T2 2021 Uppdrag. Kommentar T2 2021
.
Utveckla fler möjligheter att välja olika utförare av vård och omsorg i hela kommunen (VON)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Arbetet pågår med att utreda konsekvenserna av att inför LOV inom hela kommunen, dvs inte bara i tätort. Beredning av ärendet pågår och i maj genomfördes en dialog/workshop med nämndens Budget- och utvecklingsgrupp. Ärendet går upp som information till VON i september och utredningsförslaget förväntas vara klar och godkänd av VON under 2021.

.
Undersök och analysera skillnader kopplat till kön när det gäller nöjdhet med insatser samt föreslå åtgärder/aktiviteter för att förbättra jämställdheten (VON)

Uppdraget är genomfört.

Analysarbetet har genomförts med stöd av extern konsult och förbättringsförslag har tagits fram. Resultatet kommer redovisas på VON under hösten 2021.

.
Inför nytt verksamhetssystem (VON)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Arbetet pågår enligt plan. Under våren genomfördes utredningsarbete och analys av omfattning och genomförande av övergång från Procapita till Viva gjordes. Utifrån denna utredning har inställningsarbete i Viva genomförts. Under hösten planeras utbildning av samtlig personal inom Vård- och omsorgsförvaltningen och planerad driftstart av Viva är årsskiftet 2021/2022.

I samband med införande av Viva har en förvaltningsorganisation skapats. Syftet med organisationen är att, på ett bättre sätt än tidigare, underhålla och utveckla systemet fortlöpande. 

.
Säkerställ att LSS-bostäder är godkända ur brandsäkerhetssynpunkt (VON)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Arbetet med att uppgradera brandskyddet till gällande lagstiftning pågår. Åtgärder av brister som tidigare inventerades åtgärdas enligt en projektplan. I de fall som åtgärder ej kan genomföras i befintlig byggnad pågår en parallell process med att ersätta dessa bostäder med nya. Uppdraget pågår i nära samverkan med Teknisk nämnd och Teknisk förvaltning som ansvarar för att tillhandahålla nya bostäder samt genomföra förändringar i befintligt bestånd.

.
Utveckla den externa samverkan för att fånga barn och ungas behov i ett tidigt skede (SAN)

Uppdraget är genomfört.

Social- och arbetsmarknadsnämnden tillsammans med Region Jämtland Härjedalen (BUP) har utökat och utvecklat insatsen IKB (Intensiv kontextuell behandling) genom att inkludera målgrupp med autism. Vidare undersöks möjligheterna att tillsammans med RJH skapa ett "MiniMaria", avser målgruppen ungdomar med missbruksproblematik.

.
Utveckla samt permanenta lösningen med ett Barnahus (SAN)

Uppdraget är genomfört.

Barnahus är permanentat genom gällande samverkansavtal. Uppföljningsplan är framtagen och beslutad av Barnahus styrgrupp.

.
Utöka öppenvårdens föräldrastöd för att minska väntetiden till insats (SAN)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Verksamhets- samt implementeringsplan för nytt stöd har framarbetats. Rekrytering har påbörjats men inte slutförts på grund av olika fackliga samverkansfrågor.

.
Genomför främjande och förebyggande insatser kring psykisk ohälsa hos barn och ungdomar (SAN)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Chefsnätverket BIRGER (barn och unga i riskgrupp) har nu även med en representant från Vård- och omsorgsförvaltningen. Arbetet med Barnhälsoteam och närvaroarbetet följs upp i BIRGER

.
Utred möjligheten att fortsätta utveckla kök på särskilda boenden så att maten lagas på plats (VON)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Arbetet planeras genomföras under hösten 2021.

.
Utveckla samt permanenta samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SAN)

Uppdraget är genomfört.

SSPF är permanent verksamhet från årsskiftet 2020-2021. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har följt upp och redovisat för styrgrupp och berörda nämnder (Kultur- och fritidsnämnden, Social- och arbetsmarknadsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden).

.
Utred möjligheten att certifiera överförmyndarens ställföreträdare och införa mentorskap (ÖFN)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Det har genomförts en undersökning bland kommuner som idag tillämpar certifiering samt mentorskap bland sina ställföreträdare och nämnden har analyserat de upplevda för- och nackdelar som framkommit.

Det finns idag inga lagkrav på certifiering men frågan finns med i den SOU som är ute på remiss. I dagsläget bedömer nämnden att en certifiering av ställföreträdarna inte är aktuell.

När det gäller mentorskap finns ställföreträdare som besitter kunskapen att agera mentorer. Utmaningarna ligger i gränsdragningen för mentorskapet samt fråga om nivå på ersättning vilket kommer att fortsätta utredas under hösten 2021.

.
Genomför hälsosatsning för personer med intellektuell funktionsnedsättning (VON)

Uppdraget är genomfört.

Flera olika aktiviteter genomförs tillsammans med Svenska Parasportförbundet och resultatet av satsningen presenterades vid ett event på Hofvallen under hösten 2021. Utöver det har ett antal enheter deltagit i ett projekt tillsammans med Mittuniversitetet där deltagarna har genomfört digital träning. Projektet har rönt stor framgång i form av resultat och medialt intresse. Överlag finns det en stor kunskap och förståelse för "hälsans bestämningsfaktorer", både hos medarbetare och medborgare. Många pågående initiativ på enheterna kopplade till fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor har lett till både uppskattning och påvisbar förbättrad hälsa hos våra medborgare.

.
Öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att leva självständiga liv med stöd av digitala hjälpmedel (VON)

Uppdraget är genomfört.

Pandemin har bidragit till en snabbare omställning från fysiska insatser till digitala. En utmaning för många medborgare som har insatser från Vård- och omsorgsnämnden är en "digital tröskel" som vissa funktionsnedsättningar kan leda till. För att minimera risken för ett digitalt utanförskap har Sektor funktionshinder infört digitaliseringscoacher som ska stötta såväl medarbetare som medborgare i användandet av digitala verktyg och arbetssätt. Inom Sektor hemtjänst & särskilt boende prövas just nu digitalt inköp för att underlätta för medborgarna att kunna göra de inköp som behövs utan stöd av personal. Andra exempel på digitalt stöd som införts eller testas är läkemedelsrobot, trygghetsskapande teknik som inte involverar kamera med mera.