Møtedato Saksnr. Sakstittel Arkivsak-dok. Behandlet av Vedtak Frist Status Kommentar
2019.11.12 (ingen ordinære saker)
               
2020.02.12
1/20
Godkjenning av møteprotokoll fra møte 12.11.2019
20/01355-3 Hovedutvalget for samferdsel
Protokoll fra møte 12.11.2019 godkjennes.
2020-02-12 AvsluttetAvsluttet
2/20
Oppstart av arbeid med ny TT-ordning for Agder
20/00769-1 Hovedutvalget for samferdsel
Agder fylkeseldreråd bes oppnevne inntil 2 brukerrepresentanter til et drøftingsråd for arbeidet.
Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser i Agder bes oppnevne inntil 4 representanter for arbeidet.
Hovedutvalget for samferdsel slutter seg til anbefalt prosess for ny TT-ordning i Agder fylkeskommune.

2020-02-12 AvsluttetAvsluttet
3/20
Fraviksøknad om dimensjoneringsklasse på E39 - tilførselsveg til Mandal by
20/00873-3 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalg for Samferdsel er enig i Vegdirektoratet sine vurderinger og anbefaler at det gis fravik på dimensjoneringsklasse i vegnormal N100 på tilførselsveg til Mandal by.
2020-02-12 AvsluttetAvsluttet
5/20
Oppstart arbeid med Handlingsprogram for fylkesveg 2021-202420/01903-1
20/01903-1 Hovedutvalget for samferdsel
1.Hovedutvalg for Samferdsel vedtar oppstart av arbeid med nytt Handlingsprogram for fylkesveg 2021-2024
2.Målsetninger i Regionplan Agder legges til grunn for utarbeidelse av Handlingsprogram for fylkesveg
3.Følgende representanter ble valgt som referansegruppe for arbeidet bestående av tre politiske representanter fra Hovedutvalg for Samferdsel:
-Dag Eide
-Harald Fauskanger Andersen
-Ingunn Fjærbu Roppestad

2020-02-12 AvsluttetAvsluttet
6/20
Sak til orientering/drøfting - forslag tiltaksplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Agder
20/02588-3 Hovedutvalget for samferdsel
Det utarbeides et forslag til mandat som vedtas av hovedutvalget for samferdsel.
2020-02-12 AvsluttetAvsluttet
7/20
Eventuelt 12.02.2020
20/01355-4 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalget for samferdsel ønsker et årshjul for å ha oversikt over når aktuelle saker kommer opp.
2020-02-12 AvsluttetAvsluttet
2020.03.11
8/20
Godkjenning av møteprotokoll fra møte 12.02.2020
20/01355-7 Hovedutvalget for samferdsel
Protokoll fra møte 12.02.2020 godkjennes.
2020-03-11 AvsluttetAvsluttet
2020.04.01
11/20
Godkjenning av møteprotokoll fra møte 11.03.2020
20/01355-12 Hovedutvalget for samferdsel
Protokollen fra møtet 11.03.2020 godkjennes.
2020-04-01 AvsluttetAvsluttet
15/20
Trafikksikkerhetsforum - organisering og mandat
20/15303-2 Hovedutvalget for samferdsel
Mandat for Trafikksikkerhetsforum vedtas. Neda Blakstad (Ap) er leder av Trafikksikkerhetsforum og Birte Simonsen (MDG) er nestleder.  
1.Samferdselsutvalget ber om at TS forum gjøres bredest mulig i sitt arbeid med trafikksikkerhet i Agder. Nullvisjonen, Trafoen/18pluss inviteres fast inn i forumet.  
2.Samferdselsutvalget har merket seg at trafikkskolers landsforbund ønsker seg økt involvering i det regionale trafikksikkerhetsarbeidet. Samferdselsutvalget ber derfor at ATL i Agder inviteres til forumets møter.

2020-04-01 AvsluttetAvsluttet
2020.05.27
17/20
Godkjenning av møteprotokoll fra møte 01.04.2020
20/01355-17 Hovedutvalget for samferdsel
Protokoll fra møtet 01.04.2020 godkjennes.
2020-05-27 AvsluttetAvsluttet
18/20
Tiltakspakke korona - prioritering av prosjekter
20/16890-4 Hovedutvalget for samferdsel
Se vedlagte protokoll under møtedato for vedtak.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet

Se protokoll for sak 18/20.  Gjennomføring pågår.

21/20
Miljøkrav til drosjene i Agder
20/01913-1 Hovedutvalget for samferdsel
•Hovedutvalg for samferdsel er positiv til at det jobbes videre med å definere miljøkrav til drosjer i Agder, i tråd med yrkestransportlovens regler med tidligst virkning fra 2024.
•Hovedutvalg for samferdsel forutsetter at arbeidsgruppen i det videre arbeidet har god dialog og medvirkning fra drosjenæringen.
•Endelige beslutning om innføring av miljøkrav og forutsetninger for en slik ordning, vedtas gjennom egen politisk sak som fremmes for hovedutvalg/fylkesting i slutten av 2020.

2021-12-31 AvsluttetAvsluttet

Erfaringen fra anbudsrunden i kristiansandsregionen innen kjøp av persontrantransporttjenester høsten 2021 viser at næringen selv vil oppfylle kravet om nullutslippskjøretøyer for lette drosjebiler.

22/20
Svar på høring - Modulvogntog og 24-metersvogntog på tømmervegnettet
20/15374-3 Hovedutvalget for samferdsel
1.Agder fylkeskommune tar høring om modulvogntog og 24-meteres vogntog på tømmerveg til orientering.
2.Agder fylkeskommune er positiv til å legge bedre til rette for næringstransporten.
3.Hovedutvalg for Samferdsel forutsetter at vegeier har styringsrett til hvilke tømmerveger som kan skrives opp til modulvogntog eller 24-meters vogntog før Statens vegvesen gjør vedtak i veglistene.
4.Hovedutvalg for samferdsel uttrykker sin bekymring for at trafikksikkerheten på norske fylkesveger blir dårligere når det nå vurderes å åpnes opp for større vogntog på sidevegnettet. Det forventes at det settes av nasjonale midler til utbedring av flaskehalser og trafikksikkerhetstiltak før en veg kan skrives opp til større vogntog.

2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
24/20
Agder fylkeskommune - innspill til ny ruteplan for jernbanen med virkning fra desember 2022 (R22)
20/19092-1 Hovedutvalget for samferdsel
1.Agder fylkeskommune er positive til at Jernbanedirektoratet gjennomfører årlige dialogmøter og gir fylkeskommunene muligheter til å komme med innspill til nye ruter.
2.Agder fylkeskommune mener at arbeidet med å tilrettelegge for totimers frekvens mellom Stavanger–Kristiansand–Oslo prioriteres og at pendlernes særlige behov ivaretas.
3.I tillegg vil Agder fylkeskommune presisere at;
a.Jernbanedirektoratet formaliserer samarbeidet mellom partene i en formell samarbeidsavtale.
b.det samarbeides om et felles takst- og billettsystem for buss og den øvrige kollektivtransporten.
c.det er viktig å fortsette arbeidet med universell utforming av plattformene for å få alle reisende om bord i togene.  Alle vogner som frakter passasjerer skal kunne ta imot rullestolbrukere. Ordningen der passasjerer som bruker rullestol selv må ringe til de ulike selskapene for å sikre plass på toget må endres og integreres som en del av billettbestillingssystemet. Systemet må snakke på tvers av operatører og selskap.
d.Jernbanedirektoratet må jobbe med utbedring av krysningsspor for å bedre kvaliteten og regulariteten.

4.Agder fylkeskommune anmoder om et tilbud på ventende sovevogn i forkant av avgang fra Kristiansand kl 02:15 vurderes etablert.

5.Agder fylkeskommune vil også i denne saken presisere hvor viktig det er å få sammenkoblet Vestfold- og Sørlandsbanen.

