Politiska nyckeltal   Kommentar Kolada
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex
2024-05-21

Medarbetarundersökning hösten 2023 visade ett ledarskapsindex på 77 vilket var en liten sänkning från 2022 och även ett lägre värden än både riket och jämförbara kommuner. Värdet i sig är inte lågt men jämfört samtliga kommuner som genomförde undersökningen placerar det Östersund bland de 25 % kommuner med lägst värde.

Indexet är baserat på tre frågor: Min närmaste chef visar uppskattning för mina insatser (72), Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare (80) och Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete (78),

U00202
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex
2024-05-21

Medarbetarundersökning hösten 2023 visade ett styrningsindex på 78 vilket var samma värde som 2022 och ett lägre värden än både riket och jämförbara kommuner. Värdet i sig är inte lågt och jämfört samtliga kommuner som genomförde undersökningen placerar det Östersund bland de 50 % kommuner i mittenskiktet.

Indexet är baserat på tre frågor: Jag är insatt i min arbetsplats mål (82), Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt (68) och Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete (84).

U00203
Medborgarundersökningen - Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%)
2024-05-22

Östersunds kommun har högre värde än både riket och kommuner över 50 000 invånare. Kvinnorna är mer nöjda än männen. Det höga värdet har ökat från 2021 års undersökning. Från andelen 86,3 till 86,4.

N00668
Invånare totalt, antal
2024-05-22

Befolkningssiffran för 2023-12-31 är 64 881 personer. Det innebär en befolkningsökning med 167 personer under år 2023. Det är en ovanligt låg befolkningsökning. Vi får gå tillbaka ända till år 2012 för att hitta ett år med lägre befolkningsökning än år 2023. Befolkningsökningen för år 2023 består av ett positivt flyttnetto och ett negativt födelsenetto.

N01951
Förändring i antal invånare under senaste femårsperioden, andel (%)
2024-05-22

Den procentuella befolkningsökningen i Östersunds kommun har varit högre än den procentuella befolkningsökningen för riket totalt de senaste åren. Ökningen för Östersunds kommun är dock inte lika hög procentuellt som ökningen är för kommuner med fler än 50 000 invånare.

N01958
Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)
2024-05-22

Andelen medborgare som tycker att kommunen är en bra plats att bo och leva på, är högre i Östersunds kommun än för snittet i riket och för kommuner över 50 000 invånare. Värdet i Östersunds kommun har ökat från undersökningen som gjordes år 2021. Från andelen 94 till 96.

N00667
Medborgarundersökningen - Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)
2024-05-22

Det är en stor andel medborgare i Östersunds kommun som kan rekommendera andra att flytta till kommunen. Andelen är betydligt högre i Östersunds kommun jämfört med snittet i riket och kommuner över 50 000 invånare. Andelen har ökat från undersökningen som gjordes år 2021. Från andelen 75,6 till 76,0.

N00670
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
2023-11-28

Delaktighetsindex visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Poängen baseras på 25 frågor om möjligheter till medborgardelaktighet i kommunen. Indexet har varierat under de senaste åren. Mellan år 2020 till 2021 sjönk värdet från 67 till 61, för att sedan öka igen till 64 år 2022. År 2023 har värdet återigen sjunkit och ligger nu på 58. Östersunds kommun ligger under resultatet för jämförbara kommuner och riket, även om värdet för dessa också sjönk mellan 2022 och 2023. 

U00454
Medborgarundersökningen - Förtroende för kommunens politiker, andel (%)
2024-05-07

Östersunds kommun genomför Medborgarundersökningen vartannat år. Nyckeltalet visar andelen medborgare som svarat att de har ganska eller mycket stort förtroende för kommunens politiker. År 2023 låg värdet för Östersunds kommun på 51% vilket var högre än utfallet för både riket och jämförbara kommuner, och en tydlig ökning från den senaste mätningen år 2021 då kommunens resultat var 42%. Kvinnor i kommunen svarade i högre grad att de har förtroende för kommunens politiker än män gjorde, 54% respektive 49%. 

N00664
Medborgarundersökningen - Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra, andel (%)
2024-05-07

Östersunds kommun genomför Medborgarundersökningen vartannat år.  Nyckeltalet visar hur stor andel som svarat att möjligheterna som kommunens invånare har att påverka innehållet i politiska beslut är bra. År 2023 var utfallet för Östersunds kommun 31%, vilket är en ökning från 24% år 2021, och ett högre utfall än för både riket och jämförbara kommuner. Det skiljer sig mycket lite mellan könen, där utfallet för kvinnor  är 31% i jämförelse med 30% för männen. 

N00650
Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)
2024-05-07

Östersunds kommun genomför Medborgarundersökningen vartannat år. Nyckeltalet visar hur stor andel som anser att invånarna i kommunen har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. År 2023 var utfallet för Östersunds kommun 25% vilket innebär en ökning från 2021 då utfallet var 21%. Kommunens har även ett högre utfall än både riket och jämförbara kommuner.  Utfallet var högre bland kvinnor än män, 29% respektive 20%. Det innebär en ökning för kvinnor från 22% år 2021. 

N00669
Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%)
2023-06-20

Valdeltagandet i Östersunds kommun minskade med 3 % 2022 jämfört med valet 2018. Minskningen är i paritet med utfallet för såväl riket som för jämförbara kommuner.

N05401
Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)
2023-06-20

Andelen förstagångsväljare i kommunvalet 2022 minskade med 4 % jämfört med valet 2018. 
79 % av förstagångsväljarna röstade i Östersunds kommun vilket kan jämföras med 78,88 % i riket och 79,37 i jämförbara kommuner.

U17413