Møtedato Organ Saksnr. Sak Arkivnr. Vedtak Utførende enhet Saksbehandler Status Kommentar
2021-11-30
Formannskapet
66/21
Kjøp av lokaler i Skolegata 20/00459
Saken sendes tilbake til administrasjonen, som ber svare ut spørsmål fra formannskapet før ny behandling.
Kommunedirektørens kontor John Einar A. Skontoft AvsluttetAvsluttet Mars 2024
Avtale er signert. 
2022-06-16
Bystyret
43/22
Normoria - utvidet finansiering 20/04612
Bystyret godkjenner total kostnadsramme på 825 millioner for Normoria- kulturhuset i Kristiansund. Lønns- og prisstigning er bakgrunnen for behovet. Kristiansund kommune sin andel i samsvar med samarbeidsavtalen, vil utgjøre 480,5 millioner kroner. Det skal i løpet av årets budsjettprosess gjøres en vurdering av finansieringen av kommunens andel, for å finne den mest gunstige løsningen for kommunen. Tomt og forprosjekt vurderes solgt til AS-et i stedet for tingsinnskudd som tidligere skissert. Låneopptak, kan for hele eller deler av beløpet bli erstattet med kommunal garanti.
Eiendomsdrift Tormod B. Skundberg AvsluttetAvsluttet April 2024

Saken er i praksis ferdig. Eiendommen er overskjøtet. 

48/22
Parkeringsanlegg i fjell og boligsoneparkering - forprosjekt 20/10650
1. Kristiansund kommune utarbeider et forprosjekt for etablering parkeringsanlegg i fjell på Kirkelandet. Forprosjektet skal på en grundig måte belyse blant annet størrelsesbehov, tekniske og geologiske forhold, mulighetene for å innføre boligsoneparkering og andre trafikale forhold samt gi et kvalitetssikret bilde av økonomien i prosjektet. -Det utarbeides et CO- budsjett for prosjektet. I tillegg utarbeides det forslag til hvor det kan kuttes, i anleggsfasen. 2. Arbeidet ledes av en styringsgruppe med medlemmer fra politisk og administrativt nivå samt representanter for næringslivet.3. Det settes av 2,5 million kroner i kommunens investeringsbudsjett for 2023 for gjennomføring av forprosjektet. Det leies inn konsulent for å utføre arbeidet. Det tas sikte på oppstart tidlig i 2023. En regner med å bruke om lag ett år på forprosjektet.
Kommunalteknikk Vidar Dyrnes ForsinketForsinket April 2024
Konseptutredningsfasen er ferdigstilt, og styringsgruppen har valgt konsept. I tråd med det som har framkommet arbeides det nå videre med en grundigere utredning av boligsoneparkering og et nedskalert fjellanlegg på 250 - 500 plasser.
2023-06-15
Bystyret
51/23
Valg av tomt for 130 nye omsorgsplasser 21/01847
Kristiansund kommune velger Goma, Strandgaten som tomt for 130 nye omsorgsplasser. I tråd med tidligere vedtak skal bygget romme 70 sykehjemsplasser og 60 omsorgsboliger. I tråd med tidligere vedtak skal de 60 omsorgsboligene bygges slik at også de 60 omsorgsboligene kan brukes til sykehjemsplasser ved behov.  Kommunedirektøren bes iverksette en mulighetsstudie som ivaretar behovet for utvidet storkjøkkenkapasitet og vaskerikapasitet. Kommunedirektøren skal iverksette en konseptoptimaliseringsfase og utarbeide et kvalitetssikret rom- og funksjonsprogram. Kommunedirektøren skal sikre at det nye helsebygget svarer ut strategier som er beskrevet i helhetlig helse og omsorgsplan.
Eiendomsdrift Tormod B. Skundberg PågårPågår April 2024

Oppfølging av denne saken vil nå skje gjennom følgende aktiviteter/trinn:

  • Utredning av ett første byggetrinn i form av 70 plasser på Storhaugen pågår.
  • Forhandlinger og avklaringer om kjøp av eiendommen på Goma må sluttføres.
