få informasjon om fraværsstatistikken.  Utdanningsdirektøren opplyste at dette vil bli sendt ut.
2022-05-03 Arly Hauge AvsluttetAvsluttet

Det er ikke mulig med nåværende programmer å ta ut statistikk for våren 2022. Det er sendt ut statistikk for flere tidligere år slik at vi kan se utviklingen over tid. 

2022.05.24.
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 18/22
Digital skolehelsetjeneste, Preikes, årsrapport
20/02292-25 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Årsrapport fra Preikes 2021 og oppdatering fra våren 2022 tas til orientering.Det bør sendes en sms til elever ved fylkets videregående skoler med informasjon om tilbudet.
2022-06-07 Line Marie Poppe AvsluttetAvsluttet
19/22
Kompetanse for grønn omstilling
22/12246-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse tildeler to millioner kroner til Fagskolen i Agder, øremerket kompetanseutvikling knyttet til grønn omstilling.
2022-06-07 Sissel Strickert AvsluttetAvsluttet

Midler utbetalt. 

2022.09.06.
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 22/22
Høring - Rapport om finansieringssystemet for fagskoler
20/10115-42 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse slutter seg til at saksfremstillingen sendes som høringssvar.
2022-10-07 Line Marie Poppe AvsluttetAvsluttet
23/22
Fordeling av 30 mill til vedlikehold, utstyr og enkeltinvesteringer i bygg
22/16550-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Forslaget til fordeling av 30 mill. kroner til konkrete tiltak innen vedlikehold, utstyr og enkeltinvesteringer i de videregående skolene, godkjennes.
2024-02-09 Kai Valthyr-Hansen AvsluttetAvsluttet

Saken avsluttes i Stratsys men er overført til systemet Framsikt for videre oppfølging.

2002.09.27.
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 25/22
Uttalelse angående endring i tilbudet ved Kristen videregående skole Bygland
22/08063-2 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
1.Agder fylkeskommunen støtter omdisponering av 15 elevplasser fra Idrettsfag til Påbygging til generell studiekompetanse ved KVS Bygland AS.2.Agder fylkeskommune støtter omdisponering av 20 elevplasser fra idrettsfag til Naturbruk ved KVS Bygland AS.3.Vedtak og saksfremlegg sendes som høringssvar.
2022-10-07 Anne Synnøve Sundsteigen AvsluttetAvsluttet
26/22
Uttalelse angående flere elevplasser ved Stiftelsen Maritim videregående skole Sørlandet
22/18568-2 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Agder fylkeskommune støtter søknaden om at stiftelsen Sørlandets Maritime videregående skole får godkjenning til å utvide Vg2 Maritime Fag (TPMAR2) med 15 nye elevplasser. Vedtak og saksfremlegg sendes som høringssvar.
2022-10-07 Anne Synnøve Sundsteigen AvsluttetAvsluttet
29/22
Gratis sanitærutstyr i videregående skole
22/16736-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Ordningen som Agder-skolene praktiserer i dag videreføres.
2022-10-07 Line Marie Poppe AvsluttetAvsluttet
2022.10.24.
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 30/22
Godkjenning av protokoll fra møte 27.09.2022
22/00092-26 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse godkjenner protokoll fra møte 27.09.2022, med merknad.
2022-11-01 Steinar Knutsen AvsluttetAvsluttet
31/22
Tilbudsstruktur for de offentlige videregående skolene i Agder 2023/2024
22/12485-37 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
1.Hovedutvalg for utdanning og kompetanse vedtar forslag til tilbudsstruktur for de offentlige videregående skolene i Agder, slik det foreligger i vedlagte tabeller. Hovedutvalget mener forslaget ivaretar arbeidslivets behov, elevenes ønsker og skolenes kapasitet.2.Det stilles krav om 60% oppfylling for igangsetting av klasser. Det gjøres unntak for klasser etter kriteriene beskrevet i denne saken.3.Endringer etter innsøking gjøres etter kriterier for dimensjoneringen, slik de fremkommer i denne sak. En eventuell økning i antall klasser, vil medføre at de økonomiske rammene må økes ytterligere.4.Dersom det er behov for endringer utover det som fremkommer i kriteriene for behandling av tilbudsstruktur i punktene over, vil det blir lagt frem som egen politisk sak i april.5.Det er ønskelig at tilbudet mellom Byremo videregående og Setesdal videregående avdeling Hornnes harmoniseres enda bedre enn i dag. Administrasjonen bes gå i dialog med skolene for å få dette til.
2022-11-01 Anne Synnøve Sundsteigen AvsluttetAvsluttet
2022.11.15.
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 36/22
Oppnevning av prøvenemnder og yrkesutvalg for periode 2024 — 2028
22/21439-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
1.HUK vedtar retningslinjer for oppnevning av prøvenemnder for perioden 2024 ¬— 2028.2.Prøvenemnder oppnevnes i de fagene det er forventet kandidater til i henhold til kriterier og retningslinjer beskrevet i saken. (LK20)3.Utvalgte prøvenemnds-medlemmer gjenvelges for å vurdere LK06 prøver.Tillegg til punkt 2 under prosess for oppnevning av nye prøvenemnder og supplering av prøvenemndsmed/lemmer i eksisterende prøvenemnder i perioden 2024-2028 Forslaget: Behov forsupplering av prøvenemndsmed/lemmer kan komme av samme grunnene som i punkt 1, men også av at prøvenemndsmed/lemmer søker og får innvilget fritak fra vervet, eller ved stor arbeidsmengde blant prøvenemndsmedlemmene.Endring i punkt 66. Partene sender sine forslag til fylkeskommunen med korrekt mailadresse og kontaktinfo innen 15.05.2023. Endelig innstilling på prøvenemndsmed/lemmer sendes partene i arbeidslivet når innstillingen er klar, og før saken går til videre behandling.
Oversendelsesforslag:
Satsene for prøvenemnda må revideres samtidig med godtgjøringsreglementet reguleres.
Konsekvensen av å ikke regulere dette vil være at satsene står stille i 8 år.

