Politiska nyckeltal   Kommentar Kolada
Digital mognad
2023-12-05

Digital mognad visar värdet för kommunens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering och utgörs av måtten för digital förmåga och digitalt arv. Ett högt värde är positivt. Den digitala förmågan avser arbetssätt kopplade till digitalisering och kommunens förmåga att förstå, fånga och förändra i takt med digitala möjligheter. Värdet för det digitala arvet visar tidigare investeringar i gamla system som inte kan anpassas till modernare krav.

Värdet för kommunens digitala mognad har ökat under de åren som mätningen genomförts, med en marginal minskning mellan åren 2022 och 2023 (från 56 till 55,7). Det beror på att kommunens värde för digital förmåga minskade från 54,6 till 53,1 mellan de åren. Det digitala arvet har fortsatt gå i positiv riktning. 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex
2024-01-22

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett nyckeltal baserat på enkätfrågor som mäter förutsättningar för motivation, ledning och styrning. HME över 70 är ett bra värde. 2023 hade Östersunds kommun ett HME på 77,33 vilket var lägre än 2022 då det var 77,42. Vi hade ett lägre HME än riket och kommuner i liknande storlek.

U00200
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex
2024-03-12

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett nyckeltal baserat på enkätfrågor som mäter förutsättningar för motivation, ledning och styrning. HME värdet för motivationsindex var 77 under 2023, vilket är samma värde som 2022. 

U00201
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)
2024-03-13

Under 2023 hade Östersunds kommun högre sjukfrånvaro än riket och kommuner i liknande storlek. Den totala sjukfrånvaron var 0,6% mindre jämfört med 2022. Kvinnor hade en högre sjukfrånvaro än män (9,3% för kvinnor respektive 5,5% för män). Sjukfrånvaron har minskat bland både kvinnor och män jämfört med 2022. 

Sjukfrånvaron har även under 2023 minskat inom samtliga åldersgrupper jämfört med 2022. 

Den främsta anledningen till en minskad sjukfrånvaro är att vi har en minskad korttidssjukfrånvaro jämfört med 2022. Under 2023 låg den totala korttidssjukfrånvaron (dag 1-14) på 3,2% jämfört med 2022 där den låg på 4,0%. 

Under 2023 var andelen som klassas som långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 50,1% av den totala sjukfrånvaron. Vilket är en ökning med 5,6% jämfört med 2022.  Den främsta anledningen till en ökad andel långtidssjukfrånvaro är flera lagändringar i Socialförsäkringsbalken som innebar en möjlighet till längre sjukskrivningsperiod. Syftet med lagförändringarna var att fler skulle få möjlighet att fullfölja sina rehabiliteringsåtgärder för att kunna återgå i det ordinarie arbetet. Vi som arbetsgivare ser att längden på sjukskrivningar ökat men också att kommunen idag har högre andel deltidssjukskrivna jämfört med innan lagförändringarna, vilket indikerar att återgång i arbete är möjligt i större utsträckning än tidigare.

Vid samtal med försäkringskassan i november månad 2023 uppbär 46% av de långtidssjukskrivna i kommunen sjukpenning kopplat till psykisk ohälsa. Även fast ökningen av andelen långtidssjukskrivna ökar till stor del beror på lagförändringar behöver vi som arbetsgivare aktivt arbeta för att motverka arbetsrelaterad sjukdom. 

N00090
Årsarbetare, totalt kommunalt anställda, antal
2024-04-09

Årsarbetare anger antalet anställda om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade summeras till heltidsanställningar.

Östersunds kommun har 328 fler årsarbetare än kommuner i liknande storlek. En faktor som påverkar antal årsarbetare är frånvaro eftersom det då kan behövas anställas vikarier. När det gäller sjukfrånvaro så har Östersunds kommun en högre sjukfrånvaro än kommuner i liknande storlek. Kommunen har även högre andel timavlönade jämfört med kommuner i liknande storlek. Andelen tillsvidareanställda i Östersunds kommun är dock lägre än kommuner i liknande storlek.

N00098
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)
2024-04-09

Andelen heltidsarbetande månadsavlönade under 2023 ligger på 73,5%, vilket är 1,2% högre än tidigare år. Östersunds kommun ligger lägre än kommuner i liknande storlek som ligger på 75,3%. Andelen är dock högre än riket 69,8%. Andelen har ökat sedan år 2018. Andelen heltidsarbetande månadsavlönade är högre bland männen (83%) än hos kvinnorna (69,5%).

N00209
Anställda utrikes födda, kommun, balanstal
2024-04-09

Indikatorn visar balansen mellan andelen utrikes födda i det geografiska Östersund och kommunen som arbetsgivare. Östersund ligger högre än riket och kommuner i liknande storlek.

N00217
Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, kommun, andel (%)
2024-04-09

Östersunds kommun ligger lägre jämfört med kommuner i liknande storlek när det gäller arbetad tid som utförs av månadsavlönade tillsvidareanställda. År 2023 var det 82% tillsvidareanställda som utförde den arbetade tiden, vilket är 2% högre än 2022. 

N00203
Nya tillsvidareanställda månadsavlönade, kommun, andel (%)
2024-04-09

Nyckeltalet visar antalet nyanställda tillsvidareanställda delat i antalet tillsvidareanställda föregående år. Andelen nyanställda ligger på högre nivåer än riket och jämförbara kommuner gällande storlek.

N00215
Tomma lokaler, kvm
Inga tillgängliga data
Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)
2023-12-27

Medborgarna i Östersunds kommun anser att det fungerar bra att få svar på frågor till kommunen. Utfallet är högre än för både riket och jämförbara kommuner, och har ökat något sedan den senaste mätningen på kommunnivå år 2021. Utfallet är högre bland kvinnor (82%) än män (74%). 

N00647
Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)
2023-12-27

De personer som deltog i medborgarundersökningen under 2023 fick svara på frågan om de varit i kontakt med en tjänsteperson i kommunen det senaste året. Av de personer som hade varit det tyckte 89% att de fick ett bra bemötande av tjänstepersonen de varit i kontakt med. Utfallet är högre än för både riket och jämförbara kommuner, och har ökat något sen den senaste mätningen i kommunen år 2021.

N00640