T2 2022 Uppdrag. Kommentar T2 2022
.
Öka den digitala mognaden hos kommunens chefer och medarbetare (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Det pågår en kontinuerlig utbildning inom Microsoft 365/Office 365 för att öka det digitala användandet. Till exempel att få bort anteckningsblock och övergå till digitala motsvarigheter. Utbildningen erbjuds till alla förvaltningar, ledningsgrupper och chefer.

.
Utveckla chefers förmåga till att leda på distans och medarbetares förmåga till självledarskap (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Under Tertial 1 genomförde HR sk HR-frukost för chefer med temat "Att leda i den nya hybrida framtiden". Syftet med HR-frukosten var att kommunens chefer skulle träffas över förvaltningsgränser och få tips, idéer, inspiration och erfarenhetsbyte från varandra. Under Tertial 2 har en två dagars utbildning med ämnet Tillitsbaserat ledarskap i praktiken genomförts för att ge chefer mer kunskap och praktiskt verktyg att arbeta med tillitsbaserat.

Att utveckla självledarskap innebär att skapa rätt förutsättningar för medarbetaren att agera självständigt genom ökat ansvar och handlingsutrymme. Det sker främst genom ett tillitsbaserat ledarskap samt tydlighet i mål, uppdrag och förväntat resultat. Under perioden 1 har HR genomfört utbildning i "Självledarskap för medarbetare".

.
Samordna och följa upp kommunens övergripande kompetensförsörjningsarbete (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året. 

Område HR har tillsammans med förvaltningarna arbetat utifrån kommunens nya arbetssätt för att hantera kommunens kompetensförsörjningsarbete. Samtliga förvaltningar har kommit igång med undantag från Kultur- och fritidsförvaltningen som planerar att påbörja arbetet i höst.

Kommunens arbete med kompetensförsörjning inspireras av Sveriges kommuner och regioners nio strategier för att välfärden ska kunna möta kompetensutmaningen. Område HR har arbetat aktivt för att informera och inspirera utifrån de nio strategierna.

Arbetet med att revidera och vidareutveckla den kommunövergripande rekryteringsprocessen har fortsatt. En rekryteringsriktlinje har tagits fram och beslutats. Rekryteringsutbildningen för chefer har reviderats utifrån de delar i rekryteringsprocessen som utvecklats. Behovsanalysen gällande införande av ett kommunövergripande rekryteringssystem är klar och område HR kommer agera pilot för detta under hösten.

.
Säkerställa och utveckla nämndens kompetensförsörjningsarbete (Alla)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Arbetet med implementering av kompetensförsörjningsarbetet har påbörjats. I Social- och arbetsmarknadsförvaltningen genomfördes en workshop om "använd kompetensen rätt" för chefer under våren. Förvaltningsledningen kommer att arbeta vidare med underlaget från workshopen. Två verksamhetsutvecklare är ansvariga att driva det strategiska kompetensförsörjningsarbetet i förvaltningen.

Kommunledningsförvaltningen har redovisat enskilt arbete på respektive områden i förvaltningsledningen och de har inom förvaltningen tillsatt en grupp som ska arbeta vidare med förvaltningsövergripande åtgärder.

 I Samällsbyggnadsförvaltningen har en genomgång av materialet genomförts i förvaltningens ledningsgrupp. Under hösten ska en workshop genomföras i förvaltningsledningen där även samordnare ska delta.

 Barn- och utbildningsförvaltningen har kommit en bit på väg då arbetet med kollektivavtalet HÖK -21 går hand i hand med kommunens strategiska kompetensförsörjningsarbete. Det finns aktiviteter framtagna både på lång och kort sikt för hur kommunen ska arbeta vidare med lärargrupperna. Nästa steg är att övriga inom förvaltningen ska påbörja arbetet.

 Teknisk förvaltning har påbörjat arbetet på sektornivå.

 I Vård- och omsorgsförvaltningen ska en presentation genomföras där förvaltningens kompetensförsörjningsstrateg kommer att delta.

Kultur- och fritidsförvaltningen har inte påbörjat arbetet.

.
Genomför åtgärder för att minska sjukfrånvaron (Alla)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Inom Område HR arbetar 21 personer varav 5 arbetar specifikt med hälsa, rehabilitering, arbetsmiljö och likabehandling. Att Område HR har organiserat sig så har satt fokus på frågorna och skapat ett riktat arbetsgivarstöd i dessa frågor. Såväl strategiskt som operativt i dessa frågor. Sedan HR omorganiserades och skapade specialistkunskap i dessa frågor så har sjukfrånvaron sjunkit i kommunen. Arbetssättet stödjs även av forskning på området. Från att ha arbetat mycket med rehabiliterande insatser för redan sjuka medarbetare har det förebyggande arbetet ökat stadigt ute på arbetsplatserna ända fram till pandemin. I dagsläget ser vi ett resultat av pandemin genom att bland annat långtidssjukfrånvaron har ökat och genom att konflikter på arbetsplatser har ökat. Allt detta förebyggs av ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete och genom att ha förutsättningar i form av tid och resurser att kunna arbeta förebyggande på arbetsplatser. Under 2022 fokuserar Område HR på att öka kunskaperna kring systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö. Utbildningsinsatserna har höjts och tillgängligheten till kunskapen har förbättrats likväl som möjligheten till att kunna bedriva ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete med förbättrade verktyg för uppföljning.

I uppdraget att bedriva strategisk kompetensförsörjning i kommunen har arbetsmiljö en stor betydelse för att skapa hälsosamma arbetsplatser och på så sätt säkra för att behålla och attrahera medarbetare.

Östersunds kommun har tecknat en överenskommelse om fördjupad samverkan med Försäkringskassan. Syftet med överenskommelsen är att utveckla samverkan mellan kommunen och Försäkringskassan när det gäller sjukskrivningsprocessen. Samverkan ska gälla främst på strategisk nivå med åtgärder som kan förebygga och förkorta sjukskrivningar hos Östersunds kommuns medarbetare.

Friskvårdsbidraget har höjts från 1 200kr till 2 000kr. Nytt för i år är även att medarbetarna får välja på antingen en timmes friskvård per vecka eller friskvårdsbidrag. Det är svårt att se samband mellan högre bidrag och lägre sjuktal. Däremot så ger satsningar på friskvård ökade möjligheter för god hälsa. 

Under pandemin har Område HR regelbundet tagit fram prognoser på sjukfrånvaro till verksamheterna för att underlätta för verksamheterna att rikta sina resurser där de behövs mest.

.
Kartlägg befintligt fastighetsbestånd för att identifiera vilka fastigheter som bör eller kan avyttras (BRE)

Uppdraget bedöms inte bli genomfört under året

Någon kartläggning har inte genomförts under årets första två tertial. Det är ytterst osäkert om uppdraget kommer att kunna genomföras under året utifrån den stora mängd underhålls- samt investeringsprojekt som kommunen har att genomföra under 2022. 
 

.
Förbättra kommunikationen till medborgarna om vilket förebyggande arbete kommunen i samarbete med polisen gör kopplat till trygghet utomhus (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört. Detta kommer omhändertas i kommunikationsplan kopplat till EST (Effektiv Samordning för Trygghet).  EST är ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa.