T1 2021 Uppdrag.
Ingen
Ta fram en utvecklingsplan för Torvalla (KS)
Ingen
Genomför åtgärder för att öka klimatanpassning av kommunens verksamheter (TN, KS, BUN, VON, MSN, KFN)
Ingen
Utred brister och behov i den regionala och nationella infrastrukturen (KS)
Ingen
Utveckla en åldrandevänlig kommun inom ramen för samarbetet med WHO:s nätverk Age Friendly Cities and Communitys (VON)
Ingen
Utveckla geografiskt informationssystem (GIS) och geodata inom kommunorganisationen (MSN)
Ingen
Öka renoveringstakten på kommunens ledningsnät för VA (TN)
Ingen
Planera för ersättning av Odenskogs återvinningscentral (TN)
Ingen
Upprätta styrdokument för kollektivtrafik (MSN)