  • De to ovenstående kulepunktene forventes fremlagt for politisk behandling innen sommeren.
  • Det etableres en prosjektorganisasjon med styringsgruppe for prosjektet.
  • Kommunalsjef helse og omsorg vil lede styringsgruppen etter samme mal som arbeidet med nye skoler er gjennomført.
  • Medvirkning vil ivaretas i prosjektorganisasjonen. 
2023-08-22
Formannskapet
59/23
Utvidelse av interkommunal barnevernvakt for Nordmøre og Romsdal, med en ny kommune. 23/04679
1. Kristiansund kommune vedtar å inkludere Hustadvika kommune som deltakerkommune i interkommunal barnevernvakt for Nordmøre og Romsdal.  2. Kommunedirektøren får delegert myndighet til å inngå ny samarbeidsavtale med vertskommunen Molde, med nye lovparagrafer og kommunenavn.
Kommunedirektørens kontor Olaug Haugen ForsinketForsinket Desember 2023

Avtale klar til signering.

2023-08-31
Bystyret
60/23
Endelig behandling - Kommunens rettigheter i forbindelse med avvikling av Stiftelsen Norsk kystkultursenter 20/11044
• NKKS beholdes som en sovende stiftelse hos kulturavdelingen.  • RS Christiansund overdras vederlagsfritt til venneforeningen. • Fordringer på kroner 800.000 kreves ikke inn til Kristiansund kommune. • Et eventuelt eierskifte skal godkjennes av bystyret. • Et eventuelt salg av RS Christiansund og tilhørende utstyr skal godkjennes av bystyret. • Eventuelt overskudd av salg skal godskrives Kristiansund kommune som inndekning av gjeld på kroner 800 000.
Kultur Toril Skram PågårPågår April 2024
Internt møte med kommuneadvokat ble avholdt 16.04.24. Her ble de 2 alternativene fra venneforeningen diskutert. Kulturavdelingen ber økonomisjefen avklare konsekvensene av de 2 alternativene, før det gjøres en beslutning.
2023-09-07
Bystyret
74/23
Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - Sluttbehandling og endelig vedtak 19/01312
Se protokoll for fullstendig vedtak.
Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik AvsluttetAvsluttet Januar 2024

Mekling for å avklare gjenstående innsigelse ble gjennomført 7. desember, hvor det ble forhandlet frem et resultat begge parter aksepterte. Meklingsresultatet ble endelig behandlet av bystyret 25.01.24. Meklingsresultatet ble godkjent og kommuneplanens arealdel ble endelig vedtatt med byggegrense mot sjø satt i henhold til meklingsresultatet.

2023-11-07
Formannskapet
9/23
Makeskifte mellom Kristiansund kommune og Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 23/06164
Kristiansund kommune gjennomfører makeskifte av grunneiendom og disposisjonsrett med Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH).Formålet er å bidra til oppgradering av sjøfronten på Teistholmen, slik at området kan nyttes til fullverdig havnetrafikk, og avlaste trafikksituasjonen i bykjernen samtidig som Kristiansund kan tilby ytterligere bedre fasiliteter for sjøbasert transport. Forutsetning for makeskifte ligger i lovverket, det skal være en gjensidig overføring hvor arealene er noenlunde like i størrelse og verdi. Dette legges til grunn i forhandlingene. Administrasjonen gis fullmakt til å fullføre forhandlingene og avtalen med Kristiansund og Nordmøre havn slik at utviklingen av havnefasilitene på Teistholmen sikres.
Eiendomsdrift Tormod B. Skundberg AvsluttetAvsluttet April 2024
Avtale er inngått. Kommunen står som 50 % eier i arealet KNH disponerer til kai/lasteområde på Teistholmen, samtidig som KNH fratrer disposisjonsretten til Strandgaten 8  Kun formaliteter i forbindelse med overskjøting gjenstår. Settes derfor til fullført.
2023-11-21
Formannskapet
16/23
Driftsavtale for brannsikringsanlegg på Grip 23/06660
Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå vedlagte avtale med Riksantikvaren
Kommunedirektørens kontor John Einar A. Skontoft AvsluttetAvsluttet Februar 2024
Avtalen er nå signert. 
