Nämnd T1 2022 Uppdrag. Kommentar T1 2022
(Kommunstyrelsen) .
Säkerställ modell och rutiner kopplat till Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Ett arbete pågår inom område Strategi och styrning och planen är att det ska vara klart under våren.

(Tekniska nämnden) .
Utveckla och implementera en metodik som innebär att barnkonventionen beaktas i alla politiska beslut.

En barnrättskoordinator har utbildats under 2021. Arbetet med implementering på förvaltningen kommer att pågå under 2022. En grundutbildning för alla medarbetare ska genomföras under 2022. Teknisk förvaltning arbetar tillsammans med Samhällsbyggnad och Barn och utbildning för att hitta mötesplatser där Teknisk förvaltning och Samhällsbyggnad kan träffa barn för att skapa delaktighet och inflytande för barn.