Administrasjonen oversender dette til aktuelle parter.
2022-11-30 Morten Torkelsen AvsluttetAvsluttet
19/22
Eventuelt 15.11.2022
22/00092-29 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Spesialundervisning i videregående skoleNina Jentoft viste til en orientering gitt i fylkestinget av fylkesdirektør for folkehelse, Vegard Nilsen. Nilsen tok opp forholdet rundt at 30 % av elevene som kommer i VG1 trenger spesiell tilrettelegging. Jentoft mener at fylkeskommunen og kommunene må samarbeide om å snu denne trenden, og at det er et strukturelt problem som det må tas tak i. Fylkesdirektøren orienterte om tiltak som iverksettes rundt dette. Utvalgsleder foreslo at dette kan komme som et tema i hovedutvalget.
2022-11-30 Arly Hauge AvsluttetAvsluttet
2023.02.07
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 1/23
Uttalelse angående forslag i endringer i privatskolelova
22/23363-4 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Agder fylkeskommune støtter ikke departementets forslag av endringer i privatskolelova § 2-1 – økt innflytelse for lokale folkevalgte, og endringen i statstilskudd til skoler som er godkjent etter privatskolelova kap. 6A.
2023-03-02 Anne Synnøve Sundsteigen AvsluttetAvsluttet
2/23
Tildeling av midler til kompetanseutvikling for grønn omstilling 2023
23/04742-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse tildeler 2 mill. kroner til Fagskolen i Agder, øremerket skolens prosjekt Kompetanseutvikling for grønn omstilling.
2023-03-02 Sissel Strickert AvsluttetAvsluttet

Midler utbetalt.

3/23
Internasjonalisering i skole og fagopplæring 2023
22/20138-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse disponerer 2 mill. kroner til internasjonalisering i skole og fagopplæring som følger i 2023: 1.Ekstra utgifter til Erasmus+ (600 000 kroner)2.Internasjonalisering på skolen (1,2 mill. kroner fordelt på 18 videregående skoler)3.Utviklingsprosjekter som fremmer internasjonalt arbeid (4 x 50 000 krone
2023-03-02 Sissel Strickert AvsluttetAvsluttet
OS 3/23
Eventuelt 07.02.2023
23/00057-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
VG2 tømrer gjøres søkbart på Byremo videregående skole: Skoleåret 2023-2024. Administrasjonen bes vurdere opprettelse av tilbudet ved Byremo/Hornnes, ut ifra søkertallene.
2023-03-02 Anne Synnøve Sundsteigen AvsluttetAvsluttet
2023.03.07.
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Møtet avlyst.
Solfrid Gundersen Mjåland            
2023.04.13.
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 4/23
Elever med stort læringspotensial
20/25522-22 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Følgende tas til orientering: 1.Oversikt over kompetansetiltak skoleåret 22/232.Pris til elever som har oppnådd spesielt gode akademiske resultater. Fylkeskommunedirektøren anbefaler å knytte elevpris opp til et utvidet elevsamarbeid gjennom deltakelse i Eilert Sundt prisen. 3.Etablering av 2-årig studiespesialisering ved Kristiansand katedralskole Gimle utsettes til skoleåret 24/25.
4.Hovedutvalg for utdanning og kompetanse ber administrasjonen om å gå i dialog med Vitensenteret for å videreutvikle en systematisk kurspakke med tema elever med høyt læringspotensial for lærere i Agderskolen. Eventuelle kostnader bes administrasjonen om å komme tilbake til politisk behandling
5.Hovedutvalg for utdanning og kompetanse ber administrasjonen utrede muligheten for å opprette en elevpris i Agder for den eleven med høyest karakterpoeng ved utgangen av VGS. Administrasjonen bes se hvordan dette gjøres i andre fylkeskommuner og komme tilbake med en sak til HUK.
6.Hovedutvalg for utdanning og kompetanse oppfordrer skolene til å videreføre og opprette egne priser til elever som har oppnådd høye prestasjoner. Skolene oppfordres til å gå i dialog med privat næringsliv og elevrådene på skolene rundt utformingen og innhold.
2023-12-31 Line Marie Poppe AvsluttetAvsluttet

