Politiska nyckeltal   Kommentar Kolada
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)
2022-05-16

Andelen invånare 25 - 64 år med eftergymnasial utbildning är högre än riket och jämförbara kommuner. Andelen utbildade män är fortsatt betydligt lägre än kvinnor.

N01982
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
2022-06-23

Kostnaden per inskrivet barn i förskolan har ökat både i riket generellt och i Östersunds kommun. 

N11008
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal
2022-05-12

Antalet barn per årsarbetare i förskolan är 5,5 vilket är något lägre än 2020. Siffran är dock högre än riket och jämförbara kommuner som ligger på 5,2 respektive 5,3 barn/årsarbetare.

N11102
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)
2022-06-23

Nettokostnadsavvikelsen för förskola inkl. öppen förskola i Östersunds kommun har ökat från 10,9 % år 2020 till 12,3 % 2021. Detta är högre än både riket och jämförbara kommuner.

N11024
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)
2022-05-12

89.85 % av barnen 1-5 år i Östersunds kommun är inskrivna i förskolan. Det är något högre andel än riket och kommuner i samma storleksklass som Östersund

N11800
Effektivitetsindex förskola
2022-05-19

Effektivitetsindex är en sammanvägning av kvalitetsindex och resursindex för kommunal förskolor. Östersund har ett lägre index än snittet i riket och liknande kommuner storleksmässigt. Östersunds index har försämrats de senaste åren. 

U11901
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)
2021-01-27

2020 genomfördes inte proven på grund av Covid -19.

N15452
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)
2022-01-26

Vårterminen 2021 hade 90,4 procent av eleverna i årskurs 6 lägst betyget E  i matematik. Det innebär en minskning med 1,2 procentenheter sedan förra våren då andelen var 91,6 procent. I år hade en högre andel pojkar än flickor godkänt betyg, 92,9 mot 87,8 procent. I jämförelse med andra kommuner ligger Östersund i topp när det gäller pojkarnas resultat.

N15485
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
2022-01-26

Behörigheten till yrkesförberedande gymnasieprogram uppgick till 86,9 procent vid vårterminen 2021. Andelen som är behörig till yrkesprogram har legat stabilt runt 86 procent under de senaste åren.  Pojkarna har förbättrat sina resultat 2021 medan flickorna har försämrat sina resultat 2021 i jämförelse med 2020.

Rikssnittet låg på 83,37 % och Östersund placerar sig därmed i den övre delen av landets kommuner resultatmässigt. 

N15436
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
2022-01-26

87,7% av eleverna i Östersunds kommun är behöriga till ett yrkesprogram. Det är över snittet i riket som är 84,7 % och kommunen ligger i det mellersta skiktet jämfört med andra kommuner. En något högre andel flickor (88,5%) är behöriga till ett yrkesprogram än pojkar (87,1%).

N15428
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)
2022-01-26

Resultatet 2021 för andelen positiva svar gällande nöjdhet visar en uppgång sedan förra året, från 60 till 62,4 procent. I jämförelse med andra kommuner ligger Östersund under snittet i riket som är 65,8 procent och även under snittet för liknade kommuner storleksmässigt som är 67,7 procent. Pojkarna är till större del nöjd med skolan än vad flickorna är.

N15535
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)
2022-01-26

Av Östersunds elever ger 82,8 procent positiva svar på frågan om man känner sig trygg i skolan, vilket är över snittet i riktet som är  80,2 procent. En större andel pojkar (85 procent) känner sig trygg i jämförelse med flickor där 82 procent känner sig trygg.

N15533
Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev
2022-06-23

Östersunds kommunens kostnader för grundskolan har minskat och är lägre än både riket och andra jämförbara kommuner.

N15027
Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%)
2022-06-23

Nettokostnadsavvikelsen för grundskola i Östersunds kommun har gått från  -1,1 % år 2020 till - 2,18 % 2021. 

N15001
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, kommunala skolor, andel (%)
2022-04-28

Andelen legitimerade lärare har minskat i Östersunds kommun och ligger under både riket och andra jämförbara kommuner. 

N15814
Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%)
2022-01-26

Östersund har en fortsatt hög andel elever i åk 9 som uppnår lägst betyget E i Idrott och hälsa, 96 procent i år vilket är en liten höjning sedan förra året. Riket ligger på 91,8 och liknande kommuner på 92,4 procent.

 

N15722
Effektivitetsindex kommunal grundskola F-9
2022-05-19

Effektivitetsindex är en sammanvägning av kvalitetsindex och resursindex för kommunal grundskola F-9. Östersund har ett lägre index (45) än snittet i riket (50) och liknande kommuner storleksmässigt (49). Värt att notera är att indexet har förbättrats från 2019 (35) till 2020 (45). Sedan 2017 har kommunen haft en positiv trend.

U15900
Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, (%)
2022-06-23

Nettokostnadsavvikelsen för fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet i Östersunds kommun har minskat från  - 8,82 % år 2020 till - 5,67 % 2021. 

N13020
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)
2022-01-26

2021 var andelen gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, 72,5 % vilket var en högre andel jämfört med riket och jämförbara kommuner. Andelen flickor med examen inom 4 år är högre än andelen pojkar med examen inom 4 år.

N17467
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
2022-02-23

72,18 % av gymnasieeleverna i Östersundskommun går ut gymnasiet med examen inom 4 år. Det är ett något bättre resultat än riket där 70,80 % går ut gymnasiet med examen inom 4 år och något lägre än jämförbara kommuner som ligger på 72,79 %.

N17461
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev
2022-06-23

Kostnaden för gymnasieskolan (JGY) har ökat från 2020 men är lägre i jämförelse med riket och kommuner i samma storlek som Östersund. 

N17005
Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%)
2022-06-23

Nettokostnadsavvikelsen för gymnasieskola i Östersunds kommun har gått från - 8,39 % år 2020 till - 6,88 % 2021. 

N17001
Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro, hemkommun, andel (%)
2022-04-28

Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro har sjunkit i Östersunds kommun sedan 2020 och är lägre än för både riket och för andra jämförbara kommuner. Skillnaden mellan pojkar och flickor i gymnasiet är markant där pojkarnas frånvaro är betydligt högre än flickornas.

N17625
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)
2021-09-23

Resultatet har försämrats över åren. Från att för åren 2017 - 2018 haft ett mycket bättre resultat än riket och jämförbara kommuner är resultatet nu något sämre. Från år 2018 är det ett bättre resultat för kvinnor än för män.

En djupare analys kring orsakerna till detta behövs för att kunna förklara detta. Exempelvis kan man behöva undersöka orsaker till att elever gjort avbrott på kurs utan att ha blivit klar med denna och fått betyg på utbildningen, där t ex flytt eller arbete kan vara tänkbara förklaringar.

N18409
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)
2022-01-27

Måttet anger antal unika individer 6-15 år som går i musik- eller kulturskola dividerat med alla invånare 6-15 år. I Östersund deltar 10,59 % av ungdomar i åldern 6-15 år i musik- eller kulturskola medan utfallet i riket är 15,39 % och i jämförbara kommuner 12,54 %.

N09890