2023-11-23
Bystyret
11/23
Kristiansund kulturskole - samfunnsmandat og betalingssatser 23/02939
1. Elevavgift i Kristiansund kulturskole: I. Det innføres inntektsgraderte betalingssatser for elever i Kristiansund kulturskole fra og med høsten 2024. Kulturskolens administrasjon utarbeider modell for gjennomføring i forkant av søknadsfrist for skoleåret 2024/2025 som blir 15. mars. II. Inntektsgrensen for friplasser settes til 355 860 kroner (3G). Familier med inntekt mellom 355 860 kroner (3G) og 608 106 kroner (6G) kan søke om redusert brukerbetaling: A. Familier med inntekt på 355 860 kroner (3G) eller lavere får friplass. B. Familier med inntekt mellom 355 860 kroner (3G) og 474 480 kroner (4G) betaler 949 kroner per år (75% rabatt) C. Familier med inntekt mellom 474 480 kroner (4G) og 593 100 kroner (5G) betaler 1 895 kroner per år (50 % rabatt). D. Familier med inntekt mellom 593 100 kroner (5G) og 711 720 kroner (6G) betaler 2 843 kroner per år (25 % rabatt). E. Familier som tjener 711 720 (6G) eller mer betaler full pris, 3 790 kroner per år.
2. Økonomisk organisering for internt samarbeid mellom kulturskolen og andre enheter:
Det bestilles en utredning av kulturskolens økonomiske organisering i forbindelse med samarbeid med andre enheter i kommunen, med bakgrunn i utvikling av kulturskole 3.0 og en styrking av kulturskolen som lokalt ressurssenter
Kultur Marianne Myrbostad AvsluttetAvsluttet Februar 2024
Inntekstsbasert elevbetaling kulturskolen: Klargjøring for re-registrering, søknad og opptak i kulturskolens fagsystem SpeedAdmin pågår. Åpen dag med informasjon tilbud og søknad til kulturskolen avholdt 2. mars 2024, informasjon om kulturskolens tilbud utsendt i ulike kanaler og på ulike arenaer. Søknadsfrist 15. mars (men gjennomgående opptak gjennom hele året ved kapasitet).
Utredning økonomisk organisering av tverrfaglige tjenester fra kulturskolen: Kartleggingsarbeid har startet. Det jobbes med å nedsette arbeidsgruppe og referansegruppe. Møte avholdt med kommunalsjef oppvekst, kultursjef og konsulent barn og ungdom for felles grunnlagsforståelse og informasjonsutveksling.
20/23
Politisk delegeringsreglement for Kristiansund kommune. 22/00907
Saken utsettes til bystyremøte i januar.
Kommunedirektørens kontor Arne Ingebrigtsen AvsluttetAvsluttet Mars 2024
Delegeringsreglement vedtatt 07. Mars.
2024-01-16
Formannskapet
2/24
Serverings- og skjenkebevilling - Liverbirds Kristiansund 23/07399
Kristiansund kommune gir Liverbirds Kristiansund skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1-3 (inntil 60 volumprosent), under forutsetning av at byggesak innvilger søknaden om bruksendring av lokalet i Hollendergata 5. Bevillingen gjelder fram til 30.09.24 og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift.
Servicetorg Mariann B. Schultz Wiig AvsluttetAvsluttet Mars 2024
Innvilget vedtak om serverings- og skjenkebevilling for Liverbirds den 18.01.24. Saken er avsluttet. 
3/24
Navneendring Olje- og energiutvalget 23/06938
Formannskapet vedtar at Olje- og energiutvalget skifter navn til Energiutvalget.
Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik AvsluttetAvsluttet
4/24
Budsjettjustering (1) 23/05797
Bystyret vedtar budsjettendringer som fremkommer av bevilgningsoversiktene.
Økonomiseksjon Wenche M. Eikeset AvsluttetAvsluttet Februar 2024
Budsjettjusteringen er foretatt etter vedtak
5/24
Gjennomgang av verbalforslag vedtatt i Bystyret 14.12.2023 23/06238
Se protokoll for fullstendig vedtak.
