T1 2022 Uppdrag. Kommentar T1 2022
.
Göra Östersunds kommun till den bästa kommunen för kvinnor att driva företag i (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Ett flertal aktiviteter har genomförts under årets första månader. Samverkan är upprättad med Almi Mitt inom ramen för projektet Qlara samt med Ung Företagsamhet (UF-företag). Projekt Qlara är ett två-årigt projekt som syftar till att ta reda på vad kvinnor tycker och vilka behov de har för att på ett bättre sätt kunna stödja dem i olika frågor.

.
Genomför åtgärder för att förbättra kommunens placering i Svensk näringslivs ranking (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Ett flertal aktiviteter har genomförts under våren. Såväl externa som interna insatser har genomförts för att förbättra dialog, skapa ökad förståelse och kompetens hos såväl näringsliv som inom kommunen. 

.
Samordna insatser för att främja arbetet med kommunens och näringslivets kompetensförsörjningsbehov (KS, SAN)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Arbetet är under översyn. Arbetet i styrgruppen för den lokala arbetsmarknads- politiken behöver tydliggöras framåt samt också en översyn av hur uppdragen idag är formulerade utifrån ett samverkans- perspektiv. Att inte mäta och följa upp på samma parametrar försvårar samverkan över förvaltningsgränserna. Arbetet hänger också ihop med arbetsmarknadsverksamhetens stora förändringsarbete där många delar ses över för att leda till förbättrade insatser för både deltagare och arbetsgivare.

.
Med förvaltningsövergripande perspektiv, inom de möjligheter kommunen har, arbeta för att bostadsbyggande sker i tätorter och landsbygd utanför Östersunds stad (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Mark- och exploateringskontoret har ett utökat fokus på att förvärva mark för bostadsbyggande utanför centrala Östersund, där den största delen av nyproduktionen sker. Kommunen har förvärvat fastigheter i bland annat Bjärme och Knytta under våren 2022.

.
Öka och anpassa utbudet av arbetsmarknads- och studieförberedande insatser (KS, SAN)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Arbetet med att genomföra åtgärder som kan leda till att vi får fler och mer anpassade platser pågår för fullt. Den omorganisation som genomförts inom sektorn, som bildat nya arbets- marknadsenheten, är ett steg i detta arbete.