Politiska nyckeltal   Kommentar Kolada
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
2020-05-19

Insikt mäter kundnöjdhet hos de medborgare som varit i kontakt med kommunens myndighetsutövning under året.

2019 visade index en högre kundnöjdhet med myndighetsutövningen i Östersunds kommun jämfört med både jämförbara kommuner och riket.

 

U07451
Nöjd Region-Index - Kommersiellt utbud
2018-12-27

Bland det hundratal kommuner som lämnade uppgifter inom detta område 2018 så placerade sig Östersund i det övre skiktet. Resultatet har förbättras jämfört med 2016.

U00403
Nöjd Region-Index - Bostäder
2018-12-27

Drygt 100 av landets kommuner ingick i underlag 2018 och Östersund placerade sig här ganska mitt i. Av jämförbara kommuner deltog 18 st och Östersunds placering var 8.

U07406
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv.
2021-09-09

Under 2020 färdigställde Östersunds kommun 3,77 bostäder i flerfamiljshus per tusen invånare. Detta innebär att Östersunds kommun nu uppvisar ett lägre antal färdigställda bostäder än vad liknande kommuner gör. Östersund ligger fortfarande långt över riket i genomsnitt där antalet färdigställda bostäder per 1000 invånare är 2,18. 

N07906
Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv.
2021-09-09

Antalet färdigställda bostäder i småhus under året beräknat på antal per 1000 invånare uppvisar en sjunkande trend utifrån tidigare år. 2016-2018 uppvisade Östersunds kommun ett betydligt högre utfall än både liknande kommuner och riket i genomsnitt. 2019 och 2020 är antalet färdigställda bostäder i småhus lägre jämfört med både liknande kommuner och riket i genomsnitt.

N07905
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)
2021-09-22

Trångboddheten har minskat marginellt i Östersunds kommun mellan år 2019 och år 2020. Utfallet är lägre än i riket och kommuner med över 50 000 invånare. 

N07907
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)
2021-01-13

Andelen förvärvsarbetande invånare 20 - 64 år har för år 2019 minskat något till 81,97% men är fortfarande högre än riket (80,39%) och jämförbara kommuner över 50 000 inv. (80,41%). Andelen kvinnor ligger på samma nivå 2019 som 2018 (81,27%). Andelen män har minskat till 82,67% år 2019 från 83,37% år 2018. 

N00914
Arbetslöshet 16-64 år i kommunen, andel (%) av registerbaserad arbetskraft
2021-01-13

Indikatorn visar andelen öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i åldern 16 - 64 år i relation till arbetskraften i detta åldersspann. Utfallet för Östersund är högre år 2020 (6,2%) jämfört med år 2019 (5,49%) men ligger fortsatt under både riket (7,36%) och jämförbara kommuner (7,38%). Utfallet är högre för män än kvinnor.

N00988
Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef.
2021-01-13

Andelen långtidsarbetslösa i befolkningen har ökat i Östersunds kommun från 2,58% år 2019 till 2,64% år 2020 men ligger fortsatt under riket (3,78%) och jämförbara kommuner (3,88%). Utfallet för kvinnor är sämre år 2020. Utfallet för män är lika som år 2019. 

N00955
Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av registerbaserad arbetskraft
2021-01-13

Indikatorn avser andelen öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i relation till arbetskraften i åldern 16 - 24 år. Ungdomsarbetslösheten har tidigare minskat sedan 2012 men nu har en ökning skett från 6,74 % år 2019 till 9,3 % år 2020. Östersund ligger under riket (10,25%) och något högre än jämförbara kommuner (9,26%). 

N00983
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)
2021-03-19

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) är lägre i Östersunds kommun jämfört med riket och kommuner över 50 000 invånare. Utfallet är högre för män än för kvinnor. 

N02797
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)
2021-09-22

Östersunds kommun har bättre resultat år 2019 än tidigare år men sämre resultat än för riket och jämförbara kommuner. Resultatet har dock förbättrats mer än för dessa. Resultatet för kvinnor har förbättrat sedan tidigare år medan det försämrats något för männen.

N17434
Nöjd Region-Index - Arbetsmöjligheter
2018-12-27

På fråga om möjlighet att få arbete inom rimligt avstånd så placerade Östersund sig 2018 över snittet i riket och jämförbara kommuner. Trenden har sedan 2011 varit mer positiv än riket där index har ökat från 49 till 65.

U40400
Demografisk försörjningskvot
2021-08-19

Diagrammet visar hur många extra personer en person i yrkesverksam ålder måste försörja förutom sig själv. Utfallet för Östersunds kommun visar på en svagt uppåtgående trend. 

N00927
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)
2021-03-19

Andelen personer som antingen börjat studera eller arbeta efter avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet har totalt minskat. Värdet för kvinnor har ökat något men för män har värdet har minskat något. Utfall kvinnor 45,88%, utfall män 38%.  Utfallet i Östersunds kommun är fortfarande högre än både riket och jämförbara kommuner.

U40455
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%)
2021-03-19

Andelen förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år i Östersunds kommun har ökat och är högre än riket och kommuner över 50 000 invånare. Utfallet är högre bland män än för kvinnor. 

 

N02994
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)
2021-09-23

Resultatet har försämrats över åren. Från att för åren 2017 - 2018 haft ett mycket bättre resultat än riket och jämförbara kommuner är resultatet nu något sämre. Från år 2018 är det ett bättre resultat för kvinnor än för män.

En djupare analys kring orsakerna till detta behövs för att kunna förklara detta. Exempelvis kan man behöva undersöka orsaker till att elever gjort avbrott på kurs utan att ha blivit klar med denna och fått betyg på utbildningen, där t ex flytt eller arbete kan vara tänkbara förklaringar.

N18409