Møtedato Saksnr. Sakstittel Arkivsak-dok. Behandlet av Vedtak Frist Status Kommentar
2019.11.13 (ingen ordinære saker)
               
2020.02.11
1/20
Godkjenning av møteprotokoll fra møte 13.11.201920 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 13.11.2019
20/02910-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Protokoll fra møte 13.11.2019 godkjennes.
2020-02-11 AvsluttetAvsluttet
2/20
Oppstart av Blått kompetansesenter sør
20/00752-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Agder fylkeskommune tar rollen som prosjekteier for prosjektet Blått kompetansesenter sør.
2.Utarbeidelse og inngåelse av formelle kontrakter mellom Agder fylkeskommune og leverandørene for de ulike arbeidspakkene beskrevet i «Blått notat» delegeres til fylkesrådmannen.
3. Det rapporteres halvårlig til hovedutvalget for næring, klima og miljø og fylkestinget om status og fremdrift i prosjektet.
4.Hovedutvalget for næring, klima og miljø ber om at Fagskolen i Agder og deres marine utdanningstilbud inkluderes i arbeidet med delmål 3.3 i Blått notat.
5.2 representanter henholdsvis en fra posisjonen og en fra opposisjonen fra Blått forum deltar inn i styringsgruppa for Blått kompetansesenter.
6. 2 representanter fra Blått forum tiltrer referansegruppa til Blått kompetansesenter.  Det foreslås leder av Blått forum og en representant fra opposisjonen.

2020-02-11 AvsluttetAvsluttet
3/20
Blått forum
20/02379-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Blått forum opprettes for perioden 2020-2023. Forumet skal være en arena for samarbeid og utveksling av informasjon mellom viktige aktører tilknyttet blå næringer i Agder og Agder fylkeskommune.2. Innakva bedriftsnettverk, GCE Node, Maritimt Forum Sør, Fiskerlaget Sør, Innovasjon Norge og Blått kompetansesenter sør inviteres til å delta i forumet med en representant hver.3.Universitetet i Agder, Havforskningsinstituttet Flødevigen, NIVA, NIBIO og Flekkefjord videregående skole inviteres til å stå på en informasjonsliste og inviteres til møter når aktuelle tema tas opp.4.Det utarbeides mandat til Blått forum og Landbruksforum som spesifiserer hvordan forumene skal arbeide og hvilke saker som løftes inn i forumene. Mandatene vedtas av hovedutvalg for næring, klima og miljø.
5.Det gjennomføres en evaluering for å ta stilling til Blått forums videreføring, sammensetning, ansvar og oppgaver før fylkestingsvalget i 2023.

6.Agder fylkeskommunen ber om at Blått forum følger behandlingstiden for konsesjonssøknader i sitt arbeid. Mattilsynet, Kystverket og Fylkesmannen kalles inn ved behov. Det må være et mål at behandlingstiden skal betydelig ned.

Agder fylkeskommunen ber om en orienteringssak om behandlingstid for konsesjonssaker i første møte i Blått forum.
Saken skal gi en oversikt over behandlingstid for konsesjonssøknader på Agder. Den samme informasjonen gis til hovedutvalget for næring, klima og miljø ved første anledning. Fortrinnsvis under temamøte for Blå næringer i Flekkefjord.
2020-02-11 AvsluttetAvsluttet
4/20
Regionale næringsfond - fordeling i 2020
20/01704-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Finansiering av de regionale næringsfondene i Agder videreføres i 2020 med samme ramme og fordeling som i 2019. 2.Gjenværende udisponert ramme avsatt til regionale næringsfond i årsbudsjettet for 2020 (totalt kr 50 000) benyttes til arena for samhandling og kunnskapsdeling for de regionale næringsfondene på Agder.3.Vurdering av de regionale næringsfondenes rolle og funksjon tas inn i den regionale virkemiddelgjennomgangen, som skal gjennomføres i 2020.
2020-02-11 AvsluttetAvsluttet
5/20
Mat i Sentrum 2020
20/02021-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Søknad om tilskudd til «Mat i Sentrum 2020» innvilges.
2020-02-11 AvsluttetAvsluttet
6/20
Agder fylkeskommunes innspill til Jordbruksforhandlingene 2020
20/01389-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalg for næring, klima og miljø ber rådmannen legge til rette for at Agder fylkeskommune utarbeider egne innspill til jordbruksoppgjøret til neste år, i samarbeid med landbruksnæringen. Forslag til innspill til jordbruksoppgjøret fra Agder Fylkeskommune Landbruket er en viktig næring i Agder og kjennetegnes av relativt små bruk og teiger, til forskjell fra de større gårdene på Østlandet. Det er viktig at det tas hensyn til viktigheten av å bevare et mangfold i denne næringen.
De siste ti-år har vi i Agder opplevd hyppigere trusler for samfunnssikkerheten ved kraftig nedbør, flom og ekstrem tørke. Vår beredskap utsettes for store påkjenninger når strøm, mobilnett, transport, vann, avløp og matforsyning kan skades. En robust beredskapstjeneste og økende innslag av innbyggernes egenberedskap forventes. Her er et nettverk av godt organiserte bønder i hele Agder en viktig forutsetning for rask innsats der behovene er mest akutte. Gode vilkår for et aktivt landbruk i hele Agder er en avgjørende faktor for beredskap og omstillingsevne. Landbruket er en del av den lokale løsningen på globale klimaendringer og forurensningsproblemer. Eksempler på dette er:
- Egen produksjon av elkraft (sol, vannkraft og vind).
- Produksjon av bioenergi fra skog eller biogass fra husdyrgjødsel.
- Økt produksjon av råvarer til fornybar energi (gjødsel, skog og hogstavfall).
- Strukturrasjonalisering for effektivisert landbruk og minsket transportbehov.
- Bevaring av jordbruksareal, gjenbruk av jordressurs og nydyrking.
- Økt produksjon av økologisk mat og minsket behov for import.
- Økt karbonbinding i matjord og skog.
- Overgang til miljøvennlige emballasje og fiber.
- Overgang til bruk av husdyrraser med lavere utslipp av klimagass og bedre husholdning med husdyrgjødsel.
Et mangfoldig landbruk i Agder er en viktig forutsetning for å bevare og restaurere kulturlandskapet. Kulturlandskapet er en forutsetning for å bevare naturmangfoldet, ikke minst insekter.

Landbruksnæringen har spesielt gode forutsetninger for å bidra i inkluderingsdugnaden. Det bør derfor gis insentiver for arbeidet for økt inkludering av mennesker som står utenfor arbeidslivet, også i denne næringen.

For øvrig støtter hovedutvalget hovedlinjene i innspill fra landbruksorganisasjonen oppsummert under:

Inntektsmål
- Gi støtte til stortingsflertallets formulering om at «inntektsmålet (skal) være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet».

Velferd
- Øke tilskuddet til velferdsordningene for ferie, fritid og sykeavløsning.

- Klima og miljø
Fremme initiativet «Klimasmart landbruk» med rådgiving på gårdsnivå, til virkemidler til dreneringstiltak, rådgiving av utnyttelse av husdyr- og kunstgjødsel, biogass og stimulere til fossilfrie innsatsfaktorer som drivstoff og plast.

- Landbruk i hele landet
Sikre grunnlaget for geografisk produksjonsfordeling og økt bruk av norske ressurser.
Styrke tilskudd til beite på innmark og i utmark.

Styrke struktur- og distriktsvirkemidler.

Marked
- Sikre og utnytte markedsmulighetene gjennom et velfungerende importvern.
Støtte produksjon av lokale mat- og drikkespesialiteter.
2020-02-11 AvsluttetAvsluttet
7/20
Eventuelt
20/02910-2 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalget for næring, klima og miljø foreslår at det i regionale planstrategi blir vurdert å løfte inn en ny regional kystsoneplan med fokus på blå vekst.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
2020.03.10
8/20
Godkjenning av møteprotokoll fa møte 11.02.2020
20/02910-5 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Protokollen fra møte 11.02.2020 godkjennes.Møteprotokoll fra forrige møte blir lagt som vedlegg til protokollen når den skal godkjennes.
2020-03-10 AvsluttetAvsluttet
9/20
Høring av foreslått fredningsområde for hummer i Holskogkilen, Kristiansand kommune
20/00883-2 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Agder fylkeskommune anser det som positivt at kystkommunene i Agder i samarbeid med Fiskeridirektoratet lager fredningsområder for hummer.
2.Fylkeskommunen støtter forslaget om å opprette fredningsområde for hummer i Holskogkilen.
3.Agder fylkeskommune anmoder Fiskeridirektoratet og Kristiansand kommune om å vurdere å la hele fjordbassenget i Sandvigdalsfjorden inngå i fredningsområdet, i stedet for å følge den gamle kommunegrensen som foreslått..

2020-03-10 AvsluttetAvsluttet
11/20
Orientering om behandlingstid for konsesjonssøknader om akvakultur i Agder
20/02379-4 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalg for næring, klima og miljø tar saken til orienteringen. Nytt punkt 2: Hovedutvalget for næring, klima og miljø er kritisk til den lange behandlingstiden for konsesjonssøknader innenfor blå næringer.Nytt punkt 3: Hovedutvalget for næring, klima og miljø ber om at redusert behandlingstid for konsesjonssøknader blir et prioritert satsningsområde. Agder fylkeskommune tar initiativ mot Fylkesmannen, Mattilsynet og Kystverket for å oppnå redusert behandlingstid. Nytt punkt 4: Hovedutvalget for næring, klima og miljø får årlig en rapportering om behandlingstid for konsesjonssøknader som sak til hovedutvalget.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
12/20
Eventuelt 10.03.2020
20/02910-6 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Sak 2/20 møte 11.02.20206. 2 representanter fra Blått forum tiltrer referansegruppa til Blått kompetansesenter. Det foreslås leder av Blått forum og en representant fra opposisjonen Leder for blått forum sitter i styringsgruppa for BKS. Det vil derfor være nødvendig å velge en annen representant for posisjonen til å sitte i referansegruppa. Det bes om at hovedutvalg for næring, klima og miljø får en sak på dette.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
2020.03.31
13/20
Godkjenning av protokoll fra møte 10.03.2020
20/02910-11 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Protokollen fra møtet 10.03.2020 godkjennes.
2020-03-31 AvsluttetAvsluttet
14/20
Fordeling av tilskudd til vilttiltak 2020
20/14413-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Hovedutvalg for næring, klima og miljø fordeler 147 500 kr i tilskudd til vilttiltak som følger: a.20 000 kr til Vest-Agder Dachshundklubb til ettersøk skadet vilt.b.20 000 kr til Forum for natur- og friluftsliv Agder til kurs i artsobservasjoner.c.7 500 kr til Vennesla jeger- og sportsfiskerforening til kurs i revejakt.d.10 000 kr til Søgne jeger- og fiskerforening til bekjempelse av mink.e.10 000 kr til Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder til taksering av rypebestander i Setesdalen.
f.4 000 kr til Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder til gjennomføring av kurs i fellefangst på småpredatorer som mink og mår.
g.5 000 kr til Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder til jaktopplæring for nye jegere og ungdom.
h.6 000 kr til Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder kurs i villreinjakt for ferske jegere og kvinner.
i.20 000 kr til Norges jeger- og fiskerforbund Vest-Agder til brølejakt på hjort.
i.j10 000 kr til Norges jeger- og fiskerforbund Vest-Agder til rypetaksering i Åseral/Bygland
k.15 000 kr til Norges jeger- og fiskerforbund Vest-Agder til kurs i fuglejakt for ungdom.
l.20 000 kr til Vegårshei Viltlag for gjennomføring av fagseminar for økt kunnskap om elg.

2. Tilskuddene belastes prosjekt 60010461 «Fylkeskommunalt viltfond».

3. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å redusere eller trekke tilbake tilskudd dersom endringer i prosjektet eller mangelfull gjennomføring tilsier det.

4. Fylkesrådmannen gis fullmakt til foreta administrativ fordeling av tilskudd fra tilskuddsordningen «Tilskudd til vilttiltak» fra og med 2021.

5. Hovedutvalg for næring, klima og miljø ber om at det utarbeides nye fylkeskommunale retningslinjer for fordeling av tilskudd til vilttiltak før neste fordeling av midler. Retningslinjene skal behandles i hovedutvalget.
2020-03-31 AvsluttetAvsluttet
15/20
Søknad om midler - Tredriver for Agder
20/02297-2 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Prosjektet Tredriver Agder oppfyller nasjonale og regionale strategier og satsinger både innenfor klimaområdet og innenfor bærekraftig næringsutvikling.
2.Prosjektet Tredriver Agder støttes med totalt 520 000 kroner i 2020 og 2021 fordelt på 260 000 kr. pr år. 50 % av beløpet bevilges av regionale tilretteleggingsmidler landbruk (RT-midler) og 50 % bevilges av midler avsatt til Grønn Vekst i Agder fylkeskommunes budsjett for 2020.

2020-03-31 AvsluttetAvsluttet
16/20
Regional virkemiddelgjennomgang i Agder
20/10252-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Regional virkemiddelgjennomgang etableres som et prosjekt med en økonomisk ramme på inntil 700 000 kroner.
2.Prosjekteier er Agder fylkeskommune.
3.Det etableres et prosjektstyre med representanter fra virkemiddelapparatet. Prosjektstyret ledes av prosjekteier.Leder av hovedutvalget for næring, klima og miljø deltar i styringsgruppen som observatør.
4.Prosjektfinansiering dekkes av overførte KMD-midler.
5.Kjøp av ny kunnskap (analyse, anbefalinger) gjøres gjennom å innhente tilbud fra minst tre kunnskapsleverandører.
6.I gjennomgangen bes kunnskapsleverandøren om å anbefale nye tiltak og videreutvikling av eksisterende ordninger for å nyttiggjøre seg bedre av Agders regionale fortrinn.
7.Virkemiddelgjennomgangen har som mål å være avsluttet i november 2020 og legges deretter frem for politisk behandling.