Saken er avsluttet og følges opp via andre saker. 

5/23
Revidert rammeplan i yrkesfaglig fordypnin
23/07350-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Arbeid med ny rammeplan tas til orientering.Rammeplanen vedtas og er et styringsdokument for skoleeier/administrasjon og videregående skoler.
2023-04-24 Line Marie Poppe AvsluttetAvsluttet

Saken går over i ordinær drift og planen implementeres ved våre skoler fra skolestart august 2023

6/23
Sommerskole i Agder fylkeskommune
23/09297-2 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse tar saken til orientering.Hovedutvalg for utdanning og kompetanse ber om ny sak om vurdering av sommerskole til høsten 2023, hvor det sees på modellen som gjennomføres i Rogaland fylkeskommune og spesielt hvordan det løses med kurs i matematikk uten eksamen.Hovedutvalg for utdanning og kompetanse tar saken til orientering.Hovedutvalg for utdanning og kompetanse ber om ny sak om vurdering av sommerskole til høsten 2023, hvor det sees på modellen som gjennomføres i Rogaland fylkeskommune og spesielt hvordan det løses med kurs i matematikk uten eksamen.
2024-04-16 Line Marie Poppe AvsluttetAvsluttet

Politisk behandling april-2024. 

2023.05.23.
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 9/23
Uttalelse angående søknad om Vg1 Teknologi- og industrifag ved Stiftelsen Maritim videregående skole Sørlandet
22/18568-9 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse støtter søknaden om at Stiftelsen Maritim viderega°ende skole Sørlandet fa°r godkjenning for 30 elevplasser ved Vg1 Teknologi- og industrifag (TPTIP1).
2023-06-06 Aina Bjørndal AvsluttetAvsluttet

Vedtak er oversendt som svar på høring

10/23
Kriterier for tildeling av driftstilskudd høyere yrkesfaglig utdanning
23/11745-1 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalget for utdanning og kompetanse vedtar følgende kriterier som grunnlag for å tildele driftstilskudd til studier innenfor høyere yrkesfaglig utdanning:
1.Arbeidslivets behov. Søker må vise til arbeidslivets behov for utdanningen, og må omtale dialog om innhold, studiested og studieform (samlingsbasert, nettbasert, heltid, deltid og lignende)
2.God kvalitet. Søker må beskrive:
a.på hvilken måte studiet er utviklet faglig og pedagogisk i samarbeid med arbeidslivet.
b.fagskolens kvalitetssystem og kvalitetsarbeid, inkludert prosess for studentmedvirkning, resultater fra brukerundersøkelser og vurdering av studentenes gjennomføringsgrad.
c.strategi for utvikling av fagområdet (gjelder fagskoler med fagområdeakkreditering).
3.Regionplan Agder 2030. Søker må beskrive hvordan tilbudet bidrar til bedre levekår eller reduserte utslipp.
4.Tilhørighet til Agder. Søker må vise til samarbeidspartner og lokasjon i Agder.
2023-06-06 Line Marie Poppe AvsluttetAvsluttet

Kriteriene er tatt i bruk etter vedtaket. 

2023.09.19.
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 11/23
Høringsuttalelse - Avverging av skade
23/14209-2 Solfrid Gundersen Mjåland Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Agder fylkeskommune støtter forslaget i ny opplæringslov om muligheten for ansatte i skolen til å gripe inn fysisk mot elever når det er nødvendig for å avverge skade på personer eller vesentlig skade på eiendom. Samtidig må terskelen for dokumentasjonskrav vurderes slik at det ikke føre til ytterlig merarbeid.
2023-09-19 Bente Naglestad AvsluttetAvsluttet