Politiska nyckeltal   Kommentar Kolada
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar
2022-04-27

Måttet avser handläggningstid i dagar (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov.

Uppgifterna avser ärenden om bygglov för nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, där beslut om bygglov fattades under året. Uppgifterna gäller alla sådana ärenden, oavsett om de ligger inom eller utom detaljplanelagt område, inom eller utom område med områdesbestämmelser, eller om de omfattas av givet förhandsbesked. Uppgifterna gäller alla ärenden oavsett om bygglovsbeslutet var positivt eller negativt.

2020 hade Östersunds kommun 15 dagars handläggningstid vilket var bättre än både riket och jämförbara kommuner men motsvarar en ökning med en dag jämfört med 2019. Utfallet i riket låg på 24 dagar och i jämförbara kommuner på 18 dagar.

 

U00811
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv
2021-09-23

Utsläppen är relativt låga jämfört med riket och jämförbara kommuner. Detta beror delvis på låg andel stora industrier i Östersunds kommun.
Denna indikator beskriver totala emissioner av kväveoxider (NOx) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området delat på invånare. Källa: SMED via SMHI och Nationella emissionsdatabasen.

N85047
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv
2021-09-23

Värdet är relativt oförändrat över åren samt lågt i jämförelse med kommungruppen och riket. Ett tänkbart framtida scenario är att utsläppen från vägtrafik kommer att öka beroende på klimatförändringar vilket medför transporter på is- och snöfria vägar med dubbdäck.

Indikatorn avser: Totala emissioner av PM2.5 (partiklar 2.5 mikrom.) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området delat på invånare. Källa: SMED via SMHI & Nationella emissionsdatabasen.

N85048
Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund
2022-01-27

Under 2020 var genomsnittlig avbrottstid per kund 43 minuter vilket är långt under utfallet för såväl liknande kommuner som utfall för riket. Det motsvarar även en väsentlig minskning jämfört med 2019 då den genomsnittliga tiden var 63 minuter.

N45933
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv
2021-09-23

Energianvändningen är något lägre än riket och jämförbara kommuner, men den minskar inte i den takt som krävs för att nå kommunens mål om minskad energianvändning med 30 % till 2030 jmf 2010.

Indikatorn gäller Slutanvändning av energi totalt mätt i megawattimmar (MWh) dividerat med antal invånare i kommunen. Avser total slutanvändning av energi som sker inom det geografiska områdets gränser. Källa: Energimyndigheten och SCB.

 

N45905
Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom det geografiska området, andel (%)
2021-10-14

Andelen förnybara energikällor i Jämtkrafts fjärrvärmeproduktion är hög jämfört med riket och kommunerna i samma storlek. Jämtkraft har ett aktivt arbete för att fasa ut den sista andelen olja och torv. Man deltar i ett projekt för utbyte till bioolja. Man har beslutat att inte bryta någon ny torv, utan bara använda upp det befintliga lagret.

N45930
Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)
2021-09-23

Östersunds kommun har en högre andel vattentäkter med vattenskyddsområde i jämförelse med både riket och jämförbara kommuner. Från 2020 så har samtliga kommunala vattentäkter beslutade vattenskyddsområden efter ett systematiskt arbete att se över och revidera befintliga områden, samt skapa för de områden som saknat skydd.

N85069
Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%)
2021-09-23

Östersunds kommun har något lägre andel grundvattenförekomster med god status jämfört med riket och jämförbara kommuner. Det beror bland annat på förekomst av radon och uran i berggrunden, vilket påverkar den kemiska statusen.

Indikatorn gäller: Antal grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status i procent av antal grundvattenförekomster totalt. En grundvattenförekomst med koppling till flera kommuner eller län ingår i beräkningen för varje kommun eller län den har koppling till. Klassning görs successivt under en flerårscykel, och i Kolada redovisas för varje år i en cykel det resultat som tagits fram under cykeln. Varje kommun och län kommer därför t.ex. att ha samma resultat alla år 2010-2016. Cykel 1 avser 2004-2009, cykel 2 2010-2016 och cykel 3 2017-2021. källa VISS, Länsstyrelserna.

N85053
Sjöar med god ekologisk status, andel (%)
2021-09-23

Kommunen har lägre andel sjöar med god ekologisk status jämfört med riket och jämförbara kommuner. Detta beror på en utbyggd vattenkraft med vattenreglerade sjöar samt inplanterade främmande arter.

Källa: VISS Länsstyrelserna.

N85051
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)
2021-09-23

Östersunds kommun har mycket låg andel vattendrag med god ekologisk status jämfört med riket och jämförbara kommuner. Enligt länsstyrelsens uppföljning och klassificering har kommunen endast 8.3 % vattendrag med god ekologisk status, jämfört med riket och jämförbara kommuner som har ca 15 %. Resultatet beror på utbyggd vattenkraft med vandringshinder, vattenreglering med höjdfluktationer, utplanterade främmande arter, historiska åtgärder vid flottning mm. Resultatet kommer att vara relativt konstant över tid.

Indikatorn visar antal vattendrag med god ekologisk status i procent av antal vattendrag totalt. Källa: VISS, Länsstyrelserna.

N85052
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)
2021-09-23

Östersunds kommun har högre tillgänglighet till kollektivtrafik än riket och jämförbara kommuner. Det skapar goda förutsättningar för att nå kommunens mål om följande färdmedelsfördelning till år 2030; 40 % bil, 20 % kollektivtrafik och 40 % aktiva transporter med gång och cykel. En uppföljning har gjorts av antal medgivna inflyttningar till bostäder andra kvartalet 2020 i Östersunds kommun, och den visar att 58 av 67 nya bostäder uppfyller kravet på god tillgänglighet till kollektivtrafik. Men man ser en trend att antalet bostäder som byggs på landsbygden ökar, vilket medför en risk för att man inte uppfyller kravet på god tillgänglighet till kollektivtrafik. Bakgrunden är att kommunen har få tomter till salu och att kommuninvånare då letar upp tomter på landsbygden på egen hand. Det finns alltså ett behov av att kommunen planlägger fler villatomter.

Indikatorn anger; Andel befolkning i det geografiska området som har en trafikerad hållplats inom 500 meter från sin folkbokföringsadress. Med trafikerad hållplats avses hållplats, för samtliga trafikslag som trafikeras med minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och beaktar inte väg- och gatunät. Källa SCB

N07418
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)
2022-05-11

Östersunds kommun uppvisar en högre andel tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s i jämförelse med såväl riket som med jämförbara kommuner. 

N07900
Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%)
2022-01-26

Jämfört med både riket och jämförbara kommuner är invånarna i Östersund mindre nöjda med skötseln av kommunens utomhusmiljöer. Det är framförallt snöröjning av gator och vägar samt snöröjning av gång- och cykelvägar som har fått låga värden av nöjdhet. Skötsel av naturområden och allmänna platser däremot har fått höga värden av nöjdhet.

U07505