Mått Enhet   Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Medel Sämst Bäst
Delvis uppfyllt
Förbättrad situation efter kontakt med socialtjänst,andel (%)
Andel, % Ned 68 72 77 46 100
Ingen mätning har genomförts
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)
Andel, % Ingen
Delvis uppfyllt
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde
Medelvärde Ned 17 pers 15 pers 24 pers 6 pers
Uppfyllt
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde
Medelsvärde av antalsmått. Ingen 6 16 81 1
Uppfyllt
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
SEK och antal invånare Ingen 3 812 4 049 11 423 1 627
Ingen mätning har genomförts
Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde
Medelvärde Ingen
Ingen mätning har genomförts
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av maxpoäng
Andel, % Ingen
Ingen mätning har genomförts
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - inflytande, andel (%)
Andel, % Ingen
Delvis uppfyllt
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv
SEK per antal invånare Ingen 6 754 6 473 11 886 1 399
Ingen mätning har genomförts
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde
Medelvärde Ingen
Uppfyllt
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
Andel, % Ned 81% 84% 73% 81% 54% 96%
Delvis uppfyllt
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)
Andel, % (ny mätmetod 2012) Upp 86% 84% 89% 88% 71% 100%
Ej uppfyllt
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av maxpoäng
Andel, % av maxpoäng Ned 64% 81% 44% 100%
Delvis uppfyllt
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+
Antal Ingen 248 305 243 986 356 056 168 927
Ingen mätning har genomförts
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng
Andel Ingen 40