Politiska nyckeltal   Kommentar Kolada
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
2022-05-11

Insikt mäter kundnöjdhet hos de medborgare som varit i kontakt med kommunens myndighetsutövning under året.

Östersunds kommun har sedan 2018 stadigt påvisat högre resultat än såväl riket som jämförbara kommuner men har tappat lite i andel sedan 2019.

U07451
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv.
2022-04-27

Under 2020 färdigställde Östersunds kommun 3,77 bostäder i flerfamiljshus per tusen invånare. Detta innebär att Östersunds kommun nu uppvisar ett lägre antal färdigställda bostäder än vad liknande kommuner gör. Östersund ligger fortfarande långt över riket i genomsnitt där antalet färdigställda bostäder per 1000 invånare är 2,18. 

N07906
Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv.
2021-09-09

Antalet färdigställda bostäder i småhus under året beräknat på antal per 1000 invånare uppvisar en sjunkande trend utifrån tidigare år. 2016-2018 uppvisade Östersunds kommun ett betydligt högre utfall än både liknande kommuner och riket i genomsnitt. 2019 och 2020 är antalet färdigställda bostäder i småhus lägre jämfört med både liknande kommuner och riket i genomsnitt.

N07905
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)
2022-05-16

Trångboddheten har fortsatt minskat i Östersunds kommun. Utfallet är lägre än i riket och kommuner med över 50 000 invånare.

N07907
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)
2022-01-26

Andelen förvärvsarbetande invånare 20 - 64 år har för år 2020 minskat något till 81,35% men är fortfarande högre än riket (79,79%) och jämförbara kommuner över 50 000 inv. (79,53%).

N00914
Arbetslöshet 16-64 år i kommunen, andel (%) av registerbaserad arbetskraft
2021-01-13

Indikatorn visar andelen öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i åldern 16 - 64 år i relation till arbetskraften i detta åldersspann. Utfallet för Östersund är högre år 2020 (6,2%) jämfört med år 2019 (5,49%) men ligger fortsatt under både riket (7,36%) och jämförbara kommuner (7,38%). Utfallet är högre för män än kvinnor.

N00988
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.
2022-01-26

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel % av befolkningen har ökat från tidigare år. I Östersunds kommun har ökningen gått från 2,97% år 2020 till 3,2% år 2021. Långtidsarbetslösheten är högre bland män än för kvinnor. 

N03926
Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av registerbaserad arbetskraft
2021-01-13

Indikatorn avser andelen öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i relation till arbetskraften i åldern 16 - 24 år. Ungdomsarbetslösheten har tidigare minskat sedan 2012 men nu har en ökning skett från 6,74 % år 2019 till 9,3 % år 2020. Östersund ligger under riket (10,25%) och något högre än jämförbara kommuner (9,26%). 

N00983
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)
2022-01-26

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) är lägre i Östersunds kommun jämfört med riket och kommuner över 50 000 invånare. Utfallet är högre för män än för kvinnor.

N02797
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)
2021-09-22

Östersunds kommun har bättre resultat år 2019 än tidigare år men sämre resultat än för riket och jämförbara kommuner. Resultatet har dock förbättrats mer än för dessa. Resultatet för kvinnor har förbättrat sedan tidigare år medan det försämrats något för männen.

N17434
Demografisk försörjningskvot
2022-01-26

Diagrammet visar hur många extra personer en person i yrkesverksam ålder måste försörja förutom sig själv. Utfallet för Östersunds kommun visar på en svagt uppåtgående trend. 

N00927
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)
2022-04-22

Bättre resultat under mätperioden än för jämförbara kommuner och riket med något sämre resultat sedan föregående år. Bättre resultat för kvinnor (46%) än för män (38%) vilket är på ungefärligen samma nivå som föregående år.

U40455
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%)
2021-03-19

Andelen förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år i Östersunds kommun har ökat och är högre än riket och kommuner över 50 000 invånare. Utfallet är högre bland män än för kvinnor. 

 

N02994