Sektor Prosjekt Prosjektbeskrivelse Interessenter
Helse og velferd
Teknologiassistert opplæring i kliniske ferdigheter
Innovasjonsprosjektet som Melhus kommune deltar i sammen med NTNU og St. Olav pågår ut 2022. Attensi, et programvareselskap, ble høst 2021 valgt som samarbeidspart for å utvikle nytt produkt for teknologiassistert opplæring i klinisk ferdigheter. * Ansatte i helse og velferd
* Ansatte i spes.helsetjenesten
* Studenter
Innføring av helseplattformen
Helseplattformen er en felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i regionen Midt-Norge; helseforetak, kommuner, fastleger og private aktører. Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge utprøvingsregion for det nasjonale målbildet «Én innbygger – én journal». Melhus kommunes motivasjon for innføringen av Helseplattformen er at innbyggerne vil oppleve en sømløs, helhetlig helsetjeneste med økt kvalitet og pasientsikkerhet. I tillegg får helsepersonell mulighet til å jobbe smartere og mer effektivt med mer brukervennlige systemer, og kommunen får nye muligheter for styringsinformasjon og kvalitetsforbedring. Når informasjon er oppdatert for alle og deles mellom primær- og spesialisthelsetjenesten vil samhandlingen bli enklere og mer effektiv. Dobbeltarbeid reduseres, og arbeidsflyten for de ansatte forbedres. Alle innbyggere, Ansatte i helsetjenesten
Digitalisering arkivdel HsPRO
Ikke beskrevet. Helse og velferd, brukere, IT og arkiv.
Etablere trådløst nettverk i alle lokasjoner i helse- og velferdssektoren
Etablere trådløst nett for å ta i bruk velferdteknologi i større grad Ansatte og beboere
Innføre multidose i institusjon
Interkommunalt prosjekt, Melhus, Skaun og Midtre Gauldal delprosjekt 2. Anbudskonkurranse innkjøp av legemidler til sykehjem og pakking av legemidler til avdelinger for helse og velferd. Innføring av multidose i sykehjem skal erstatte dosett som er en manuell arbeidsmetode for adm. legemidler. Målet med innføringen er kostnadsbesparelse på innkjøp av legemidler, kvalitetssikring av legemiddelhåndtering  med maskinelt pakkede legemidler til brukere, samt reduserer sykepleier/vernepleier sin tid med legemiddelhåndtering som heller kan benyttes til pasientrettet arbeid Ansatte i helse og velferd, dette delprosjektet hovedsakelig sykehjem. Beboere og pårørende.
Oppvekst og kultur
Programmering - fagfornyelsen. Opplæring og anskaffelse av utstyr
Programmering : Kompetanseheving og innkjøp av utstyr til programmering i skolen Skole
Smartere styring av nettbrett- Digital klasseromsledelse
Integrasjon fra Vigilo til Apple School manager. Automatisere oppsett av grupper, skole og avdeling. Skole
Plan og utvikling
Utskiftning til digitale vannmålere
Innføre LAFT (tidligereVpro/IK-bygg)
LAFT, tidligere IK-bygg, er et digitalt FDV-system som er et virksomhetssystem som gir oss full oversikt. Hva skal driftes og vedlikeholdes? Når og hvordan skal det gjøres? Hvilke ressurser og kompetanse kreves? Det er også et bestillingssystem for enhetene på utførelse. Kommunale enhetsledere og driftsledere
Utarbeide løsning for leie og utlån av kommunale lokaler inkl. vise hva som er booket når
System hvor fast repeterende timer kan legges inn samt åpne for booking av strøtimer på egen eller kommunens egne nettsider. Leietakere kommunale lokaler, Bygg og eiendom
Prøveprosjekt: Kontinuerlig avlesning av vannmålere ved bruk av konsentrator
Formålet med prosjektet er å minske bruk av manuell og drive-by avlesning av vannmålerstand. Prosjektet vil også bidra med bedre lekkasjedeteksjon samt feilstatuser. Data fra konsentratorer er timesverdier fra målerne.
Sektorovergripende
Nytt domene ITMidt
En, felles løsning for ITMidt for bedre sikkerhet, effektiv support og administrasjon av pc-er. Flytte alle fagsystem og brukerkontoer til nytt, felles domene. Alle pc-er vil bli oppdatert.  I tillegg vil prosjektet bidra til automatisk brukeradministrasjon når det gjelder tilgang til team, distribusjonslister og fagprogrammer. Prosjektet omfatter også elever i begge kommuner. Ansatte og elever i Melhus og Skaun
Anskaffe ERP-system
Implementere nytt system for regnskap, økonomistyring, lønn og annen virksomhetsstyring. Alle avdelinger og enheter blir berørt.
Fase ut fasttelefoner til fordel for mobiltelefoner
Erstatte fasttelefoner og sentralbord med mobile løsninger Ansatte
Etablere gjestenett i alle kommunale lokasjoner - bedre dekning
Tilby gjestenett i kommunale bygg Innbyggere, besøkende og ansatte
Innføre SvarUT og SvarInn på alle  støttede fagsystemer med tilknytning til godkjent arkivkjerne
Støtta enheter med egne fagsystem for tilknytning til godkjent arkivkjerne (Documaster), samt i samråd med leverandør etablere digital distribusjon via SvarUT og SvarInn. Enheter med frittstående fagsystem uten godkjent arkivkjerne.
Samle timeføring og egenmelding i en sømløs brukeropplevelse
Prosjektet skal erstatte dagens utallige manuelle måter å registrere tid og fravær på, med én felles digital løsning. Løsningen vil ikke gjelde for store deler av helse- og velferdssektoren og skole- og oppvekstsektoren pga at de allerede har andre systemer eller ordninger. Administrativt ansatte, ledere, lønnsmedarbeidere, personalmedarbeidere, alle ansatte som skal inn på ordningen.
Digital personalmelding
Prosjektet skal utvikle en digital prosess for utarbeidelse og godkjenning av personalmeldinger, som vil si lønns- og personalbilag for registrering i våre HR-systemer. Ledere, personal, lønn, merkantilt ansatte
Sentraladministrasjonen
Digitale møterom
Oppgradere møterom til å brukes digitalt (Teamsmøter) Innbyggere, politikere, leverandører, næringsliv og ansatte