2020-03-31 AvsluttetAvsluttet
17/20
Eventuelt 31.03.2020
20/02910-12 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalg næring, miljø og klima oppfordrer fylkeskommunen til å gå i dialog med reiselivsbransjen for å se på muligheter for å komme med tiltak og kompetanseutvikling, slik at reiselivsbransjen i Agder kan komme styrket ut av denne krisen. Fylkeskommunen oppfordres også til å se på tiltak sammen med landbruksnæringen, om hvordan en kan tilføre arbeidskraft til landbruket i denne krisesituasjonen som næringen opplever nå.
2021-12-31 AvsluttetAvsluttet

Gjennomført. 

2020.05.26
18/20
Godkjenning av protokoll fra møte 31.03.2020
20/02910-15 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Protokoll fra møte 31.04.2020 ble godkjent.
2020-05-26 AvsluttetAvsluttet
19/20
Søknad fra TENK Eiendom AS
20/18899-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1. Søknaden fra TENK Eiendom AS om økonomisk støtte til regional næringsutvikling, avslås i denne omgang.2. Fylkesrådmannen går i dialog med TENK-senteret for eventuelt a° kunne søke om nasjonale virkemidler eller andre regionale virkemidler. 3.Hovedutvalget ber om ny sak i september 2020.
2020-05-26 AvsluttetAvsluttet
21/20
Innretning og fordeling av tilskudd til næringsklynger og klyngeutvikling i Agder, 2020
20/19509-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Midlene fra Agder fylkeskommune som er budsjettert til klyngestøtte i årsbudsjettet for 2020, fordeles som følger:
• USUS: 3 mill. kr
• GCE Node: 2,4 mill. kr
• NCE Eyde: 1,5 mill. kr
• Tre på Agder: 1 mill. k
r• Digin: 600 000 kr
• Konkurransearena / frie midler: 500 000 kr b) I virkemiddelgjennomgangen til fylkeskommunen vurderes framtidig finansieringsmetode for klyngene. Hovedutvalg for Næring, Klima og Miljø ber særlig om at en overgang fra grunnfinansiering av de mest modne klyngene til konkurranse om søkbare midler til prosjekter i tråd med regionplan Agder 2030 undersøkes.

2021-06-30 AvsluttetAvsluttet

Gjennomført. 

22/20
Høring av foreslått fredningsområde for hummer i Lillesand kommune
20/16759-2 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1. Agder fylkeskommune anser det som positivt at Fiskeridirektoratet oppretter fredningsområder for hummer i samarbeid med kystkommunene i Agder.

2. Agder fylkeskommune støtter forslaget om å opprette fredningsområde for hummer i Skallefjorden, og en del av Blindleia fra Justøybrua til Torskebekk, i Lillesand kommune.

2021-06-11 AvsluttetAvsluttet

Høringsinnspillet er oversendt. 

24/20
Tilskudd til markedsføring av Agder som reiselivsdestinasjon
20/19700-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalg for næring, klima og miljø fordeler totalt fire millioner kroner til markedsføring av Sørlandet. Midlene inngår som punkt 14 i tiltakspakken knyttet til koronapandemien, som ble vedtatt av Agder fylkesting 28.4.2020. Midlene fordeles som følger: 1. Kr. 3 120 000,- fordeles til en tredelt markedsføringskampanje av Agder som besøksmål. Midlene gis som et tilskudd til USUS, som vil ha ansvar for å utvikle en tredelt kampanje på vegne av sine medlemmer og de lokale destinasjonsselskapene.   SYDEN 2020 CHARTER OG PAKKETURER TIL SØRLANDET tas ut, og midlene, kr. 200 000, overføres til markedsføring av Setesdal ved Visit Setesdal.
2. Kr. 880 000,- fordeles til følgende formål:
a. et digitalt løft som skal styrke opplevelsen av kultur og kulturarv på Agder.
b. Annonsering av tilbud innenfor kultur, festivaler og opplevelsesnæringen.
Midlene lyses ut og kan søkes på av ulike aktører innen kultur og opplevelsesnæringen.  
Det søkes en balanse mellom formål a og b, og at det er en god geografisk fordeling på tilskuddene.
Vi vil også komme tilbake til ytterligere bevilgninger til det digitale løftet i forbindelse med tertialrapporten.
3. Tiltak knyttet mot andre vinterdestinasjoner enn Setesdal skal vurderes spesielt i tertialrapporten for 1. tertial.
2021-06-30 AvsluttetAvsluttet

Gjennomført.

25/20
Eventuelt 26.05.2020
20/02910-16 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Sak 1.Administrasjonen kommer tilbake med en sak som ser på mulighetene i utbygging av solenergi på Agder for å ivareta bærekraftig utvikling av ny fornybar energi. Eksempler på områder som vurderes er industriområder, fylkeskommunale bygg, flytende solenergi på vann og områder tilknyttet motorvei.
Sak 2Hovedutvalget tar innspill fra landbruksforum angående korona-tiltak for landbruket til orientering, og ber om at innspillet videresendes fylkesutvalget for behandling i tertialrapporten for 1. Tertial.

2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
2020.09.01
26/20
Godkjenning av protokoll fra møte 26.05.2020
20/02910-19 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Protokoll fra møte 26.05.2020 ble godkjent.
2020-09-01 AvsluttetAvsluttet
2020.09.22
30/20
Godkjenning av protokoll fra møte 01.09.2020
20/02910-23 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Protokoll fra møtet 01.09.2020 godkjennes.
2020-09-22 AvsluttetAvsluttet
33/20
Blått forum Agder - Fastsetting av mandat
20/02379-11 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Hovedutvalg for næring, klima og miljø vedtar følgende mandat for Blått forum Agder:
a.Blått Forum skal være en arena for samarbeid og utveksling av informasjon mellom viktige og aktuelle aktører tilknyttet blå næringer i Agder og Agder fylkeskommune.
b.Forumet skal arbeide for bærekraftig vekst og utvikling innen blå næring i tråd med Regionplan Agder 2030 og FNs bærekraftsmål.
c.Forumet skal samarbeide for å identifisere muligheter og utfordringer knyttet til blå næring.
d.Hver representant i forumet kan bringe saker inn for forumet for diskusjon.
e.Forumet kan komme med felles uttalelse i saker hvor det søkes å komme til enighet.
f.Møteplan fastsettes i første møte hvert år.
2.Havforskningsinstituttet avdeling Flødevigen inviteres til å delta i Blått forum med en representant.
3.USUS, næringsklynge for reiseliv, kultur og opplevelser på Sørlandet, inviteres til å stå på informasjonslisten til Blått forum og inviteres til møter når aktuelle tema tas opp.

2020-09-22 AvsluttetAvsluttet
34/20
Søknad om tilskudd til prosjekt hos Norsk Landbruksrådgiving i Agder
20/14567-3 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Norsk Landbruksrådgiving, Agder innvilges et tilskudd på 371 000 kroner til prosjektet
       «Økt storfekjøtt på Agder».
2.Tilskuddet belastes regionale tilretteleggingsmidler i landbruket, ansvar 500 33102.

2020-09-22 AvsluttetAvsluttet
35/20
Søknad om støtte til Relocation Kristiansand
20/18156-5 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Prosjektet «Relocation Kristiansand» støttes med totalt 300 000 kroner i 2020 og 2021 fordelt på 150 000 kroner per år.
2021-06-30 AvsluttetAvsluttet

Gjennomført. 

36/20
Oppfølging søknad fra TENK Eiendom AS
20/18899-7 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Agder fylkeskommune bevilger 500 000 kroner i tråd med TENK Eiendom AS sin prosjektsøknad.
2.Ytterligere støtte ses i sammenheng med den regionale virkemiddelgjennomgangen.

2020-09-22 AvsluttetAvsluttet
37/20
Besøksstrategi for Raet nasjonalpark - offentlig høring.
20/20212-2 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Fylkeskommunen gir sin tilslutning til besøksstrategi for Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde. Besøksstrategien legger opp til en god balanse mellom naturverdier, bærekraftig reiseliv og allmennhetens tilgang til nasjonalparken.
2.Fylkeskommunen inviterer nasjonalparkforvaltningen til et tettere samarbeid om næringsutvikling, friluftslivstiltak og kulturminner i nasjonalparken.

2020-09-22 AvsluttetAvsluttet
38/20
Mulighetene i utbygging av solenergi på Agder for å ivareta bærekraftig utvikling av ny fornybar energi
20/23555-4 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Oversendelsesforslag Det forutsettes at det gjøres energieffektiviserings tiltak i alle fylkeskommunens eksisterende bygg, og det legges som forutsetning at alle fylkeskommunens bygg fremover bygges med plusshusstandard.  Det skal legges til rette for å anlegge solceller der hvor det anses som økonomisk gunstig for å dekke byggets eget energiforbruk.
2020-09-22 AvsluttetAvsluttet
40/20
Besøksstrategi for Flekkefjord landskapsvernområde - offentlig høring
.20/23805-3 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Forslag til besøksstrategi for Flekkefjord landskapsvernområde følger opp mål og strategier slik det fremgår av Regionplan Agder 2030, og Agder fylkeskommune ønsker å bidra positivt til utviklingen og forvaltningen av landskapsvernområdet. 2.Verneverdiene bør prioriteres, men samtidig er det nødvendig at ulike aktører i området behandles likeverdig og at man finner en balanse mellom bruk og vern.
3.På sikt bør det gjennomføres en ny kartlegging- og brukerundersøkelse som oppfyller forsknings- og forvaltningsmessige kriterier slik at man kan se effekten av tilretteleggingstiltak opp imot verneformålet. Denne kan få betydning for fremtidig forvaltning av landskapsvernområdet.

4.Ved utvelgelse av kulturminner som kan tilrettelegges og markedsføres forventes det at arbeidet skjer i nært samarbeid med fylkeskommunens avdeling for kulturminnevern.

5.Det anbefales at det gjennomføres en medvirkningsprosess som vil forplikte de ulike aktørene når det gjelder oppfølging av tiltaksplanen, og at denne bearbeides.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet

Vedtaket er oversendt. 

41/20
Søknad om etablering av en næringsallianse i Agder
20/24466-3 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Prosjektet «Etablering av næringsallianse i Agder» støttes med totalt 300 000 kroner i 2020 og 2021 fordelt på 150 000 kroner per år.2.Prosjektfinansiering dekkes av budsjettet til avdeling for Virkemidler og entreprenørskap 2020 og innarbeides i budsjett for 2021.
2020-09-22 AvsluttetAvsluttet
8//20
CO2 avgift for fiskeriflåten - orientering fra Blått Forum
20/02379-12 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalget for næring, klima og miljø slutter seg til uttalelsen fra Blått forum, og oversender den til næring- og fiskeridepartementet ved første anledning.
2020-09-22 AvsluttetAvsluttet
2020.10.27
44/20
Godkjenning av protokoll fra møte 22.09.2020
20/02910-27 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Protokoll fra møtet 22.09.2020 godkjennes.
2020-10-27 AvsluttetAvsluttet
45/20
Havbruksfondet 2020
20/25826-3 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Havbruksfondet 2020 skal benyttes til å styrke tiltak som fremmer bærekraftig vekst av blå næringer og forvaltning av marine ressurser i tråd med Regionplan Agder 2030.

2.Havbruksfondet 2020 fordeles på følgende prosjekter:

a.Etablere arenaer for kompetanseheving for næring og forvaltning (520 000 kroner).
b.Etablere tilskuddsordning for satsing på forskning, utvikling og innovasjon øremerket blå næringer (1,7 mill. kroner).
c.Medlemskap i fylkeskommunenes akvakultursamarbeid (FAKS) (230 000 kroner).
d.Blått forum (60 000 kroner).
e.Mottak av herreløst marint søppel i fiskemottakene (150 000 kroner).

2020-10-27 AvsluttetAvsluttet
46/20
Organisering av vannområdene i vannregion Agder
20/26972-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Fylkesrådmannen foreslår at det ved oppstart av ny planperiode for vannforvaltningsplan 2022?2027, etableres en fast organisering for alle vannområdene i vannregion Agder.
•Det opprettes tre stillinger for å lede arbeidet i de til sammen sju vannområdene i Agder vannregion.
•Stillingene etableres som et samarbeid mellom berørte kommuner og Agder fylkeskommune.
•Stillingene lokaliseres i tre vertskommuner.
•Det etableres en politisk styringsgruppe og en administrativ arbeidsgruppe i hvert vannområde.
•Både fylkeskommunen og berørte kommuner bidrar med finansiering av stillingene.