6.Agder fylkeskommune anmoder om å vurdere et ekspresstog morgen med få stopp mellom Kristiansand og Oslo for å betjene forretningsmarkedet.

7.Agder fylkeskommune påpeker at en god og stabil digital infrastruktur langs hele reiseruten er avgjørende for at flere velger toget som sitt førstevalg.
2022-04-01 AvsluttetAvsluttet

Agder fylkeskommune ved avdeling strategi og mobilitet har årlig dialogmøter med Jernbanedirektoratet hvor fylkestingets vedtak følges opp.

Neste møtetidspunkt for dialog med Jernbanedirektoratet er mars 2022.

25/20
Oppgradering av ferjekaier i Flekkefjord
20/01278-1 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalget for samferdsel vedtar å sende prosjektet «Oppgradering av ferjekaier i Flekkefjord» ut på anbud.
Agder fylkeskommune legger til grunn alternativ 2, "Mellomalternativet", i anbudsgrunnlaget med en anslått byggherrekostnad på cirka 41 mill. kroner.
Finansiering av mellomalternativet innarbeides i neste års investeringsbudsjett for fylkesvei. Restfinansiering av «Mellomalternativet» anslås til å være 32,1 mill. kr i 2021.

2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
27/20
Eventuelt 27.05.2020
20/01355-18 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalg for samferdsel gir administrasjonen mulighet til å tildele reserveløyve nr. 2 til løyvehavere i Kristiansand kommune. Dette er et midlertidig vedtak som gjelder inntil ny yrkestransportlov trer i kraft.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
2020.09.02 (Ingen ordinære saker)
               
2020.09.23
28/20
Godkjenning av møteprotokoll fra møte 02.09.2020
20/01355-21 Hovedutvalget for samferdsel
Protokoll fra møte 02.09.2020 godkjennes.
2020-09-23 AvsluttetAvsluttet
30/20
Tiltakspakke korona, prioritering av prosjekter, fase 2
20/16890-19 Hovedutvalget for samferdsel
Fordelingen av resterende økonomiske ramme for tiltakspakke korona vedtas der følgende tiltak prioriteres:
TS-tiltak i Åmli kommune – kr. 5 000 000,-
-    Gang- og sykkelsti Fv. 3716 fra sentrum til Engenes Næringsområde
     alternativt gang- og sykkelsti samt bussholdeplasser på Fv. 415 v/Simonstad
TS-tiltak i Gjerstad kommune – kr. 4 000 000,-
-     Veibelysning Fv. 408, strekningen Egddalen – Øvre Røed
TS-tiltak i Vegårshei kommune – kr. 2 000 000,-
-     Forlengelse av veibelysning Fv. 414 – Molandsletta – Straum
-Fortau langs Fv. 416, Sentrum – Sagaveien.

TS-tiltak i Risør kommune – kr. 3 000 000,-
-Fv 3454, asfaltering av Grønningveien fra toppen av bakken til rundkjøring
-Fv 351 (sss-veien) Punktutbedring av siktsoner
TS – tiltak i Flekkefjord kommune – 5 000 000,-
-     Fv 4204 Sira – kryss ved jernbanestasjonen ved Coop
-     Oppgradering FV 44, Flekkefjord sentrum mellom bybrua og Allégaten
Mindre utbedring av vei og møteplasser, Søgne i Kristiansand – 1 000 000,-
-Fv 158 Trysnesveien, indre Trysnes
Kollektivanlegg i Lunden, Kvinesdal kommune – 3 000 000,-
Utbedring og lys, Audnedal i Lyngdal kommune –  4 000 000,-
-Valand fra Brua ca 800 m. mot Konsmo
TS – tiltak i Farsund kommune – 2 000 000
-Ny belysning og eventuell bedre krysningspunkt i Vanse sentrum
-Belysning og bedre sikt, Helvikveien
TS – tiltak i Lindesnes kommune – 2 500 000,-
-Bryggegata, Kryssing ved Adolph Tidemands bro
Utbedring i Tvedestrand kommune – 1 000 000,-
-Fv 411, utbedring av inntak til kulvert under fylkesvei i sentrum
Samferdselsutvalget vedtar å igangsette planlegging av følgende to prosjekter finansiert av programområde planlegging for en kartlegging inn mot handlingsprogrammet:
-Regulering av gjenstående trase uten fortau, Kilura i Flekkerøya. Sees i sammenheng med Kristiansand kommune for mulige rekkefølgekrav som vil bidra til medfinansiering (tomtekostnad)
-Reguleringsplan for Havsåsen i Lyngdal kommune. Gjennomgang av eksisterende reguleringsplan med mål om å få ned kostnadene på rassikringsprosjektet
-En forutsetning for bevilgning er at prosjektene kan gjennomføres i tråd med fylkestingets vedtak.

Prosjektene kvalitetsikres i samarbeid med de aktuelle kommunene og framlegges i samferdselsutvalget i oktobermøtet.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
32/20
Fremtidig organisering av TS-arbeidet i Agder
20/22445-1 Hovedutvalget for samferdsel
1.Trafikksikkerhetsarbeidet skal prioritere innsatsområdene som er definert i vedtatt Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2020-2024, og spesielt prioritere arbeidet med kartlegging av mørketallene og årsakene knyttet til ulykker på sykkel. Målet er at fylkeskommunen skal ha koordineringsansvar for alvorlige sykkelulykker.»
2.Arbeidet med å koordinere de samlede trafikksikkerhetsressursene skal prioriteres.
3.Det inngås nye avtaler med Skantraf og Nullvisjonskommunene.
I tett dialog og samarbeid med alle parter der man samtidig ser på muligheter for utvidelse av nullvisjonsarbeidet i Agder, og muligheter en utvidelse av 18 pluss, trafoen og ordningen med elevambassadører til å nå flere ungdom i hele Agder.
4. Det jobbes videre med muligheter for å unngå den økonomiske reduksjonen som en konsekvens av manglende finansiering fra Statens Vegvesen.
5.En representant fra ungdommens fylkesting og en representant fra fylkeskommunens utdanningsutvalg inviteres til å delta i forumet.

2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
34/20
Konsept for ny drift- og vedlikeholdskontrakt på veg i Sirdalsområdet
20/24828-1 Hovedutvalget for samferdsel
1.Hovedutvalg for samferdsel tar sak om konseptmandat for ny drift- og vedlikeholdskontrakt i Sirdal til orientering.
2.Endelig valg av konsept vil beskrives i Økonomiplanen 2021-2024. Konkretisering av ressursbehov og anskaffelser vil bli omtalt.    
3.Kontrakten lyses ut av Agder fylkeskommune etter at fylkestinget har behandlet Økonomiplanen 2021-2024.
4.Dersom det konkluderes med at det ikke ligger til rette for en ny byggherrestyrt kontrakt i Sirdal gis fylkesrådmannen fullmakt til å utløse opsjon i dagens kontrakt.

2021-08-01 AvsluttetAvsluttet
2020.10.28
39/20
Godkjenning av møteprotokoll fra møte 23.09.2020
20/01355-25 Hovedutvalget for samferdsel
Protokoll fra møte 23.09.2020 ble godkjent.
2020-10-28 AvsluttetAvsluttet
41/20
Kvalitetssikring av vedtatte TS-prosjekter til tiltakspakke koronapandemien fase 2
20/16890-22 Hovedutvalget for samferdsel
1.Tiltakspakken gjennomføres i tråd med fylkesrådmannens anbefalinger som ligger i saken.
2.Fylkesrådmannen får fullmakt til å omprioritere eventuelt mindreforbruk på enkeltprosjekter, for å sikre finansiering av andre prosjekter i porteføljen for tiltakspakke koronapandemien fase 2.
Eventuell merkostnad på prosjektene som vedtas gjennomført i fase 2 søkes dekt inn ved rullering av budsjett- og økonomiplan, programområdemidlene for 2021. Planlegging og gjennomføring avsluttes ikke.