Kommunedirektørens kontor Kristin Heggelund AvsluttetAvsluttet Mars 2024
Sak om forvaltningsrevisjon fra kontrollutvalget er tatt til orientering av bystyret.
2024-01-25
Bystyret
2/24
K-201801 Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - Endelig vedtak etter mekling 19/01312
Bystyret godkjenner meklingsresultatet, og vedtar endelig K-201801 Kommuneplanens arealdel 2020-2032 med byggegrense mot sjø satt i henhold til meklingsresultatet.  Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §11-15.
Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik AvsluttetAvsluttet Februar 2025
Kommuneplanens arealdel med byggegrense mot sjø i henhold til meklingsresultatet trådde i kraft umiddelbart ved vedtak. Vedtaket er kunngjort.
3/24
Budsjettjustering (1) 23/05797
Bystyret vedtar budsjettendringer som fremkommer av bevilgningsoversiktene.
Økonomiseksjon Wenche M. Eikeset AvsluttetAvsluttet Februar 2024
Budsjettjusteringen er foretatt etter vedtak
4/24
Oppnevning av medlemmer til styringsgruppe - Bypakke Kristiansund 23/06051
Bystyret oppnevner følgende representanter til å sitte i styringsgruppa for Bypakke Kristiansund:  1. Linda Dalseg Høvik 2. Kjell Neergaard 3. Tore Larssen
Kommunedirektørens kontor Kristin Heggelund AvsluttetAvsluttet Mars 2024
Vedtatt er iverksatt og saken avsluttet.
6/24
Søknad om fritak politisk verv - kontrollutvalget - Trude Marsteen 23/06051
1. Trude Dragseth Marsteen (AP) får fritak for sitt verv som medlem i Kontrollutvalget fra 25.01.2024 og ut valgperioden 2.    Valg av nytt medlem til kontrollutvalget utsettes
Kommunedirektørens kontor Kristin Heggelund AvsluttetAvsluttet Mars 2024
Nye medlemmer i kontrollutvalget er valgt.
7/24
Politisk delegeringsreglement for Kristiansund kommune 22/00907
Behandling av saken utsettes til 7. mars, administrasjonen gjennomgår dokumentet og retter opp basert på innspill.   Hovedutvalgene får saken til behandling for å gå igjennom det som omhandler deres utvalg før endelig behandling i bystyret.
Kommunedirektørens kontor Arne Ingebrigtsen AvsluttetAvsluttet Mars 2024
Delegeringsreglement vedtatt 07. Mars.
8/24
Bosetting av flyktninger i 2024 19/02206
Kristiansund kommune imøtekommer anmodningen fra IMDI om å bosette 220 flyktninger i 2024
Kommunedirektørens kontor Siv Iren S. Andersson AvsluttetAvsluttet Mars 2024
Bosetting pågår fortløpende. 
9/24
Ny selskapsavtale IKAMR 19/00751
Kristiansund kommune godkjenner Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS gjeldende fra 01.01.2024.
Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen AvsluttetAvsluttet Februar 2024
Saken ble behandlet og vedtatt i bystyret 25.01.2024.
10/24
Valg av nestleder og sivile oppnevnte representanter i KKS 23/06051
Bente Santi Helle velges som nestleder i Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen.   Som sivile oppnevnte representanter velges:  Torill Skog – Styremedlem  Sindre Stabell Kulø – Styremedlem  Dag Rune Ramstad – Vararepresentant for Sindre Åse Karin Sæther – Vararepresentant for Torill
Kommunedirektørens kontor Kristin Heggelund AvsluttetAvsluttet Mars 2024
Valg gjennomført.
2024-02-27
Formannskapet
16/24
Saksframlegg - Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Niro restaurantdrift AS 24/00643
Kristiansund kommune gir Niro restaurantdrift AS skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1-3 (inntil 60 volumprosent). Bevillingen gjelder fram til 30.09.24 og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift.
