T1 2022 Uppdrag. Kommentar T1 2022
.
Genomför insatser kopplade till stadsrumsanalys Torvalla-Odensala för att motverka segregation och socioekonomiska ojämlikheter (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året. 

Identifiering av vilka analyser som ska göras är genomförd medan insatser utifrån analyserna kvarstår att göra.

.
Tillsammans med polisen genomföra förebyggande utbildningsinsatser och tillsynen på restauranger och krogar för att minimera risken för överservering (SAN)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Tillståndsenheten och Polisen har hittills under året genomfört tillsyn gemensamt vid 3 tillfällen, med 3,7 respektive 11 restauranger per tillfälle. Utbildning i alkoholservering samt narkotika planeras till den 16 maj.

.
Ta fram en kommunövergripande strategi för fredstida kriser och höjd beredskap (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året. 

Arbetet med pandemin har varit omfattande vilket har inneburit att strategi för fredstida kriser och höjd beredskap har fått prioriteras ned. Arbetet med att upprätta strategin kommer att genomföras i samband med nästkommande RSA-process (risk- och sårbarhetsanalys). 

.
Utveckla arbetet med effektiv samordning för trygghet, EST (KS)

Uppdraget är genomfört.

Arbetet är genomfört (upphandling av verksamhetssystem och utbildning) och är numera i förvaltningsfas av EST.

.
Utveckla ett nytt linjenät för stadstrafiken (MSN)

Uppdrag bedöms bli genomfört.

Arbete  pågår för att ta fram det slutliga förslaget till linjenät som ska införas i Juni 2023 då det nya avtalet för stadsbussarna träder in. 

.
Utred nya lösningar på dagvattenhantering i vår gatumiljö, både vid nybyggnationer och inom befintlig gatumiljö (MSN, TN)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Processerna inom dagvatten påverkas av klimatet genom att ökade nederbördsmängder kräver en annan hantering av dagvatten i form av fördröjningsmagasin och andra dagvattenanläggningar. Nya lösningar diskuteras från fall till fall och anpassas till de lokala förutsättningar som gäller. Arbetet sker i samarbete mellan Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning. En ny programvara för analys kommer att införskaffas som ett verktyg i arbetet.

.
Öka tryggheten i stadskärnan genom att arbeta för att nå en Purple Flag-certifiering (KS, TN)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Destinationsbolaget leder arbetet med stöttning av Kommunledningsförvaltningen och harmoniserar med EST-projektet. Inga formella sammankomster har skett under årets första månader men belysningsåtgärder har satts in för att öka trygghet i mörka områden inom stadskärnan.

.
Genomför trygghetsvandring på de områden/platser i kommunen som identifierats i polisens och kommunens lägesbild inom det brottsförebyggande arbetet (TN)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Någon trygghetsvandring har ännu inte anordnats under året  men beräknas komma att genomföras senare under året.