Nämnd T1 2022 Uppdrag. Kommentar T1 2022
(Vård- och omsorgsnämnden) .
Förbättra medborgarnöjdheten inom VONs olika verksamheter

Arbetet med att förbättra kvaliteten och nöjdheten inom nämndens verksamheter pågår kontinuerligt. Aktiviteterna tas fram på enhetsnivå utifrån respektive enhets resultat från medborgarenkäter/undersökningar och förbättringsområden. Resultatet av Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorgen, som genomfördes i början av 2022, inväntas. Utifrån resultatet kommer verksamheterna arbeta med respektive enhets förbättringsområden.

(Vård- och omsorgsnämnden) .
Fortsätta utveckla ett systematiskt arbetssätt för individärenden hos Myndighetsenheten

Arbetet fortgår med att utveckla den systematiska arbetssättet för individärenden hos Myndighetsenheten men enheten har stora utmaningar innan de är färdiga. Enheten fortsätter dock att aktivt arbeta med detta uppdrag. Nya riktlinjer och rutiner är framtagna i syfte att komma tillrätta med de brister som har uppdagats i samband med Ledningens genomgång 2019 och 2020 och i samband med den externa granskning som genomfördes 2018. Dessa riktlinjer och rutiner tillämpas nu under 2022. De har tillfälligt anställt en metodutvecklare som skall hjälpa till med att fortsätta utveckla arbetet tillsammans med enheten. Utöver detta så kommer införandet av det nya verksamhetssystemet Viva underlätta de systematiska uppföljningarna. Innan Viva ger det stöd som förväntas behöver enheten fortsatt arbeta med implementering av nytt verksamhetssystem.

(Vård- och omsorgsnämnden) .
Förbereda Vård- och omsorgsnämndens verksamhet inför ev. förändringar pga. den nya Socialtjänstlagen

I dagsläget finns inget besked om huruvida det blir en ny socialtjänstlag eller ej. Förvaltningen har utsedda funktioner som bevakar frågan. OM det blir förändring så föreslås förändringarna gälla från den 1 januari 2023. 

(Vård- och omsorgsnämnden) .
Förbereda Vård- och omsorgsnämndens verksamhet inför ev. förändringar pga. den nya Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

I dagsläget finns inget besked om huruvida det blir en förändring i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller ej. Förvaltningen har utsedda funktioner som bevakar frågan. OM det blir förändring så föreslås förändringarna gälla från den 1 januari 2023.

(Social- och arbetsmarknadsnämnden) .
Säkerställ myndighetsutövningen vad gäller orosanmälningar och barnavårdsutredningar

Efter Lex Sarah-anmälan november 2021 pågår åtgärder enligt handlingsplanen. För att säkerställa rättssäkerheten har sektorn anställt fler socialsekreterare än vad som är budgeterat för att säkerställa rättssäkerheten. En annan åtgärd för att komma tillrätta med de alltför långa utredningstiderna är att hitta nya arbetssätt och under våren har en ny rutin för en effektivare ärendeprocess tagits fram och den första delen infördes april 2022.

(Social- och arbetsmarknadsnämnden) .
Fortsätta arbetet med att utveckla verksamheter med stöd av digitalisering

Flera nya e-tjänster har tagits fram med stöd av IT-enheten och några är under arbete. Bland annat e-tjänst för att aktualisera sig för samarbetssamtal, ansökan om att bli familjehem, närvarorapportering för uppdragstagare, digitalisering av ASI-formulär där medborgaren själv fyller i formulär som ligger till grund för insats. Familjehemsutbildningen "Ett hem att växa i" digitaliseras. 

Skillsappen undersöks och Viva som dokumentationssystem kommer behöva utvecklas för att kunna hantera nya mätmetoder enligt BIP.

(Social- och arbetsmarknadsnämnden) .
Samverkan externt med andra huvudmän ska fortsätta att utvecklas

Chefsnätverket BIRGER har ett uppdrag att stärka och utveckla samverkan för barn och unga i riskzon mellan olika huvudmän. För närvarande pågår gemensamt arbete mellan olika huvudmän i Mobilisering av närvaroteam, SSPF (skola socialtjänst polis fritid), Barnhälsoteam, IKB (intensiv kontextuell behandling, Familjecentraler.

Arbetet med den framtagna överenskommelsen med Region Jämtland Härjedalen kring målgruppen vuxna med samsjuklighet har till viss del kommit vidare. Bland annat har en samverkansdag genomförts med sprututbytesverksamheten, Beroendemottagningen från regionen samt delar av öppenvården och enheten för vuxna. 

Arbete med samverkansavtalet med Familjecentralerna har påbörjats. Sektorchef ingår i arbetsgrupp missbruk/beroende med Regionen m.fl. Huvudfrågan är integrerad verksamhet, gemensamma utbildningsinsatser, samverkan på chefsnivå m.m. 

Arbetet med att utveckla samverkan i ENIG fortsätter samt samverkan genom SuperLÖK- gruppen och SAMS- gruppen. (kommun och Arbetsförmedling)

(Social- och arbetsmarknadsnämnden) .
Samverkan internt med andra förvaltningar och bolag ska fortsätta att utvecklas

Arbetet med handlingsplanen kopplat till processkartläggningen "Ge stöd till familjer där barn och/eller föräldrar har funktionsnedsättning" pågår för fullt. Flera av aktiviteterna är på gång och några är klara och det har redan visat på positiva effekter i det direkta samarbetet med Myndighetsenheten vid VOF. 

 Se aktiviteter -Karin

(Social- och arbetsmarknadsnämnden) .
Öka medborgarnas inflytande och delaktighet

En enkät har tagits fram för målgrupper med funktionsnedsättning som har behov av stöd från SAF och VOF för att ta reda på vad man tycker om det stöd man erbjudits och vad man önskar.

De myndighetsutövande delarna inom förvaltningen deltar i en nationell brukarundersökning med frågor kring bland annat tillgänglighet, bemötande, om situationen förbättrats efter kontakt. Öppenvården genomför en egen brukarundersökning.

Om nya mätmetoden SKAPA implementeras finns betydligt bättre möjligheter för medborgaren att vara delaktig och äga sin egen planering. Vi tittar även på en app som heter Skills, som ger medborgare fullständigt ägande till sin planering samt ansvar för att dela den med berörda myndigheter.

(Gemensam överförmyndarnämnd) .
Upprätta nytt arbetssätt avseende rekrytering av ställföreträdare.

Utveckling av arbetssättet pågår på enheten, återupptaget efter en period av sjukskrivning av ansvarig handläggare.
Arbetet förväntas pågå under hela 2022 och följs upp efter T3.

(Gemensam överförmyndarnämnd) .
Fastställa rutin för tillsyn samt genomföra riktade tillsynsinsatser.

Uppdraget pågår löpande under hela 2022 och följs upp efter T3.

(Gemensam överförmyndarnämnd) .
Upprätta rutin för handläggning av ärende som innefattar medborgare, huvudmän samt ställföreträdare, med skyddade personuppgifter.

Handläggare utsedd att påbörja rutin för handläggning av ärenden som innefattar personer med skyddade personuppgifter.
Arbetet kommer att pågå under 2022.

(Gemensam överförmyndarnämnd) .
Öka kompetensen hos boenden gällande ställföreträdarens uppdrag.

Informatörsgruppen har under T1 genomfört informationstillfällen på de boenden som själva kontaktat enheten. Erbjudande om informationstillfällen kommer att skickas ut på enhetens initiativ under hösten.
Uppdraget pågår under hela 2022 och följs upp efter T3.