T1 2024 Uppdrag Kommentar T1 2024
.
Samordna och stärk kommunens kompetensförsörjning. KS

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Under tertial 1 2024 har en ny tjänst tillsatts hos Område HR som ska samordna det kommunövergripande arbetet med kompetensförsörjning. I tjänsten innebär det att samordna kommunens interna kompetensförsörjningsarbete och säkerställa externa relationer med aktörer som är viktiga för att driva kompetensförsörjningsarbetet framåt.

För att samordna nämndernas fortsatta arbete med kompetensförsörjning har Område HR bjudit in nyckelpersoner i kommunen som arbetar med kompetensförsörjning för att säkerställa att de insatser som prioriteras möter de behov som finns. Område HR kommer även att se över forum kring kompetensförsörjning för att säkerställa att det finns en plattform där kommunen och dess nämnder kan samverka kring kompetensutmaningarna som vi står inför.

Vidare, har Område HR påbörjat en översyn av administrativa arbetsuppgifter ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Syftet med översynen är att se över vilka administrativa arbetsuppgifter som vi kan effektivisera eller sluta göra för att skapa mervärde för kommunens kärnverksamhet och i förlängningen medborgare i Östersunds kommun. Översynen ska även se över chefens administrativa vardag och skapa förutsättningar för ett nära ledarskap.

Område HR ingår även i en arbetsgrupp tillsammans med Område näringsliv och tillväxt för att skapa en handlingsplan för ökad kompetensattraktion. Detta arbete fokuserar på insatser för att öka inflyttandet till Östersunds kommun.

.
Säkerställ att kommunens vuxenutbildning tillgodoser kommunens behov av kompetensförsörjning på lång sikt. SAN (KS)

Uppdraget är genomfört

Lärcentrum har haft dialog med vård-och omsorgsförvaltning och barn- och utbildningsförvaltningen kring behov av kompetensförsörjning varefter Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutat att påbörja en ny upphandling av utbildningsanordnare med längre avtalstid än tidigare.

 

.
Säkerställ uppföljning av krav i upphandlingar inom ny- och ombyggnationer. TN

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Utifrån den revisionsgranskning som genomförts under vintern så pågår arbete med att skapa rutiner för att säkerställa att de kontroller som krävs görs mot upphandlingar och byggnationer.