Uppdrag 2024 Kommentar 2024
Vidareutveckla arbetssätt som bidrar till att upprätthålla en restriktiv antibiotikaförskrivning och säker vård. (RS och HSN)
Inga data

Regionstyrelsen

Läkemedelsenheten arbetar med att säkerställa aktuella läkemedelslista via Lokal arbetsgrupp (LAG) Korrekt läkemedelslista samt arbetar med utbildning av gällande rutiner. Vidare har arbetet med den Lokala stramagruppen startat upp igen under våren. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Verksamheter rapporterar följsamhet till riktlinjer. Utbildningsinsatser tillsammans med farmaceut planeras, antibiotikaronder genomförs på veckobas inom slutenvårdsavdelningar och synliggörande insatser såsom nya rondkort och införande av infektionsverktyget pågår.

Tillse att vård ges i rimlig tid (RS och HSN)
Inga data

Regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdspolitiska stödjer verksamheten med att utveckla strukturerad vårdinformation/uppföljning och analys och ledtider för verksamheterna utifrån kunskapsstöden. Vidare arbetar avdelningen med invånarinformation kopplat till Socialstyrelsen riktlinjer samt följer upp tillgängligheten inom primärvården och för dialog med enheter där det finns behov av förbättring. Inom tillgänglighetsområdet deltar avdelningen i arbetet med månadsvisa nationella uppföljningar inklusive kvalitetssäkring. Inom läkemedelsområdet arbetar de med att se över inkomna beställning till tillverkningen för att öka flödet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Uppdraget har fördelats till områden som inte följs på tillgänglighet genom nyckeltal. Exempelvis kan nämnas:

Ambulanssjukvården har färre uppdrag och därmed större tillgänglighet än föregående år, vilket delvis beror på införande av Inre Befäl som hänvisat 300 uppdrag till andra åtgärder. Inre Befäl har också kunnat hänvisa vissa bokade flygtransporter till Ambuss. 

Bild och funktionsmedicin har sänkt medelledtiden för akuta datortomografi-undersökningar från 2,2 timmar föregående år till nu 2,0. 

Ungdomsmottagningen har öppnat närmottagning i Järpen. 

Tillsammans med länets kommuner och andra aktörer arbeta för att personcentrerad vård ges och att invånarna vet hur de kommer i kontakt med vården. (HSN och RS)
Gul

Regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen har i bidragsgivning och utbildning samverkan med kommunerna och i arbetet ingår personcentrering. Här ingår också att utveckla arbetet med personcentrerade individuella planer internt i regionen och i samverkan med kommunerna. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Lokala samverkansgrupper med kommunrepresentation finns etablerade i samtliga närvårdsområden. 

Tillsammans med länets kommuner och andra aktörer gemensamt fortsätta arbetet med vårdens omställning och utveckla vårdnivån primärvård i länet. (HSN, RS)
Gul

Regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningens verksamheter stödjer utifrån sitt uppdrag arbetet med vårdens omställning och utveckling vårdnivå primärvård i länet. Beställarenheten har det som ett fokus i revideringen av förfrågningsunderlaget för hälsoval. Folkhälsoenheten arbetar i samverkan med kommuner och utvecklar brukarinflytandet. Läkemedelsenheten utvecklar läkemedelshanteringen kopplat till nära vård. Avdelningen deltar också i översyn av samverkansarenor inom hälso- och sjukvården i samverkan med kommunförbundet för att bättre kunna stödja utveckling av vårdnivån primärvård. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Lokala samverkansgrupper med kommunrepresentation finns etablerade i samtliga närvårdsområden. Intensivtt arbete för att ta fram nytt hemsjukvårdsavtal pågår. 

Utveckla arbetssätt där förbättringsarbete utgår från kvalitetsresultat och verksamhetsutveckling sker med digitalisering och egenmonitorering som en integrerad del. (HSN, RS)
Gul

Regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar med utveckling av Kostnad per patient, utfall prestation kopplat till tillgänglig vård och via kunskapsstyrningen uppföljning och analys av verksamhet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Medarbetardriven verksamhetsutveckling har planerats in i flera enheters schemastruktur och flera pågående förbättringsarbeten pågår. Digitaliseringsinsatser pågår löpande, exempelvis genom fler webbtidböcker. Utvecklingen av egenmonitorering står still i väntan på ny upphandling. 

Inom kunskapsstyrningen gå från en etablerings- och uppbyggnadsfas till en hållbar drifts- och utvecklingsfas som är mer tydligt inriktat på implementering och tillämpning av bästa tillgängliga kunskap samt uppföljning och resultat. (HSN, RS)
Gul

Regionstyrelsen

Ett arbete att fortsätta utveckla kunskapsstyrningen i Region Jämtland Härjedalen pågår där arbete just nu pågår med remissprocessen samt att skapa engagemang i arbetet med implementering av nya kunskapsstöd. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ärenden hanteras löpande och lyfts till hälso- och sjukvårdsledningen månatligen. Ett särskilt primärvårdsråd inrättas för att överbrygga utmaningar kopplade till primärvårdens omfattande roll i kunskapsstyrningen. Uppdraget bedöms slutfört.