2020-10-27 AvsluttetAvsluttet
10/20
Inndekning av vedtatt tilskudd til TENK Eiendom AS
20/18899-10 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Saken oversendes til fylkesutvalget.
2020-10-27 AvsluttetAvsluttet
11/20
Eventuelt 27.10.2020
20/02910-28 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalget ønsker en orientering til neste utvalgsmøte om hvorfor har Agder fylkeskommune takket nei til medlemskap i Maritimt Forum Sør?
2020-10-27 AvsluttetAvsluttet
2020.11.24
47/20
Godkjenning av protokoll fra møte 27.10.2020
20/02910-32 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Protokoll fra møte 27.10.2020 godkjennes.
2020-11-24 AvsluttetAvsluttet
49/20
Søknad om videreføring av Norwegian Smart Care Clusters avdeling i Agder
20/28333-2 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalget bevilger 700 000 kroner til videreutvikling av Norwegian Smart Care Clusters avdeling i Agder. En mulig videreføring av prosjektets siste år vurderes i forbindelse med økonomi- og budsjettplan for Agder fylkeskommune 2021?2024.
2021-06-30 AvsluttetAvsluttet

Gjennomført. 

51/20
Vitensenteret Sørlandet som besøkssenter for Raet nasjonalpark
20/20215-3 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Hovedutvalg for næring, klima og miljø støtter Arendal kommunes valg av plassering av besøkssenter for Raet nasjonalpark i Eurekabygget i Arendal, i tilknytning til Vitensenteret Sørlandet.
2.Tidligere tilsagn på 900 000 kroner kan benyttes til utvikling av besøkssenter for Raet nasjonalpark i Eurekabygget. Midlene tas fra bufferfondet for konsesjonskraft.

2020-11-24 AvsluttetAvsluttet
52/20
Tildeling av tilskudd til kommunale fiskerihavntiltak 2020
20/25210-11 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Hovedutvalg for næring, klima og miljø gir tilskudd til følgende tiltak i kommunale fiskerihavner:a.2,4 mill. kroner i støtte til forlengelse av mottakskai på Båly i Lindesnes kommune.b.340 000 kroner i støtte til ny bølgebryter i Barbu i Arendal kommune.c.260 000 kroner i støtte til belysning og landstrøm på Holmen i Risør kommune.2.Tildelingene forutsetter minst 50 prosent finansiering fra kommunene.
2020-11-24 AvsluttetAvsluttet
53/20
Revidering av forurensningsregelverket for akvakultur i sjø - Høringsuttalelse
20/26172-2 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalget gir sin tilslutning til de foreslåtte endringene i forurensningsregelverket for akvakultur i sjø.
2020-11-24 AvsluttetAvsluttet
54/20
Forespørsel om medlemskap i Maritimt Forum Sør
20/28122-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Agder fylkeskommune blir medlem av Maritimt Forum Sør fra 2021.
2020-11-24 AvsluttetAvsluttet
2021.01.28
1/21
Godkjenning av protokoll fra møte 24.11.2020
21/01481-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalget for næring, klima og miljø godkjenner protokoll fra møte 24.11.2020.
2021-01-28 AvsluttetAvsluttet
3/21
Rullering av Kystskogbruksmelding - fellesprosjekt for kystskogfylkene
20/25629-3 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1. Agder fylkeskommune støtter oppstart av arbeidet med rullering av Melding om Kystskogbruket i 2021.
2. Det bevilges et tilskudd på inntil kr 250 000 til gjennomføring av arbeidet, sammen med de øvrige kystfylkeskommunene. Bevilgningen dekkes av regionale tilretteleggingsmidler for landbruket, ubrukte midler fra 2020 og midler avsatt i budsjettet for 2021.

2021-06-30 AvsluttetAvsluttet

Gjennomført.

51/21
Agder fylkeskommunes innspill til jordbruksforhandlingene 2021
21/04615-2 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Hovedutvalg for næring, klima og miljø ber rådmannen utarbeider egne forslag til innspill til jordbruksoppgjøret til neste år, isamarbeid med landbruksnæringen
2.Innspill til jordbruksoppgjøret fra Agder Fylkeskommune:

Bærekraftig og lønnsomt landbruk i hele landet er viktig for matproduksjon, beredskap, bosetting, bevaring av kulturlandskapet og lavere utslipp av klimagasser. 

Skal vi nå målene om utslipp er det viktig vi sikrer gode vilkår for norske bønder til å drive på en miljømessig og klimamessig god måte.

Landbruket er en viktig næring i Agder og kjennetegnes av relativt små bruk og teiger, til forskjell fra de større gårdene på Østlandet. Det er viktig at det tas hensyn til viktigheten av å bevare et mangfold i denne næringen.

Agder fylkeskommune fremmer følgende innspill til jordbruksoppgjøret 2021:

Styrke tilskudd til beite på innmark og i utmark. Det forutsetter finmaskede ordninger som ivaretar bruk av forskjellige arealtyper.

Sikre tilfredsstillende inntektsgrunnlag og velferdsordningene for ferie, fritid og sykeavløsning. Dette et et viktig virkemiddel for god rekruttering i landbruket. Det må være et mål å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.

Legge til rette for produksjon av lokale mat- og drikkespesialiteter.

Satse på overgang til bruk av husdyrraser og produksjon av fór som gir lavere utslipp av klimagass.

Sikre tilstrekkelige ressurser til Mattilsynet og veterinærtjenester for å ivareta god dyrevelferd.

Prioritering av investeringsmidler til frukt- grønt og veksthusnæringene må fortsette.

I tillegg bør tilskudd til driftsbygninger opptil 30 kyr, som gjør det økonomisk forsvarlig med ombygging til løsdrift, prioriteres.

Legge til følgende i innspillet fra Bondelaget:  
Agder fylkeskommune ber om at det etableres en fondsavsetningsordning for bønder, som gir skattefordel, der klimainvesteringer særlig prioriteres.
2021-06-30 AvsluttetAvsluttet

Gjennomført. 

7/21
Søknad om finansiering til bygging av Senter for innovasjon Mandal (SIM)
20/26763-7 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Agder fylkeskommune er positive til et godt regionalt forankret arbeid for å etablere Senter for Innovasjon i Mandal (SIM)
2.Agder fylkeskommune avsetter 1 million kroner av næringsrettede tilskuddsmidler i 2021 til prosjekter som skal bidra til å utløse samhandlings- og innovasjonspotensialet i SIM. Beløpet tas over ansvar 500300, Virkemidler og entreprenørskap.
3.Søknad fra Moment Holding AS om økonomisk bidrag på 4,2 millioner kroner som skal stilles til rådighet som egenkapital i byggeprosjektet kan ikke tas til følge.
4.De avsatte tilskuddsmidlene skal delfinansiere utviklingsprosjekter som er forankret i prosjektgruppen for etablering av SIM. Midlene skal benyttes til samhandlingsprosjekter som har som formål å realisere verdiskapingspotensialet i SIM. Øvrige vilkår settes i forbindelse med behandling av særskilt søknad.
5.Hovedutvalget er positiv til å bevilge prosjektstøtte til videre arbeid med senteret, og ber søker kommer tilbake med en ny søknad knyttet til dette.
.
2021-12-31 AvsluttetAvsluttet

Tilsagn sendt, avventer endelig rapport før sluttutbetaling. 

8/21
Retningslinjer for næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordninger over ansvar 500300
20/30390-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Forslag til retningslinjer for næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordninger over ansvar 500300 vedtas.
2.For budsjettåret 2021 avsettes 9,69 millioner kroner til tilskuddsordning for mobilisering til nye næringer og attraktive arbeidsplasser. 1,6 millioner kroner til tilskuddsordning i nye og etablerte klynger og 2 millioner til tilskuddordninger for tiltak og prosjekter innenfor sosialt entreprenørskap. 750.000 av de 2 millionene i potten for sosialt entreprenørskap er allerede tildelt Hopeful i Kristiansand i tråd med budsjettvedtak. Resterende 1,25 millioner lyses ut, og hovedutvalget for næring, klima og miljø understreker betydning av geografisk spredning for tildeling av resterende midler.

2021-06-30 AvsluttetAvsluttet

Gjennomført. 

9/21
Søknad om finansiering av UiA Shift - toårig masterprogram i entreprenørskap
20/23314-12 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1. Agder fylkeskommune avslår søknad om støtte pålydende 1,4 mill. kr årlig over tre år til delfinansiering av UiA Shift – toårig masterprogram i entreprenørskap. Fylkeskommunen finner ikke rom for å kunne bidra til å finansiere forskning og undervisningskompetanse i satsingen.
2. Søker oppfordres til å søke tilskuddsmidler for delfinansiering rettet mot å utvikle satsingens aktivitet «idédag», arena for samhandling med regionens næringsliv, når næringsrettede tilskuddsmidler utlyses i februar 2021.

2021-06-30 AvsluttetAvsluttet

Fulgt opp - avslag sendt. 

2/21
Eventuelt 28.01.2021 - Hovedutvalg for næring, klima og miljø
21/01481-2 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalget for næring, klima og miljø støtter enstemmig nominering av Arendal kommune til prisen for «Gode verskapskommuner for næringslivet».
2021-12-31 AvsluttetAvsluttet

Nominering gjennomført. 

2021.03.25
11/21
Godkjenning av protokoll fra møte 28.01.2021
21/01481-5 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalg for næring, klima og miljø godkjenner protokoll fra møte 28.01.2021.
2021-03-25 AvsluttetAvsluttet
12/21
Næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordninger - innstillinger og vedtak første søknadsrunde 2021
21/08360-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Hovedutvalget vurderer søknaden fra AgderXR om støtte til prosjektet «AgderXR – et kompetansenettverk for XR-teknologi» som svært interessant. Prosjektet har en god og brei forankring og har et stort potensial for verdiskapning i regionen. Administrasjonen bes om å gå i dialog med søkerne for å få avklart de spørsmål som kom opp under saksbehandlingen. Under forutsetning av greie avklaringer innvilges søknaden. Dersom det gjenstår uavklarte forhold, tas saken opp til ny politisk vurdering i møtet 20.5.
2.Søknad fra Smaabyen Flekkefjord SA om støtte kroner 900 000 til prosjektet «UNESCO 2030 – et treårig reiselivsutviklingsprosjekt for kommunene i Magma UNESCO Global Geopark» innvilges med 300 000 kroner til prosjektmidler for 2021.

3.Søknad fra CoWorx AS om 1,0 mill kroner i støtte til prosjektet «Etablering av CoWorx Hovden» innvilges med 400 000 kroner til prosjektmidler for 2021.

4.Søknad fra Sørlandet Resort Drift AS om støtte kroner 740 000 til prosjektet «Piggå du me» innvilges delvis med 500 000 kroner.

5.Hovedutvalget tar til orientering fylkesrådmannens vedtak om tilsagn og avslag fattet på fullmakt.
2021-06-30 AvsluttetAvsluttet

Gjennomført.

13/21
Tilskudd til næringsklynger og klyngeutvikling i Agder i 2021
21/08331-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Hovedutvalg for næring, klima og miljø vedtar følgende fordeling av ordinære klyngeutviklingsmidler i 2021:•GCE NODE: 1,9 mill. kroner•NCE Eyde: 1,5 mill. kroner•USUS AS: 2,5 mill. kroner•Digin: 0,5 mill. kroner
2.Hovedutvalget mener at prosjektene som har søkt tilskuddsmidler til klyngeutviklingsprosjekter i en konkurransearena må bearbeides videre. Hovedutvalget ber administrasjonen innlede en dialog med klyngene for å sikre at søknadene oppfyller de vedtatte retningslinjene. Målet er flere søknader som bidrar til å oppfylle regionplanens mål om et bærekraftig og omstillingsdyktig næringsliv. Søknadene avslås derfor i denne søknadsbehandlingen.

3.Hovedutvalget oppfordrer klynger og nettverksmiljøer til å jobbe med tydelig forankring, spissing og innretning av prosjektene, med sikte på ny søknad og ber administrasjonen følge opp dette.

4.De fylkeskommunale tilskuddene skal bidra til utviklingsprosjekter, kompetanseutvikling og nettverksaktiviteter og finansierer ikke løpende drift. Øvrige vilkår utformes i egne tildelingsbrev
2021-06-30 AvsluttetAvsluttet

Gjennomført. 

14/21
Søknad om forlenging av konsesjon for opptak av skjellsand i Lindesnes og Kristiansand kommuner
20/07107-14 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalg for næring, klima og miljø avslår søknaden slik den foreligger nå. Det kreves en ny undersøkelse i de omsøkte områdene av hvilke effekter opptak av skjellsand har på naturverdiene, herunder en vurdering av samlet belastning, før det eventuelt kan gis en ny tillatelse.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
16/21
Arena for kompetanseheving innen marine næringer
20/25826-7 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalg for næring, klima og miljø vedtar at Blått kompetansesenter sør benyttes som arena for kompetanseheving for næring og forvaltning.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
17/21
Avgift på viltlevende marine ressurser - høringsuttalelse
21/06400-3 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalg for næring, klima og miljø gir innspill om at innføringen av avgift på viltlevende marine ressurser bør utsettes, til det er gjort en vurdering av CO2-avgiftens påvirkning på de samlede utgiftene for fiskerinæringen.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
18/21
Fylkeskommunale retningslinjer for fordeling av tilskudd til viltformål
21/07550-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalg for næring, klima og miljø vedtar fylkeskommunale retningslinjer for fordeling av tilskudd til viltformål, jf. forslag til retningslinjer i vedlegg 1.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
19/21
Oppdatert søknad om støtte til regionalt prosjekt på havvind.
20/24450-12 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Hovedutvalget for næring, klima og miljø bevilger ytterligere 420 000 kr til det regionale havvindprosjektet.
2.Tilskuddet bevilges fra midler avsatt i årsbudsjettet for 2021 til klima- og energiprosjekter.

2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
20/21
Reduksjon i kalkingsbevilgningen over Statsbudsjettet
21/08348-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Hovedutvalg for næring, klima og miljø mener det er svært uheldig at kalkingsmidlene er redusert i Statsbudsjettet for 2021.
2.Hovedutvalget ber fylkesordfører om å sende en uttalelse til Klima- og miljødepartementet med bakgrunn i dette saksfremlegget.
.

2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
21/21
Bedriftsintern opplæring (BIO) - ekstraordinære midler 2021
20/17310-4 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Det avsettes 13,95 mill. kroner til bedriftsintern opplæring (BIO-midler) i Agder 2021. Det tas forbehold om endringer i den økonomiske rammen i endelig tildeling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
2.11 mill. kroner avsettes til bedrifter/virksomheter som direkte rammes av koronapandemien. Øvre ramme settes til 300 000 kroner pr. søknad. Midlene utlyses på fylkeskommunens nettsider, samt fylkeskommunens fellesannonser i de to regionavisene.  
3.2,5 mill. kroner av BIO-midlene avsettes til større bedrifter på Agder med mer langvarige strukturelle utfordringer som i hovedsak skyldes forhold uavhengig av koronapandemien.  Bevilginger over 300 000 kroner legges frem til politisk behandling.
4.BIO-midlene skal, så langt det er praktisk mulig, ses i sammenheng med virkemidler avsatt til koronatiltak for næringslivet forvaltet av Innovasjon Norge Agder og ekstraordinære koronamidler vedtatt av Stortinget til næringsutvikling i kommunene i Agder.

2021-06-30 AvsluttetAvsluttet

Gjennomført. 

22/21
Regionale næringsfond 2021 - forslag til fordeling - justeringer
21/08118-2 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Finansiering av de regionale næringsfondene i Agder videreføres i 2021 med følgende fordeling til det enkelte fondet:
Setesdal:    700 000 kroner
Lindesnesfondet:    600 000 kroner
Østregionen:         1 000 000 kroner
Arendal/Froland/Grimstad: 1 200 000 kroner
Birkenes/Iveland/Lillesand:     600 000 kroner
Listerfondet:    900 000 kroner
2.De regionale næringsfondenes rolle og funksjon vil bli vurdert i forbindelse med den regionale virkemiddelgjennomgangen som legges frem for fylkestinget juni 2021. Eventuelle endringer skal drøftes med kommunene i forkant.
3.Endringer i fordeling og innretning innarbeides i fylkeskommunens budsjett for 2022.

2021-06-30 AvsluttetAvsluttet

Gjennomført. 

23/21
Søknad fra Senter for innovasjon i Mandal (SIM) - tilskudd til konseptutvikling
21/08767-2 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1. Agder fylkeskommune innvilger søknad om 1 million kroner i tilskudd til konsept- og innholdsutvikling Senter for Innovasjon i Mandal (SIM)
2. Nærmere vilkår for tilsagnet fastsettes av fylkesrådmannen

2021-12-31 AvsluttetAvsluttet

Tilsagn sendt, avventer endelig rapport før sluttutbetaling. 

4/21
Revisjon av nasjonal forskrift om jakt- og fangsttider
21/05050-10 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1. Vurdere å utvide hjort- og rådyrjakten til ut januar.
2. Vurdere å igjen tillate felling av voksen skarv

2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
7/21
Eventuelt 25.03.2021 - Hovedutvalg for næring, klima og miljø
21/01481-6 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Utvalgsleder ber administrasjonen om en sak til neste møte i forbindelse med at regjeringen har i februar 2021 lagt fram strategien for Matnasjonen Norge.
2021-12-31 AvsluttetAvsluttet

Prosjektet er etablert. 

2021.05.20
24/21
Godkjenning av protokoll fra møte i hovedutvalg for næring, klima og miljø 25.03.2021
21/01481-9 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalg for næring, klima og miljø godkjenner protokoll fra møte 25.03.2021.
2021-05-20 AvsluttetAvsluttet
30/21
Oppfølging og revidert søknad knyttet til prosjektet "Piggå du me"
21/07957-9 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1. Hovedutvalg for næring, klima og miljø avslår revidert søknad fra Sørlandet Resort Drift AS for prosjektet «Piggå du me». 2. Tidligere bevilgede prosjektmidler på kr 500 000 tilbakeføres tilskuddsordningen «Etablererveiledning og entreprenørskapskompetanse innen sosialt entreprenørskap». 3. Vi oppfordrer prosjekteier til å søke på nytt i neste utlysningsrunde, og at NAV Arendals rolle i tilfelle bli avklart i søknaden.
2021-06-30 AvsluttetAvsluttet

Gjennomført. 

31/21
Regional virkemiddelgjennnomgang i Agder - Rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse
20/10252-13 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalg for næring, klima og miljø - vedtak 1. Hovedutvalget for næring, klima og miljø tar den fremlagte rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse til orientering. 2. Rapporten fra samfunnsøkonomisk analyse og sluttrapporten fra Invest in Norway sendes på høring med frist 01.10.2021.3. Fylkeskommunedirektøren arbeider videre med utviklingsprosjektet Gründer 365 med mål om å etablere en felles digital port for samtlige virkemidler på Agder.
4. På bakgrunn av høringsinnspillene og nasjonale prosesser legger
fylkeskommunedirektøren høsten 2021 frem egen sak knyttet til felles
førstelinjetjeneste for Agder.
5. Hovedutvalget for næring, klima og miljø støtter det videre arbeidet med
etableringen av et EU-nettverk i Agder for mobilisering til økt deltakelse i
Horisont Europa.
6. Hovedutvalget for næring, klima og miljø tar sluttrapporten fra Invest in Agder
til orientering.
7. Det avsettes 1 million av tilskuddsordningen «Nye næringer» til videreføring av
Invest in Agder i 2021. Prosjektmidlene skal dekke en 100 prosent stilling og
diverse prosjektkostnader. Invest in Agder innarbeides i budsjettet fra 2022.
8. I forbindelse med høringsrunden inviterer Agder fylkeskommune til workshops
med relevante bedrifter/klynger. Workshopene holdes med geografisk
spredning slik at hele Agder dekkes.
9. Agder fylkeskommunen iverksetter en kartlegging av industriklare tomter i
regionen i samarbeid med kommunene. Arbeidet sees i sammenheng med
Invest in Agder.
2022-05-31 AvsluttetAvsluttet

Gjennomført, ny politisk sak behandlet våren 2022. 

32/21
Forstudie: Oppfølging av strategi Matnasjonen Norge
21/11234-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1. Det utarbeides en forstudie til hvordan Agder kan følge opp den nasjonale strategien Matnasjonen Norge. Agder fylkeskommune er bestiller av oppdraget etter mandatet som er definert i saken.2. Representanter fra Statsforvalteren i Agder, Innovasjon Norge Agder, Blått kompetansesenter Sør og USUS, samt Agder Bondelag og Bonde- og Småbrukarlagene på Agder vil være sentrale samarbeidspartner og fungere som referansegruppe. Representanter fra Blått forum og Landbruksforum vil bli vurdert spilt inn i referansegruppen.3. Forstudiet skal være klart innen utgangen av 2021 og legges frem for hovedutvalget for næring, klima og miljø med forslag til en videre langsiktig satsing.4. Agder fylkeskommunen bevilger 500 000 kroner til forstudie og andre tiltak i 2021. Beløpet dekkes av tidligere inndratte regionalutviklingsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
2021-12-31 AvsluttetAvsluttet

Gjennomført, ny politisk sak behandlet.

33/21
Bedriftsintern opplæring - Nordic Door AS
21/12292-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1. Agder fylkeskommune bevilger 1 mill. kroner til Nordic Door AS til bedriftsintern opplæring i 2021 i henhold til søknad, prosjektbeskrivelse og kostnadsoversikt. 2. Bevilgningen dekkes av midler avsatt i fylkeskommunens budsjett til bedriftsintern opplæring i 2021. 3. Det forutsettes at Innovasjon Norge bidrar med utviklingskostnader iht. kostnadsoversikt og at opplæringen gjennomføres i tråd med søknad og prosjektbeskrivelse.
2021-06-30 AvsluttetAvsluttet

Gjennomført.

34/21
Anmodning om økt marint vern i Raet nasjonalpark
20/23751-9 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1. Hovedutvalg for næring, klima og miljø støtter Raet nasjonalpark sitt initiativ om å gjøre en henvendelse til Havforskningsinstituttet om et samlet prosjekt for å se på mulighetene for økt marint vern i Raet nasjonalpark.2. Det forutsettes at lokale fiskerlag, interesseorganisasjoner og interessenter som for eksempel Fiskerlaget Sør, NIVA, Naturvernforbundet, NJFF og liknende involveres i arbeidet, og inviteres til gjennomføring av prosjektet.
2022-03-31 AvsluttetAvsluttet

Møter avholdes mellom partene.

35/21
Opprettelse av tilskuddsordningen Bærekraftig blå næring i Agder
20/25826-10 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1. Hovedutvalg for næring, klima og miljø oppretter tilskuddsordningen Bærekraftig blå næring i Agder.2. Midler til tilskuddsordningen hentes fra Havbruksfondet. I 2021 er det avsatt 1,7 millioner kroner til tilskuddsordningen.3. Blått kompetansesenter sør vil administrere tilskuddsordningen.
2021-09-17 AvsluttetAvsluttet
36/21
Næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordninger -innstillinger og vedtak andre søknadsrunde 2021
21/08360-4 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1. Søknad fra Risiko Management Agder AS, Arendal om tilskudd på 700 000 kroner til «Læringsverksted for energi og teknologi» avslås
2. Søknad fra Weekid AS, Kristiansand om tilskudd på 2,4 millioner kroner over
tre år, hvorav 675 000 kroner i tilskudd for 2021, til «Lokal kvalitet i hverdagen
– digital samhandling» avslås.
3. Søknad fra Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk, Kristiansand om
tilskudd på 850 000 kroner i 2021 til prosjektet «EiK – nye næringer og
attraktive arbeidsplasser innen kunst- og kulturfeltet på Agder» avslås.
4. Søknad fra Global Compact Nettverk Norge, Oslo om tilskudd til «Forprosjekt
for løsningsplattform for bærekraftig verdiskaping Agder» innvilges med kroner
679 400.
5. Søknad fra Torvgata 7 Drift AS, Arendal om tilskudd på 435 000 kroner til
«Utvikling av entreprenørskaps- og bærekraftsfellesskapet Impact Hub Agder»
kan ikke innvilges slik det foreligger p.t. Administrasjonen går i dialog med
søker for å få avklart spørsmål om regional forankring og rolleavklaringer i det
regionale virkemiddelapparatet. Forutsatt gode avklaringer i prosjektet, får
fylkeskommunedirektøren fullmakt til å kunne gi tilsagn til prosjektet på inntil
435 000 kroner.
6. Søknad fra Kristiansand kommune om tilskudd på 400 000 kroner i 2021, og
samlet 1,6 millioner kroner over treårsperioden 2021-2023, til
«Samarbeidsarena – Bedriftsnettverk Digital Handel» innvilges med 400 000
kroner i prosjektmidler for 2021. Videre støtte for 2022 og 2023 innarbeides i
budsjett for 2022 og økonomiplan 2022-2025, såfremt prosjektet har
tilfredsstillende fremdrift.
7. Søknad fra Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder om tilskudd på
300 000 kroner i 2021 til «Idéutvikling – et samarbeid for flere skalerbare
vekstbedrifter på Agder» innvilges med kroner 300 000.
8. Søknad fra Bærekraft Kristiansand AS om tilskudd på 600 000 kroner til
«Etablering og utvikling av bærekraft i bygg og anlegg» avslås.
9. Søknad fra GCE Node Services AS, Kristiansand om tilskudd på 800 000
kroner i 2021-2022, hvorav 600 000 kroner i 2021, til fellesprosjekt med Eyde-klyngen «Leverandørutviklingsprosjekt mot nye forretningsområder» kan ikke
innvilges slik det foreligger p.t. Administrasjonen går i dialog med søker for å
sikre forankring, avklaringer og koordinering av satsingen opp mot andre
utviklingstiltak i klyngene, herunder det pågående regionale
leverandørutviklingsprosjektet rettet mot havvind. Forutsatt gode avklaringer i
prosjektet, får fylkeskommunedirektøren fullmakt til å kunne gi tilsagn på inntil
600 000 kroner til prosjektet i 2021.
10.Hovedutvalget tar til orientering fylkeskommunedirektørens vedtak om tilsagn
og avslag fattet på fullmakt.
2021-06-30 AvsluttetAvsluttet

Fulgt opp, avslag sendt. 

37/21
Høring av Riksantikvarens klimastrategi for kulturmiljøforvaltning 2021-2030
21/08995-2 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1. Fylkeskommunen gir sin tilslutning til utkast til Riksantikvarens klimastrategi og mener at denne har gode målsetninger for kulturmiljøforvaltningen på klimafeltet.2. Det bes om at Riksantikvaren nyttiggjør seg av innspill og merknader som framkommer i saksutredningen.3. Fylkeskommunen ønsker å få handlingsplanen til klimastrategien på høring.
2021-06-01 AvsluttetAvsluttet

Oversendt RA.

11/21
Tildelingsbrev til Siva og Innovasjon Norge for 2021
21/07033-4 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalget for næring, klima og miljø ber fylkeskommunedirektøren sørge for at tildelingsbrev og oppdragsbrev til SIVA og Innovasjon Norge blir lagt frem til ordinær politisk behandling i hovedutvalget før utsendelse. Dette skjer fra og med 2022.
2021-12-31 AvsluttetAvsluttet

Gjennomført.

