T2 2021 Uppdrag. Kommentar T2 2021
.
Främja den lokala näringslivsutvecklingen genom att dela upp fler upphandlingar i mindre delar och utbilda anbudsgivarna (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Upphandlingskontoret delar enligt gällande lagstiftning upp de upphandlingar där det är att se som möjligt. För att öka antalet anbud från mindre anbudsgivare planeras det för en anbudsskola för näringslivet.

.
Genomför åtgärder så att Östersunds kommun har Sveriges bästa företagarklimat för kvinnor som är företagare (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Ett flertal insatser har genomförts under första delen av året för att lyfta kvinnliga näringslivsprofiler. Seminarier har genomförts för näringslivet på temat kvinnors företagande och det har även hållits en intern kompetensutvecklingsinsats för Näringslivskontorets medarbetare.

.
Samordna insatser för att främja arbetet med kommunens och näringslivets kompetensförsörjningsbehov (KS, SAN)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Under tertial två har Område HR (tillsammans med andra berörda förvaltningar) deltagit i arbetet kring den beslutade Riktlinjen för lokal arbetsmarknadspolitik. Område HR har en strategisk del i arbetet och ansvarar för att lyfta och bevaka det interna kompetensförsörjningsbehovet då arbetsmarknadspolitikens möjligheter är ett viktig del för att klara framtida kompetensförsörjningsbehov. Därtill kommer förvaltningen att delta i en kommunövergripande processkartläggning för arbetsmarknadspolitiken och fortsätta att bevaka nuvarande och möjliga satsningar som gynnar det interna kompetensförsörjningsarbetet.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har regelbunden dialog mellan Lärcentrum och Näringslivskontoret kring näringslivets behov av kompetens och utbildning. Kommunens näringslivsundersökning har analyserats och följts upp. Analys och behov finns med i planering och dimensionering av vuxenutbildning.

En gemensam styrgrupp finns för de arbetsmarknadspolitiska projekt som bedrivs hos Innanförskapsakademin och Näringslivskontoret. Styrgruppen representeras av chefer från Arbetsförmedlingen, Näringslivskontoret, Innanförskapsakademin och Sektor Kompetens, Arbete och Försörjning.

.
Anpassa utbudet av arbetsmarknads- och studieförberedande insatser (KS, SAN)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Social- och arbetsmarknadsnämnden har inlett samarbete med Innanförskapsakademin kring studieförberedande insatser samt insatser för personer som blivit arbetslösa under pandemin. Navigatorcentrum rekryterar en coach för vuxna som är språksvaga.

Utifrån handlingsplan kopplat till "Riktlinje för lokal arbetsmarknadspolitik" har en processkartläggning påbörjats med syfte att identifiera effektiva flöden och anpassa insatser för individer som står utanför arbetsmarknaden för att närma sig ett arbete och egen försörjning.

Näringslivskontoret har fortsatt att delta i samordningen av insatser för att främja arbetet med kommunens och näringslivets kompetensförsörjningsbehov. Arbetet pågår i enlighet med plan och flertalet aktiviteter genomförs. Bland deltar Näringslivskontoret i samverkansmöten internt inom kommunen samt med externa parter som t.ex. Arbetsförmedlingen och Region Jämtland Härjedalen

.
Genomför integrationsfrämjande insatser (SAN)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Covid -19 restriktioner har medfört svårigheter att genomföra gällande handlingsplan i sin helhet. Anpassningar av insatser har gjorts och bland de insatser som genomförts kan bl. a. Trygg bostad i samarbete med Svenska Kyrkan nämnas. Därtill pågår olika samverkansformer med Hej Främling, Rädda barnen, Föräldrar Östersund, Öppna förskolorna och biblioteket.