Uppdrag 2024 Kommentar 2024
Verksamheten ska presentera hur förfrågningsunderlag Hälsoval kan ta hänsyn till behovet av löpande förflyttning av ansvar och verksamhet från denspecialiserade vården till primärvårdsnivån.
Gul

Arbete pågår i det lokala primärvårdsrådet kopplat till förflyttningen. Vidare är medel avsatta inom God och Nära vårdöverenskommelsen för flyttning mellan vårdnivåerna. 

Verksamheten ska fortsätta arbeta för tillgängliga läkemedel med hjälp av en trygg läkemedelsförsörjning och aktiv resthantering.
Gul

Regionen arbetar gemensamt med övriga regioner i norra sjukvårdsregionen kopplat till upphandling av läkemedelsförsörjning samt stöttar verksamheterna kopplat till resthantering av läkemedel.

Identifiera behov av och arbeta fram arbetssätt för att organisera för återhämtning i arbetsvardagen.
Gul

Verksamheterna har på olika nivåer erbjudits regiongemensam utbildning/föreläsning och flera verksamheter och enheter har pågående aktiviteter. Exempel på aktiviteter/insatser är tysta rum, ljusabsorbenter, gemensam mindfullness. Insatserna avser såväl medarbetare generellt som chefer. På intranätet finns bra stödmaterial samt korta föreläsningar att ta del av när det passar verksamhet/individ bäst.

Tillämpa Kloka Kliniska Val och därigenom öka kvalitet och välja bort verkningslös vård.
Grön

Flertalet verksamheter har genomfört utvecklingsinsatser. Strategier och åtgärder har arbetats fram i MLU-/MLA-nätverk, med fokus på de mest aktuella insatserna och dialog inom/mellan enheter. 

Ta fram process för att systematiskt sammanställa och tillvarata patienters klagomål och synpunkter så att dessa kan användas som underlag för förbättrings-/förändringsarbete.
Grön

Tidplan för att ta fram process håller. Beslut har tagits om att presentera statistik vid ledningens genomgång och ta fram utbildningsmaterial till såväl patienter som medarbetare. 

Upprätthåll en restriktiv antibiotikaförskrivning.
Grön

Verksamheter rapporterar följsamhet till riktlinjer. Utbildningsinsatser tillsammans med farmaceut planeras, antibiotikaronder genomförs på veckobas inom slutenvårdsavdelningar och synliggörande insatser såsom nya rondkort och införande av infektionsverktyget pågår. 

Säkerställ att följsamheten till basala hygien- och klädregler är fullgod.
Röd

Mätningar genomförs lokalt och handlingsplaner upprättas utifrån resultatet. Inom exempelvis område Ortopedi planeras maj som särskild fokusmånad. Vissa områden beskriver utmaningar som fördröjer effekter av vidtagna åtgärder. 

Prioritera medarbetardriven verksamhetsutveckling, där kvalitetsresultat utgör en viktig grund och digitala verktyg är en naturlig del av de lösningar som skapas.
Gul

Medarbetardriven verksamhetsutveckling har planerats in i flera enheters schemastruktur och flera pågående förbättringsarbeten pågår. 

Möjliggör för fler patienter i lämpliga flöden att anslutas till egenmonitorering på såväl individ- som gruppnivå.
Röd

Pågående arbete med upphandling gör att fler patienter inte ansluts till egenmonitorering i nuläget. Parallellt pågår arbete med att fortsatt identifiera lämpliga grupper för egenmonitorering. Exempelvis har barn- och ungdomsmedicin samtliga öppenvårdsteam inventerat sina patitentgrupper.

Vidta åtgärder som stärker patienternas kunskap om egenvård och sin egen vårdplan.
Gul

Flera arbeten pågår, t ex DISPPO som ett led i att stärka patientens delaktighet i operationsprocessen. Dessutom sker utveckling av patientinformation på webben, förbättrade utskrivningsbesked från vårdavdelning och patientnära/bedside rond. 

Implementera insatser som främjar hälsosamma levnadsvanor samt uppmärksammar psykisk hälsa och våldsutsatthet i fler patientmöten.
Gul

Utbildningsinsatser har vidtagits. Förbättringsarbeten pågår kring mångbesökare, suicidriskbedömning samt levnadsvanor. 

Vidareutveckla den digitala ungdomsmottagningen.
Gul

Utveckling avseende bokade chattbesök utreds.

Säkerställ att kunskapen om brytpunktsamtal inom palliativ vård ökar i alla yrkesgrupper och att genomförda samtal dokumenteras, samt för enheter som rapporterar i Palliativa registret registreras korrekt.
Grön

Förbättringsinsatser pågår brett. Inom primärvården pågår exempelvis insatser för patienter i hemsjukvård eller som är anslutna till utvidgad Primärvård.

Säkerställ att alla medarbetare känner till vad Samordnad Individuell Plan (SIP) är och när det ska eller kan användas.
Gul

Utbildningsinsatser pågår eller är planerade i flera verksamheter. Samverkan mellan divisioner beräknas kunna öka antalet SIP med de mest sköra patienterna - förbättringsarbeten planeras till hösten men har delvis kunnat initierats redan under våren. 

Identifiera och vidta åtgärder som minskar behov av slutenvård och (i relevanta verksamheter) särskilt fokusera på att minska oplanerad återinskrivning i slutenvård för invånare år och äldre.
Gul

LAG (Lokal ArbetsGrupp) in till sjukhus är startad. Inom primärvården pågår arbetet med att identifiera de mest sköra som befinner sig i hemmet för att förebygga inläggning på sjukhus, samt möjliggöra för ett optimalt mottagande vid hemgång. Inom specialistvården sker insatser för att minska återinskrivningar, genomföra vårdplanering redan på akutmottagningen, samt att införa utökad öppenvård för unga ätstörningspatienter. 

Arbeta för att personcentrerad vård ges.
Gul

Strategiskt arbete med personcentrering och kloka kliniska val pågår, liksom utvidgad primärvård. Personcentrerade vårdförlopp är på många håll under införande eller utvärdering och aktiviteter som skapas omkring t ex sköra äldre utformas utifrån personcentrerat förhållningssätt. Det pågår också utveckling av system som erbjuder digitalt stöd för patientmedverkan och planering i samband med operation. Systemet möjliggör smidiga utskick och insamling av patientenkäter. Vid kommande upphandling och införande av ett digitalt system kommer patientenkäter att vara en viktig del.

Fortsätt arbetet med vårdens omställning och utveckla vårdnivån primärvård i länet
Gul

Förbättringsinsatser i riktning Sjukhus i hemmet har inletts. Möjligheten att genomföra vårdplaneringsinsatser på akutmottagningen analyseras. Medicinområdet HNR har initierat riktat samarbete med Nära vård för att minska återinskrivningar. 

Verka för ökad kulturkompetens i hälso- och sjukvårdens verksamheter för att säkerställa samers rättigheter i kontakten med vården
Grön

Gemensam aktivitet är att minst en medarbetare per område ska genomgå digital utbildning om samisk kulturförståelse. Flera områden har inledningsvis fokuserat på att enhetschefer och verksamhetsutvecklare genomgår utbildningen och sedan planerar vidare insatser.