2021-06-16 AvsluttetAvsluttet
2020.11.25
42/20
Godkjenning av møteprotokoll fra møte 28.10.2020
20/01355-30 Hovedutvalget for samferdsel
Protokoll fra møte 28.10.2020 godkjennes.
2020-11-25 AvsluttetAvsluttet
24/20
Agder fylkeskommunes økonomiplan 2021-2024, klimabudsjett og budsjett 2021
20/28444-3 Hovedutvalget for samferdsel
Protokolltilførsel: Arbeiderpartiet ønsker økt fokus på utbygging av bredbånd/fiber i større deler av Agder. Vi ønsker derfor at arbeidet med dette intensiveres i denne fylkestings perioden.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
2021.01.26
1/21
Godkjenning av protokoll fra møte 25.11.2020
21/01446-1 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalget for samferdsel godkjenner protokoll fra møte 25.11.2020.
2021-01-26 AvsluttetAvsluttet
2/21
Båttransport i Arendal indre havn. Henvendelse fra dagens operatør.
20/08271-6 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalg for samferdsel viser til vedtak om ny el-ferje i Arendal indre havn. På dette grunnlag vedtar utvalget:

1.Det settes ikke i gang en parallell anbudsprosess for å frikjøpe transporttjenester for aldersgruppen over 29 år.
2.Etablering av flytende ferjeleie må sees i sammenheng med anbudsprosessen for båttransport med el-ferje.

2021-06-11 AvsluttetAvsluttet

Vedtakspunkt 2 om etablering av flytende ferjeleie følges opp administrativt i sammenheng med anbudsprosessen for båttransport med el-ferje.

3/21
Praktisering av støyregelverket langs fylkesvei
21/03379-1 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalg for samferdsel vedtar følgende praktisering av støyretningslinjene T-1442 for fylkeskommunale veger:

Miljø- eller trafikksikkerhetstiltak skal som hovedregel ikke utløse krav om kartlegging og utbedring av støyforholdene. Miljø- og trafikksikkerhetstiltak omfatter:
•Miljøtiltak
•Sikkerhetstiltak
•Tiltak for gående og syklende
•Kollektivtiltak
•Ombygging av gater og knutepunkter hovedsakelig begrunnet ut fra ett eller flere av de ovenstående punkt

For tiltakene nevnt over gjelder:
•I miljø- og sikkerhetsprosjekter der støynivå ikke øker mer enn 3 dB(A) skal det ikke utføres støyskjermingstiltak.
•For store miljø- og sikkerhetstiltak, slik som kryssutbedring eller kollektivterminaler med prosjektkostnad >200 mill, skal langsgående og kilderettede støytiltak vurderes.
•Der miljø- og sikkerhetstiltak er beregnet til å medføre en økning i støynivå med >3 dB(A) skal støytiltak vurderes. Tiltak mot innendørs støy gjennomføres ikke.

2021-06-11 AvsluttetAvsluttet

Vedtaket følges opp administrativt i planleggingen av nevnte tiltak.

6/21
Høring- forslag til endringer i reglene for små elektriske kjøretøy
20/29805-2 Hovedutvalget for samferdsel
1.Agder fylkeskommune tar høring om endringer i en rekke forskrifter knyttet til små elektriske kjøretøy til orientering.
2.Agder fylkeskommune er positive til endringene som høringen legger opp til.

2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
7/21
Felles bestillingstransport - planleggingsfase
20/29865-1 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalg for samferdsel støtter prosjektgruppens anbefaling om at prosjektet går videre fra konseptfase til en planleggingsfase som forberedelse til en evt pilot i Agder.
2021-12-31 AvsluttetAvsluttet

I samarbeid med Agder kollektivtrafikk, Sørlandet sykehus helseforetak og Pasientreiser helseforetak.

8/21
Tvedestrand kommune - båtruter - ny avtale
20/27672-3 Hovedutvalget for samferdsel
Ved kunngjøring om konkurranse om båtruter i Tvedestrand skal følgende føringer innarbeides i ny avtale;
1.klimagassutslipp og annen påvirkning av det ytre miljø
2.det anbefales en driftsperiode på inntil 10 år (inkludert opsjoner)
3.dagens produksjon/rutetilbud legges til grunn
4.AKTs takstregulativ legges til grunn for passasjerbetalingen
5.ny avtale baserer seg på bruttoavtale
6.dagens kapasiteter på fartøyene vurderes som tilstrekkelig og videreføres i den nye kontrakten
7.oppdragsgiver vil i hele kontraktsperioden ha rett til å pålegge operatør endringer i oppdraget knyttet til blant annet drivstoffteknologi
8.operatøren skal benytte samme ITS systemer som øvrige kollektivtrafikk i Agder
9.hovedutvalget forutsetter en deling av utgiftene mellom Tvedestrand kommune og Agder fylkeskommune på henholdsvis 30% og 70 %
10.Agder Fylkeskommune ønsker at alle ferjer i fylket blir elektrifisert (klimanøytral) innen 2030.
11.I denne saken ønsker vi ikke å fremskynde dette nå, men forventer at neste anbud fra 2030 er tuftet på et klima nøytralt alternativ.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
9/21
Reasfalteringsplan for 2021
20/30344-1 Hovedutvalget for samferdsel
1.Hovedutvalg for samferdsel vedtar reasfalteringsplan for 2021.
2.Fylkesrådmannen gis fullmakt til å foreta omprioriteringer i reasfalteringsprogrammet.

2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
2/21
Reglement for skyss av elever i videregående skoler i Agder
21/01457-3 Hovedutvalget for samferdsel
Saken ble tatt til orientering.Hovedutvalg for samferdsel ber om en sak vedrørende skoleskyss i Agder
2021-09-22 AvsluttetAvsluttet
3/21
Eventuelt 26.01.2021 - Hovedutvalg for samferdsel
21/01462-1 Hovedutvalget for samferdsel
TS-forum i Agder mener at utrykningspolitiet (UP) bør bevares på bakgrunn av nullvisjonen og nasjonale og regionale planer relevante for trafikksikkerhetsområdet.Hovedutvalget for samferdsel ønsker en orientering.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
2021.03.23
11/21
Godkjenning av protokoll fra møte i hovedutvalg for samferdsel 26.01.2021
1/01462-4 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalg for samferdsel godkjenner protokoll fra møte i hovedutvalg for samferdsel 26.01.2021
2021-03-23 AvsluttetAvsluttet
14/21
Høring - portefølje for byvekstavtalen
20/29084-3 Hovedutvalget for samferdsel
1.Hovedutvalg for samferdsel anbefaler at foreslåtte porteføljeforslag legges til grunn for det videre arbeidet med byvekstavtale.
2. Hovedutvalget legger til grunn at de enkelte prosjektene vurderes nøye med hensyn til kostnader, nytte og betydning for helheten før endelig beslutning om iverksettelse besluttes.
3.Hovedutvalg for samferdsel gir administrasjonen fullmakt til å sende sak om ny bompengeordning på behandling/høring til de berørte kommunene.

2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
15/21
Statsstøtteordning - utbygging av bredbånd i Agder
20/18266-41 Hovedutvalget for samferdsel
1. Hovedutvalget for samferdsel tar fordelingen av støttemidler til bredbåndsutbygging for 2020 tildelingen til etterretning.
2. Hovedutvalget for samferdsel tar strategidokumentet til orientering og informasjon.