Servicetorg Mariann B. Schultz Wiig AvsluttetAvsluttet Mars 2024
Innvilget vedtak om serverings- og skjenkebevilling for Niro restaurantdrift AS den 28.02.24. Saken er avsluttet.
18/24
Søknad om samarbeid og støtte til Klippfiskdagan 2024 24/00678
Det bevilges NOK 50 000 fra formannskapets tilleggsbevillingspost.
Kommunedirektørens kontor Kristin Heggelund AvsluttetAvsluttet Mars 2024
Sak er avsluttet.
19/24
Søknad om støtte til Eldredagen 1. oktober 2024 24/00678
Saken legges frem uten innstilling.
Kommunedirektørens kontor Kristin Heggelund TrukketTrukket Mars 2024
Saken ble trukket før bystyremøtet 7. mars 2024.
20/24
Søknad om støtte til gjennomføring av Norgescup i klatring ved Kristiansund klatresenter 24/00678
Klatreklubben innvilges støtte på 50 000 til gjennomføring av Norgescup i klatring.
Kommunedirektørens kontor Kristin Heggelund AvsluttetAvsluttet Mars 2024
Søknad innvilget - sak avsluttet.
2024-03-07
Bystyret
12/24
Saksframlegg, sluttbehandling - Detaljregulering for Senterveien del 2 21/04808
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering for Senterveien del 2, R-318.  Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §12-12.
Plan og byggesak Wiam Alaridi AvsluttetAvsluttet Mars 2024
Bystyret vedtok i møte den  07.03.2024, i sak nr. 12/24, detaljregulering for Senterveien del 2.
13/24
Engabanen - kostnadsoverslag 21/05384
Antatt kostnad og mulighet for gjennomføring tas til orientering.
Kultur Hanne Flatsetøy AvsluttetAvsluttet Mars 2024
Hovedutvalg skole, barnehage og kultur har behandlet saken i møte 06.03.2024 sak 4/24 før endelig vedtak i bystyret.
14/24
Revisjon av Tjenestebeskrivelse og reglement for Kristiansund kulturskole, i tråd med bystyrevedtak 11/23 - Kristiansund kulturskole - samfunnsmandat og betalingssatser 23/02939
Se protokoll for fullstendig vedtak.
Kultur Marianne Myrbostad AvsluttetAvsluttet April 2024
Kristiansund kulturskole sitt reglement er oppdatert i tråd med politisk vedtak, og gjennomføres i forbindelse med hovedopptak og fakturering før høsten 2024.
15/24
Søknad om støtte til å dekke kostnader for leie av Atlanterhavsbadet for ÅM 2024 22/06360
Bystyret vedtar at Kristiansund Svømmeklubb får dekt sine leiekostnader for Atlanterhavsbadet for gjennomføring av ÅM 2024, med følgende kriterier; reklame for Kristiansund kommune som hovedsponsor. Beløpet overføres fra kommunens dispensasjonsfond til Atlanten idrettspark, og settes på eget prosjekt.
Kultur Toril Skram PågårPågår Mars 2024
Arrangementet gjennomføres i slutten av mai 2024.
I etterkant vil Atlanten Idrettspark be om å få midlene overført i bystyrets budsjettjustering i juni 2024.
16/24
Planstrategi 2024-2027 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2024 – 2036 23/04485
2 Kristiansund kommune vedtar planstrategi 2024-2027 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2024-2036. Vedtaket fra september 2023 (sak 74/23) må gjennomføres i sin helhet – med utarbeidelse av kommunedelplaner for Frei, i henhold til vedtaket. Følgende temaplaner inkluderes i planstrategien og oversikt over eksisterende planer:  1. Olje og energiplan må komme med i oversikt Temaplaner pkt forslag rullering: 2025-2026 2. Næringsplan må komme med i oversikt Temaplan – rulleres i perioden? 3. Rekrutteringsplan må komme med i oversikt Temaplan 4. Ny temaplan: Samferdselsplan  Vedtak fattes i henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1. 10-1 og 11-13
Kommunedirektørens kontor Bente Elshaug AvsluttetAvsluttet Mars 2024
Tilleggsforslagene til temaplaner og tidligere vedtak fra september (sak 74/23)  innarbeides i planstrategien. Ny planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel legges ut under hjemmesiden, planer og rapporter.  