2021.09.09
38/21
Godkjenning av protokoll fra møte i hovedutvalg for næring, klima og miljø 20.05.2021
21/01481-12 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalg for næring, klima og miljø godkjenner protokoll fra møte 20.05.2021.
2021-09-17 AvsluttetAvsluttet
39/21
Innspill til revisjon av forskrift om jakt- og fangstider 2022-2028
21/05050-18 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalg for næring, klima og miljø gir sin støtte til de fleste endringene som foreslås i ny forskrift om jakt- og fangsttider, men ber Miljødirektoratet vurdere å:

1.gi Statsforvalteren anledning til å godkjenne vårjakt på grågås i Agder

2.fjerne kravet om at det skal foreligge forvaltningsplan for grågås for at tidligere jaktstart skal kunne godkjennes

3.gi fylkeskommunen utvidet myndighet til å godkjenne tidligere jaktstart for kanadagås og stripegås fra 15 til 20 dager før ordinær jaktstart.

I forslaget som gjelder ærfugl, hvor det er satt opp to alternative forslag i høringen, støtter hovedutvalget for næring, klima og miljø alternativ 1: at jakttid for ærfugl oppheves i hele landet. Subsidiært, for alternativ 2, foreslår vi at jakttiden oppheves for tidligere Aust-Agder fylke.

2021-09-17 AvsluttetAvsluttet
15/21
Eventuelt 09.09.2021 - Hovedutvalg for næring, klima og miljø
21/01481-13 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Utvalgsleder ønsker å få en orientering og komplett oversikt over ladefasilitetene for fritidsbåter på Agder i et av de fremtidige møtene til hovedutvalget.
2021-12-31 AvsluttetAvsluttet
2021.09.30
40/21
Godkjenning av protokoll fra møte i hovedutvalg for næring,klima og miljø 09.09.2021
21/01481-14 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalg for næring, klima og miljø godkjenner protokoll fra møte 09.09.2021.
2021-10-08 AvsluttetAvsluttet
45/21
Næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordninger -innstillinger og vedtak tredje søknadsrunde 2021
21/08360-7 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1. Rammen for tilskuddsordning for utviklingstiltak i nye og etablerte klynger økesmed 500.000 kroner. Midlene hentes fra tilskuddsordning for mobilisering tilnye næringer og attraktive arbeidsplasser.2. Hovedutvalget tar til orientering fylkeskommunedirektørens vedtak fattet påfullmakt.
2021-10-31 AvsluttetAvsluttet

Gjennomført. 

46/21
Støtte til Femtidens Havvind fase 2
21/12121-9 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1. Hovedutvalg for næring, klima og miljø bevilger 1 600 000 kr til FremtidensHavvind.2. Tilskuddet bevilges fra ansvar 500 300 – tilskuddsordning for mobilisering tilnye næringer og attraktive arbeidsplasser.
2021-12-31 AvsluttetAvsluttet
16/21
Orientering om status for søknader om akvakulturkonsesjoner per september 2021
21/18249-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalget for næring, klima og miljø ønsker å invitere Statsforvalteren, og andresektormyndigheter til temadag om blå næring for å orientere om konsesjonsprosessen.Representanter for næringslivet inviteres også.
2022-12-31 AvsluttetAvsluttet
2021.11.18
47/21
Godkjenning av protokoll fra møte 30.09.2021
21/01481-20 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalg for næring, klima og miljø godkjenner protokoll fra møte 30.09.2021.
2021-11-29 AvsluttetAvsluttet
51/21
Næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordninger - innstiller og vedtak fjerde søknadsrunde 2021
21/08360-10 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Hovedutvalget tar til orientering fylkeskommunedirektørens vedtak fattet på fullmakt.
2.Kroner 270 000 fra tilskuddsordning for utviklingstiltak i nye og etablerte klynger overføres til tilskuddsordning for mobilisering til nye næringer og attraktive arbeidsplasser.
3.Hovedutvalget innvilger NHO Agder 1 million kroner i tilskuddsmidler til 1. år av prosjektet «ScaleUp Nordic».
Bevilgningen forutsetter endelige avklaringer med NHO og aktuelle samarbeidspartnere og en administrativ vurdering av søknadens innhold.
4.Hovedutvalget innvilger Stiftelsen Lydløs 500 000 kroner til 1. år av prosjektet «Lydløs».
5.Hovedutvalget avslår søknad fra Lister Nyskaping AS på 500 000 kroner i tilskuddsmidler til «Forprosjekt Lister den smarte regionen».
6.Hovedutvalget avslår søknad fra Remote Norge AS på 550 000 kroner i tilskuddsmidler til «Agder – verdens beste sted for fjernarbeidere».
7.Søknad fra Sørlandet Resort Drift AS om tilskudd på 740 000 kroner til «Piggå du me» overføres til tilskuddsordning for bedriftsinterne opplæringstiltak (BIO) og behandles i separat politisk sak. Søknad avslås under tilskuddsordning for etablererveiledning og entreprenørskapskompetanse.
2021-11-30 AvsluttetAvsluttet

Gjennomført. 

52/21
Søknad om midler - Nikkelverk Hydrogen Forprosjekt 2021
21/18757-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalg for næring, klima og miljø er positive til initiativet fra Glencore Nikkelverk om å tilgjengeliggjøre hydrogen for transportsektoren i regionen, og bevilger 300 000 kroner til søknaden «Nikkelverk Hydrogen Forprosjekt 2021».
2021-11-29 AvsluttetAvsluttet
53/21
Kartlegging av konflikter knyttet til beiteskader fra hjort i Agder
21/20381-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Hovedutvalg for næring, klima og miljø ønsker å få bedre oversikt over konfliktnivå knyttet til beiteskader forårsaket av hjort i Agder, og igangsetter et prosjekt med mål om å kartlegge dette.
2.Hovedutvalget for næring, klima og miljø bevilger 230000 kroner for å igangsette prosjektet.

2022-12-31 AvsluttetAvsluttet
54/21
Bedriftsintern opplæring - høsten 2021
21/20838-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.UMOE Mandal innvilges 1 mill. kroner i BIO-midler for 2021 til planlagt intern opplæring.                
   2.Sørlandet Resort Drift AS – Arendal Herregaard innvilges 500 000 kroner i BIO-midler til prosjekt «Piggå du me».                                                                                                                                                
   3.Bevilgningene dekkes av midler avsatt i fylkeskommunens budsjett for 2021, samt ekstraordinære BIO-midler bevilget av Stortinget i 2021

2021-11-30 AvsluttetAvsluttet

Gjennomført. 

55/21
Omdisponering av midler fra havbruksfondet 2020
20/25826-13 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalg for næring, klima og miljø omdisponerer 520 000 kroner fra Havbruksfondet 2020, for å styrke årets tilskuddsordning for bærekraftige blå næringer i Agder.
2021-11-29 AvsluttetAvsluttet
56/21
Havbruksfondet 2021
21/18700-3 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Havbruksfondet 2021 skal benyttes til å styrke tiltak som fremmer bærekraftig vekst av blå næringer og forvaltning av marine ressurser i tråd med Regionplan Agder 2030.

2.Havbruksfondet 2021 fordeles på følgende prosjekter:

a.Kartlegging av kompetansebehov i næring og forvaltning, samt oppfølgning av dette (200000).
b.Tilskuddsordning for bærekraftig blå næring i Agder (535 000).
c.Medlemskap i fylkeskommunenes akvakultursamarbeid (FAKS) (233000 kroner).
d.Medlemskap i Maritimt Forum Sør (5000 kroner)
e.Blått forum (60000 kroner).
f.Mottak av eierløst marint søppel i fiskemottakene (100000 kroner).

2022-12-31 AvsluttetAvsluttet
2022.02.03
1/22
Godkjenning av protokoll fra møte 18.11.2021
22/00019-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalg for næring, klima og miljø godkjenner protokoll fra møte 18.11.2021.
2022-02-11 AvsluttetAvsluttet
3/22
Søknader om tilskudd til hovedprosjekt RFF Agder
Søkerne er informert om vedtaket i form av tilskudds- eller avslagsbrev. Vedtaket står med status "under arbeid" frem til siste del av tilskuddet er utbetalt til tilskuddsmottagerne. Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1. Fylkeskommunen er positive til prosjektet «Mobilitet for livet», men ønsker at det gjøres utbedringer på søknaden slik at den er mer i tråd med vurderingskriteriene. Vi oppfordrer søker til å søke på nytt, slik at aktøren kan gjøre forbedringer på søknaden i tråd med fylkeskommunens anbefalinger.

2. Søknad fra Beckmann AS om støtte til prosjektet «Utvikling av en digitalisert testmetode for ryggsekker», prosjektnummer 332829, innvilges med tilskudd på inntil 1 500 000 kroner.

3. Søknad fra NORCE om støtte til prosjektet «Fornybar kraft som konkurransefortrinn: Politiske, energiøkonomiske og industrielle rammebetingelser for omstilling til en grønn vekstregion», prosjektnummer 332695, innvilges med tilskudd på inntil 4 999 000 kroner.

2023-09-25 AvsluttetAvsluttet

Tilskuddene er vedtatt og prosjektene er i gang. 

5/22
Forespørsel om lederskap for marine verneområder i Raet nasjonalpark
20/23751-17 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1. Hovedutvalg for næring klima og miljø utnevner Mathias Bernander til å lede styringsgruppen for arbeidet med å utrede marine verneområder i Raet nasjonalpark.

2. Administrasjonen setter av ressurser for å støtte gjennomføring av prosjektet.

2022-02-11 AvsluttetAvsluttet
6/22
Tildelingsbrev til SIVA og Innovasjon Norge for 2022
22/04505-2 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Hovedutvalget for klima, næring og miljø godkjenner oppdragsbrevene til SIVA og Innovasjon Norge for 2022
2022-02-28 AvsluttetAvsluttet

Gjennomført.

7/22
Regionale næringsfond: Innretning og fordeling av budsjetterte midler i 2022
22/04561-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.I fordeling av fylkeskommunale midler til de regionale næringsfondene i Agder legges det til grunn en fordelingsnøkkel basert på sysselsettingsandel, folketall, distriktsindeks og flatt tillegg.
2.Finansieringen av de regionale næringsfondene i 2022 blir som følger:
oØstregionen:                        1 100 000 kroner
oArendal/Froland/Grimstad:1 200 000 kroner
oBirkenes/Iveland/Lillesand:650 000 kroner
oSetesdal:                         800 000 kroner
oListerfondet                             1 250 000 kroner
3.Hovedutvalget ber administrasjonen gå i dialog med Kristiansand, Vennesla og Lindesnes gjennom region Kristiansand om en mulig opprettelse av et regionalt næringsfond. En eventuell bevilgning kommer tilbake til politisk behandling.

2022-10-31 AvsluttetAvsluttet

Punkt 1 og 2 er gjennomført. Punkt 3 er under arbeid.

8/22
Etablering av tilskuddsordning for innlandsfisk
21/20874-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalg for næring, klima og miljø vedtar etablering av en fylkeskommunal tilskuddsordning for innlandsfisk med retningslinjer for fordeling, jf. forslag i vedlegg 1.
2022-02-11 AvsluttetAvsluttet
9/22
Agder fylkeskommunes innspill til jordbruksforhandlingene 2022
21/23176-3 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalg for næring, klima og miljø - vedtak 1.Agder fylkeskommune vil legge til grunn de innspillene, føringene og vurderingene som framkommer i denne saken i sitt innspill til de sentrale jordbruksforhandlingene i 2022.
2. Vi vil benytte anledningen til å gjenta noen av våre hovedpunkter fra innspill til jordbruksoppgjøret for 2021. Disse er høyst relevante også i 2022:
«Bærekraftig og lønnsomt landbruk i hele landet er viktig for matproduksjon, beredskap, bosetting, bevaring av kulturlandskapet og lavere utslipp av klimagasser.  Skal vi nå målene om utslipp er det viktig vi sikrer gode vilkår for norske bønder til å drive på en miljømessig og klimamessig god måte.
Landbruket er en viktig næring i Agder og kjennetegnes av relativt små bruk og teiger, til forskjell fra de større gårdene på Østlandet. Det er viktig at det tas hensyn til viktigheten av å bevare et mangfold i denne næringen.
Satse på overgang til bruk av husdyrraser og produksjon av fór som gir lavere utslipp av klimagass. Sikre tilstrekkelige ressurser til Mattilsynet og veterinærtjenester for å ivareta god dyrevelferd.
Prioritering av investeringsmidler til frukt- grønt og veksthusnæringene må fortsette. I tillegg bør tilskudd til driftsbygninger opptil 30 kyr, som gjør det økonomisk forsvarlig med ombygging til løsdrift, prioriteres.»

