Politiska nyckeltal   Kommentar Kolada
Invånare totalt, antal
2022-01-26

Värdet är preliminärt för 2021-12-31. Det kommer ett fastställt värde från SCB i slutet av februari.

Befolkningen har preliminärt ökat med 325 personer mellan 2020-12-31 och 2021-12-31.

N01951
Förändring i antal invånare under senaste femårsperioden, andel (%)
2022-01-17

Den procentuella befolkningsökningen i Östersunds kommun har varit högre än den procentuella befolkningsökningen för riket totalt de senaste åren. 

N01958
Bruttoregionprodukt, kommun (BRP), 1000 kr/invånare
2022-03-31

Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från produktsidan: värden av all produktion av varor och tjänster i en region. Nyckeltalet visar den ekonomiska utvecklingen inom det geografiska området.

N03702
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)
2021-09-22

Tilliten till andra är något högre i Östersunds kommun än i riket. Det är en högre andel män än kvinnor som uppger att de i allmänhet inte kan lita på andra människor. 

På områdesnivå uppger en högre andel i Odensala än i kommunen i stort att de litar på de flesta människor. I Torvalla är situationen den omvända.

I länet är tilliten lägre bland unga vuxna, 16 - 29 år, än i andra åldersgrupper.

U01413
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam kommun, andel (%)
2021-06-28

I Östersunds kommun uppger en högre andel jämfört med riket att de avstått från att gå ut ensamma på grund av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. Det är en betydligt högre andel kvinnor än män som uppger att de avstått från att gå ut ensam. 

 

U01420
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv,
2021-05-25

Östersund har fortfarande ett högre antal anmälda våldsbrott per antal/100 000 inv. än både riket och jämförande kommuner. Antalet anmälda våldsbrott i Östersunds kommun har även ökat sedan 2019 till 1053 anmälda våldsbrott 2020. 

N07403
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%)
2022-02-02

Andelen föräldrapenningdagar som tas ut av män har sedan mätningar började göras, 1999, konstant ökat i hela Sverige. Östersund har sedan 2018 då siffran var högst och låg på 32%,  minskat lite varje år till dagens 30,85% medan trenden att män ökar uttaget av andelen föräldrapenningdagar i stort har fortsatt i riket. Därmed har skillnaden mellan Östersund och riket minskat.

N00943
Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%)
2022-02-03

Utvecklingen mot att dela lika på andelen tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) i Sverige går långsamt. År 2021 hade män i Sverige tagit ut 39,38% av andelen VAB-dagar. I och med det har andelen ökat sakta varje år sedan 2018.

I Östersunds kommun tog män ut 39,5% av de tillfälliga föräldrapenningdagarna under 2021. Det är därmed en tillbakagång till siffrorna från 2019.

Östersund har tidigare haft ett något bättre utfall än riket samt jämförbara kommuner. Under 2021 hade jämförbara kommuner dock ett bättre resultat än Östersunds kommun på 39.98.

N00945
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%)
2022-02-02

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst i riket har sedan 2012 ökat från  76,37 % till  78,93 %. Utvecklingen i Östersund har stått stilla sedan 2015, då siffran steg till 85,42 %, med viss ökning under 2020 till 86,26 % . Jämfört med Sveriges övriga kommuner placerar Östersund sig i den högre tiondelen.

N00952
Kassalikviditet kommunen, (%)
2022-01-27

Kassalikviditet mäter organisationens betalningsförmåga på kort sikt. Kassalikviditeten för Östersunds kommun ligger fortsatt under värdet för både riket och jämförbara kommuner.

N03105
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)
2022-05-11

Östersunds kommun uppvisade 2021 ett resultat som andel av skatt och generella statsbidrag på 5,44 % vilket är lägre än såväl riket som för jämförbara kommuner. 

N03102
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)
2022-05-11

Östersunds kommun uppvisar en total nettokostnadsavvikelse på 3,47 % för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, individ och familjeomsorg samt vård och omsorg för äldre, exklusive LSS. Detta är en minskning från år 2019 då utfallet i Östersunds kommun var 3,87%. Utfall i riket  år 2020 var 1,72 %.

N00097
Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%)
2021-09-09

Soliditet mäter organisationens betalningsförmåga på lång sikt.

Utfallet sedan 2016 visar att soliditeten succesivt har ökat under de senaste åren fem åren. Östersunds kommun har samtliga år legat under liknande kommuner men över riksgenomsnittet och det gäller även för 2020 där Östersund uppvisar en soliditet på 23,36 %. 

 

N03002
Verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen kommun, kr/inv
2022-05-11

Östersunds kommun uppvisar en högre nettokostnadsavvikelse/invånare jämfört med utfallet för kommuner över 50 000 invånare och  utfallet för riket. Avvikelsen har ökat mellan åren 2020-2021.

N03011
Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag
2022-05-11

Måttet anger verksamhetens resultat dividerat med erhållna skatter och statsbidrag. Verksamhetens resultat består av verksamhetens nettokostnader, skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Östersunds kommun har ett lägre resultat jämfört med såväl riket som liknande kommuner.

N03127
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%)
2021-09-09

Nyckeltalet visar hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansieras via egna medel. Östersunds kommun har 2020 en lägre grad av självfinansiering jämfört med både liknande kommuner och riket i genomsnitt. Utfallet riket har sjunkit från att 2019 ha en självfinansieringsgrad på 97,15 % till att 2020 ligga på 84,1 %.

N03103
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
2022-01-27

Delaktighetsindexet visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Östersunds kommun har ett index på 61 % viket kan jämföras med utfall för riket som är 58,43 % och för liknande kommuner där indexet är lite högre med 64,55 %.

U00454
Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%)
2019-01-11

I senaste kommunvalet ökade valdeltagandet från 84,1 % till 85,8 %. Jämfört med genomsnitt för riket och genomsnitt för kommungruppen är deltagandet något högre. Överlag ökade valdeltagandet bland kommunerna i kommungruppen och Östersunds deltagande tillhör mellanskiktet.

Spridningen mellan olika kommunvalkretsar har minskat marginellt och var ca 17 % där Torvalla Övre hade 75 % (72) och Odensala 92 % (90). Det totala antalet giltiga röster var 41 843 st.

N05401
Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)
2019-08-26

Andelen förstagångsväljare i kommunvalet 2018 ökade i Östersund med drygt 10 %, vilket är den största ökningen i kommungruppen 50 - 100 000 invånare. Av 30 kommuner i gruppen återfinns Östersund nu på plats 19.

U17413