T1 2022 Uppdrag. Kommentar T1 2022
.
Genomlys hemtjänsten för att möjliggöra en ökad personalkontinuitet i hemtjänstbesöken hos den enskilda medborgaren (VON)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Initial träff med konsultfirma inplanerad under maj månad. Målbilden är att genomföra genomlysning med extern hjälp och externt perspektiv under hösten 2022.

.
Minska fallskador genom samverkan med andra berörda nämnder (VON)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Arbetet med Age Friendly Cities and Communities (AFCC) pågår och involverar och engagerar övriga nämnder i kommunen. Utöver det arbetar Vård- och omsorgsförvaltningen vidare med aktiviteter kopplade till att minska fallolyckor.

.
Utred möjligheten att anlita förvaltarenhet (ÖFN)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

En arbetsgrupp har tillsatts under våren och arbetet bedöms fortgå under hela 2022.
Arbetsgruppen har påbörjat en undersökning bland rikets kommuner för att söka goda exempel från andra med aktiva förvaltarenheter.