3. KONKRETE INNSPILL TIL ÅRETS JORDBRUKSOPPGJØR.

a)Inntektene i landbruket må opp og løftes opp på samme nivå som resten av samfunnet. Det er helt nødvendig å snu dagens utvikling for å skape ny giv i næringa. Tilgang til et nasjonalt marked for norske jordbruksprodukter er avgjørende for et bærekraftig jordbruk.
Agder fylkeskommune mener at dette må innebære at minst en fjerdedel av inntektsgapet må tettes i oppgjøret 2022, og det må lages en forpliktende opptrappingsplan for tetting av inntektsgapet i løpet av stortingsperioden.

b)Økte investeringsmidler (IBU) er svært viktig for å gjøre nødvendige investeringer lønnsomme. Det er stort etterslep på investeringer i landbruket og det er nødvendig med en solid økning i IBU-midlene for å møte behovene i næringa. I Agder er det hovedsakelig behov for IBU-midler til: ▪ Ombygging fra båsfjøs til løsdriftsfjøs for storfe. Kravet om løsdrift innen 2034 medfører stort investeringsbehov. Skal Agder kunne nytte sine spredte jordressurser må investeringstilskudd gi små og mellomstore bruk lønnsomhet.

c)Avsette midler til Lager- og fellesanlegg for frukt og grøntproduksjon. Investeringstiltak kan forlenge norsk sesong.

d)Økt støtte til klima- og miljøtiltak. Klima er en av de store utfordringene for norsk landbruk på noe lengre sikt. Klimaet endres – og de som driver landbruksproduksjon er de første som får merke det. Landbruket har inngått en klima-avtale med staten og på bakgrunn av dette utarbeidet en klimaplan som beskriver hvordan klimaforpliktelsene skal oppfylles.
Ordningen Regionalt Miljøtilskudd i jordbruket (RMP) er underfinansiert og kompenserer ikke i tilstrekkelig grad for driftsmessige ulemper og inntektstap. Økte bevilgninger til RMP og drenering, sammen med muligheter til å søke midler til klimatiltak gjennom BIONOVA (som skal etableres høsten 2022) er avgjørende for gjennomføring av klimatiltak, uten at kostnadene er til hinder for gjennomføring.

e)Velferdsordningene i landbruket må styrkes. Disse er svært viktige for rekrutteringa til landbruket og for at etablerte bønder skal fortsette i næringa. Derfor må foreldrepermisjonsrettighetene styrkes, sykeavløsningstilskuddet må ikke lenger avkortes mot sykepenger fra annet arbeid utenfor gården. Maksbeløpet for avløsning til ferie og fritid knyttes opp til grunnbeløpet i folketrygden, G, og reguleres i takt med kostnadsøkningen. Tilsvarende bør dagsatsen for sykeavløsning også knyttes opp til grunnbeløpet i folketrygden.

f)Andel melkekvote – tilbakeføring til Agder. Ved utkjøp av melkekvoter i 2020 kom Agder svært dårlig ut. Den tildelte utkjøpskvoten på 1.256.136 liter ble overoppfylt med ca. 40% og endte på 1.727.304 liter. Med dette mistet Agder en varig kvote på 471.168 liter. (Dette tilsvarer to, tre melkebruk i Agder og en førstehåndsverdi på i størrelsesorden 2,6 mill. kr. årlig) Denne kvoten må tilbakeføres til produsenter i Agder ved første mulige omsetningsrunde, til statlig pris.

g)Inn på tunet (IPT) Over flere år er det bevilget penger til utvikling av IPT over jordbruksavtalen. I dag er det ca. 24 tilbydere, spredt over hele Agder. Gjennomgående utfordringer er langsiktighet og forutsigbarhet i avtaler med oppdragsgiver (kommune, skoler, NAV m.fl.). Agder fylkeskommune ber derfor om at IPT-satsingen videreføres.

h)«Kompetansenettverket for lokalmat» har fått sine bevilgninger redusert. I en tid hvor lokalmat øker i etterspørsel og verdiskaping, er Kompetansenettverkets tilbud til produsenter og bedrifter av stor betydning. Nettverket bør derfor styrkes i 2022.

Selv om Agder sin andel av matproduksjon nasjonalt sett er liten, er den viktig for å sikre den totale matsikkerhet og forsyning for landet. Det jobbes også aktivt regionalt med å følge opp den nasjonale matstrategien gjennom vår egen satsing, Matregion Agder.  I tillegg er landbruk og dyr på beite i hele Agder verdifullt for kulturlandskap og opplevelser som gir verdier ut over de rent økonomiske. Det er viktige bidrag for å opprettholde aktive distrikter og for å øke regionens attraktivitet.
2022-02-28 AvsluttetAvsluttet

Innspill oversendt. 

10/22
Arbeid med sirkulær økonomi i Agder fylkeskommune
22/00359-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Hovedutvalg for næring, klima og miljø vil stimulere til sirkulær økonomi            i Agder gjennom en egen regional satsning kalt Agder symbiose.
2. Det avsettes en ramme på 1 million kroner til Agder symbiose for 2022, og midlene hentes
med 500 000 kroner fra avdeling virkemidler og entreprenørskap (500300) og 500 000 kroner fra avdeling bærekraftig utvikling (600100).

3. Agder fylkeskommunes satsning på Agder symbiose har følgende mål:
a)Gjennomføre en inspirasjons-/kunnskapssamling i hver av de fire regionene i Agder om sirkulære økonomiske muligheter.
b)Styrke regional gjennomføringskraft innen sirkulær økonomi gjennom å understøtte forprosjekter, mulighetsstudier og utredinger som utløser større utviklingsprosjekter.
c)Øke oppmerksomheten og kunnskapen om sirkulær økonomi i Agder gjennom bevisst informasjonsarbeid ved å vise til konkrete eksempler på prosjekter og bedrifter.
d)Øke regionens bosteds- og næringsattraktivitet gjennom å sette Agder på kartet som en region med flere vellykkede utviklingsprosjekter innen sirkulærøkonomiske løsninger.

4. Midlene fra Agder fylkeskommune skal i hovedsak brukes til prosjekter/satsinger etter følgende prinsipper:

a)Skal skje i samarbeid med andre regionale aktører.
b)Skal gå til FoUI forprosjekter, mulighetsstudier, utredninger, kunnskapsdeling og prosjekt.
c)Skal være utløsende for å få i gang ulike utviklingsprosjekter, og eventuelt utløsende for tilgang til ytterligere midler.
2022-02-11 AvsluttetAvsluttet
3/22
22/00019-2 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Representanten Nils Harald Rennestraum Ap tok opp temaet om havvind iRogaland. Administrasjonen inviterer fremtidens havvind til neste møte.
2022-02-18 AvsluttetAvsluttet
Representanten Hannah Dybesland H, ønsker en sak om mandatet i Blått forum, det er behov for nestleder i forumet.Utvalgsleder ønsker en sak om mandatet til landbruksforum, mulig utvidelse?Utvalgsleder ønsker en sak om lokalmat i offentlig regi.
Saken må følges opp av 2 områder, begge punktene planlegges løst i 2024.
2024-01-31 AvsluttetAvsluttet
2022.04.07
14/22
Driftsstøtte Etablerersenteret i Vest-Agder (EVA) 2022
22/09794-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Etablerersenteret Vest-Agder (EVA senteret) tildeles 500 000 kroner til etablererveiledning og gründerkurs i tråd med søknad for første halvår 2022. 2.For å sikre drift av førstelinjetjenester gjennom EVA-senteret frem til nytt felles etablerersenter for Agder er etablert, gis fylkeskommunedirektøren fullmakt til å tildele inntil 500 000 kroner til drift av tilsvarende tjenester for 2. halvår 2022.3.Tilskuddet bevilges fra ansvar 500300 – mobilisering og kompetansetiltak for gründere.
2022-05-31 AvsluttetAvsluttet

Gjennomført. 

15/22
Fordeling av midler til utviklingstiltak i etablerte klynger 2022
22/04561-13 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Hovedutvalg for næring, klima og miljø vedtar følgende fordeling av klyngeutviklingsmidler for 2022:•GCE NODE: 2,25 millioner kroner•NCE Eyde: 2,1 millioner kroner•Norwegian Smart Care Cluster: 700 000 kroner•Digin: 900 000 kroner•STN+: 850 000 kronerTilskuddene finansieres over ansvar 500 300, post for utviklingstiltak i etablerte klynger.2.Hovedutvalget vedtar at reiselivsklyngen Visit Sørlandet AS får tilsagn om 2,5 millioner kroner i klyngeutviklingsmidler for 2022. Tilskuddet finansieres over ansvar 500 300, post for reiseliv – bærekraftige opplevelsessatsinger.3.De fylkeskommunale tilskuddene til klyngeutvikling skal bidra til utviklingsprosjekter, kompetanseutvikling og nettverksaktiviteter i klyngene, og finansierer ikke løpende drift. Øvrige vilkår utformes i egne tilsagnsbrev.
2022-05-31 AvsluttetAvsluttet

Gjennomført. 

18/22
Reiseliv, bærekraftig opplevelsesnæringer (fjell- og heidestinasjoner)
22/09096-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
-Hovedutvalget for næring, klima og miljø vedtar etablering av tilskuddsordningen «Agders fjell- og heidestinasjoner», og at tildeling skjer ut i fra de generelle retningslinjene for næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordninger over ansvar 500300, samt konkrete retningslinjer skissert i dette saksfremlegget.
2022-05-31 AvsluttetAvsluttet

Gjennomført. 

19/22
Utbetaling av ekstra tilskudd til Arendal lufthavn Gullknapp
22/09253-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Det utbetales 1 mill. kroner som ekstra støtte til Arendal lufthavn Gullknapp, i tråd med budsjett vedtatt av fylkestingets sak 73/21.
2022-05-09 AvsluttetAvsluttet
2022.05.23.
22/22
Tilskuddsordning for oppfølging av igangsatte næringsutviklingsprosjekter - fordeling av midler for 2022
22/04561-18 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Agder XR AS får et tilskudd på 750 000 kroner for 2022 til delfinansiering av år 2 av prosjektet «Agder XR – et kompetansenettverk for XR-teknologi». Agder fylkes¬kommune har intensjon om å støtte opp om satsingen også i dens tredje og siste prosjektår i 2023, forutsatt tilstrekkelig framdrift i prosjektet og disponible budsjett- og tilskuddsmidler.
2.Avigo Kommunale Tjenester AS får et tilskudd for 2022 på 640 000 kroner til delfinansiering av år 2/siste år av prosjektet «Bruk av utvidet kommunal egenregi som løsning for arbeidsinkludering».

3.Søknad fra CoWorx Hovden AS om tilskudd på 400 000 kroner for 2022 til «CoWorx Hovden» er mangelfull og må avvises. Fylkes¬kommune¬direktøren går i dialog med søker om revidert søknad for 2022.

4.GCE NODE Service AS får et tilskudd på 200 000 kroner for 2022 til delfinansiering av år 2/siste år av prosjektet «Leverandørutviklingsprosjekt mot nye forretnings¬områder – fellesprosjekt GCE Node og Eyde»

5.Grimstad kommune får et tilskudd på 450 000 kroner for 2022 til delfinansiering av år 2 av prosjektet «Blå vekst. Sjøørret som driver for nye næringer og attraktive kystarbeidsplasser i hele Agder.» Agder fylkeskommune har intensjon om å støtte opp om satsingen også i de videre prosjektårene i 2023 og 2024, forutsatt tilstrekkelig framdrift i prosjektet og disponible budsjett- og tilskuddsmidler.

6.Hovedutvalget tar til orientering fylkeskommunedirektørens vedtak fattet på fullmakt.
2022-06-30 AvsluttetAvsluttet

Gjennomført. 

26/22
Prosjekt Matregion Agder
22/12613-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Med utgangspunkt i fremlagt forstudie «Matregionen Agder» og den nasjonale strategien «Matnasjonen Norge» igangsettes prosjektet «Matregion Agder 2022 – 2025» med oppstart i mai 2022.
2.Det opprettes en styringsgruppe hvor interessenter og aktører som har utarbeidet forstudiet inviteres med i det videre arbeidet. Prosjektet ledes av Agder fylkeskommune.

3.Første budsjettår dekkes over ansvar 500 300, virkemidler og entreprenørskap og belastes vedtatte budsjettramme for 2022. Videre prosjektfinansiering for 2. og 3. prosjektår innarbeides i Økonomiplan og budsjett for kommende perioder.
2022-06-30 AvsluttetAvsluttet

Prosjektet er igangsatt. 

27/22
Prosjekt Marin Grunnkartlegging - deltagelse fra Agder
22/11864-2 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Agder fylkeskommune støtter arbeidet med prosjektet «Marine grunnkart i kystsonen». Dette er en detaljert kartlegging av ressurser og miljøfaktorer i kystområdene i hele Norge. Agder fylkeskommune ønsker å bli en del av prosjektet.
2.Hovedutvalg for næring, klima og miljø ber staten gå inn med finansiering av 90 prosent av kostnaden knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Dette kan gjøres gjennom bruk av midler fra statens andel av Havbruksfondet.

3.Agder fylkeskommune vil samarbeide med aktuelle kommuner for å realisere finansieringen av lokal egenandel knyttet til gjennomføringen.

4.Ny sak legges frem til behandling når nasjonalt program og finansieringsmodell for marine grunnkart er avklart.
2022-12-31 AvsluttetAvsluttet
28/22
Vedtak av forskrift om utvidet jakttid for kanadagås og stripegås i perioden 2022–2028, Agder
22/11669-2 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Med hjemmel i forskrift 25. januar 2017 nr. 106 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2017 til og med 31. mars 2022 § 3. nr. 2 bokstav b, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (Viltloven) § 9, vedtar hovedutvalg for næring, klima og miljø ny forskrift om utvidet jakttid for kanadagås og stripegås for perioden 2022-2028 i Agder.
2022-06-09 AvsluttetAvsluttet
21/20278-9
Oppfølging av prosjektet Scaleup Nordic
29/22 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Hovedutvalget omdisponerer 1 million kroner avsatt til prosjektet «ScaleUp Nordic» til en felles regional skaleringssatsing.
2.Fylkeskommunedirektøren får i oppgave å gå i dialog med søker og det øvrige regionale partnerskapet for å etablere en strategisk samhandlingsplattform for en slik satsing i regionen.

