Uppdrag 2024 Kommentar 2024
Verka för att såväl akut som förebyggande tandvård ges till både barn och vuxna (HSN, RS)
Gul

Regionstyrelsen

Beställarenheten arbetar genom uppsökande verksamhet samt utbildning av kommunal personal för att effektivisera verksamheten kopplat till tandvårdsstödet, bland annat genom dialog med kommunal personal om att gå den digitala utbildning som Socialstyrelsen tagit fram kopplat till tandvård. Vidare arbetar enheten med digitalisering av intygsutfärdarutbildning. 

.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Tandakuten bemannas och tar emot akuta patienter, även de som har privata vårdgivare eller som saknar "egen" tandläkare. Uppstart av skolbesök årskurs 5 i hela länet samt pågående samverkan med barnhälsovården för att screena riskkategori.

Tillhandahålla en säker tandvård (RS, HSN)
Gul

Regionstyrelsen

Beställarenheten arbetar med ökad digitalisering och automatisk utbetalning för barn- och ungdomstandvård kopplat till vårdrapporter. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Individuella utbildningsinsatser planeras efter behov. Handledningsprogram för nya tandläkare och tandhygienister prioriteras trots resursbrist. Journalskrivningsutbildning planeras.

Tillhandahålla tandvård med hög kvalitet, där förbättringsarbete utifrån kvalitetsresultat ständigt pågår. (RS, HSN)
Gul

Regionstyrelsen

Uppföljning pågår avseende 2023 års verksamhet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Struktur med Odontologiskt ledningsteam fortsätter vara grunden i vårt patientsäkerhetsarbete, med olika delar utlagda på flera funktioner. Ett ökat antal specialister, exempelvis finns nu endodontist anställd vilket möjliggör bättre kvalitet på just det området.

 

Verka för att tandvården på lång sikt stärker sin roll som instans för hälsofrämjande insatser på individ- och samhällsnivå. (RS, HSN)
Gul

Regionstyrelsen

Beställarenheten och Folkhälsoenheten arbetar med insatser för att stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. I arbetet ingår att revidera förfrågningsunderlaget samt att Folkhälsoenheten har deltagit vid träff med samtliga leverantörer. Folkhälsoenheten arbetar vidare direkt gentemot Folktandvården för att stödja dem i det hälsofrämjande uppdraget. Slutligen har utbildning av genomförts kopplat till folktandvårdens personal under våren 2024. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Samverkan med Folkhälsoenheten har inletts på övergripande nivå. Tänkbar åtgärd som nu utreds vidare är exempelvis inrättande av Hälsopromotör, som kan arbeta med förebyggande/utbildande arbete mot patientgrupper med större behov. 

Verka för att barntandvården i större utsträckning fördelas jämnt mellan de utförare som finns i länet. (RS)
Gul

Regionstyrelsen

Beställarenheten har under våren besökt två kliniker under våren med tydlig återkoppling som ett led för att de ska behålla barnavtal.