Politiska nyckeltal   Kommentar Kolada
Kostnad kulturverksamhet, kr/inv
2022-01-27

Kostnaden per invånare för kulturverksamhet ökade för Östersunds kommun under 2020 vilket främst beror på en medveten satsning på bidrag till kulturföreningar på grund av Covid 19.

Trenden de senaste åren är något stegrande för både Östersunds kommun, riket och kommuner med över 50.000 invånare. Östersunds kommun har legat efter både riket och liknande kommuner de senaste åren men 2020 bröts trenden. I denna summa ingår också kommunens bidrag till stiftelsen Jamtli.

N09100
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år
2022-04-27

Under 2020 var antal deltagartillfällen i idrottsföreningar mätt i antal per invånare 7-20 år 31,76 i Östersunds kommun. Detta är något under utfallet för liknande kommuner men långt över utfallet för riket som endast uppmäter 23,82 deltagartillfällen.

U09800
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år
2021-09-09

År 2020 sjönk antal aktivitetstillfällen drastiskt för barn och unga i Östersunds kommun, antal/inv 0-20, utfallet blev även mycket lägre för både riket och kommuner med över 50.000 invånare. Detta beror på till stor del corona/Covid 19 för hela landet men även att det statliga bidraget för sommarlovsaktivitet upphörde. Östersunds kommun har lägre aktivitetstillfällen än både riket och kommuner med över 50.000 invånare

Utfallet för år 2020 måste ses som ett undantag pga corona/Covid 19. Trenden annars de senaste åren har varit något stigande. Kommuner med över 50.000 invånare fortsätter att öka marginellt. Ökningen för kommuner med över 50.000 invånare och Östersunds kommuns stabilisering kan troligen förklaras med den statliga satsningen med extra medel för lovaktiviteter. För riket har tillfällena ökat kraftigt. Östersunds kommun har färre aktivitetstillfällen än både riket och kommuner med över 50.000 invånare.

N09805
Nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv
2022-01-27

Nettokostnaden för idrotts- och fritidsanläggningar per invånare steg något under 2020 och Östersunds kommun har fortsatt högre nettokostnad jämfört med både riket och kommuner med över 50.000 invånare.

Trenden de senaste åren har varit jämn för både Östersunds kommun, riket och kommuner med över 50.000 invånare. 

N09021
Nettokostnad fritidsgårdar, kr/inv
2022-01-27

Måttet avser kommunens nettokostnad för fritidsgårdar, dividerat med antal invånare totalt 31/12.
Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Måttet avser samtlig regi och fritidsverksamhet som bedrivs för barn och ungdom vid fritidsgårdar eller motsvarande, inte fritidshem inom skolbarnsomsorgen.

2020 steg nettokostnaden för fritidsgårdsverksamhet, kr/invånare och är fortsatt högre än riket men även nu högre än kommuner med över 50.000 invånare. Ökningen beror att verksamheten "Unga mötesplatser" budgeterades och kostnadsförs på fritidsgårdar

 

N09020