Nämnd T2 2022 Uppdrag. Kommentar T2 2022
(Kommunstyrelsen) .
Genomför insatser som ökar index Hållbart Medarbetar Engagemanget (HME) jämfört föregående år

Uppdraget är genomfört. Insatser för att stärka hållbart medarbetarengagemang (HME) sker på respektive område och har påbörjats i de flesta områden under T1-T2. Kommunledningsförvaltningen har även genom ett antal områden varit med i ett pilotprojekt kring att göra flera pulsmätningar än den HME undersökning som sker en gång per år. Exempel på insatser som har initierats är dels en analys av föregående års HME resultat för att ta avstamp i kommande års aktiviteter men även att tydliggöra målbilder för processer, personalaktiviteter som är planerade under året, få en bättre struktur på tjänsteskrivelser, se över mötesstrukturer.

(Barn- och utbildningsnämnd) .
Ta fram en strategi för strategisk kompetensförsörjning för samtliga verksamheter

För lärargrupperna finns en färdig plan framtaget som en del i lärarnas avtalsarbete HÖK 21. För övriga arbetsgrupper har chefsgruppen på staben fått i uppdrag av förvaltningschef att genomföra en kartläggning av kompetensbehoven under hösten och strategin kommer sammanställas i december för att vara klar till årsskiftet

(Tekniska nämnden) .
Skapa möjligheter till rotation i arbete och möjlighet att testa andra arbeten

Sektor Avfall/VA arbetar kontinuerligt med frågan och arbetsrotation har genomförs där så är möjligt. Sektorerna GataFritid samt Städ och service har sedan tidigare ett arbetssätt som främjar rörlighet inom sektorn. På Sektor Måltidsservice roterar medarbetarna utifrån verksamhetens behov av daglig bemanning. Förvaltningen som helhet tar sedan tidigare emot praktikanter både internt och externt. 

(Tekniska nämnden) .
Öka kompetensen inom HBTQ och genusfrågor och fortsätta arbeta med en tydligare värdegrund

På sektorsnivå pågår arbetet med att lyfta fram våra värdegrunder. Det sker framförallt på arbetsplatsträffar. På några sektorer har man även tagit fram egna värdeord för sin verksamhet

(Tekniska nämnden) .
Förbättra introduktion i samband med nyanställning med bättre uppföljning

Hela processen för introduktion av nyanställda har setts över och nu är det en gemensam förvaltningsövergripande introduktion av nyanställda vid två tillfällen varje år. Den arbets/enhets-specifika introduktionen sköts på sektor/enhets-nivå enligt fastställda förvaltningsgemensamma rutiner. Uppföljning av introduktionen sker i Kompetensportalen där enhetschefen kan följa hur medarbetaren introduceras i sitt arbete och på arbetsplatsen.

(Tekniska nämnden) .
Öka andelen utomnordisk arbetskraft

Sektor Måltidsservice har hög andel redan så de fokuserar på bra introduktionsplaner för alla medarbetare. Även sektor Städ och service har idag en hög andel medarbetare med utomnordisk bakgrund. Sektor Avfall VA erbjuder skolor studiebesök på sina anläggningar för att skapa intresse för framtida ansökningar.