17/24
Kompenserende tiltak ved brannstasjon i Øvre Enggate 8 24/00587
Bystyret vedtar at kompenserende tiltak ved å etablere ventilasjonsanlegg i utrykningsgarderoben og damegarderoben gjennomføres. Samlet kostnad er stipulert til 0,49 millioner NOK (inklusiv mva.) Omfatter alle kostnader i forbindelse med søknader, bygningsmessige- og tekniske arbeider. Bystyret ber kommunedirektøren foreslå finansiering i neste budsjettregulering.
Brann og redning Stian Duaas PågårPågår Mars 2024
Prosjektet er i en utrednings-/ planleggingsfase hvor forskjellige løsningsalternativer vurderes i samarbeid med Caverion. Caverion benyttes innenfor rammeavtalen de har med Kristiansund kommune.
18/24
Navneendring Olje- og energiutvalget 23/06938
Bystyret vedtar at Olje- og energiutvalget skifter navn til Energiutvalget.
Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik AvsluttetAvsluttet Mars 2024
Bystyret har i sitt møte den 7.mars 2024 vedtatt at Olje- og energiutvalget skifter navn til Energiutvalget.
19/24
Politisk delegeringsreglement og saksbehandlingsreglement for folkevalgte organer i Kristiansund kommune 22/00907
1. Nytt delegeringsreglement vedtas slik det kommer frem i KF Delegering, med de endringer som bystyret har vedtatt. Du får tilgang til reglementet ved å trykke på følgende lenke: Delegeringsreglement | Kristiansund kommune (kf.no)  2. Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer utsettes. Følgende forhold bes m.a. korrigert og vurdert • frister, behandlingsmåte og ordskifte for interpellasjoner • frister, behandlingsmåte og ordskifte for spørsmål • sendenemnder (deputasjoner) vurderes tatt ut • avklare når medlemmer/varamedlemmer kan ta del i behandlingen av en pågående sak  3. Informasjon og opplæring i nytt delegeringsreglement gis til de respektive utvalg snarest.  4. Det foretas en evaluering, med sikte på eventuelle endringer i delegeringsreglementet, innen 1.7.2025.     4
Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen PågårPågår April 2024
Nytt delegeringsreglement er vedtatt av bystyret 07.03.2024, sak 19/24. 
Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer har vært lagt frem for politisk behandling flere ganger, sist i bystyret den 18.04.2024. Behandlingen ble utsatt. 
20/24
Behandling av verbalforslag vedtatt i bystyret 14.12.2023 23/06238
Alle verbalforslagene iverksettes og budsjettmessige konsekvenser tas opp på seinere møte i forbindelse med budsjettjustering.
Kommunedirektørens kontor Kristin Heggelund AvsluttetAvsluttet Mars 2024
Verbalfrslagene blir behandlet i egne saker, saken er avsluttet.
21/24
Midlertidig utsettelse av all virksomhet i Havparken AS 23/06238
Midlertidig utsettelse av all virksomhet i Havparken AS og Havparken Eiendom AS.  Vi ber herved Bystyret å pålegge formannskapet som eierforsamling til Havparken AS og Havparken Eiendom AS å instruere styrene i selskapene om å stanse alt arbeid inkludert, eventuelt pågående prosesser med å realisere utbygging av Bolgneset, inntil Bystyret fatter nytt vedtak i saken.
Kommunedirektørens kontor Kristin Heggelund AvsluttetAvsluttet Mars 2024
Verbalfoslaget er under behandling og legges frem for formannskap og bystyret i april.
22/24
Søknad om fritak politiske verv - Bjørg Eva Ohrvik 23/05200
1.Bjørg Eva Ohrvik får fritak for følgende politiske verv i perioden 07.03.2024-07.03.2025: - fast medlem i formannskapet - varamedlem i hovedutvalg for miljø og teknisk - varamedlem i olje- og energiutvalget - varamedlem i samferdselsutvalget 2. Som settemedlem i formannskapet i denne perioden velges Nils Einar Bjerkås.
