Uppdrag 2024 Kommentar 2024
Sträva efter och bidra till att Region Jämtland Härjedalen redovisar ett resultat bättre än budgeterat resultat. (RS+Nämnder)
Röd

Regionstyrelsen

Region har aktiverat en Särskild ledning för ekonomi i balans för att ta fram underlag och stödja regionledningen i att implementera och genomföra kostnadsbesparande åtgärder samt uppföljning av dessa. Hittills har effekterna varit små men arbetet med att få följsamhet till besluten fortsätter i hela organisationen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nämnden har i dagsläget svårt att nå budget. Fortlöpande arbete pågår med att sänka kostnadsutvecklingen och säkra intäkterna och därmed närma sig budget. Det är mycket arbete som kvarstår för att nämnden ska kunna leverera ett resultat bättre än budget.

Regionala utvecklingsnämnden

Prognosen är att nämnden kommer att redovisa ett resultat bättre än budgeterat.

Kollektivtrafiknämnden

Arbete enligt åtgärdsplan för en ekonomi i balans pågår. 

Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet. Samt upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig plan för en ekonomi i balans. (RS+Nämnder)
Gul

Regionstyrelsen

Flera projekt pågår, bland annat sker en översyn av regionens administration och inköpsprocess.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nämnden jobbar kontinuerligt med effektiviseringar. Detta arbete innefattar översyn av arbetsrätt såsom att säkerställa rätt använd kompetens (RAK), rätt användning av material etcettera.

Regionala utvecklingsnämnden

Nämnden har en ekonomi i balans men effektiviseringar och ekonomi i balans är en naturlig del i processerna.

Kollektivtrafiknämnden

Arbete i enlighet med den åtgärdsplan för ekonomi i balans är beslutad i nämndens plan 2024, KTN/33/2023 är pågående. 

Säkerställa att det finns direktiv för hur verksamheten ska hantera ekonomiska avvikelser om dessa uppstår. (RS)
Gul

Regionstyrelsen

Arbete pågår och behöver ske i samsyn och samverkan med politiken för att med den kraft som är erforderlig ge följsamhet till  de dirketiv som arbetas fram av regionledning.

Kravställa att samtliga beslut (politiska och/eller i tjänstemannaledning) som innebär en ökad kostnad ska beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram. (RS+Nämnder)
Gul

Regionstyrelsen

Den mall för tjänsteskrivelse som ska användas i beslutsunderlag har uppdaterats med särskild information om vilka beslutspunkter som ska finnas vid de beslut kring förändring i verksamhet eller avtal som kräver ny eller utökad finansiering. Sekretariatet arbetar kontinuerligt med att uppdatera och se över regler och arbetssätt för ärendehantering. Arbete pågår med att tydliggöra ansvar och roller, bland annat för kalitetssäkring av beslutsunderlag.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Arbete pågår för att säkerställa att samtliga beslut innefattar beskrivning av finansiering. Utifrån de underskott som nämnden har historiskt och i prognos så kräver i princip samtliga beslut om nya aktiviteter en omfördelning inom befintlig budget eller att ny extern finansiering har tillkommit.

Regionala utvecklingsnämnden

Prognosen är att nämnden kommer att ha en ekonomi i balans och inga beslut där kostnaden faller utanför budgetram har fattats.

Kollektivtrafiknämnden

Inga beslut där kostnaden faller utanför budgetram har fattats under året. 

Presentera en långsiktig fastighetsutvecklingsplan. (RS)
Gul

Regionstyrelsen

Den första delen i utvecklingsplanen för Östersunds sjukhusområde är klar och en rekommendation om fortsatt arbete föreslås till regionstyrelse och regionfullmäktige inför beslut om inriktning på fullmäktige i juni.

Minska miljö- och klimatpåverkan.
Gul

Regionstyrelsen

Aktiviteter som pågår inkluderar att minska koldioxidutsläpp från resor, och kontinuerligt arbete för att uppmärksamma och minska slöserier, kassation och annan onödig förbrukning av produkter och energi. Dialog har etablerats med politiska majoriteten för det interna miljöarbetet. Anställningsstopp innebär att energiingenjör inte kan anställas vilket försvårar övergripande energiåtgärder.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Kontinuerligt arbete pågår Digitala utbildningar prioriteras i första hand, därefter resor med tåg.

Regionala utvecklingsnämnden

Ett antal olika insatser pågår exempelvis för att minska energianvändning genom utbildning och skapa medvetenhet, minska avfall på skolorna, minska koldioxidutsläpp vid resor och minska antalet tömningar av containrar.

Kollektivtrafiknämnden

Nytt trafikavtalet i Ragunda och linje 40 startas upp, trafiken kommer att bedrivas med 100 % förnyelsebara drivmedel startas upp. Viss försening av elbussar i Åre, övrig trafik kommer där att bedrivas med fossilfria drivmedel. I Östersund pågår förberedelser inför elektrifiering även här föreligger viss leveransförsening av fordon. 

Stärka förmågan till genomförande av digitalisering genom bättre samordning, planering och prioritering för att därigenom realisera redan påbörjade initiativ samt genomföra ytterligare digitaliseringar som ökar verksamhetens effektivitet. (RS)
Gul

Regionstyrelsen

Regiondirektören har beslutat om ny organisation där IT- och utvecklingsrelaterad verksamhet samlas i en ny verksamhet "Utveckling och digitalisering".

Regler för ny utvecklingsprocess kopplad till medel för utvecklingsfinansiering är framtagna.