3.En felles satsing bør ta sikte på å innrette seg slik at man vil kunne utløse nasjonale midler, dersom det blir bevilget midler over statsbudsjettet til den foreslåtte skaleringsmodulen i de nye SIVA inkubasjonsprogrammene.
2023-12-31 AvsluttetAvsluttet

500.000 er bevilget til et forprosjekt "ScaleUp Nordic" - det jobbes videre med en felles regional skaleringssatsing for å følge opp vedtaket.

7/22
Eventuelt 23.05.2022 - Hovedutvalg for næring, klima og miljø
22/00019-10 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Hydrogensatsing - fremtidens drivstoff.Representanten Nils Harald Rennestraum (Ap) ønsker tema rundt dette
2022-06-09 AvsluttetAvsluttet
2022.09.01.
31/22
Nasjonalt villakssenter - søknad om partnerskapsavtale
22/06206-3 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Saken utsettes til neste møte i hovedutvalget. Det bes i den forbindelse om mer informasjon om rammer for samarbeidet og økonomiske rammer for senteret.
2022-12-31 AvsluttetAvsluttet
32/22
Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak - Anabeløy og Kirkøy - Flekkefjord kommune
22/07056-5 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1. Hovedutvalg for næring, klima og miljø gir tilskudd på 1 840 000 kroner til omsøkte tiltak knyttet til utbedringer i fiskerihavnene Kirkøy og Andabeløy i Flekkefjord kommune

2. Tildelingen forutsetter minst 50 prosent finansiering fra kommunen

3. 660 000 kroner omdisponeres som tilskudd til fiskerinæringen i Agder. Hovedutvalg for næring, klima og miljø ber administrasjonen komme tilbake med formål som kommer fiskerinæringen til gode.

2022-09-14 AvsluttetAvsluttet
8/22
Eventuelt
22/00019-3 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Det bes om en orientering eller sak på neste møte om hvordan fylkeskommunen jobber med å implementere arealregnskap i Agder, status på nåværende tidspunkt for dette arbeidet, og en presentasjon av fremdriftsplan for hvordan arealregnskap er tenkt implementert, brukt og utviklet fremover.
Gjerne sett opp mot at de nå foreligger kommuneplaner med arealdeler som foreslår svært store arealbeslag som vil påvirke fremtidig arealbruk i lengre tid fremover
2022-12-31 AvsluttetAvsluttet
2022.09.29.
34/22
Hvordan kan Agder styrke produksjon av solenergi?
20/07501-2 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1. Fylkeskommunen skal alltid vurdere montering av solceller på nybygg og ved utskiftinger av tak og sørvendte fasader. I forbindelse med arbeidet med budsjett og økonomiplan for 2023-2025 legges det fram et forslag til investeringer knyttet til energieffektivisering, som også omfatter investeringer i solenergianlegg.

2. Undervisning om solenergi i videregående skoler bør vektlegges, blant annet ved å tilrettelegge for erfaringsdeling og god informasjonsflyt om eksisterende undervisningsopplegg mellom skolene. I årsbudsjett for 2023 skal det vurderes om kompetanseøkning om solenergi innen relevante fag i videregående skole bør fremkomme, for å stimulere til og øke interesse for utdanning innen emnet.

3. Hovedutvalg for næring, klima og miljø oppfordrer til at nye solenergianlegg legges på eksisterende tak og grå flater.

2022-12-19 AvsluttetAvsluttet
2022.11.17.
42/22
Partnerskapsavtale mellom Nasjonalt villakssenter og Agder fylkeskommune
22/06206-6 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Hovedutvalg for næring, klima og miljø vedtar at Agder fylkeskommune inngår samarbeidsavtale med Nasjonalt villakssenter for perioden 2023 til og med 2025.
2.Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på til sammen 900 000 kroner til Nasjonalt villakssenter over tre år.
3.Tilskuddet finansieres gjennom inntekter fra Havbruksfondet.4.Avtalen må endelig utformes og undertegnes av begge parter før utbetaling av tilskudd. Fylkeskommunedirektøren får fullmakt til å utforme endelig avtale med Nasjonalt villakssenter.

2022-12-31 AvsluttetAvsluttet
43/22
Grunnrenteskatt på havbruk - Høring
22/19673-2 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1. Hovedutvalget støtter innføring av grunnrente med visse endringer, og at kommunene/fylkeskommunene tildeles 70 prosent av inntektene fra den nye skatten.
2.Det bunnfradraget som foreslås for ordningen vil slå skjevt for mindre bedrifter med lokalt eierskap langs kysten. Dette fordi bunnfradraget er basert på selskapenes totale MTB (maksimalt tillatt biomasse) og ikke på produksjon per år. Hovedutvalget vil derfor anbefale at bunnfradraget i ordningen settes høyere enn forslaget i høringen som er på 4000-5000 tonn.
3.Hovedutvalget er kritisk til at grunnrente kobles til normpris, og ikke opp mot faktisk fastpris, samt at investeringer på land ikke kommer til fratrekk. Grunnrente for havbruk må innrettes på en bedre måte som legger til rette for mer bearbeiding av fisken på land og større verdiskaping lokalt.

2022-11-30 AvsluttetAvsluttet
44/22
Omdisponering av tilskuddsmidler til Innakva Lab AS
21/15084-19 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Hovedutvalget godkjenner søknad fra Innakva Lab AS om omdisponering av tilskuddsmidler for å etablere akvalab. Prosjekteier kan benytte tilskuddsmidlene til etablering og utvikling av akvalab på Hausvik, i tråd med søknad.
2.Agder fylkeskommune understreker viktigheten av at Innakva Lab AS raskt får på plass forretningsplan, finansieringsplan og samarbeidsavtaler som sikrer en levedyktig satsing når tjenestetilbudet skal være operativt.

2022-12-31 AvsluttetAvsluttet
45/22
Disponering av midler avsatt til klima og energi: energiportal og klima-, energi- og miljøplaner
22/21020-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Hovedutvalg for næring, klima og miljø oppretter støtteordningen «Klima-, energi- og miljøplaner i Agder», og avsetter 1 mill. kroner til formålet.
2.Fylkeskommunedirektøren får fullmakt til å tildele midlene, og legger frem en orienteringssak for hovedutvalget etter tildeling .Hovedutvalg for næring, klima og miljø bevilger 931 120 kroner til kjøp av ettårig lisens for Energiportalen for kommunene i Agder

2023-12-31 AvsluttetAvsluttet
48/22
Resterende tilskuddsmidler - Fiskerihavner i Agder
22/07056-9 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Resterende midler til fiskerihavnetiltak i Agder, 660 000 kroner, disponeres etter innspill fra Fiskarlaget Sør.
2.Punkt 1 i dette innspillet «Landstrøm til liggekaier i Agder» og punkt 3 «Avtale om innkjøp av rådgivningstjeneste for energioptimalisering og finansieringsplan av drivstoffbesparende investeringer for fiskefartøy i Agder» prioriteres.
3.Administrasjonen gis i oppdrag å klargjøre kostnader og samlet finansiering for de to prosjektene.
4.Det tas sikte på at sak med forslag til endelig behandling av tiltakene legges fram på hovedutvalgets første møte i 2023.

2022-12-31 AvsluttetAvsluttet
2023.01.19.
2/23
Videreutvikling av Næringsalliansen i Agder for å styrke regionalt næringsliv
23/04413-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1. Agder fylkeskommune bevilger 500 000 kroner til Næringsalliansen i Agder v/Næringsforeningen i kristiansandsregionen.
2. Tilskuddet belastes tidligere inndratte regionalutviklingsmidler fra Kommunal- og distriktsdepartementet.
3. Tilsvarende bevilgning for 2024 innarbeides i fylkeskommunens økonomiplan og budsjett for 2024
2023-12-31 AvsluttetAvsluttet
3/23
Fordeling av midler til regionale næringsfond i Agder i 2023
23/00078-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.I fordeling av fylkeskommunale midler til regionale næringsfond i Agder i 2023 legges det til grunn samme fordelingsnøkkel som i fjor.
2.Finansieringen av de regionale næringsfondene i 2023 blir som følger:
•Østregionen                        1 100 000kroner
•Arendal/Froland/Grimstad1 200 000kroner
•Birkenes/Iveland/Lillesand 650 000  kroner
•Setesdal                                 800 000         kroner
•Listerfondet                        1 250 000kroner

3. Det bes om en sak innen 1 tertial skal behandles politisk angående etablering av regionalt næringsfond i de tre kommunene som idag ikke er med i ordningen, dvs Kristiansand, Lindesnes og Vennesla.
2023-06-30 AvsluttetAvsluttet
4/23
Havbruksfondet 2022 - disponering
22/22839-4 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalg for næring, klima og miljø vedtar å disponere 1 213 000 kroner fra Havbruksfondet 2022 som følger i 2023: 1. Medlemskap i fylkeskommunenes akvakultursamarbeid: 233 000 kroner.
Hovedutvalg for næring, klima og miljø vedtar å disponere 1 213 000 kroner fra Havbruksfondet 2022 som følger i 2023:

1. Medlemskap i fylkeskommunenes akvakultursamarbeid: 233 000 kroner.

2. Medlemskap i Maritimt forum sør: 5000 kroner.

3. Aktiviteter i Blått forum: 100 000 kroner.

4. Medlemskap i KS sitt bærekraftsnettverk: 75 000 kroner.

5. Partnerskapsavtale med Nasjonalt Villakssenter: 300 000 kroner.

6. Økt marint vern gjennom prosjekt knyttet til Raet Nasjonalpark: 500 000 kroner.

7. Resterende 2 248 000 kroner er udisponert i påvente av strategiprosessen knyttet til videreføring av Blått kompetansesenter sør. Det legges frem en ny sak for hovedutvalget med forslag til disponering av disse midlene i august 2023.
2024-01-01 AvsluttetAvsluttet
5/23
Tildelingsbrev Innovasjon Norge Agder og SIVA for 2023
23/04193-1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1. Hovedutvalget for klima, næring og miljø godkjenner oppdragsbrevene til  Innovasjon Norge Agder og SIVA for 2023.
2023-06-30 AvsluttetAvsluttet
6/23
Søknader om hovedprosjektstøtte 2022 - RFF Agder
20/09682-56 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Søknad fra ELEFCO AS om støtte til prosjektet «Ny teknologi i Agder omvandler plastavfall til ny energi», prosjektnummer 341170, innvilges med tilskudd på inntil 2 499 000 kroner.
1.Søknad fra ELEFCO AS om støtte til prosjektet «Ny teknologi i Agder omvandler plastavfall til ny energi», prosjektnummer 341170, innvilges med tilskudd på inntil 2 499 000 kroner.

2.Søknad fra BIRKENES KOMMUNE om støtte til prosjektet «Helse-fremmende skolemiljø og skolenærværs-arbeid», prosjektnummer 341173, innvilges med tilskudd på inntil 2 500 000 kroner.

3.Søknad fra UNIVERSITETET I AGDER om støtte til prosjektet «Statistikkportal – Agder: Analyse, Forskning og Tilgjengeliggjøring av registerdata for å bedre levekår på Agder (SAAFT)», prosjektnummer 341220, avslås.

4.Søknad fra UNIVERSITETET I AGDER om støtte til prosjektet «Development of a recyclable and reliable floating solar photovoltaic system for green Agder (FPV4Agder)», prosjektnummer 341287, avslås.

5.Søknad fra MORROW TECHNOLOGIES AS om støtte til prosjektet «Agder Battery Design - Framework for the efficient Development of use-case
specific Battery Designs via digital Battery Twins», prosjektnummer 341348, innvilges med tilskudd på inntil 2 489 000 kroner.

6.Søknad fra NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS om støtte til prosjektet «ISORTx: Spectral imaging-based machine vision for intelligent automated sorting and disassembly of textile waste», prosjektnummer 341372, innvilges med tilskudd på inntil 4 995 000 kroner.

7.Søknad fra UNIVERSITETET I AGDER om støtte til prosjektet «Blå Ressurser Agder», prosjektnummer 341375, avslås.

8.Søknad fra KRISTIANSAND KOMMUNE om støtte til prosjektet «Inkluderingspartnerskap», prosjektnummer 341403, innvilges med tilskudd på inntil 2 500 000 kroner.

9.Søknad fra UNIVERSITETET I AGDER om støtte til prosjektet «Veien Tilbake – kunnskap om tilrettelagte studier for personer i utenforskap.», prosjektnummer 341407, avslås.

10.Søknad fra ORIPATCH AS om støtte til prosjektet «Development of a novel oral patch with sustainable components for pain relief», prosjektnummer 341433, innvilges med tilskudd på inntil 1 750 000 kroner.

11.Søknad fra AANESLAND TREINDUSTRI AS om støtte til prosjektet «PilotBOPL - Sirkulær og kostnadseffektiv løsning for utskiftbar dyp fasade med integrerte tekniske føringer og våtrom», prosjektnummer 341446, avslås.

12.Søknad fra SØRLANDETS KUNSTMUSEUM/ Kunstsilo om støtte til prosjektet «Kunstig intelligens og realtime teknologi i bruk i utvikling av digitale verktøy, for produksjon og presentasjon av digital kunstformidling.», prosjektnummer 341455, avslås.
2024-02-01 AvsluttetAvsluttet

Påbegynt i 2022, og forventet prosjektavslutning i løpet av 2024/2025. Prosjektene har ulike varighet. 

