Uppdrag 2024 Kommentar 2024
Regionstyrelsens verksamheter, Regionstab, Ekonomi- och HR-avdelningen skall i planerings- och budgetarbetet presentera en långsiktig plan för att minska bruttokostnadsutvecklingen för perioden 2024 till 2026. Åtgärder och aktiviteter hittas i tabell under avsnitt 11.1. Effektiviseringar får inte innebära övervältringseffekter till andra verksamheter eller nämnder men kan i vissa falla innebära vissa kvalitets- och ambitionssänkningar vilka då skall riskbedömas.
Inga data

I början av året etablerades en särskild ledning ekonomi som har i uppgift att stödja regionledningen med att ta fram förslag på åtgärder och aktiviteter för att bromsa kostnadsutvecklingen och på sikt nå en ekonomi i balans.

Presidierna för hälso- och sjukvårdsnämnden, kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden bjuds in till styrelsesammanträden under 2024 vid behov för en fördjupad dialog om respektive nämnds verksamhet. Det i syfte att särskilt bevaka följa upp nämndernas arbete med effektiviseringar och åtgärder för att nå en ekonomi i balans.
Grön

Regionstyrelsen beslutade i juni 2023 att hälso- och sjukvårdsnämndens respektive kollaktivtrafiknämndens skulle bjudas in till regionstyrelsens återstående sammanträden under 2023 för en fördjupad dialog om respektive nämndes verksamhet. För 2024 kommer detta att genomföras vid behov och det första tillfället sker på styrelsens möte i maj. Utgångspunkten för dialogen kommer att vara Tertialrapporten per april samt den särskilda rapporten som är upprättad utifrån styrelsens uppsiktsplikt.