Mått Enhet   Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Medel Sämst Bäst
Delvis uppfyllt
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
Kostnad, kr/barn Upp 148 815 151 697 147 445 194 470 115 548
Uppfyllt
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)
Andel, % som nått kravnivån Ned 90,7% 92% 93% 87,1% 68,2% 98,1%
Delvis uppfyllt
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal
Barn/personal, antal Upp 5,9 st 5,8 st 5,3 st 5,2 st 6,6 st 4 st
Uppfyllt
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
Andel, % Upp 87% 84% 82% 82,5% 58,5% 95,5%
Uppfyllt
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska inkl. svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)
Andel, % som nått kravnivån Ned 76% 81% 75% 76% 44% 100%
Ej uppfyllt
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)
Andel, % Ned 29% 35% 65% 59% 6% 100%
Delvis uppfyllt
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
Andel, % som fullföljer inom 4 år Ned 68,9% 71% 65,8% 71,2% 47,5% 93,2%
Delvis uppfyllt
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)
Andel % Ingen 61 70 42 87
Delvis uppfyllt
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)
Andel % Ingen 82 83 55 98
Uppfyllt
Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev
kr/elev Ingen 101 647 110 117 154 174 89 328
Uppfyllt
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev
kr/elev Ingen 117 070 129 278 209 412 84 680