2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
16/21
Fordeling av TS-midler, samt økt statlig ramme til drift og vedlikehold av fylkesveg
21/00021-4 Hovedutvalget for samferdsel
1.Hovedutvalg for samferdsel vedtar fylkesrådmannens forslag til fordeling av udisponerte trafikksikkerhetsmidler, slik det fremgår av saksfremlegget. 2.Hovedutvalg for samferdsel vedtar fylkesrådmannens forslag til disponering av økt ramme til drift og vedlikehold av fylkesveg (reasfaltering), slik det fremgår av saksfremlegget.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
17/21
Buss i sentrum - omlegging av busstraseen gjennom Kvadraturen - høringssvar
20/02008-8 Hovedutvalget for samferdsel
•Agder fylkeskommune anser det som viktig å styrke kollektivtrafikkens fremkommelighet gjennom Kvadraturen og støtter rapportens anbefaling om omlegging av østgående busstrafikk til Dronningens gate (alternativ 5 i rapporten).•Agder fylkeskommune mener at et viktig premiss for å bedre trafikksikkerheten vil være å redusere hastighet i hele Kvadraturen til 30 km/t. Dette vil påvirke trafikksikkerheten for byen i sin helhet, og prioritere de myke trafikanters opplevelse fremfor bilens fremkommelighet. •Agder fylkeskommune vil påpeke at trafikksikkerhetsutfordringene ved gangfeltene i alternativ 5 må fremgå tydelig. Det er nødvendig at prosjektet i det videre arbeidet bearbeider dette temaet i detalj for å løse trafikksikkerheten i kryss på en god måte og hensyntar situasjonen i hvert enkelt kryss og bussens fremkommelighet.
2021-12-06 AvsluttetAvsluttet
18/21
Leie av gategrunn
21/07834-1 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalg for samferdsel vedtar å opprettholde retningslinjer for bruk og leie av fylkeskommunal gategrunn.

Det vedtas følgende endringer i leieprisene
-Pris pr. kvm. pr. døgn endres fra kr. 8,- til kr. 5,-
-Der gangtunnel benyttes er pris pr. døgn kr. 2,50

2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
6/21
Høring - tilrettelagt transport i Agder
20/28291-2 Hovedutvalget for samferdsel
Forslaget fra FrP ble fremmet som oversendelsesforslag og den ble ikke realitetsbehandlet.•Ettersom det arbeides med nytt reglement for TT – ordningen for hele Agder, er ordningene fra de gamle fylkene gjeldende inntil ny TT ordning er vedtatt. De gjeldende ordningene tar derfor utgangspunkt i de gamle kommunegrensene i sammenslåtte kommuner. Dette medfører ulik takst innenfor samme kommune.  Samferdselsutvalget vil be administrasjonen justere dette så langt det er mulig, slik at brukerne av ordningen kan reise med lik takst i hele den nye kommunen.  •Administrasjonen kommer tilbake til dette i neste møte.
2021-06-11 AvsluttetAvsluttet
2021.05.18
19/21
Godkjenning av protokoll fra møte i hovedutvalg for samferdsel 23.03.2021
21/01462-7 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalg for samferdsel godkjenner protokoll fra møte 23.03.2021.
2021-05-28 AvsluttetAvsluttet
29/21
Fornying av drift- og vedlikeholdskontrakt 1001 Mandal
21/10460-1 Hovedutvalget for samferdsel
1.Sak Hovedutvalget om fornying av drift- og vedlikeholdskontrakt 1001 Mandal tas til orientering.
2.for samferdsel gir sin tilslutning til at det jobbes videre med en todeling av kontrakten. Det vil si en byggherrestyrt kontrakt i Åseralområdet og funksjonsstyrtkontrakt i områdene sør for Fv 42.
Kontraktsform som gir økt tilgang til lærlinger fra egen region skal gis fortrinn ved valg av kontraktsform.
Det vurderes i større grad om byggherrestyrte kontrakter også kan benyttes i områder sør for fv42, og vurderingene meldes tilbake til samferdselsutvalget som orienteringssak.
3.Administrasjonen bes om å vurdere en kommunal standard for vinterdrift på det lavtrafikkerte vegnettet.  I dette arbeidet skal det vektlegges god fremkommelig og trafikksikkerhet.  
4.Hovedutvalg for samferdsel er positive til at administrasjonen er i kontakt med Lindenes kommune for å avklare et eventuelt kontraktssamarbeid.
5.Fylkeskommunedirektøren gis fullmakt til å sende Mandalskontrakt ut på anbud og inngå ny(e) kontrakt(er).
6.Krav til utslepp på utstyr som traktor og anleggsmaskiner som skal benyttes i byggherrestyrte kontrakter reduseres for å lette tilgangen til små- og mellomstore entreprenører i anbudene.
2021-12-06 AvsluttetAvsluttet
30/21
Finansieringsavtale med Froland kommune.Prosjekt: Fv 42, GSV Blakstad - Blakstadkleiva
21/12083-1 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalget for samferdsel godkjenner utkast til finansieringsavtale med Froland kommune, datert 08.04.21.Godkjenningen forutsetter at fylkestinget vedtar en låneramme som muliggjør finansieringen av prosjektet.
2021-05-28 AvsluttetAvsluttet
31/21
Strategi for nullutslipp innen transport i Agder
21/12287-1 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalg for samferdsel ber om at det utarbeides en strategi for arbeidet med nullutslipp for transportsektoren i Agder.Hovedutvalget for samferdsel slutter seg til at de foreslåtte føringene legges til grunn i arbeidet.I tillegg til de føringer som ligger i saksfremlegget, tas transport på jernbane med i videre arbeid med strategien for nullutslipp innen transport i Agder.
2021-12-06 AvsluttetAvsluttet

En strategi for nullutslipp i transportsektoren er en viktig del av regional plan for mobilitet. Arbeidet er godt i gang

14/21
Eventuelt 18.05.2021 - Hovedutvalg for samferdsel
21/01462-8 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalg for samferdsel i Agder fylkeskommune vil etablere strakstiltak på fv.405, Venneslavegen mellom Vigeland og Kvarstein, og ber administrasjonen finne tilgjengelige midler fra allerede vedtatte prosjekter som ikke er påbegynt og som er finansiert av programområdemidlene i sak 10/21 og 16/21, eventuelt i sak 30/20 og 41/20, fordeling av tiltakspakke, korona fase to. Hovedutvalget for samferdsel ber administrasjonen fremme en sak i neste møte om hvordan fylkeskommunen skal forholde seg til søknader om tilskudd i gjennomføringsavtaler på fylkesvei der utbygger har kommersiell interesse. Eventuell tilskudd til Marnarkrysset sees i sammenheng med saken og eventuelle vedtak.
2021-05-28 AvsluttetAvsluttet
2021.09.28
32/21
Godkjenning av protokoll fra møte i hovedutvalg for samferdsel 18.05.2021
21/01462-11 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalg for samferdsel godkjenner protokoll fra møte 18.05.2021.
2021-10-06 AvsluttetAvsluttet
40/21
Søknad om tilskudd til fv.455 Marnarkrysset
20/17446-18 Hovedutvalget for samferdsel
1.Fylkeskommunen avslår søknad om støtte til etablering av rundkjøring på E39 mot fv.455 i Marnarkrysset, da fylkeskommunen ikke har en slik støtteordning. Tiltaket bør finansieres av utbygger med tilskudd fra Statens vegvesen. 2.Vurdering av mulighet for å gi støtte til tiltak over investeringsbudsjett for fylkesveg skal som hovedregel henvises til de årlige budsjettprosessene og til arbeidet med Handlingsprogram for fylkesveg, slik at prosjektene kan ses i sammenheng med øvrige planlagte prosjekter på fylkesvegnettet.3.I tilfeller der kommunene henvender seg til fylkeskommunen med ønsker om tiltak, er det fylkeskommunens finansieringsordning som tilbys.
2021-10-06 AvsluttetAvsluttet
42/21
Fv 3908, Østerøya - Flekkerøya. valg av veistandard
21/18186-1 Hovedutvalget for samferdsel
Samferdselsutvalget vedtar at alternativ 2 for bygging av fortau langs fv 3908 på Flekkerøya legges til grunn for videre arbeid. Fortaubredde kan reduseres på strekninger med randbebyggelse (minimum 2 meter). Arbeidet begrenses til parsell 1 Skudeviga – Kilura.
2021-10-06 AvsluttetAvsluttet
2021.11.16
43/21
Godkjenning av protokoll fra møte 28.09.2021
21/01462-14 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalg for samferdsel godkjenner protokoll fra møte 28.09.2021.
2021-11-24 AvsluttetAvsluttet
21/10275-8
Intermodale transporter - til og fra Norge via Jyllandskorridoren
47/21 Hovedutvalget for samferdsel
1. Hovedutvalget mener det er viktig å fortsette arbeidet i Nordisktransportpolitisk nettverk (NTN), og være med på prosjekter som bidrar til overføring av mer gods fra vei til bane og sjø.2. Hovedutvalget mener det bør arbeides aktivt for at Sørlandsbanen, E18, E39og Rv 9 mot E134 og jernbanelinja på dansk side blir en del av forlengelsen av transportkorridoren på norsk side.3. Hovedutvalget tar rapportene til orientering.
2021-11-26 AvsluttetAvsluttet
2022.02.01
1/22
Godkjenning av protokoll fra møte 16.11.2021
22/00021-1 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalg for samferdsel godkjenner protokoll fra møte 16.11.2021.
2022-02-11 AvsluttetAvsluttet
2/22
Flekkerøytunnelen - finansieringsbehov
20/26175-33 Hovedutvalget for samferdsel
• Hovedutvalg for samferdsel godkjenner økt økonomisk ramme til fullføring av tunneloppgraderingstiltakene på fv. 457 Flekkerøytunnelen på inntil 130 millioner kroner, hvorav 7 millioner kroner avsettes til usikkerhetshåndtering.

