Nämnd T1 2022 Uppdrag. Kommentar T1 2022
(Barn- och utbildningsnämnd) .
Skapa en översyn av Familjecentralernas nuläge och framtida behov när det gäller lokaler och placering tillsammans med regionen

Familjecentralerna drivs genom ett samverkansavtal mellan Östersunds kommun och Region J/H. Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att driva och bemanna Öppna förskolan på familjecentralen. Vi har idag Öppen förskola och familjecentral på fem ställen – Torvalla, Z-gränd, Frösön, Lit och Brunflo.

Förvaltningen har påbörjat en dialog med regionen kring de nuvarande lokalerna och framtida behov. De tre centrala Öppna förskolorna, Z-gränd, Torvalla och Frösön, är alla välbesökta. Lit och Brunflo har i regel färre besökare men också mer begränsade öppettider. Z-gränd behöver ofta stänga på grund av att det snabbt blir fullt. Lokalen har också andra begränsningar vilket gör att det vore önskvärt med en renovering alternativt ny lokal. Behovet finns av en stor och centralt placerad familjecentral. En samlokalisering med familjecentralens övriga delar är viktigt och förvaltningen inväntar därför besked från regionen kring vad som ska hända med hälsocentralen Z-gränd. Besked väntas under 2022 och vi avvaktar det innan vi går vidare med uppdraget.   

(Barn- och utbildningsnämnd) .
Genomför åtgärder för att verkställa nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

Arbetet med genomförandet av digitala nationella prov är i full gång. En IT-pedagog har anställts för att  kartlägga vilka kompetensutvecklingsbehov som finns i våra verksamheter och utifrån kartläggning planera för utbildningsinsatser. Vi ser också över utbudet av programvaror och appar för att kunna standardisera med. det gör vi för att förbättra informationssäkerhetsarbetet och hanteringen av personuppgifter

(Barn- och utbildningsnämnd) .
Genomför åtgärder för att öka likvärdigheten i förskolan

Genom samverkansprojektet med Mittuniversitetet (Kvalitet i förskolan) har förvaltningen utvecklat ett arbetssätt för ständiga förbättringar. Det gäller både utveckling av rutiner i det systematiska kvalitetsarbetet, men även kvalitetsarbetet i sig ute på våra förskolor.

En viktig del i det är det pedagogiska ledarskapet, där det nu har genomförts en enkät riktad till samtliga medarbetare om hur rektorn utför det statliga uppdraget genom sitt ledarskap. Resultatet av det arbetet kommer att  redovisas efter kvalitetsdagen med förskolans rektorer och några av nämndens politiker den 20 maj.

(Barn- och utbildningsnämnd) .
Utveckla den samiska förskolan i samråd med samiska vårdnadshavare

Samråd har genomförts gällande utökning till två dagars samisk förskoleverksamhet per vecka samt flytt till nya förskolan Ottfjället när den är färdigbyggd. Det finns även ett initiativärende gällande samisk öppen förskola, men där har ännu inget samråd genomförts.

(Barn- och utbildningsnämnd) .
Genomför åtgärder för att öka likvärdigheten i grundskolan

Ekonomiska resurser har fördelats utifrån behov och analys för att stärka likvärdigheten mellan skolor. Ett fokusområde för dessa resurser har varit elevvärdar på mellanstadiet på skolor med ett behov att stärka trygghetsarbetet. 

Ett arbete för att stärka och skapa en gemensam bas i det systematiska kvalitetsarbetet från skola till huvudman pågår med utgångspunkt i rektorsgruppen. Med samma bas har även ett arbete kopplat till elevhälsans roll i det systematiska kvalitetsarbetet startats under våren och planeras pågå under hela nästa läsår.

(Kultur- och fritidsnämnden) .
Utveckla Kulturskoleverksamheten för att nå fler barn och unga.

Kulturskolan har undervisning på eftermiddagstid i alla Torvallaskolorna samt i alla byskolor. I dagsläget har skolan mer än 1000 bokade kursplatser. Därtill når Kulturskolan alla elever i åk 2 med Tvåornas kör och alla elever på Mimergården skola genom El Sistemaverksamheten.