Politiska nyckeltal   Kommentar Kolada
Kostnad kulturverksamhet, kr/inv
2023-12-27

Kostnaden per invånare för kulturverksamhet sjönk lite för Östersunds kommuns från år 2021 till 2022. Det är tvärtemot vad riket och kommuner med över 50.000 invånare, hos dom ökade kostnaderna.

Trenden de senaste åren är att Östersunds kommun har lägre kostnad än både riket och kommuner med över 50.000 invånare men år 2020 bröts trenden tillfälligt för att återigen år 2021 återgå till att ha lägre kostnad än både riket och kommuner med över 50.000 invånare. I denna summa ingår också kommunens bidrag till Jamtli.

N09100
Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka, andel (%)
U01429
Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag, andel (%)
U01425
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år
2023-12-27

Måttet anger antal deltagartillfällen i åldern 7-20 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar under året, dividerat med antal invånare 7-20 år den 31/12. Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av Riksidrottsförbundet godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd). En sammankomst är en ledarledd gruppaktivitet inriktad mot föreningens idrottsliga verksamhet. 

Östersund har ett genomsnittligt antal deltagartillfällen på 32,14 varav män har ett utfall på 36 och kvinnor på 27,93 och placerar sig därmed över riket och på samma nivå som jämförbara kommuner. Genomsnittligt utfall i riket ligger på 25,02 och i jämförbara kommuner på 32,82. Det genomsnittliga antalet deltagartillfällen i åldern 7-20 år i Östersund har under år 2022 inte nått upp till samma nivå som åren innan Covid-19 pandemin.  

U09800
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år
2023-12-27

År 2022 återhämtade sig antal aktivitetstillfällen för barn och unga i Östersunds kommun, utfallet är tillbaka på samma nivå som år 2019 medan andra kommuner med över 50.000 invånare visar på en svagare återhämtning. Den kraftiga nedgången år 2020 och år 2021 beror på till stor del corona/Covid 19 för hela landet men även att det statliga bidraget för sommarlovsaktivitet upphörde. Under år 2021 erhöll Östersunds kommun extra medel för lovaktiviteter. Östersunds kommun hade år 2022 färre aktivitetstillfällen än riket men fler än utfallet för kommuner med över 50.000 invånare. 

N09805
Nettokostnad fritidsgårdar, kr/inv
2023-12-27

Måttet avser kommunens nettokostnad för fritidsgårdar, dividerat med antal invånare totalt 31/12.
Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Måttet avser samtlig regi och fritidsverksamhet som bedrivs för barn och ungdom vid fritidsgårdar eller motsvarande, inte fritidshem inom skolbarnsomsorgen.

2022 steg nettokostnaden för fritidsgårdsverksamhet, kr/invånare och är fortsatt högre än riket och kommuner med över 50.000 invånare. 

 

N09020
Medborgarundersökningen - Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)
N00594
Nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv
2023-12-27

Måttet avser kommunens nettokostnad för Idrotts- och fritidsanläggningar, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser kommunens idrotts- och fritidsanläggningar såsom idrottsplatser, sporthallar, bad, frilufts- och fritidsanläggningar samt småbåtshamnar.

Östersund har en hög nettokostnadsavvikelse jämfört med såväl riket och jämförbara kommuner och grundar sig i den satsning som har gjorts på arenor under de senaste åren, den främsta anledningen till peaken 2021 är en extra världscup i skidskytte. Trenden de senaste åren har varit svagt ökande nettokostnad för både riket och kommuner med över 50.000 invånare, så även för Östersunds kommun men nu bryter Östersunds kommun den trenden. Östersunds kommun har högre nettokostnad för idrotts- och fritidsanläggningar än både riket och kommuner med över 50.000 invånare.

N09021
Medborgarundersökningen - Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motions-anläggningar, andel (%)
N00596