Nämnd T2 2023 Uppdrag Kommentar T2 2023
(Barn- och utbildningsnämnd) .
Fler elever ska gå ut med fullständiga betyg genom att fokusera resurser där behoven är som störst

Förskola: Förra verksamhetsåret hade rektorerna i uppdrag att lägga in sina verksamhetsplaner i Stratsys under läroplansområden. För 23/24 ska dessutom de förväntade effekterna tydligare förklaras med hur detta kommer att främja barnens utveckling och lärare kopplat till läroplansmålen.

Grundskola: Alla rektorer har nu sina verksamhetsplaner i Stratsys vilket är en stor förbättring sedan förra året. Finns fortfarande saker att utveckla men uppdraget för året är genomfört

(Barn- och utbildningsnämnd) Ingen
Förbättra kommunikationen kring planerade åtgärder för förbättrad förskole och skolstruktur
(Barn- och utbildningsnämnd) Ingen
Genomföra fler insatser för att förbättra ledarskapet på alla nivåer
(Barn- och utbildningsnämnd) Ingen
Utveckla fler insatser inom det förebyggande hälsoarbetet för barn och elever
(Barn- och utbildningsnämnd) .
Ta fram åtgärder för att Östersunds kommuns förskolor och skolor blir mer attraktiva arbetsplatser som lockar rätt kompetens till rätt plats

Förskola: Kartläggning av matematikundervisningen sker i september och kommer att kunna visa hur förskolan bidrar till den matematiska kompetensen. Ev. Utvecklingsinsatser ligger på enhetsnivå och är rektors ansvar.

Grundskola: Analyser av matematikresultaten har genomförts och viktiga områden att prioritera har identifierats på såväl skolor som övergripande i kommunen. Resultatet i sig väntas inte höjas 2023, men däremot finns en tydligare bild av vad som behöver göras för att nå högre resultat. 

(Kultur- och fritidsnämnden) Ingen
Utveckla kulturskoleverksamheten så att vi når fler barn och unga.
(Kultur- och fritidsnämnden) Ingen
Utveckla kommunens kulturskoleverksamheter så att de blir tillgängliga för ekonomiskt utsatta grupper i Östersunds kommun.
(Kultur- och fritidsnämnden) Ingen
Utveckla kulturskolans fördjupningsutbildning.