• Kostnadsøkningen dekkes innenfor økonomisk ramme i Handlingsprogrammet for fylkesveg 2022–2024, under forutsetning av tilleggsbevilgning på 30 millioner.

• Fylkeskommunedirektøren legger frem forslag til konsekvenser for prioritering av investeringsprosjektene i 1. tertialrapport for 2022

2022-02-11 AvsluttetAvsluttet

.

3/22
Investeringsbudsjett for fylkesveg – fordeling av budsjett for programområdene 2022
21/22952-1 Hovedutvalget for samferdsel
1.Hovedutvalg for samferdsel vedtar den foreslåtte disponeringen av investeringsmidlene for programområdene for kollektiv, rekkverk- og TS-tiltak og trygg skoleveg, slik det er beskrevet i sak og vedlegg. Kriterier for disponering av fremtidige midler på programområdet for trygg skoleveg behandles i en egen sak ved en senere anledning.
2.Kriterier for disponering av fremtidige midler på programområdet for trygg skoleveg behandles i en egen sak ved en senere anledning.  
I budsjettet for 2022 ble det vedtatt midler til strekningsvis utbedring på Fv. 42 og Skollabakken i Flekkefjord. Fordelingen av denne rammen for 2022, og resten av økonomiplanperioden med fremdriftsplan fremlegges som sak i neste møte. Samferdselsutvalget presiserer at følgende ble vedtatt: Også andre strekninger i kap. 17 kan vurderes innenfor rammen til strekningsvis utbedring.
3.SAM utvalget ber om en orienteringssak der støyberegninger fra Havstadtunnelen på Kystveien i Arendal fremlegges, og eventuelle forslag som vil kunne bedre støydempingen for beboere i området. Eventuelle tiltak søkes gjennomført om mulig i tidsrommet der Kystveien periodevis stenges på grunn av annet arbeid
2022-02-11 AvsluttetAvsluttet
4/22
DDA bredbåndsutbygging
22/00256-1 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalget tar orienteringen til etterretning, og anbefaler at neste års tildeling av tilskudd til bredbåndsutbygging i større grad åpnes opp for mobile løsninger over 5G nettet, der dette er hensiktsmessig.
2022-02-11 AvsluttetAvsluttet
5/22
Fv. 3908, Vesterøy på Flekkerøya i Kristiansand kommune. Oppfølging av budsjettvedtak 13.12.21
21/18186-4 Hovedutvalget for samferdsel
Samferdselsutvalget opprettholder vedtaket i sak 42/21 av 28.09.21 som innebærer at første delstrekning, Skudeviga - Kilura planlegges og gjennomføres som vedtatt i saken.
2022-02-11 AvsluttetAvsluttet
2022.03.22
13/22
Oppsummering av samferdselsmøter med kommunene i 2021
20/01903-77 Hovedutvalget for samferdsel
Oppsummering av erfaringer fra samferdselsmøter med kommunene på Agder i 2021 tas til orientering.
2022-03-22 AvsluttetAvsluttet
2022.05.24.
14/22
Jernbane - innspill til ruteendringer de kommende år
20/01146-71 Hovedutvalget for samferdsel
1.Agder fylkeskommune er positive til at Jernbanedirektoratet gjennomfører årlige dialogmøter, og gir fylkeskommunene muligheter til å komme med innspill til kommende ruteplaner.
2.Agder fylkeskommune mener at arbeidet med å tilrettelegge for totimers frekvens mellom Stavanger–Kristiansand–Oslo prioriteres og at pendlernes særlige behov ivaretas

3.For å betjene forretningsmarkedet på en bedre måte anmodes Jernbanedirektoratet om å vurdere en ny ekspressrute med få stopp, alle hverdager mellom Kristiansand og Oslo. Avgang fra Kristiansand tidlig om morgenen, med retur fra Oslo på ettermiddagen.
Tilbudet må ikke gå på bekostning av viktige eksisterende avganger for pendlere og studenter.
Eksisterende stasjonsstruktur opprettholdes.

4.Agder fylkeskommune vil be jernbanedirektoratet sørge for tilstrekkelig tilgjengelig sovevognkapasitet, slik at en sovevogn kan settes inn på nattoget mellom Kristiansand og Oslo. Dersom toget fortsatt skal posisjonere seg som et reisealternativ til buss og bil, må jernbanedirektoratet legge til rette for at toget blir mer tilgjengelig og attraktivt for reisende.

5.I tillegg vil Agder fylkeskommune presisere;

e)det må samarbeides om felles ruteopplysning, felles takst- og billettsystem for buss og den øvrige kollektivtransporten.

f)det er viktig å fortsette arbeidet med universell utforming av plattformene for å få alle reisende om bord i togene. Alle vogner som frakter passasjerer, skal kunne ta imot rullestolbrukere. Ordningen der passasjerer som bruker rullestol selv må ringe til de ulike selskapene for å sikre plass på toget må endres og integreres som en del av billettbestillingssystemet. Systemet må snakke på tvers av operatører og selskap.

g)Jernbanedirektoratet må jobbe med utbedring av krysningsspor/-sløyfer for å bedre kvaliteten og regulariteten.

h)Agder fylkeskommune vil også i denne saken konstatere hvor viktig det er å få sammenkoblet Vestfold- og Sørlandsbanen og å få vist mernytte av alle investeringene som er gjort/vil bli gjort på jernbaneinfrastrukturen i Vestfold og Telemark og Viken (Buskerud) fylker.

6. Agder fylkeskommune påpeker at en god og stabil digital infrastruktur langs hele reiseruten er avgjørende for at flere velger toget som sitt førstevalg.

