Kortsiktiga nyckeltal   Utfall Mål Kommentar
Hälsofrämjandeindex ska öka

Beskrivning
Index över återkommande frågor gällande medarbetarnas upplevda trivsel, mående och möjligheter på arbetsplatsen.
Grön 4,72 4,5

Hälsofrämjande index ökar något på övergripande nivå och vi ser en positiv trendkurva. Flera områden har gjort förflyttningar å det positiva medan andra har lite större utmaningar. Vidare genomgång av resultatet har gjorts i ledningsgrupp, facklig samverkan samt på nämnd.

Sjuktal per enhet

Beskrivning
Avser sjuktal per enhet inom hälso- och sjukvårdens förvaltningsområde där avsikten är att ingen enhet ska ligga över målvärde.
Röd 7,1 % 5,5 %

Sjukfrånvaron på aggregerad nivå ligger högre än önskat målvärde. Det har under början av året med topp under mars månad varit en hög smittspridning i samhället som påverkat. En svagt vikande trend kan anas när vi också ser att smittspridningen klingar av. Det finns ett antal fall av långtidssjukfrånvaro i verksamheterna där samtliga beskriver att det finns pågående planeringar kring varje individuellt ärende. Samtliga verksamheter har också återupptagit sitt arbete med tidiga signaler efter pandemin för att arbeta med att tidigt fånga signaler på ohälsa och förebygga långtidssjukfrånvaro.

Hållbart Säkerhets Engagemang (HSE) ska öka.

Beskrivning
Belyser upplevelser kring patientsäkerheten.
Grön 4,04 4,01

Avseende HSE rapporteras ett stort spann från lägsta till högsta värde - från 3,71 till 5,09.

Andel genomförda förstabesök inom barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar ska öka jämfört med föregående år.

Beskrivning
Del av den förstärkta nationella vårdgarantin. Ju högre andel, ju kortare kö.
Röd 47 % 75%

Mått för prestationsbaserad ersättning. 47% avser mars, bättre än jämfört med föregående år (37%) Under april extra kvällsmottagning påbörjad med syfte att förbättra tillgängligheten ytterligare. 

Andel genomförda utredningar inom barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar ska öka jämfört med föregående år.

Beskrivning
Del av den förstärkta nationella vårdgarantin. Ju högre andel, ju kortare kö.
Gul 60 % 75%

Mått för prestationsbaserad ersättning. Efterfrågan på utredningar ökat stadigt men positivt är att kapaciteten på antalet utredningar ökats från cirka 300 till 500 per år senaste 3 åren.

Andel genomförda behandlingar inom barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar ska öka jämfört med föregående år.

Beskrivning
Del av den förstärkta nationella vårdgarantin. Ju högre andel, ju kortare kö.
Grön 92 % 75%

Mått för prestationsbaserad ersättning. Utfallet är fortsatt  över målet om minst 75% inom 30 dagar.

Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare till första besök i specialiserad vård bibehålls på föregående års nivå, eller ökar om den ekonomiska situationen så medger.

Beskrivning
Del av den nationella vårdgarantin. Ju högre andel, ju kortare kö.
Grön 70 % 64%

Samtliga områden som följs på detta nyckeltal utom ett ligger över målvärdet, och förbättringar ses jämfört med föregående år. I och med sänkt ambitionsnivå bedöms utfallet försämras under återstoden av året. 

Andel återbesök inom den specialiserade vården som sker inom medicinskt måldatum måldatum bibehålls på föregående års nivå, eller ökar om den ekonomiska situationen så medger.

Beskrivning
Vid planering patientens vård sätts ett medicinskt måldatum för när återbesök bör ske. Att återbesök sker inom medicinskt måldatum är ett kvalitetsmått.
Grön 75 % 74%

Generellt försämras tillgängligheten till återbesök. Insatser i form av individuellt anpassad uppföljningsplanering kan förbättringar förväntas inom vissa områden, men i och med sänkt ambitionsnivå bedöms utfallet försämras under återstoden av året.

Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare till planerade operationer/ åtgärder/ behandlingar (exkluderat utprovning av hörapparat) bibehålls på föregående års nivå, eller ökar om den ekonomiska situationen så medger

Beskrivning
Del av den nationella vårdgarantin. Ju högre andel, ju kortare kö.
Röd 49 % 62%

I nuläget är det framförallt övriga bråck, vasektomier och benigna hudförändringar som får vänta längre än 90 dagar. I och med sänkt ambitionsnivå bedöms utfallet försämras under återstoden av året.

Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare till utprovning av hörapparat bibehålls på föregående års nivå, eller ökar om den ekonomiska situationen så medger

Beskrivning
Del av den nationella vårdgarantin. Ju högre andel, ju kortare kö.
Grön 34 % 33%

I och med sänkt ambitionsnivå bedöms utfallet försämras under återstoden av året.

Andel elektiva operationer som sker inom medicinskt måldatum bibehålls på föregående års nivå eller ökar om den ekonomiska situationen så medger.

Beskrivning
Vid beslut om operation ges ett medicinskt måldatum för när operationen senast bör ske. Att operationer sker inom medicinskt måldatum är ett kvalitetsmått.
Grön 63 % 60%

I och med sänkt ambitionsnivå bedöms utfallet försämras under återstoden av året.

Andel patienter som har vistelsetid maximalt 4 timmar på den somatiska akutmottagningen ska överstiga målvärdet.

Beskrivning
En vistelsetid under 4 timmar på akutmottagningen indikerar fungerande flöden och möjligheter för personalen att prioritera patienterna korrekt. Hela sjukvården behöver samverka för att minska vistelsetiderna på akutmottagningen.
Röd 47 % 75%

Utfallet är i samma nivå som föregående tertial. Det är främst de stora specialiteterna kirurgi, medicin och ortopedi som drar ner det totala värdet. Resultatet påverkas negativt av att patienter som kvarstannar på observationsplats på akutmottagningen över natten inkluderas i utfallet. Översyn av inkluderade parametrar görs i samband med byte till ny utdataportal. 

Utlokaliseringar / 100 vårdplatser ska minska jämfört med föregående år.

Beskrivning
Utlokaliseringar innebär ökad risk för vårdskada samt påfrestningar ur arbetsmiljöperspektiv. Få utlokaliseringar är därför eftersträvansvärt.
Grön 1,76 2,24

Lägst antal utlokaliserade var det i januari med 1,41 och högst i april med 2,08.

Andelen patienter som får medicinsk bedömning inom 3 dagar i primärvården bibehålls på föregående års nivå, eller ökar om den ekonomiska situationen så medger.

Beskrivning
Del av den nationella vårdgarantin.
Gul 72 % 75%

Arbetet med att registrera rätt fortsätter under 2024. Antalet besök som inte har en medicinsk bedömning fortsätter minska och är hittills under 2024 lägre än 900 st per månad. Som jämförelse var den siffran i mars 2023 1484 st.

 

Andelen patienter som når hälsocentralen via telefon samma dag bibehålls på föregående års nivå, eller ökar om den ekonomiska situationen så medger.

Beskrivning
Del av den nationella vårdgarantin. Ju högre andel, ju kortare kö.
Gul 87 % 88%

Telefontillgängligheten har under 2024 legat stabilt kring 87 procent vilket är en skillnad mot 2023 då det var större variationer mellan månaderna. 

Antal genomförda riktade hälsosamtal inom primärvårdens egenregi utifrån antal listade personer som under året fyller 40, 50, 60 eller 70 år bibehålls på föregående års nivå (20%), eller ökar om den ekonomiska situationen så medger.

Beskrivning
Riktade hälsosamtal genomförs sedan 2021 för att minska risken för sjukdom genom grundläggande hälsokontroll och samtal om levnadsvanor för personer som fyller 40, 50, 60 eller 70 år.
Grön 516 st 455 st

Målvärdet sänktes från 682 för tertial 1 efter nämndens februarisammanträde. För tertial 2 är det justerade målvärdet 227 och för tredje tertialet 455, totalt 1137 samtal under året.