T3 2022 Uppdrag Kommentar T3 2022
Ingen
Stärk kommuninvånarnas möjligheter och motivation att förflytta sig med gång, cykel och kollektivtrafik (KS, MSN, TN)
Ingen
Verka för klimatsmart innovation i samarbete med näringsliv, universitet och fristående organisationer (KS)
Ingen
Påbörja koldioxidlagring i det geografiska området för att göra Östersund klimatneutralt (KS, MSN, TN)
Ingen
Säkerställ samhällets omställning till en fossilfri fordonsflotta genom att öka kapaciteten för tankning och laddning av lätta och tunga fordon i Östersunds kommun (KS, MSN, TN)