7.Fylkeskommunen anmoder Jernbanedirektoratet å starte opp arbeidet med en «effektpakke - gods» for Sørlandsbanen for å få vist muligheter for å overføre mer gods fra vei til bane/sjø.
2022-06-15 AvsluttetAvsluttet
16/22
Kriterier for fordeling av midler til programområdet "Trygg skoleveg"
20/01903-79 Hovedutvalget for samferdsel
1.Kriterier for fordeling av midler innen programområdet «Trygg skoleveg» vedtas slik de fremkommer i saken. Endret kriterier:Prosjektene som velges ut bør være høyt prioritert i kommunale trafikksikkerhetsplaner. «Høyt» utgåra) Samferdselsutvalget fordeler midlene til programområde trygg skolevei etter innstilling fra administrasjonen.2.Det etableres en søknadsordning for TS-tiltak der kommunal veg møter fylkesveg, med en årlig totalramme på 2 mill. kroner.- Legge inn hjertesone som et trafikksikkerhets tiltak rundt skoleområder som et mulig tiltak der det vil passe.
2022-06-24 AvsluttetAvsluttet
17/22
Veileder for holdeplasser i Agder
21/11758-6 Hovedutvalget for samferdsel
•Hovedutvalg for samferdsel støtter arbeid med å utvikle en felles standard for holdeplassene i Agder, med mål om å gjøre disse attraktive, trafikksikre og tilgjengelige for alle.  •Hovedutvalg for samferdsel er enig i innhold i veileder for holdeplasser i Agder.Utvalget legger til grunn at det på strekninger med høy ÅDT må det gjøres en samlet vurdering av behovet for å få bussen frem og faren for at det skaper uheldig trafikkavvikling.
2022-06-24 AvsluttetAvsluttet
18/22
Kollektivtransporten etter COVID-19 og fremtidens mobilitet
21/11796-31 Hovedutvalget for samferdsel
•Hovedutvalg for samferdsel tar vedlagte rapporter og undersøkelser til orientering.•Hovedutvalg for samferdsel støtter forslag om at Agder fylkeskommune deltar i et hovedprosjekt om fremtidens mobilitet.
2022-06-24 AvsluttetAvsluttet
21/22
Destinasjonslading ved offentlige kulturdestinasjoner i Agder
21/12287-5 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalg for samferdsel er positiv til at det satses på destinasjonslading i Agder. Dette vil være et viktig supplement til hurtigladenettverket spesielt i forbindelse med ferier og utfartsdager når mange ferdes langs veiene.  Hovedutvalget for samferdsel er også positiv til den nye statlige satsingen på å få etablert hurtigladere i områder der ladeoperatørmarkedet ennå ikke har funnet dette økonomisk lønnsomt. Hovedutvalget slutter seg til at de foreslåtte føringene i saksframlegget legges til grunn i arbeidet.
2022-06-15 AvsluttetAvsluttet
22/22
Fv 191, Revesandveien i Arendal kommune, mulighetsstudie
22/12473-1 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalg for samferdsel tar mulighetsstudien for trafikksikker skolevei langs fv. 3564, Revesandveien til orientering. Utvalget ber om at sti gjennom skogen kombinert med mindre tiltak langs fylkesvei vurderes som en del av programområde trygg skolevei i dialog med Arendal kommune. Dersom dette ikke lar seg gjøre drøftes mulighetsstudien ved neste behandling av handlingsprogram for fylkesveg.
2023-12-31 AvsluttetAvsluttet
23/22
FV. 44, Skollabakken - alternativer for utbedring og videre oppfølging
22/09146-6 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalg for samferdsel ber om at det jobbes videre med alternativ 2 for utbedring av Fv. 44, Skollabakken. Utvalget ber om at det i dialog med kommunen gjøres nødvendige forberedelser for at utbedringsarbeidet kan igangsettes med minst mulig stengetid. Sak om gjennomføring samt endelig økonomisk ramme legges frem for hovedutvalget til behandling høsten 2022.
2024-04-12 AvsluttetAvsluttet

Løsning er konkludert og prosjektet er under bygging med planlagt ferdigstillelse før ferien 2024. 

25/22
Utbedring av fv. 43 langs Viksvann
21/06613-2 Hovedutvalget for samferdsel
1.Utbedring av fv. 43 langs Viksvann gjennomføres uten at det etableres fylling for fremtidig gang- og sykkelveg på strekningen. 2.Det prioriteres å etablere et lengst mulig prosjekt, som vil gi best effekt for trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper.
2022-11-23 AvsluttetAvsluttet
26/22
Prioritering av midler til samferdsel avsatt i årsregnskap 2021
22/12700-1 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalg for samferdsel har fått i oppdrag av fylkestinget, i sak 14/22, å fordele 10 mill. kroner til blant annet vegformål. For å kompensere for svært høy prisvekst innenfor drift- og vedlikehold av veg vedtar hovedutvalget at hele rammen bevilges til drift- og vedlikeholdsbudsjettet for å kunne gjennomføre større del av planlagt aktivitet.
2022-06-24 AvsluttetAvsluttet
2022.08.30.
28/22
Strategi for utvikling av stasjonsbyene
22/13180-1 Hovedutvalget for samferdsel
1. Hovedutvalg for samferdsel vedtar å satse på utvikling av følgende stasjoner i Agder: Vennesla, Marnardal, Snartemo, Nelaug og Gyland. Det presiseres at ved alle stasjoner skal det kartlegges en potensiell mulighet for næring- og boligbebyggelse i tråd med fylkestingets vedtak.
2. Detaljvurdering og kartlegging av muligheter og behov for de utvalgte stasjonene vil foregå i samarbeid med berørte kommuner og Bane NOR.
Her skal blant annet potensialet for turisme utvikles videre.
Jernbaneplattform Agder inviteres med i samarbeidet.

3. Tilbringertjenesten må sees i sammenheng med universell utforming av stasjonene.    

4. Det vurderes om utvikling av ny stasjon i Vennesla videreføres som et eget prosjekt.

5. Det gjøres en videre dialog med Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Gjerstad og Vegårshei der kommunene bes vurdere å kartlegge potensielle utviklingsmuligheter ved øvrige stasjoner.

6 Det bør vurderes å nedsette en egen prosjektgruppe bestående av kommuner og aktuelle offentlige organer. Samferdselsutvalget holdes orientert.
2022-12-15 AvsluttetAvsluttet

Arbeidet fortsetter, med vekt på dialog med kommunene, Bane Nor og Jernbaneplattform Agder, der man også ser på potensialet for turisme.

31/22
Søknad - hovedprosjekt Grønn Jyllandskorridor
22/14696-2 Hovedutvalget for samferdsel
1.Hovedutvalget mener det er viktig å fortsette arbeidet i Nordisk transportpolitisk nettverk (NTN), og være med på prosjektet «grønn Jyllandskorridor» som blant annet kan bidra til overføring av mer gods fra vei til bane og sjø.2.Hovedutvalget mener at det er viktig å legge til rette infrastruktur som kan bidra til null-utslipp fra transportører, både på vei, bane og sjø.
2022-09-30 AvsluttetAvsluttet
32/22
Destinasjonsladeordning i Agder
21/12287-8 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalg for samferdsel er positiv til at det satses på destinasjonslading i Agder. Dette vil være et viktig supplement til hurtigladenettverket spesielt i forbindelse med ferier og utfartsdager når mange ferdes langs veiene.
Hovedutvalget for samferdsel er også positiv til den nye statlige satsingen på å få etablert hurtigladere i områder der ladeoperatørmarkedet ennå ikke har funnet dette økonomisk lønnsomt.

Hovedutvalget slutter seg til at de foreslåtte føringene i saksframlegget legges til grunn i arbeidet jf. tidligere vedtak i SAM sak 21/12287 «Destinasjonslading ved offentlige kulturdestinasjoner i Agder».

Hovedutvalget foreslår å utvide ordningen slik at bevilget 1 million. kr i 2022 under budsjettpost (post 17 under klimatiltak) i utgangspunktet deles 50/50 mellom disse to formålene; (1) offentlig «eide» kulturinstitusjoner og (2) turistattraksjoner/ opplevingssentre eller overnattingsplasser.

Administrasjonen etablerer ordning for disse formålene.

