Politiska nyckeltal   Kommentar Kolada
Årsarbetare, totalt kommunalt anställda, antal
2022-04-13

Årsarbetare anger antalet anställda om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade summeras till heltidsanställningar. Östersunds kommun har 356 årsarbetare fler än kommuner i liknande storlek. En faktor som påverkar antal årsarbetare är frånvaro eftersom det då kan behövas anställas vikarier. När det gäller sjukfrånvaro så har Östersunds kommun en lägre sjukfrånvaro än kommuner i motsvarande storlek. Kommunen har däremot en högre andel timavlönade jämfört med kommuner i liknande storlek. Andelen tillsvidareanställda är lägre än kommuner i liknande storlek.

N00098
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)
2022-04-13

Andelen heltidsarbetande månadsavlönade är lägre 70,9% än kommuner i liknande storlek 72,4%. Andelen är dock högre än riket 67,6%. Andelen har ökat sedan år 2017. Andelen är högre bland män (83%) än hos kvinnorna (66,1%).

N00209
Anställda utrikes födda, kommun, balanstal
2022-04-14

Indikatorn visar balansen mellan andelen utrikes födda i det geografiska Östersund och kommunen som arbetsgivare. Östersund ligger högre än riket och kommuner i liknande storlek.

N00217
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex
2022-09-07

Mätning av HME 2022 kommer att genomföras i oktober. 

U00200
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)
2022-03-14

Östersunds kommun har lägre sjukfrånvaro än riket och kommuner i liknande storlek. Kvinnornas sjukfrånvaro är 3,5% högre än männens. Skillnaden är mindre än 2020 då den var 3,6%.

Den totala sjukfrånvaron för 2021 var 7,4% vilket är 0,5%-enheter lägre jämfört med 2020. Under båda åren har vi haft Coronapandemin. Många medarbetare har vaccinerat sig mot covid-19 under 2021 vilket har bidragit till den lägre sjukfrånvaron. En del medarbetare som har haft möjlighet att arbeta hemifrån har gjort det trots att de har varit sjuka. Det har bidragit främst till lägre korttidssjukfrånvaro eftersom de annars hade varit sjukskrivna. 

N00090
Akut (avhjälpande) underhåll, kr/m2
2022-09-14

Enligt riktlinje för God ekonomisk hushållning ska det totala underhållet på kommunens fastigheter motsvara 106 kr per kvadratmeter. Det planerade underhållet ska motsvara 98 kr och det akuta underhållet 8 kr per kvadratmeter. Under 2021 motsvarade det planerade underhållet 22 kronor per kvadratmeter och akut underhåll 65 kronor per kvadratmeter vilket sammantaget motsvarar 87 kronor per kvadratmeter.

Resurser har omfördelats från underhåll till större nybyggnationer samt implementation av ett nytt fastighetssystem.

På förhyrda fastigheter har den akuta underhållskostnaden sjunkit från 26 kronor 2020 till 8 kr per kvadratmeter 2021.

Planerat underhåll, kr/m2
2022-09-14

Enligt riktlinje för God ekonomisk hushållning ska det totala underhållet på kommunens fastigheter motsvara 106 kr per kvadratmeter. Det planerade underhållet ska motsvara 98 kr och det akuta underhållet 8 kr per kvadratmeter. Under 2021 motsvarade det planerade underhållet 22 kronor per kvadratmeter och akut underhåll 65 kronor per kvadratmeter vilket sammantaget endast motsvarar 87 kronor per kvadratmeter.

Resurser har omfördelats från underhåll till större nybyggnationer samt implementation av ett nytt fastighetssystem. 

På förhyrda fastigheter har den planerade underhållskostnaden sjunkit från 4 kronor  2020 till 3 kronor 2021.

Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)
2022-01-26

Medborgarna i Östersunds kommun anser att det fungerar bra att få svar på frågor till kommunen. Utfallet är högre än både riket och jämförbara kommuner.

N00647
Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)
2022-09-15

De personer som deltog i medborgarundersökningen under 2021 fick svara på frågan om de varit i kontakt med en tjänsteperson i kommunen det senaste året. Av de personer som hade varit det tyckte 88% att de fick ett bra bemötande av tjänstepersonen de varit i kontakt med. Det är högre andel än vad riket hade.

N00640