Uppdrag 2024 Kommentar 2024
Identifiera behov av och arbeta fram arbetssätt för att organisera för återhämtning i arbetsdagen.
Gul

Arbete pågår löpande sedan 2023.

Upprätta en långsiktig planering för ST-tandläkare inom specialisttandvården
Grön

Planen finns upprättad, arbete pågår för att starta två ST. Nödvändig klinisk handledningen behöver avtalas med andra parter för att kunna starta respektive ST tjänst. Vissa lokalbekymmer kvarstår. 

Upprätthåll en restriktiv antibiotikaförskrivning.
Grön

Fortsatt arbete pågår med utbildning och information samt påminnelser. Högre andel patienter med infektionsproblematik kommer till tandakuten är komplicerande faktor. 

Säkerställ att följsamheten till basala hygien- och klädregler är fullgod.
Gul

Mätningar görs kontinuerligt och dess resultat visar förbättringspotential. Hög personalomsättning försvårar varaktig förbättring. 

Prioritera medarbetardriven verksamhetsutveckling, där kvalitetsresultat utgör en viktig grund och digitala verktyg är en naturlig del av de lösningar som skapas.
Gul

Pågående arbete med en automatisering av vissa moment med annan region som förebild, där en enklare robot skapats.

Implementera insatser som främjar hälsosamma levnadsvanor samt uppmärksammar psykisk hälsa och våldsutsatthet i fler patientmöten.
Grön

Utbildning angående våldsutsatthet har genomförts och anpassning för frågeställningen har gjorts i T4.

Arbeta för att tandvården som ges är personcentrerad.
Gul

Nationella vårdprogram implementeras i den takt som bemanningsläget medger. 

Verka för ökad kulturkompetens i hälso- och sjukvårdens verksamheter för att säkerställa samers rättigheter i kontakten med vården
Gul

Som första steg planeras utbildning för verksamhetsutvecklare och områdeschef innan sommaren.