Nämnd T1 2024 Uppdrag Kommentar T1 2024
(Kultur- och fritidsnämnden) .
Upprätta en strategi för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar.

En översyn av anläggningsrapporten pågår. Den skall utmynna i en strategi för utveckling av fritids- och idrottsanläggningar.

(Kultur- och fritidsnämnden) .
Ta fram lämpligt styrdokument för den öppna fritidsverksamheten 10-19 år som ersätter nuvarande kvalitetskrav för fritidsgård och verksamhetsmål för fritidsgård.

Arbetet med att ta fram ett nytt styrdokument har pågått under hela hösten 2023 i samarbete med medarbetare i olika forum, såsom LSG, APT och Kollegium, och har mynnat ut i en Riktlinje för genomförande som kommer att ersätta de tidigare kvalitetskraven. Vi har också haft en heldagskonferens i januari, då den nya riktlinjen varit i fokus.  

(Kultur- och fritidsnämnden) .
Att ta fram en plan för hur den öppna fritidsverksamheten ska utformas från och med år 2025.

Tillsammans med Aftonstierna har en omfattande utredning genomförts, där information kring olika kommuners organisation och driftsform av fritidsgårdsverksamhet har undersökts. Utifrån sammanställningen har sedan ett antal olika principer fått råda och skapat ett underlag för det förslag som förvaltningen förordar. 2024-04-22 tog Kultur- och fritidsnämnden beslut att upphandla fritidsgårds- och klubbverksamhet i Valla, Lugnvik, Lit och Körfältet.

(Kultur- och fritidsnämnden) .
Öka delaktigheten och närvaron i biblioteksverksamheten för barn och unga i åldersgruppen 12-16 år.

Biblioteksverksamheten arbetar tillsammans med målgruppen med aktiviteter och för att nå målet. Projektet "Vi läser tillsammans " är med inriktning barn och unga i åldersgruppen 12 - 16 år. Projektet pågår under hela året 2024.

(Kultur- och fritidsnämnden) .
Genomföra förändringar av bidragsystemet till studieförbunden.

Kraftigt försenad pga statliga utredningar. Dock kommer enheten påbörja utformningen av ett nytt kommunalt bidragsystem som skall bli enklare och mer transparent. Förväntas klart under hösten 2024. 

(Kultur- och fritidsnämnden) .
Säkerställ möjligheten till rörelse och rekreation i det egna området.

Översyn av anläggningsrapporten pågår. Handlingsplan för spontanaktivitetsytor genomförs stegvis, bla 1mnkr under år 2024. Analys av behov kopplat till tillväxtmål 75 000 invånare är under uppstart.