Plantype Tittel Sist behandlet i Saksnr. Arkivnr. Planarbeid Utførende enhet Saksbehandler Status Kommentar
Kommuneplan
Kommuneplanens arealdel 2020-2032
Bystyret PS 19/19 2019/01312
Revisjon
Plan og byggesak Jan Brede Falkevik PågårPågår Med grunnlag i innsigelser fra Statsforvalteren må KPA ut på ny høring våren 2023. Så fremt innsigelser løses, tas det sikte på en sluttbehandling av KPA i august 2023. Det fremlegges en orientering til utvalget for plan- og byggesaker 27.2.23 om framdrift av KPA.
Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032
Bystyret 109/20 20/04107
Revisjon
Kommunedirektørens kontor Bente Elshaug AvsluttetAvsluttet

Samfunnsplanen vedtatt med tilleggsforslag i bystyret 15.12.2020.

Kommunedelplan
Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030
Bystyret PS 18/21 2017/4131
Ny
Kommunedirektørens kontor Anett Hauknes AvsluttetAvsluttet Helhetlig helse- og omsorgsplan vedtatt i bystyret 7.10. 2021.
Kommunedelplan for Kristiansund sentrum 2021
Bystyret 2015/32939
Revisjon
Plan og byggesak Jan Brede Falkevik AvsluttetAvsluttet Vedtatt i bystyret 26.8.21.
Kommunedelplan for kultur 2022-2032
20/00664
Ny
Kultur Toril Skram ForsinketForsinket Kulturplan 2023-2033 (kommunedelplan) ble endelig vedtatt av bystyret etter høring og offentlig ettersyn, 02.03.2023. Vedtaket var enstemmig.
Temaplan
Alkoholpolitisk bevillingsplan 2020-2024
Bystyret 46/20 20/04343
Revisjon
Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen AvsluttetAvsluttet

Ny politisk sak ble fremmet i bystyret 1.10.20. Bystyret vedtok planen 01.10.2020.

Bibliotekplan
Ny
Kultur Elisabeth Soleim Ikke påbegyntIkke påbegynt Oppstart av arbeidet trer formelt i kraft når kommunedelplan for kultur er endelig vedtatt. Nødvendige prosesser for innsamling av informasjon og oversikter over lovverk og strategier, rullering av vedtekter, oppdateringer og avgrensinger er i gang.
Fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2018
Bystyret PS
10/48
2008/3511
Revisjon
Kultur Per Inge Storvik UtsattUtsatt Oppstart av arbeidet trer formelt i kraft når kommunedelplan for kultur er endelig vedtatt. Nødvendige prosesser for innsamling av informasjon og oversikter over lovverk og strategier, rullering av vedtekter, oppdateringer og avgrensinger er i gang. Den årlige rullering av handlingsdelen ble vedtatt i Hovedutvalget skole, barnehage og kultur 2.11.2022.
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012-2021
Bystyret PS 12/44 2008/3960
Revisjon
Kommunalteknikk Vidar Dyrnes UtsattUtsatt .
Hovedplan for vannforsyning 2010-2020
Bystyret PS 10/35 2008/3837
Revisjon
Kommunalteknikk Anne Cathrine Holthe UtsattUtsatt En arbeidsgruppe ved Kommunalteknikk arbeider fortsatt med Vannforsynings-ROS som skal danne grunnlaget for nytt planarbeid for vannforsyningen. Arbeidsgruppa har nå kommet til del B Risiko- og sårbarhetsanalyse (del A Fareidentifikasjon er gjennomført). Arbeidet utføres etter maler og veiledning fra Mattilsynet (Veiledningen Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen fra 2017). Ferdigstilling av del B og rangering av uønskede hendelser vil bli utført i mars 2023.
Kompetanse- og lønnspolitiskplan
Administrasjons- og likestillingsutvalget ADMU 16/7 2014/211
Revisjon
Personalseksjon Synnøve Tangen UtgårUtgår Planen inngår i forslag til ny temaplan Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver. 
Kulturminneplan 2021-2027
Bystyret 33/21 20/09611
Revisjon
Kultur AvsluttetAvsluttet

Godkjent i HSBK 13.04.21 og vedtatt i bystyret 20.05.21. 

Kulturskoleplan
Ny
Kultur Thorstein Holgersen Ikke påbegyntIkke påbegynt Oppstart av arbeidet trer formelt i kraft når kommunedelplan for kultur er endelig vedtatt. Nødvendige prosesser for innsamling av informasjon og oversikter over lovverk og strategier, rullering av vedtekter, oppdateringer og avgrensinger er i gang.
Kunstplan
Ny
Kultur Stein Åge Sørlie Ikke påbegyntIkke påbegynt Oppstart av arbeidet trer formelt i kraft når kommunedelplan for kultur er endelig vedtatt. Nødvendige prosesser for innsamling av informasjon og oversikter over lovverk og strategier, rullering av vedtekter, oppdateringer og avgrensinger er i gang.
Landbruksplan
Bystyret 70/20 19/07684
Ny
Kommunedirektørens kontor Bente Elshaug AvsluttetAvsluttet

Planen ble vedtatt i bystyret 27.8.2020.

Oppvekstplan 2019-2027
Bystyret PS 21/6 2021/4551
Ny
Kommunedirektørens kontor Tove Johannessen AvsluttetAvsluttet Revidert oppvekstplan ble vedtatt i bystyret 07.10.2021. 
Overordnet beredskapsplan
Bystyret PS 13/100 2012/1416
Revisjon
Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen ForsinketForsinket Revisjonen er kommet i gang og det er gjennomført oppstart og opplæring av planverktøyet i Stratsys. 
Språkspor
Hovedutvalget for skole, barnehage og kultur 15/14 2015/34169
Revisjon
Kommunedirektørens kontor Tove Johannessen UtsattUtsatt

Temaplan Språkspor er utsatt i 2022 og 2023. Grunnen er redusert kapasitet i administrasjonen, og prioritering av utviklingsoppgaver knytt til økonomiplanen.

Handlingsprogram 2023-2026
Bystyret 116/22 22/02425
Revisjon
Økonomiseksjon Synnøve Tangen AvsluttetAvsluttet Handlingsprogrammet ble vedtatt i bystyret 15. desember 2022.