Ordningen og fordeling mellom formålene (1) og (2) vil vurderes og eventuelt justeres av administrasjonen undervegs slik at en får omsatt mest mulig av bevilgningen til bygging av destinasjonsladere.
2022-09-30 AvsluttetAvsluttet
33/22
Fornying av driftskontrakt 0901 Setesdal
22/16325-1 Hovedutvalget for samferdsel
1.Hovedutvalg for samferdsel vedtar å videreføre byggherrestyrte kontrakter i Setesdal.Samferdselsutvalget ber om en evaluering av ordningen med byggherrestyrte kontrakter, der kvalitet og økonomi vurderes, samt om kontraktsformen har bidratt til flere kontrakter til lokale entreprenører før det tas stilling til nye byggherrestyrte kontraktsområder.
2022-12-15 AvsluttetAvsluttet
2002.09.26.
34/22
Finansieringsavtale for fv. 475 ny veg mellom Neskilen og Arendal havn, Eydehavn
21/18635-6 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalg for samferdsel godkjenner underskrevet finansieringsavtale med Arendal kommune, datert 28.1.2022.
2022-10-12 AvsluttetAvsluttet
35/22
Finansieringsavtale med Valle kommune. GS-veg mellom rv. 9 og Valle sentrum
22/16961-1 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalg for samferdsel godkjenner utkast til finansieringsavtale med Valle kommune, datert 18.08.2022Godkjenning forutsetter at fylkestinget vedtar en låneramme som muliggjør finansiering av prosjektet.
2022-10-18 AvsluttetAvsluttet
2022.11.15.
41/22
Nasjonal transportplan (NTP) - 2025-2036. Innspill om Agders behov og utfordringer
22/14736-5 Hovedutvalget for samferdsel
Agder fylkeskommune gir følgende innspill til hva som er utfordringer i regionen i forbindelse med oppstart av NTP 2025 – 2036
1.Persontransport på Sørlandsbanen mellom Kristiansand og Oslo har i dag dårlig konkurransekraft mot fly og langdistanse busser. For at persontransport på denne strekningen skal ha en fremtid, må reisetiden reduseres betydelig og frekvensen må økes.  Skal Sørlandsbanen ha en framtid som transport alternativ må en i kommende NTP gjøre prinsippvedtak om sammenkobling som følges opp med videre planlegging. Sammenkoblingen må sees i sammenheng med en fjerntogstrategi. Godstrafikk på bane trenger tiltak for å bedre fremføringshastighet og kapasitet.

2.Næringslivet på Agder er i stor vekst. Det skjer mye med det grønne skiftet med batterifabrikk, biozinfabrikk, hydrogenproduksjon, havvind med mer. Det betyr at vi trenger et trygt og godt hovedveinett med «ankeret» E18/E39/rv.9. Det er også behov for å utvikle veiene til de store næringsområdene og til havnene. Gjennom NTP må fylkeskommunen gis økte rammer som muliggjør både en utvikling av veinettet og at forfallet kan reduseres.

3.Forfallet på fylkesvei er stort. Nasjonale krav som tunnelsikkerhetsforskriften tar mye av våre midler. Nye tolkninger av regelverk øker også kostnadene. Vi har store utfordringer med å finansiere dyre skredsikringsprosjekter.

4.Byområdene har mye trafikk. Det bidrar til dårlig trafikksikkerhet, fremkommelighetsproblemer, barrierer og forurensning. Vi trenger trepartssamarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune for å løse utfordringene i byområde. Bedre kollektivtilbud og tilrettelegging av trafikksikre løsninger for syklende og gående slik at de dekker en større andel av transportbehovet. Byvekstavtale for Kristiansand må prioriteres. Støtteordningen for regionbyene (inklusiv arendalsregionen) er viktig for å bidra til å løse transportutfordringene. Støtteordningen må bli en fast og forutsigbar ordning som foreslått i gjeldende NTP.

5.Nasjonal ordning for TT må utvides til å gjelde hele landet. Per nå er den nasjonale ordningen bare videreført i samme geografiske områder som tidligere. Det betyr at kommuner i tidligere Aust-Agder er med i ordningen, mens kommuner i tidligere Vest-Agder står utenfor.

6.Digitalisering og ny teknologi kan hjelpe oss med å utnytte dagens kapasitet i transportsystemet på best mulig måte. Staten må ta et lederansvar for å få utvikle gode systemer og løsninger.

7.Arbeidet med beredskap og samfunnssikkerhet må prioriteres i neste NTP. Vi trenger et robust transportnett med alternative ruter, og med gode knutepunkt som sikrer muligheter for overgang mellom ulike transportformer.

Forslagene legges i en sånn rekkefølge utvalget ønsker at fylkesordføreren legger det frem på møtet 12.12.
2022-12-31 AvsluttetAvsluttet
44/22
Oppdatert finansieringsavtale med Valle kommune for bygging av GS-veg på fv. 3820 mellom rv. 9 og Valle sentrum, samt påkobling mot ny rundkjøring på rv. 9
22/16961-4 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalg for samferdsel godkjenner oppdatert utkast til finansieringsavtale med Valle kommune. Vedtaket forutsetter at fylkestinget vedtar en låneramme som muliggjør finansieringen av prosjektet.
2022-11-30 AvsluttetAvsluttet
2023.02.07.
2/23
Høringsforslag: Funksjonsklasser på fylkesveg
22/17188-1 Hovedutvalget for samferdsel
1.Hovedutvalg for samferdsel vedtar å sende sak om funksjonsklasser ut på høring.
2023-05-26 AvsluttetAvsluttet
4/23
Finansieringsavtale med Lyngdal kommune for fv. 460 x 461 rundkjøring Konsmo og fv. 460 gang- og sykkelveg mellom Byremo og Gaulavik
23/04528-2 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalg for samferdsel godkjenner utkast til finansieringsavtale med Lyngdal kommune, datert 23.1.2023. Godkjenning forutsetter at fylkestinget vedtar en låneramme som muliggjør finansiering av prosjektet.sig
2023-05-26 AvsluttetAvsluttet
5/23
Fv. 410 Kystveien, trafikksikkerhetstiltak
20/19488-11 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalg for samferdsel - vedtak1.Rapport om fv.410 Kystveien, støyvurdering for området. Fylkeskommunedirektør tar kontakt med statens vegvesen for å vurdere å sette noe av strekningen ned til 40.2.Hovedutvalg for samferdsel ønsker å se effekten av planlagte trafikksikkerhetstiltak på Kystveien, før det tas stilling til behov for ytterligere tiltak.
2023-05-26 AvsluttetAvsluttet
6/23
Investeringsbudsjett for fylkesveg – fordeling av budsjett for programområdene 2023
22/23877-1 Hovedutvalget for samferdsel
1.Hovedutvalg for samferdsel vedtar den foreslåtte disponeringen av investeringsmidlene for programområdene kollektiv, rekkverk- og TS-tiltak og trygg skoleveg, slik det er beskrevet i sak og vedlegg. Administrasjonen gis fullmakt til å prioritere prosjekter innenfor programområdet for rekkverk innenfor avsatt ramme.
2.Det utarbeides kriterier for søknadsordningen knyttet til programområdet for «trygg skoleveg», med sikte på å innføre søknadsordningen fra 2024. Kriteriene legges frem for Hovedutvalg for samferdsel til godkjenning.