Kommunedirektørens kontor Kristin Heggelund AvsluttetAvsluttet Mars 2024
Nye medlemmer er valgt.
23/24
Søknad om fritak fra politisk verv - kontrollutvalget - Hilde Ludvigsen 23/05200
Hilde Ludvigsen (Industri- og næringspartiet) får fritak for sitt verv som medlem i Kontrollutvalget fra 07.03.2024 og ut valgperioden.
Kommunedirektørens kontor Kristin Heggelund AvsluttetAvsluttet Mars 2024
Nytt valg gjennomført.
24/24
Valg av medlemmer til kontrollutvalget 23/05200
Kontrollutvalg 2023-2027  Faste medlemmer Varamedlemmer 1. H- Leder – Steinar Wiik Sørvik 2. FRP – Addy-Anne Vevang 3. FRP – Renate Rønning  1. INP – Svein Rødseth 2. FRP – Geir Grønseth 3. H – Roger Hagen 4. H – Jannicke Olsen 5. H – Helene Neergaard Oxaas 1. V – Øyvind Mølgaard 1. V – Toivo Brennløkken 2. V – Ingrid Strømman 3. V – Stig Piel 1. R – Nestleder – Stein Kristiansen 2. AP – Ane Julie Folde 3. SP – Øyvind Lyngås 1. AP – Kjell Terje Fevåg 2. SV – Vilde Kvalvik 3. R – Jonas Dahl 4. NML – Alf Aasgaard 5. SP – Therese Hagen
Kommunedirektørens kontor Kristin Heggelund AvsluttetAvsluttet Mars 2024
Valg av nytt kontrollutvalg gjennomført.
25/24
Valg av styrer og utvalg for perioden 2023-2027 23/05200
Representantskap i Friluftsrådet: Linda Myrseth Dønnem Per Martin Kjønnø Vara: Gro Santi Johnsen og Bengt Erikson  Styringsgruppe parkeringstunell: Stig Anders Ohrvik  Pål Farstad   Sakkyndig nemd: Hjørdis Grønvik  Valg av varamedlemmer til representantskapet i Interkommunalt arkiv ble utsatt til neste møte.
Kommunedirektørens kontor Kristin Heggelund AvsluttetAvsluttet Mars 2024
Saken er avsluttet
26/24
Rapporten fra forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kommunens arbeid med barn i fattige familier» og særutskrift av kontrollutvalgets vedtak i saken 23/06051
Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets uttalelse.
Kommunedirektørens kontor Kristin Heggelund AvsluttetAvsluttet Mars 2025
Sak fra kontrollutvalget som bystyret sluttet seg til.
2024-03-19
Formannskapet
24/24
Behandling av verbalforslag - midlertidig utsettelse av all virksomhet i Havparken AS 23/06238
Formannskapet ber kommunedirektøren vurderer innkomne forslag, og fremmer en sak i neste formannskapsmøte hvor forslagene blir systematisert før de legges frem for behandling i bystyret.
Kommunedirektørens kontor Kristin Heggelund AvsluttetAvsluttet Mars 2025
Vedtaket videreført i formannskapet og bystyret i april 2025.
25/24
Høring - regional planstrategi og fylkesplan for bærekraftsfylket Møre og Romsdal 2025-2028 24/01450
Formannskapet vedtar at Kristiansund kommune slutter seg til uttalelsen som utarbeides av plansamarbeidet på Nordmøre.
Kommunedirektørens kontor Bente Elshaug AvsluttetAvsluttet Mars 2024
Høringsuttalelsen som utarbeides av plansamarbeidet Nordmøre med innspill fra kommunene, blir lagt som referatsak til formannskapet etter høringsfristen. 
2024-04-18
Bystyret
28/24
Politisk behandling av endring av gebyrer etter plan- og bygningsloven 24/01827
Lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven 2024 for Kristiansund kommune, Møre og Romsdal endres.
