T1 2021 Uppdrag.
Ingen
Utveckla fler möjligheter att välja olika utförare av vård och omsorg i hela kommunen (VON)
Ingen
Utveckla samt permanenta samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SAN)
Ingen
Undersök och analysera skillnader kopplat till kön när det gäller nöjdhet med insatser samt föreslå åtgärder/aktiviteter för att förbättra jämställdheten (VON)
Ingen
Öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att leva självständiga liv med stöd av digitala hjälpmedel (VON)
Ingen
Säkerställ att LSS-bostäder är godkända ur brandsäkerhetssynpunkt (VON)
Ingen
Inför nytt verksamhetssystem (VON)
Ingen
Genomför hälsosatsning för personer med intellektuell funktionsnedsättning (VON)
Ingen
Utveckla den externa samverkan för att fånga barn och ungas behov i ett tidigt skede (SAN)
Ingen
Utveckla samt permanenta lösningen med ett Barnahus (SAN)
Ingen
Utöka öppenvårdens föräldrastöd för att minska väntetiden till insats (SAN)
Ingen
Genomför främjande och förebyggande insatser kring psykisk ohälsa hos barn och ungdomar (SAN)
Ingen
Utred möjligheten att fortsätta utveckla kök på särskilda boenden så att maten lagas på plats (VON)
Ingen
Utred möjligheten att certifiera överförmyndarens ställföreträdare och införa mentorskap (ÖFN)