Politiska nyckeltal   Kommentar Kolada
Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter
2020-03-25

När det gäller möjligheten att utöva olika former av fritids- och kulturaktiviteter samt när det gäller utbud av evenemang placerade sig Östersund över både riket och liknande kommuner 2018. 

U09408
Nöjd Medborgar-Index - Kultur
2020-03-25

Östersund ligger marginellt bättre än både riket och övriga kommuner när det gäller medborgarnas nöjdhet av tillgängligt kulturutbud.

U09401
Kostnad kulturverksamhet, kr/inv
2020-09-11

Östersunds kommun har en lägre kostnad per invånare vad gäller kulturverksamhet jämfört med både riket och jämförbara kommuner.

 

N09100
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-20 år
2021-01-19

Måttet anger antal aktiviteter för barn och unga dividerat med antal invånare 0-20 år dividerat med 1000. Måttet mäter endast aktiviteter på folkbibliotek och aktiviteter på skolbiblioteken ingår därmed inte. I jämförelse med andra kommuner placerar sig Östersunds kommun i mellanskiktet med ett utfall på 29 där Örnsköldsvik placerar sig i topp med ett utfall på 109. Det bör beaktas att Östersunds kommun har få filialbibliotek (3 st) i jämförelse med andra liknande kommuner vilket påverkar möjligheten att utföra aktiviteter.

Under 2020 har biblioteket på grund av pandemin är ett lägre antal aktiviteter än tidigare år. Under mars och april ställdes samtliga planerade aktiviteter in.

N09805
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år
2021-01-19

Måttet anger antal deltagartillfällen i åldern 7-20 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar under året, dividerat med antal invånare 7-20 år den 31/12. Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av Riksidrottsförbundet godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd). En sammankomst är en ledarledd gruppaktivitet inriktad mot föreningens idrottsliga verksamhet. 

Östersund har ett genomsnittligt antal deltagartillfällen på 36,02 varav män har ett utfall på 40 och kvinnor på 31,43 och placerar sig därmed över både riket och jämförbara kommuner. Genomsnittligt utfall i riket ligger på 27,2 och i jämförbara kommuner på 35,49.

U09800
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar
2020-05-25

Östersund låg både 2016 och 2018 relativt riket och övriga kommuner väl till avseende medborgarnas bedömning av Idrotts- och motionsanläggningar.

U09406
Nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv
N09021
Nettokostnad fritidsgårdar, kr/inv
N09020
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)
2021-01-12

Måttet anger antal unika individer 6-15 år som går i musik- eller kulturskola dividerat med alla invånare 6-15 år. I Östersund deltar 10,59 % av ungdomar i åldern 6-15 år i musik- eller kulturskola medan utfallet i riket är 15,39 % och i jämförbara kommuner 12,54 %.

N09890