T1 2022 Uppdrag. Kommentar T1 2022
.
Skapa en tydlig och gemensam omvärldsbild av Östersund (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Löpande arbete med profilering av platsen har pågått i tätt samarbete med Destination Östersund AB. Platsvarumärket är inkluderat i förslag till reviderad Översiktsplan samt förslag till ny evenemangspolicy, vilket är viktigt för att skapa en tydlig omvärldsbild av Östersund. En kännedomsundersökning genomfördes i januari, vilken visar att kännedomen om den nya profilen ökat något, men att merparten av invånarna inte känner till att Vinterstaden inte längre används för att marknadsföra Östersund

Under hösten behöver processen för Omvärld samordnas och tydliggöras när det gäller styrdokument och olika samarbeten såsom vänorter och deltagande i olika nätverk för att uppdraget ska bli genomfört under året.

.
Öka barns välbefinnande genom att lägga ökat fokus på friskfaktorer (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Hälsoworkshop genomfördes den 5 maj där ungdomar, politiker och deltagare från kommunen, regionen samt ideell eller privat sektor närvarade. Fokus under dagen var att utifrån ungdomarnas perspektiv identifiera friskfaktorer och konkreta åtgärder för att öka barns välbefinnande. Resultatet kommer att redovisas vid Tertial 2. 

.
Genomför åtgärder för att minska den psykiska ohälsan hos barn- och unga (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Fokus under perioden har varit att genomföra utbildningen/workshopen En dag om psykisk (o)hälsa hos ung, som genomfördes den 5 maj, resultatet kommer att redovisas vid Tertial 2. Arbete pågår också med att identifiera vilka processer som har störst påverkan för barns hälsa. 

.
Genomför en översyn och kvalitetssäkring av investeringsprocessen i sin helhet (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året. 

Ny riktlinje för investeringsprocessen antogs i Kommunstyrelsen i februari 2022. Det återstår att identifiera en lämlig programvara som stöder den nya processen på ett bra sätt.

.
Utveckla resursfördelningsmodellen så att den på ett tydligare sätt styr mot de kommunövergripande målen (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året. 

Inledande möte har hållits i maj 2022 mellan område Strategi & styrning och område Ekonomi. Plan har upprättats och kommer fortgå under hösten 2022.

.
Öka kunskapen om val för förstagångsväljare och grupper med lågt valdeltagande (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Biblioteket, Hej främling och studieförbundet ABFavser att anordna en valskola inför höstens val på huvudbiblioteket, Torvalla bibliotek och på Gamla Tingshuset. Här kommer förstagångsväljare att informeras om vikten av att rösta och vad demokratiperspektivet innebär. Det kommer också att vara möjligt att få prova på hur det går till att rösta med språkstöd på plats.