Plantype Tittel Sist behandlet i Saksnr. Arkivnr. Planarbeid Utførende enhet Saksbehandler Status Kommentar
Kommuneplan
Kommuneplanens arealdel 2020-2032
Bystyret 2/24 19/01312
Revisjon
Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik AvsluttetAvsluttet Mekling for å avklare gjenstående innsigelse ble gjennomført 7. desember, hvor det ble forhandlet frem et resultat begge parter aksepterte. Meklingsresultatet ble endelig behandlet av bystyret 25.01.24. Meklingsresultatet ble godkjent og kommuneplanens arealdel ble endelig vedtatt med byggegrense mot sjø satt i henhold til meklingsresultatet.
Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2036
Bystyret 109/20 20/04107
Revisjon
Kommunedirektørens kontor Bente Elshaug PågårPågår Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2024-2036 ble politisk vedtatt bystyret 7.3.2024. En revidering av kommuneplanens samfunnsdel skal gjennomføres og arbeidet er startet opp. 
Kommunedelplan
Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030
Bystyret 76/21 19/01617
Revisjon
Kommunedirektørens kontor Ikke påbegyntIkke påbegynt
Kommunedelplan for Kristiansund sentrum 2021
Bystyret 57/21 19/00292          
Kommunedelplan for kultur 2022-2032
Bystyret 18/23 20/00664          
Oppvekstplan 2019-2027
Bystyret 6/21 2021/4551
Ny
Kommunedirektørens kontor Ikke påbegyntIkke påbegynt
Sjøområdeplan for Nordmøre
Bystyret 18/31 2016/3408          
Temaplan
Alkoholpolitisk bevillingsplan 2020-2024
Bystyret 46/20 20/04343
Revisjon
Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen PågårPågår
Bibliotekplan
Ny
Kultur Elisabeth Soleim PågårPågår
Boligsosial plan for mennesker med psykisk helse og rusutfordringer 2024-2030
Bystyret 22/04440
Ny
Kommunedirektørens kontor Joakim Varvin PågårPågår Under utarbeidelse. Venter på utredning av økonomiske konsekvenser av tiltak for Psykisk helse og rus samt Eiendomsdrift.
Campus Kristiansund - bygging av langvarige partnerskap
Ny
Kommunedirektørens kontor Ikke påbegyntIkke påbegynt
Fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2018
Bystyret 10/48 2008/3511
Revisjon
Kultur Hanne Flatsetøy PågårPågår Planen blir utsatt grunnet ressursmangel. Planlagt oppstart høsten 2025. 
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012-2021
Bystyret 12/44 2008/3960
Revisjon
Kommunalteknikk Ikke påbegyntIkke påbegynt
Hovedplan for sykkel i Kristiansund
         
Hovedplan for vannforsyning 2010-2020
Bystyret 10/35 2008/3837
Revisjon
Kommunalteknikk Anne Cathrine Holthe PågårPågår Arbeidsgruppa ved Kommunalteknikk har oppsummert og gjennomgått innspill fra eksterne, samt fra andre enheter (Brann) i kommunen. Det har kommet innspill med påminninger om generelle føringer. Arbeidsgruppa har nå et ekstra fokus på temaet reservevann. Her må også et pålegg fra Mattilsynet hensyntas.
Kommunal Digital Gestalt
Bystyret
Revisjon
Kommunedirektørens kontor Ikke påbegyntIkke påbegynt
Kompetanseplan for Kristiansund kommune
Bystyret
Ny
Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen PågårPågår
Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver 2023–2026
Revisjon
Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen Ikke påbegyntIkke påbegynt
Kulturminneplan 2021-2027
Bystyret 33/21 20/09611          
Kulturskoleplan
Bystyret
Ny
Kultur Marianne Myrbostad Ikke påbegyntIkke påbegynt
Kunstplan
         
Landbruksplan
Bystyret 70/20 19/07684          
Næringsplan 2023 - 2028
Bystyret 22/00403
Ny
Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik ForsinketForsinket Det arbeides videre med planen, og det skal settes ny tidsfrist i hovedutvalget for når planen skal være godkjent.
Overordnet beredskapsplan
Bystyret 13/100 2012/1416
Revisjon
Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen PågårPågår Politisk forankring av ROS-analyse og overordnet beredskapsplan er forventet fremlagt i bystyret 13.06.2024.
Parkeringspolitisk plan 2017-2025
Hovedutvalget for miljø, samferdsel og tekniske tjenester 2016/2866
Revisjon
Kommunalteknikk Ikke påbegyntIkke påbegynt
Plan for frivillighet
Ny
Kommunedirektørens kontor Ikke påbegyntIkke påbegynt
Samferdselsplan
         
Smart plasthåndteringsplan 2023–2025
Bystyret 32/23 22/02915
Revisjon
Ikke påbegyntIkke påbegynt
Trafikksikkerhetsplan 2019-2023
Bystyret 2018/1270
Revisjon
Kommunalteknikk Ikke påbegyntIkke påbegynt
Veteranplan 2024-2028
Bystyret 23/03643
Revisjon
Kommunedirektørens kontor Ingunn Strand PågårPågår Veteranplan Nordmøre har vært på offentlig høring, høringsinnspill har blitt implementert og det har vært gjennomført arbeidsgruppemøte i etterkant. Nå skal planen ferdigstilles med et forslag til politisk vedtak. Dette sendes først ut til arbeidsgruppen før dette sendes til alle kommune for vedtak i by- og kommunestyrer i løpet av våren. Det planlegges at planen vedtas i løpet av første halvår 2024. Arbeidet har tatt lenger tid enn først antatt da det er mange aktører som skal høres og planen skal favne hele Nordmøre.
Vi skal være der barna er!
Ny
Kommunedirektørens kontor Ikke påbegyntIkke påbegynt
Reguleringsplan
Omregulering av et eller flere av områdene: Løkkemyra, Innlandet, H. Brinchmannsvei og/eller Stortua
         
Oppheving av eldre reguleringsplaner i området ytrebydel/Batterihammeren/ Stavnesveien
         
Handlingsprogram 2024-2027
Bystyret 33/23 23/05797