3.Ekstrabevilgning på 15 mill. kroner for 2023, til fullføring av Handlingsprogram for fylkesveg vedtas fordelt slik:
3,5 mill. kroner til fullføring av «asfalt på grus»-prosjekt på fv. 4045
7,0 mill. kroner avsettes til oppstart på fv. 456 Hølleveien, fase 3
4,5 mill. kroner avsettes som sikkerhet for pågående tunneloppgraderingsprosjekter
2023-05-26 AvsluttetAvsluttet
8/23
På vei mot nullutslipp / Hydrogensatsing på Agder pr 31.12.2022 - tilskudd
23/04393-2 Hovedutvalget for samferdsel
1.Hovedutvalg for samferdsel er positive til initiativene om å tilgjengeliggjøre og nytte hydrogen for anleggs- og transportsektoren på Agder.2.Utvalget er enig i tildelinger av tilskudd til bedriftene nevnt i vedlegget.
2023-05-26 AvsluttetAvsluttet
9/23
Langemyrprosjektet - rapport fra forprosjektet
23/04407-1 Hovedutvalget for samferdsel
1.Hovedutvalg for samferdsel mener at rapporten fra forprosjektet viser hvilke muligheter det er på Langemyr industriområde for å etablere et nullutslipps logistikk- og transportknutepunkt.2.Hovedutvalget mener at fylkeskommunen, sammen med flere aktører, bør forberede en søknad om et hovedprosjekt.
2023-05-26 AvsluttetAvsluttet
10/23
Forskningsprosjekt CyWalk - registrering av ulykker blant gående
23/05061-1 Hovedutvalget for samferdsel
Dersom Transportøkonomisk institutt tildeles forskningsmidler til prosjektet CyWalk ønske Agder fylkeskommune å bli med som partner. Kostnadene vil være 800 000,- kroner, fordelt med 200 000,- årlig over fire år, 2024 til 2027. Midlene vil bli innarbeidet i kommende budsjett.
2023-05-26 AvsluttetAvsluttet
2023.03.28.
12/23
Innspill til samarbeidsmøte med Jernbanedirektoratet - infrastruktur og rutetilbud.
23/06997-1 Hovedutvalget for samferdsel
1. Agder fylkeskommune er positive til at Jernbanedirektoratet gjennomfører årlige dialogmøter med fylkeskommunene. Fylkeskommunene gis her muligheter til å komme med innspill til kommende ruteplaner. 2. Agder fylkeskommune vil også i denne saken presisere hvor viktig det er å få sammenkoblet Vestfold- og Sørlandsbanen for å få ned reisetiden. Det er også viktig å vise mernytte av alle investeringene som er gjort/vil bli gjort på jernbaneinfrastrukturen i Vestfold og Telemark og Viken (Buskerud) fylker. signe
3. Agder fylkeskommune mener at arbeidet med å tilrettelegge for totimers frekvens mellom Stavanger-Kristiansand-Oslo må prioriteres som en utvidelse av eksisterende rutetilbud, og at pendlernes særlige behov må ivaretas. Dette tilbudet omfattes også pendlere fra Arendal.

4. Agder fylkeskommune anmoder om å vurdere et ekspresstog morgen med få stopp mellom Kristiansand og Oslo for å betjene forretningsmarkedet. Dette tilbudet omfattes også pendlere fra Arendal.

5. I tillegg vil Agder fylkeskommune presisere:

a) Det må samarbeides om felles ruteopplysning, felles takst- og billettsystem for buss og den øvrige kollektivtransporten.

b) Det er viktig å fortsette arbeidet med universell utforming av plattformene for å få alle reisende om bord i togene. Alle vogner som frakter passasjerer, skal kunne ta imot rullestolbrukere. Ordningen der passasjerer som bruker rullestol selv må ringe til de ulike selskapene for å sikre plass på toget må endres og innlemmes som en del av billettbestillingssystemet. Systemet må kommunisere på tvers av operatører og selskap.

c) Jernbanedirektoratet må jobbe med utbedring av krysningsspor/-sløyfer for å bedre kvaliteten og regulariteten.

6. Agder fylkeskommune påpeker at en god og stabil digital infrastruktur langs hele reiseruten er avgjørende for at flere prioriterer toget som sitt førstevalg.

7. Fylkeskommunen anmoder Jernbanedirektoratet å starte opp arbeidet med en «effektpakke - gods» for Sørlandsbanen for å få vist muligheter for å overføre mer gods fra vei til bane/sjø, og at dette arbeidet blir gjort som en del av prosjektet Grønn Jyllandskorridor.
2023-05-26 AvsluttetAvsluttet
2023.05.23.
16/23
Nasjonal transportplan 2025-2036 – Høring av transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag
22/14736-10 Hovedutvalget for samferdsel
1.Hovedutvalg for samferdsel er i hovedsak tilfreds med de prioriteringene som transportvirksomhetene gjør innenfor de beregningstekniske rammene. Skal nasjonale og regionale mål om trafikksikkerhet, klima og regional utvikling kunne nås, må imidlertid de økonomiske rammene økes.
2.Gjennom overordnede planer og vedtak har det vært prioritert at en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil være et godt tiltak for å fornye person- og godstransporten i landsdelen. Det er nå skapt stor usikkerhet omkring prosjektets fremtid. Gjennom kommende NTP må det tas stilling til om en ønsker å realisere prosjektet, eller om det er andre transportformer som skal utvikles for fremtiden. Skal det være mulig å ha engasjement rundt prosjektet og reservere nødvendige arealer i kommunene, må det i kommende NTP avsettes nødvendige midler til utredninger og planlegging og settes et mål for realisering.

3.Utbygging av E18, E39, rv. 9 og rv. 41 til trygge riksveger med forutsigbar og tilpasset standard er viktig for å nå vedtatte målsettinger for regional utvikling. Gjennom NTP-prosessen må det settes målsetninger og krav om gjennomføring for fullføring av de ulike strekningene. Hovedutvalget er bekymret for at manglende forutsigbarhet i finansiering og prioritering skaper usikkerhet og uheldige ringvirkninger for regional utvikling. Hovedutvalget er også bekymret for trafikksikkerheten når det er store standardsprang mellom nye og gamle parseller på hovedvegnettet.

4.Hovedutvalget er enige i prioriteringen av drift og vedlikehold av dagens veikapital. Gjennom NTP-prosessen må utfordringene på fylkesvegnettet utredes, og det må gjennom NTP prioriteres en tiltakspakke for fylkesvegnettet. Deler av fylkesvegnettet har svært viktige funksjoner i arbeidet med å legge til rette for næringsutvikling i hele landet og spesielt til etableringer knyttet til nye næringer knyttet til det grønne skiftet. Gjennom NTP må det avklares hvordan slike viktige næringsveger kan utvikles og finansieres i samarbeid med staten.

5.Skal en kunne nå nasjonale mål om nullvekst i persontrafikken, må midlene til byområdene økes. Byvekstavtale med tilhørende midler for kristiansandsregionen må komme tidlig i planperioden. De mellomstore byområdene har også store transportutfordringer som må løses. En tilskuddsordning for de mellomstore byregionene må vedtas som en del av NTP. Skal en kunne utvikle kollektivtilbudet til å dekke en større del av transportbehovet må de økonomiske rammene til fylkeskommunene styrkes.

6.Hovedutvalget forutsetter at Nasjonal ordning for tilrettelagt transport (TT) utvides til å gjelde hele landet. I Agder er det svært uheldig at det ikke er bevilget nødvendige statlige midler til å kunne la ordningen gjelde hele fylket.

7.I Agder er fv. 44 etablert som en del av Nasjonale turistveier. Regionen ønsker at rv. 9 også skal bli en del av Nasjonale turistveier. Strekningen har store verdier innenfor natur og kultur som vil passe godt inn i en slik satsning. Det vil være naturlig at staten tar et overordnet ansvar for de nasjonale turistveiene i samarbeid med lokale og regionale myndigheter. Gjennom NTP må det legges føringer for videreutviklingen av de nasjonale turistveiene.
2023-05-26 AvsluttetAvsluttet
23/23
Høring av retningslinje for avkjørsel- og byggegrensespørsmål for fylkesvegnettet i Agder
23/11895-1 Hovedutvalget for samferdsel
Hovedutvalg for samferdsel vedtar å sende ut på høring sak om retningslinje for avkjørsels- og byggegrensesaker.
2023-05-26 AvsluttetAvsluttet