Kortsiktiga nyckeltal   Utfall Mål Kommentar
Soliditet (ökning) Exklusive ansvarsförbindelsen (RJH totalt)

Beskrivning
Eget kapital dividerat med totalt kapital.
-15,8% (2024)-14% (2025) -4,7% (2026)
Grön -14,5 -15,8%
Kassalikviditet inkl. pensionsplaceringar (RJH totalt)

Beskrivning
(Omsättningstillgångar - Varulager) / Kortfristiga skulder * 100
>100 (2024), >100 (2025), >100 (2026)
Grön 237,1 % 100%
Bruttokostnadsutveckling (RJH totalt)

Beskrivning
Bruttokostnadsutveckling för Region Jämtland Härjedalen totalt. Följs upp av regionstyrelsen. Fördelas inte ner till verksamheten.

Bruttokostnad betyder: Om vi räknar samman alla kostnader för en verksamhet, utan att göra avdrag för några intäkter, får vi det som kallas bruttokostnad.

Målvärden totalt RJH: -0,5% (2024) 0,0% (2025) -0,9% (2026)
Röd 9,4 % -0,5%
Nettokostnadsutveckling (RJH totalt)

Beskrivning
Årets nettokostnad/ föregående års nettokostnad.
0,6 % (2024), 0,0 % (2025), -1,1 (2026)
Röd 11,6 0,6%
Leverantörstrohet (RJH totalt)

Beskrivning
Leverantörstrohet för Region Jämtland Härjedalen totalt. Följs upp av regionstyrelsen. Fördelas inte ner till verksamheten.
Gul 86 % 95%

Av de nationella kategorierna är det endast Läkemedel och tillhörande tjänster som uppnår målet med en leverantörsföljsamhet på 99%.

Skuldsättningstak (RJH totalt)

Beskrivning
Total räntebärande låneskuld (exkl. pensionsskulden) / Skatter och generella statsbidrag.
<14% (2024)<15% (2025)<15% (2026)
Grön 11 % 14%
Bruttokostnadsutveckling

Beskrivning
Årets bruttokostnad/ föregående års bruttokostnad.
-0,5% (2024) 0,0% (2025) -0,9% (2026)
Röd 5,9 -6,5%

Bruttokostnaden ökar i stället för att minska enligt fastställt mål. Beslut om anställningsstopp och resestopp har införts under första månaderna i syfta att bromsa kostnadsutvecklingen.

Leverantörstrohet

Beskrivning
Summa inköp från upphandlad leverantör/ total inköpssumma
95 % (2024, 2025, 2026)
Gul 86 % 95%

Regionstaben uppnår inte målvärdet för leverantörstrohet för första tertialet.

Påverkansmöjlighet på hur arbetet organiseras på den egna arbetsplatsen (regionstyrelsens förvaltningsområde)

Röd 0 5

Data saknas vid rapporttillfället varför inget utfall finns för perioden.

Kostnadsutveckling för läkemedel jämfört med riket (målet är att ha en lägre kostnadsutveckling)

Grön 11,8 13%

Primärvårdens verksamhetsdialoger fortsätter enligt tidigare. Verksamhetsdialoger med slutenvården har precis startats upp. Dessutom pågår ett kontinuerligt arbete med sortimentsstyrning till billigare men likvärdiga alternativ.

Regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter (minska jämfört med 2019)

Röd 8,1 -48%

För uppföljningen 2024 beräknas koldioxidutsläppen från tjänsteresor och transporter i ett och samma verktyg för att få en mer enhetlig och rättvis bild av utsläppen, och för att i lägre grad påverkas av olika leverantörers uppgifter om utsläpp. Det innebär samtidigt att främst när det gäller utsläpp från regionens fordonsflotta, används högre utsläppsfaktorer jämfört med tidigare uppföljningar och resulterar därmed i högre utsläppssiffror än jämförelseåret 2019.  

När det gäller resta flyg- och tågmil under T1 ligger de strax över motsvarande period 2023, jämfört med 2022 innebär det en större ökning. 

Energianvändning i regionens verksamheter och fastigheter (minska)

Inga data 176

Följs på helår. 

Regionens totala avfallsmängd. (minska jämfört med 2019)

Röd 6 % -1%

Målet nås inte och det syns en ökning av avfallsmängden jämfört med målvärdet. Målvärdet motsvarar 285 ton per tertial, utfallet blev 305 ton.

Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter (öka)

Gul 32 % 36%

Till tertialuppföljningen saknas uppgifter för Bäckedal och en månad från en leverantör, men utfallet inkluderar majoriteten av livsmedelsinköpen. Enligt LUP Miljö ska allt kaffe, te och choklad vara både ekologiskt och social-etiskt producerat men det har framkommit att så är inte alltid fallet.

Resultat per enhet:

Kostenheten: 30%

Birka folkhögskola: 38%

Bäckedal folkhögskola: -

Hög återvinningsgrad (% av avfallet som sorteras för materialåtervinning) av det avfall som uppkommer i regionens verksamheter

Inga data 41%

Följs på helår.