7/23
Kartlegging og vurdering av viltpassasjer og viltgjerder langs E-39 og E-18
22/23125-8 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalg for næring, klima og miljø bevilger 259 000 kroner fra fylkeskommunalt viltfond til arbeid med kartlegging og vurdering av viltpassasjer og viltgjerder langs E-39 og E-18.
2023-12-31 AvsluttetAvsluttet
Orienteringssak 2/23
Uttalelse til forslag om regulering av jakt på kystsel for 2023
22/22492-4 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
Hovedutvalg for næring, klima og miljø støtter den administrative uttalelsen fra Agder fylkeskommune i saken om regulering av jakt på kystsel i 2023.
Dette er en sak som har stor interesse blant befolkningen i Agder, og det er et betydelig engasjement rundt spørsmål knytta til forholdet mellom fiske og sel.

Vi vil derfor understreke administrasjonens kommentar om kort høringsfrist. Dersom det skal være mulig med en forsvarlig politisk behandling, må det gis betydelig bedre tid enn det som var tilfelle i 2022. Vi ber derfor om at dette blir hensyntatt ved neste behandling.
2023-02-09 AvsluttetAvsluttet
2023.03.30.
9/23
Handlingsplan Regionale forskningsfond Agder 2022-2024
20/09682
1.Hovedutvalg for næring, klima og miljø vedtar at handlingsplan for Regionale forskningsfond Agder forlenges ut 2024.2.Revidert handlingsplan Regionale Forskningsfond Agder 2022-2024 vedtas
2023-04-10 AvsluttetAvsluttet
10/23
Resterende tilskuddsmidler til Fiskerihavner i Agder - oppfølging av sak nr. 48/22
22/07056
Hovedutvalg for næring, klima og miljø tildeler 660 000 kroner til tiltak foreslått av Fiskarlaget Sør:
Hovedutvalg for næring, klima og miljø - vedtak
Hovedutvalg for næring, klima og miljø tildeler 660 000 kroner til tiltak foreslått av Fiskarlaget Sør:

1.Det bevilges inntil 300 000 kroner som tilskudd til etablering av landstrøm i fiskerihavnen Geiderøya på Flekkerøy i Kristiansand.
2.Det bevilges inntil 270 000 kroner som tilskudd til installasjon av kaikran i Mandal.
3.Resterende beløp, minimum 90 000 kroner, bevilges som tilskudd til innkjøp av rådgivningstjeneste for energioptimalisering og drivstoffbesparende investeringer for fiskefartøy i Agder.
4.Tilskuddene utbetales etterskuddsvis når tiltaket er gjennomført, til Fiskarlaget Sør eller til et av deres lokallag.
2023-04-10 AvsluttetAvsluttet
11/23
Havbruksfondet 2022 - disponering 2
23/09798
1.Hovedutvalg for næring, klima og miljø vedtar å tildele Besøkssenter Raet nasjonalpark 243 000 kroner per år i tre år (totalt 729 000 kroner) fra Havbruksfondet 2022.
2.Bruk av resterende midler fra Havbruksfondet 2022 vedtas når Blått notat 2.0 og ny strategi for Blått Kompetansesenter Sør foreligger.
2024-01-18 AvsluttetAvsluttet
12/23
Disponering av midler til klima- og energiprosjekter i 2023
23/09549 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Hovedutvalg for næring, klima og miljø vedtar følgende disponering av midler avsatt til klima- og energiprosjekter i årsbudsjettet for 2023:
a.Oppfølging av kommunesatsingen på klima (Energiportalen, klima- og energiplaner, konsulentbistand klimasats), 1 mill. kroner.
b.Agder symbiose – sirkulærøkonomi på Agder, 500 000 kroner.
c.Støtte til eksterne klima- og energiarrangementer i Agder, 300 000 kroner.
d.Arrangementer, kompetanseheving og oppfølging av arbeidet med Electric Region Agder (ERA), ERA-modellen, klimabudsjett, regionalpolitisk industrigruppe, havvind, CCS, #vårtagder og Arendalsuka, 400 000 kroner.
e.Udisponert ramme, 200 000 kroner.
2023-04-10 AvsluttetAvsluttet
13/23
Høringsuttalelse til Energikommisjonen - Mer av alt - raskere
23/06291 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Hovedutvalg for næring, klima og miljø i Agder fylkeskommune støtter hovedkonklusjonene i rapporten Mer av alt – raskere.
2.Hovedutvalg for næring, klima og miljø i Agder fylkeskommune er opptatt av at alle nye tiltak ikke må gå på bekostning av en langsiktig bærekraftig naturforvaltning.
3.Hovedutvalg for næring, klima og miljø i Agder fylkeskommune mener særlig følgende må prioriteres spesielt:
a.Raskt utarbeide gode og tilstrekkelige nasjonale rammevilkår for mer fleksibel og effektiv energibruk.
b.Økt satsing på et godt og tilstrekkelige kraftnett på alle nivåer, og i hele landet.
c.Utforme nødvendige langsiktige rammevilkår for etablering av økt lagring, pumpekraftverk og økt effekt i eksiterende vannkraftverk.
d.Tildeling og bygging av 6,0 GW vindkraft på Sørlige Nordsjø II.
e.Regjeringen må aktivt bidra i å tilrettelegg for nye industriareal i Norge.
f.Norge må aktivt fremme sine kraftinteresser og aktivt delta i debatten i Europa der de nye reglene for markedsdesign og handel utvikles og endres.
g.Legge aktivt til rette for at det kommer fram egne avtaler for å sikre at den kraftforedlende industrien i Norge har tilgang til langsiktige og konkurransedyktige energipriser.
2023-04-10 AvsluttetAvsluttet
14/23
Regionale næringsfond i Agder
23/00078 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Hovedutvalg for næring, klima og miljø tar saken til orientering.
2023-04-10 AvsluttetAvsluttet
15/23
Tilskuddsordning for regionale næringsutviklingsprosjekter - fordeling av midler for 2023
23/09594 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1. Agder XR får tilsagn på 750 000 kr for 2023 til delfinansiering av år tre av prosjektet «Videreutvikling av kompetansenettverket Agder XR»
2.Grimstad kommune får tilsagn på 450 000 kr for 2023 til delfinansiering av år tre av prosjektet «Blå vekst. Sjøørret som driver for nye næringer og attraktive kystarbeidsplasser i Agder»
3.Lydløs får tilsagn på 500 000 kr for 2023 til delfinansiering av år to av prosjektet «Fremtidens båtliv skal bli utslippsfritt»
4.Syrtveit næringsområde AS får avslag på søknad om 1 million kr i tilskudd til «Utviklingsprosjekt Syrtveit Næringsområde AS»
5.Pågang næringshage AS får tilsagn på kr. 250.000 til prosjektet «Bleka som kulturell merkevare i Bygland og i Setesdal»
6.Sinpro AS får avslag på søknad om 575 000 kr til prosjektet «Revitalisering av industriområde med opplevelses- og testsenter»
7.iRikNatur AS får avslag på søknad om 500 000 kr til prosjektet «Levende Lista»
8.Inn på tunet Sør får avslag på søknad om 680 500 kr til prosjektet «Utvikling av skoletilbudet hos gårdene i Inn på tunet Sør»
9.Innakva bedriftsklynge får tilsagn på 750 000 kr til delfinansiering av klyngeutviklingstiltak i Innakva klynge i 2023
10.Sinpro AS får avslag på søknad om 300 000 kr til prosjektet «Teknologisk HUB»
11.Sørlandets matfestival event AS får tilsagn på kr. 200.000 til Sørlandets matfestival 2023.
12.Hovedutvalget tar til orientering fylkeskommunedirektørens vedtak fattet på fullmakt
2023-12-31 AvsluttetAvsluttet
16/23
Ungskogpleieprosjekt 2023 – 2025 -Et mobiliseringsløft for et mer bærekraftig skogbruk på Agder
23/08020 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Agder fylkeskommune bevilger 350 000 kr i 2023 til et 3-årige mobiliseringsprosjekt; Ungskogpleieprosjekt 2023 – 2025. Agder fylkeskommune er innstilt på å støtte prosjektet i 2024 og 2025, forutsatt tilgjengelig midler og at prosjektet utvikler seg i tråd med forutsetningene.
2.Bevilgningen dekkes av udisponerte KDD-midler (Kommunal- og distriktsdepartementet).
2023-06-30 AvsluttetAvsluttet
17/23
Fordeling av midler til utviklingstiltak i etablerte klynger 2023
23/09549 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Hovedutvalget for næring, klima og miljø vedtar følgende fordeling av klyngeutviklingsmidler for 2023 •GCE NODE: 2,45 millioner kroner•NCE Eyde: 2,4 millioner kroner •Norwegian Smart Care Cluster: 700 000 kroner •Digin: 1 millioner kroner•STN+: 450 000 kroner Tilskuddene finansieres over ansvar 500 300, post for utviklingstiltak i klynger og bedriftsnettverk.
2.De fylkeskommunale tilskuddene til klyngeutvikling skal bidra til utviklingsprosjekter, kompetanseutvikling og nettverksaktiviteter i klyngene, og finansierer ikke løpende drift. Øvrige vilkår utformes i egne tilsagnsbrev.
2023-06-30 AvsluttetAvsluttet
18/23
Lokal mat på fylkeskommunens bord
23/09735 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
1.Mat som serveres i kantiner og på møter og arrangementer i regi av Agder fylkeskommune skal ha en tydelig tilhørighet til regionen. I praksis betyr det at innen 2025 skal minst 50 % av råvarene, beregnet ut fra kostnad, hentes fra Agder. Det skal også legges til rette for at kunnskap om opprinnelse kan formidles ved servering. Dersom det ikke har vært mulig å oppnå denne andelen, må det dokumenteres at forespørsel er sendt og at leveranse har en så stor andel lokale råvarer som mulig.
2.Det lokale virkemiddelapparatet skal legge til rette for at økt lokal matproduksjon og forbruk kan realiseres gjennom vekst i nye og eksisterende bedrifter i regionen. I tillegg til det tradisjonelle landbruket, skal nye, profesjonelle produsenter (inkl småskala-produsenter) ha prioritet. Målet er å sikre at potensialet for økt verdiskaping og innovasjon i hele Agder tas i bruk.
3.For å kunne analysere og vurdere fylkeskommunens innkjøp av næringsmidler opp mot politiske mål for lokal næringsutvikling og bærekraft, skal anskaffelse av næringsmidler i fylkeskommunal regi være tilrettelagt for at slike analyser kan gjennomføres så langt det er mulig innenfor rammene av innkjøpsregelverket.
4.Hovedutvalg for næring, klima og miljø ber fylkeskommunedirektøren utarbeide retningslinjer for gjennomføring av tiltakene som nevnt i saken. Retningslinjene legges frem for hovedutvalget til godkjenning.  Hovedutvalget ber om at det også innarbeides en veiviser som sikrer at det serveres sunn og helsefremmende mat i fylkeskommunens kantiner.
5.Eventuelle økonomiske konsekvenser skal utredes og innarbeides i budsjett og økonomiplan.
2023-12-31 AvsluttetAvsluttet
2023.05.25.
23/23
Fornybarregionen – strategi for verdiskaping i Kristiansandsregionen
23/12464-2
•Hovedutvalget for næring, klima og miljø tar strategien til orientering
•Agder fylkeskommune vil samarbeide med Kristiansandsregionen om å realisere målene for Fornybarregionen
2023-06-13 AvsluttetAvsluttet
24/23
Utviklingsstipend for beste ambassadør for lokal mat i matregion Agder
23/12371-1
1. Hovedutvalget ser på utviklingsstipend som ambassadør for lokal mat fra Agder som et viktig virkemiddel for å styrke arbeidet med å øke omdømmet til Agder som matregion.
2. Hovedutvalget slutter seg til de foreslåtte kriteriene for Agder fylkeskommune sitt utviklingsstipend som ambassadør for lokal mat fra Agder.
3. Det settes av 50 000 kroner til stipendet. Bevilgningen belastes ansvar 500300, prosjekt 50032414
2023-06-30 AvsluttetAvsluttet
25/23
Søknad om tilskudd til konferansen Global Impact 2023 - Teknologien som redder verden
23/12030-2
Hovedutvalg for næring, klima og miljø - vedtak•Agder fylkeskommune gir tilsagn om tilskudd på inntil 200 000 kroner til konferansen Global Impact 2023 – Teknologien som redder verden
2023-06-30 AvsluttetAvsluttet
26/23
Støtte til Vitensenteret Sørlandet - etablering av avdeling i Kvinesdal og Listerregionen
22/23761-2
1. Agder fylkeskommune bevilger 1 000 000 kroner i 2023 til Vitensenter sin satsning i Kvinesdal kommune. Dette kommer i     tillegg til de 2 mill. kroner som er avsatt til Vitensenteret     Sørlandet i fylkeskommunens budsjett for 2023.
2. En kommer tilbake til en eventuelt ytterligere økning av støtten
   til Vitensenteret Sørlandet i forbindelse med fylkeskommunens
   budsjett for 2024.

3. Bevilgningen foreslås dekket av udisponert midler fra
    Kommunal- og distriktsdepartementet.
2023-06-30 AvsluttetAvsluttet
27/23
Videre arbeid med BIO-pilot Agder: "Flere egder i arbeid"
23/10017-2
1.Hovedutvalget tar saken orientering.
2023-06-13 AvsluttetAvsluttet