T3 2023 Uppdrag Kommentar T3 2023
Ingen
Minska risken för effekttoppar genom att kartlägga kommunens anläggningar. TN (KFN)
Ingen
Förbättra luftkvaliteten i Östersund. TN (MSN)
Ingen
Inventera potentiella platser/objekt för ras och översvämning på Östberget
Ingen
Utveckla återbruk inom bygg- och anläggningssektorn. TN
Ingen
Utred möjligheter till ladd-förutsättningar för eldrivna båtar. KFN
Ingen
Genomför en åtgärd för koldioxidlagring. KS (TN, MSN)
Ingen
Öka andelen kommuninvånare som förflyttar sig med gång, cykel och kollektivtrafik. MSN
Ingen
Arbeta för att stärka kommunens förutsättningar och förebygga psykisk ohälsa. KS