Plan og byggesak Andrea Landstad Kvalshaug AvsluttetAvsluttet Mai 2024
Klagefristen utløpt og gebyrregulativet publisert på hjemmeside
30/24
Økonomiske og juridiske forpliktelser ved signering av Tjenesteavtalen - samt gevinster ved innføring av Helseplattformen 22/02105
Se protokoll for fullstendig vedtak.
Kommunedirektørens kontor Janne Marthe Viddal Ikke påbegyntIkke påbegynt
31/24
Investeringsbudsjett – Avstemming pr 31.12.2023 for tidligere vedtatte ikke gjennomførte prosjekter 23/05797
1. Bystyret vedtar forslag til avstemt budsjett for tidligere vedtatte, ikke gjennomførte investeringsprosjekter pr 31.12.2023, slik den kommer frem av saksutredningen.  2. Nødvendige budsjettjusteringer gjennomføres i samsvar med oversikten. 3. Det tas opp lån på kroner 20,963 millioner, da ubrukte lånemidler i kommunens regnskap pr 31.12.2023 ikke er tilstrekkelig for å finansiere prosjektene som videreføres.
Økonomiseksjon Wenche M. Eikeset AvsluttetAvsluttet April 2024
Gjennomført i henhold til vedtak
32/24
Månedsrapport januar og februar 2024 20/02304
Månedsrapport for januar og februar 2024 tas til orientering.
Kommunedirektørens kontor Vibeke Grønvik AvsluttetAvsluttet April 2024
Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens nettside.
33/24
Månedsrapport mars 2024 20/02304
Månedsrapport for mars 2024 tas til orientering.
Kommunedirektørens kontor Vibeke Grønvik AvsluttetAvsluttet April 2024
Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens nettside.
35/24
Søknad om kapitalinnskudd - Kristiansund Stadion AS 24/02184
Saken utsettes
Økonomiseksjon Wenche M. Eikeset UtsattUtsatt
36/24
Bypakke Kristiansund 21/04743
Se protokoll for fullstendig vedtak.
Kommunedirektørens kontor John Einar A. Skontoft AvsluttetAvsluttet April 2024
Vedtaket oversendes styringsgruppe bypakke for videre arbeid. 
37/24
Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer 22/00907
Saken utsettes
Kommunedirektørens kontor Arne Ingebrigtsen UtsattUtsatt
38/24
Prinsipielle endringer, brukerstyrt personlig assistanse 24/00422
Saken utsettes
Kommunedirektørens kontor Siv Iren S. Andersson UtsattUtsatt
39/24
TEMAPLAN OM KOMPETANSEBEHOV OG REKRUTTERING 24/01729
Saken utsettes
Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen UtsattUtsatt
40/24
Kontrollutvalgets årsmelding 2023 23/06742
Saken utsettes
Kommunedirektørens kontor Kristin Heggelund UtsattUtsatt
41/24
Forvaltningsrevisjonprosjektet - Tidlig innsats og spesialundervisning 23/06742
1. Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre de kartleggingene og vurderingene som er anbefalt i prosjektrapporten, samt foreslå tiltak som kan sikre at barnets stemme blir involvert og framkommer i enkeltvedtak (jf. rapportens anbefalinger punkt 5 og 6).  2.  Kommunedirektøren bes om å gi en skriftlig tilbakemelding om det ovennevnte arbeidet til kontrollutvalgets møte 21. august.
Kommunedirektørens kontor Kristin Heggelund AvsluttetAvsluttet April 2024
Vedtak som håndteres i kontrollutvalget.
42/24
Søknad om permisjon fra politiske verv 23/05200
1. Kristina Visnes – FRP får permisjon fra politiske verv i perioden 21.05.2024 – 21.05.2025. 2. Varamedlemmer rykker opp som fast medlem i perioden: • Bystyret – Ole Henning Ødegård, FRP • Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur – Svein Kvalvåg, FRP • Samferdselsutvalget – Nils Einar Bjerkås, FRP 3.  I utvalgene Kristina Visnes er vara innkalles neste på varalisten.
Kommunedirektørens kontor Kristin Heggelund AvsluttetAvsluttet April 2024
Kristina Visnes har fått innvilget fritak og varamedlemmer er varslet.